Политическата теория на византийците

Йоанис Караянопулос

 

Научен център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“

 

Йоанис Е. Караянопулос

 

Политическата теория на византийците

 

Series Editionum Traductarum, vol. I

 

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 1992

 

 

Издателската програма на Научния център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" е съсредоточена основно в четири серии: Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Series Catalogorum u Series Editionum Traductarum.

 

"Политическата теория на византийците" на изтъкнатия гръцки византолог Йоанис Караянопулос е първият преводен научен труд, залегнал в Series Editionum Traductarum.

 

Книгата е адресирана към учените медиевисти, към студентите историци, както и към по-широката читателска аудитория.

 


 

Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΖΑΝΤΙΩΝ

 

© Научен център за славяно-византийски проучвания ''Иван Дуйчев”, 1992

© Кирил Павликянов, преводач, 1992

© Гeорги Бакалов, предговор, 1992

 

c/o Jusautor, Sofia

94/99

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ 5

ПРЕДГОВОР 6

 

Първа част. ПРЕДСТАВАТА ЗА ИМПЕРИЯТА И ИМПЕРАТОРА

I. Империята 11

1. Imperium romanum "избран съсъд” на Божия промисъл 11

2. Йерархията на държавите по света 12

3. Римската идея 16

4. Идеята за Третия Рим 16

II. Императорът 17

1. Първообразът на византийския самодържец 17

2. Произход на императорската власт 20

3. Въздигане на императора на трона 23

 

Втора част. ГРАНИЦИ НА ИМПЕРАТОРСКАТА ВЛАСТ

I. Нравствени граници 36

II. Правни граници 39

1. Зависимост от законите 39

2. Правото на народа да въстане 43

3. Значение на правните граници 14

 

Трета част. НАСЛЕДЯВАНЕ НА ПРЕСТОЛА

1. Съцарствие 62

2. Непълнолетие на престолонаследника 63

 

Четвърта част. ФАКТОРИ НА ДЪРЖАВНОТО И НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

I. Избирателни колегии 66

1. Синклит (Сенат) 66

2. Дими 69

3. Войска 71

II. Съвещателни колегии 71

1. Императорски съвет 71

2. Събрания 73

III. Църква 76

 

Пета част. ОРГАНИ НА ВЛАСТТА

I. Общи положения 96

II. Управление 98

III. Правосъдие 103

IV. Византийско чиновничество 108

 

ЕПИЛОГ 119

БИБЛИОГРАФИЯ 120

 


 

Й. Е. Караянопулос

Политическата теория на византийците

 

Гръцка

Първо издание

 

Научен редактор доц. Георги Бакалов

Преводач Кирил Павликянов

Редактор Райна Пешева

Художник на корицата Виктор Стоянов

Художествен редактор Борис Драголов

Технически редактор Румян Лазов

Компютърен набор Сия Карагеоргиева

 

Формат 60/84/16

Печатни коли 8,25 Издателски коли 7,67

 

Университетско издателство "Св. Климент Охридски”

 

[Back to Index]