Богомилски книги и легенди

Йордан Иванов

 

Прѣдговоръ

 

 

Прѣдлаганата книга е пръвъ опитъ да се обдирятъ, да се обнародватъ наедно и пояснятъ по-важнитѣ книжовни и устни произведения на богомилството. Тия произведения иматъ двояко значение. Прѣди всичко, тѣ ни разкриватъ литературното съкровище на богомилското общество, на неговитѣ духовни нужди и тежнения; тѣ ни даватъ обиленъ материалъ за обяснение на литературното общение между Азия и Европа, особено въ областьта на апокрифитѣ, нѣкои отъ които запазени само въ българската имъ версия. Не по-малка е и историческата цѣна на тия произведения. Тѣхното използуване ще помогне да се оправятъ досегашнитѣ едностранчиви гледища за богомилството, градени прѣдимно върху извори, идещи отъ противницитѣ на това учение. Сега, когато броятъ на тия извори се увеличи значително, та се налага една прѣоцѣнка на старитѣ мнѣния, нашиятъ приносъ, надѣваме се, ще допринесе да се даде по-вѣрна и ясна картина за духовния и нравственъ ликъ на учението, което раздрусвà вѣкове наредъ черквата и държавата на България, Византия, Сърбия, Босна, Италия, Франция и др. Въ увода на тая книга ние даваме само скица на тая картина на богомилството, колкото е необходимо да се проумѣятъ по-лесно неговитѣ литературни паметници. Въ друго наше съчинение, ако условията ни позволятъ, ще изложимъ по-обстойно учението и историята на богомилството и ще добавимъ съотвѣтнитѣ български и другоезически документи.

 

София, 24. II. 1925.

 

Йор. Ивановъ

 

[Next]

[Back to Index]