Богомилски книги и легенди

Йордан Иванов

 

ЙОРДАН ИВАНОВ

 

БОГОМИЛСКИ КНИГИ И ЛЕГЕНДИ

 

под редакцията на проф. Димитър Ангелов

фототипно издание

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИЗДАТЕЛСТВО НАУКА И ИЗКУСТВО 1970

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОДНИ ДУМИ (проф. Д. АНГЕЛОВ) . . . . . . . . . . . IX

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БОГОМИЛСКИ КНИГИ И ЛЕГЕНДИ . . . . . . . . . . . XVII

 

БЕЛЕЖКИ И ДОБАВКИ НА РЕДАКТОРА КЪМ УВОДА НА ЙОРДАН ИВАНОВ И ИЗДАДЕНИТЕ ОТ НЕГО БОГОМИЛСКИ КНИГИ И ЛЕГЕНДИ . . . . . . . . . . . 369

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Уводъ

 

Погледъ върху дуалистичнитѣ учения прѣди богомилството . . . . . . . . . . . 1

 

Богомилство

Условия за появата на богомилството . . . . . . . . . . . 14

Поява на богомилството . . . . . . . . . . . 20

Учение и нрави . . . . . . . . . . . 24

Разпространение на богомилството . . . . . . . . . . . 33

Значение на богомилството . . . . . . . . . . . 44

 

ЧАСТЬ ПЪРВА

Богомилски книги

 

Общъ прѣгледъ . . . . . . . . . . . 49

 

А. Главни произведения

 

Тайната книга

Рѫкописи и издания . . . . . . . . . . . 60

Съдържание . . . . . . . . . . . 62

Богомилски характеръ на Тайната книга и нейниятъ произходъ . . . . . . . . . . . 65

Текстъ . . . . . . . . . . . 73

 

Новозавѣтни книги

Четвероевангелие . . . . . . . . . . . 87

Апостолъ . . . . . . . . . . . 93

Апокалипсисъ . . . . . . . . . . . 95

 

Отношение на богомилитѣ къмъ старозавѣтнитѣ книги . . . . . . . . . . . 96

[ Тълкование на Св. писание . . . . . . . . . . . 105 ]

 

Молитвата Отче нашъ . . . . . . . . . . . 106

 

Катарски Трѣбникъ . . . . . . . . . . . 113

Формули, Отче нашъ, начало на Йоановото Евангелие . . . . . . . . . . . 116

Служба . . . . . . . . . . . 118

Приемане въ вѣрата . . . . . . . . . . . 120

Духовно кръщение . . . . . . . . . . . 123

Моление при разни случаи . . . . . . . . . . . 127

Духовно кръщение на боленъ . . . . . . . . . . . 128

 

 

VI

 

Видѣние Исаиево

Рѫкописи и издания . . . . . . . . . . . 131

Текстъ . . . . . . . . . . . 133

Съдържание . . . . . . . . . . . 148

Историко-литературни бѣлѣжки . . . . . . . . . . . 151

 

Б. Второстепенни произведения

 

Енохъ

Рѫкописи и издания . . . . . . . . . . . 165

Текстъ . . . . . . . . . . . 167

Съдържание . . . . . . . . . . . 180

Историко-литературни бѣлежки . . . . . . . . . . . 186

 

Откровение Варухово

Рѫкописи и издания . . . . . . . . . . . 191

Текстъ . . . . . . . . . . . 92

Съдържание . . . . . . . . . . . 200

Историко-литературни бѣлежки . . . . . . . . . . . 203

 

Адамъ и Ева

Рѫкописи и издания . . . . . . . . . . . 207

Текстъ . . . . . . . . . . . 207

Съдържание . . . . . . . . . . . 218

Историко-литературни бѣлежки . . . . . . . . . . . 219

 

Дѣтство Исусово

Рѫкописи и издания . . . . . . . . . . . 227

Текстъ . . . . . . . . . . . 230

Съдържание . . . . . . . . . . . 238

Историко-литературни бѣлежки . . . . . . . . . . . 242

 

Прѣние на Христа съ дявола

Рѫкописи и издания . . . . . . . . . . . 248

Текстъ . . . . . . . . . . . 249

Съдържание и историко-литературни бѣлежки . . . . . . . . . . . 253

 

Разумникъ

Рѫкописи и издания . . . . . . . . . . . 257

Текстъ . . . . . . . . . . . 259

Историко-литературни бѣлежки . . . . . . . . . . . 264

 

Български апокрифенъ лѣтописъ

Обяснителни бѣлѣжки . . . . . . . . . . . 273

Текстъ . . . . . . . . . . . 280

 

Тивериадското море

Българска версия . . . . . . . . . . . 287

Руски версии . . . . . . . . . . . 289

Съдържание . . . . . . . . . . . 301

Историко-литературни бѣлежки . . . . . . . . . . . 303

 

 

VII

 

Гръцка легенда за сътворението на свѣта

Текстъ . . . . . . . . . . . 311

Съдържание . . . . . . . . . . . 316

Историко-литературни бѣлежки . . . . . . . . . . . 318

 

Босненска легенда за сътворението на свѣта

Текстъ . . . . . . . . . . . 321

Съдържание и историко-литературни бѣлѣжки . . . . . . . . . . . 323

 

ЧАСТЬ ВТОРА

Дуалистични български народни легенди . . . . . . . . . . . 327

 

№ 1. Богъ и дяволътъ създаватъ другарски свѣта, послѣ враждуватъ помежду си . . . . . . . . . . . 329

№ 2. Богъ и дяволътъ сътрудничатъ при направата на земята . . . . . . . . . . . 333

№ 3. Сътрудничество и вражда между Бога и дявола при създаването на свѣта . . . . . . . . . . . 334

№ 4. Богъ узнава отъ дявола какъ да смали земята . . . . . . . . . . . 336

№ 5. Дяволътъ надупчва тѣлото на създадения отъ Бога человѣкъ . . . . . . . . . . . 336

№ 6. Подѣлба на свѣта между Бога и дявола. Богъ иска да развали договора . . . . . . . . . . . 337

№ 7. Богъ иска да прѣвземе царството на дявола, който владѣе надъ земята и человѣцитѣ . . . . . . . . . . . 339

№ 8. Господь узнава отъ дявола, чрѣзъ св. Ивана, какъ да прѣвземе царството на дявола . . . . . . . . . . . 342

№ 9. Дяволътъ създава вълка . . . . . . . . . . . 345

№ 10. Дяволътъ създава вълка и си подѣля съ Бога человѣцитѣ . . . . . . . . . . . 346

№ 11. Вълкътъ изѣжда единия кракъ на своя създатели — дявола . . . . . . . . . . . 347

№ 12. Дяволътъ съдружникъ на Бога и по-досѣтливъ отъ него . . . . . . . . . . . 348

№ 13. Адамовъ записъ (Адамъ дава записъ на дявола, за да му позволи да оре земята) . . . . . . . . . . . 349

№ 14. Адамовъ записъ (За да получи свѣтлина, Адамъ става човѣкъ на дявола) . . . . . . . . . . . 351

№ 15. Зерзевулътъ прави свой рай и кула, отъ която да може да убие Бога . . . . . . . . . . . 354

№ 16. Богъ наказва недоволнитѣ духове . . . . . . . . . . . 356

 

Съставъ и характеръ на легендитѣ . . . . . . . . . . . 357

 

Произходъ на легендитѣ . . . . . . . . . . . 361

 

Показалецъ . . . . . . . . . . . 383

Забѣлѣзани погрѣшки . . . . . . . . . . . 388

 


 

 

ЙОРДАН ИВАНОВ

БОГОМИЛСКИ КНИГИ И ЛЕГЕНДИ

Фототипно издание

 

Редактор на издателството Екатерина Пеева

Художник Владислав Паскалев

Технически редактор Тома Станкулов

Коректор Любен Иванов

Дадена за печат 26. VI. 1969 г.

Печатни коли 26 ½

Формат 65Х92/16.

Тираж 8000

Издателски № 17471/II—6

Цена 2,26 лв.

Държавно полиграфическо предприятие Балкан

Държ. издателство Наука и изкуство — София бул. Руски 6

 

[Back]