Богомилски книги и легенди

Йордан Иванов

 

ПОКАЗАЛЕЦЪ

Бройкитѣ посочватъ страницитѣ. Съкращения: б. = български, гл. = гледай, р. = ръка, с. = село, ц. = царь, сл. = следващи. Имената на съчиненията сѫ поставени въ кавички.

 

 __А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __З_   —   __И_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_ —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Щ_

 

Авария р., гл. Авирия

Августианъ ц. б. 286

Авдианъ ц. 294

Авелъ 26, 211 сл., 261, 263, 293

Авирия р. 195

Агореникъ р., гл. Горника

Адамовъ записъ 215,223 сл., 293 сл., 309 сл., 349 сл., 351 сл.

Адамъ и Ева 7, 25 сл., 56, 70, 79, 177 сл., 207 сл., 260, 262,291 сл., 297, 322 сл., 388, 351 сл.

Адоилъ 175

Азаватъ р., гл. Азафа

Азафа р. 195

албигойци 41, 42 сл.

Александърь Иванъ ц. б. 35

Алусианъ 286

Алфея р. 195

Амосъ 134 сл.

ангели ня стихиитѣ 74 сл., 189

„Апокалипсисъ” 68, 95 сл.; — апокрифенъ 54, 57, 71; — Варуховъ 203

апокрифи 52 сл., 163

„Апостолъ” у богомилитѣ 93 сл.

Арменитѣ с. 19

арменци прѣселени 17 сл.

Армѣнковци с. 19

Армѣнохоръ с. 19

Аронъ ц. б. 286

Архасъ 175

Асаклунъ 7

аскетизъмъ 5, 8, 27 сл., 45 сл., 119 сл.

Асонъ 294

Асѣнь II, ц. б., 35

Атласъ 6, 9

Афия гл. Алфея

Ἀχέρουσα λίμνη 223

Ахриманъ 1, 377

Ахура-Мазда 1, 376, 377

 

Бабуна р. 36

Бабуна с. 36

Бабуна планина 36

бабуни (богомили) 36, 40, 235, 327

басни богомилски 327 сл.

Бдинъ 285

„Бесѣда на тримата светители” 257 сл.

билки лѣковити 334 сл., 337

Богомила с. 36

богомилство 14 сл.; условия за появата му 14 сл., появата му у българитѣ 20 сл.; съставнитѣ му елементи 21; учение 24 сл.; черква и общество 27 сл.; духовни чинове 29 сл.; отношение къмъ държавата и православието 30 сл.; прѣслѣдване 32; секти и еволюция у богомилството 32 сл.; разпространение въ България 33 сл., въ Византия 37 сл., 311 сл., 320 сл., въ Русия 39, 311, въ Сърбия 40, 237, въ Босна 40, 102, 325, въ Албания 34, въ западна Европа 40 сл., 66 сл.; значение 44 сл.; книги у богомилитѣ 49 сл., легенди 54, 327 сл.

Богомилъ попъ 21 сл., 50

 

 

384

 

Борилъ ц. б. 35

Борисъ ц. б. 17, 282, 283

Босна 40, 321 сл., 325 сл.

Бояна 283

Бреитулъ 261

Брѣгалница р. 282

Брѣзникъ 285

bougre 41

Буда 2, 7

будизъмъ 5, 9

българи = богомили 41, 43

Български богом. орденъ 22, 67, 103

„Български апокрифенъ лѣтописъ” 57, 273 сл., 257 сл.

Бѣлградъ 286

Бѣлъ богъ (прѣдполагаемъ) 361 сл.

бѣсове (духове, демони) 6, 13, 14, 25, 85, 169, 308, 356 сл., 367

 

Валдейци (секта) 43 сл.

„Варухъ” 56, 70, 191 сл.

Васили богомилъ, изгоренъ въ Цариградъ, 38, 88, 101

Васили богомилъ 23

Васили ц. византийски 286

„Видѣние Данилово” 163, 276

„Видѣние Исаиево” 131 сл.

„Видѣние за послѣднитѣ врѣмена” 163, 276

„Видѣние на пророка Исаия” 163

Византия градъ 285

Витоша 285

Вревоилъ 175

„Възнесение Исаиево” 152

вълкъ, създаването му, 334 сл., 345 сл., 346 сл.

„Въпроси и отговори” 257 сл.

вѣра у езическитѣ славяни 361 сл., у Аспаруховитѣ българи 366 сл., у печенѣзитѣ 19 сл., у езическитѣ турци 364 сл.

 

Гаврилъ архангелъ 173, 175, 196, 261, 289

Гаганъ ц. б. (хаганъ?) 286

Гаидалъ 168

Галгалъ 134

Galgatha 135

Гангъ р. 312

Геруско езеро 217, 223

Гионъ р. 312

Γνῶσις 4

гностицизъмъ 4

Горника р. 195

Горно-Павликени с. 12

григори (ангели) 172

грѣхопадение 6, 7, 26, 63, 78, 79, 178, 211, 214, 292, 298, 323

 

Двоевѣрие у старитѣ българи 16

Делянъ гл. Оделянъ

демони гл. бѣсове

Денница 69

Димотика гл. Мотикъ

Добре богомилъ 23

Добричъ 283

Добруджа 273, 282

Долно-Павликени с. 12

доминиканци 43

драговищи богомили 36, 164

Драговищица р. 164

Драговишки орденъ 21 сл., 67, 101, 103

Дръстъръ 282

дуализъмъ 1 сл., 22 сл.; — прѣдполагаемъ у славянитѣ 361

Дунавъ р. 195, 281, 285

дяволъ 20, 25, 62 сл., 73 сл., 78 сл. 136, 177, 214, 248 сл., 260, 217 сл., 291, 296 сл., 316, 329 сл.; създаденъ отъ божията сѣнка 260, 337 сл.; братъ божи 271; защо е куцъ 346 сл., 347 сл., 354

„Дѣтство Исусово” 52, 227 сл., 242 сл.

 

Евангелие” у богомилигѣ 87 сл.

еднокракиятъ, т. е. дяволътъ, гл. дяволъ

Езекия 134, 148

езикъ на първитѣ человѣци 195, 261, 267

„Енохъ” апокрифъ 52, 56, 72, 165 сл.

Енохъ пророкъ 81, 253, 261

Еремия с. 164

Ереуса р. 195, 281

Ерменлуй с. 19

 

 

385

 

Ерменово с. 19

Ерменско с. 19

Ермонска гора, мѣсто 9, 172, 189

εὐχῐται гл. масалияни

Ефратъ р. 195, 312

Ἑωσϕόρος 69

 

Записъ Адамовъ гл. Адамовъ записъ; записъ божи, даденъ дяволу 337 сл.

Заратустра 1 сл., 7

Затисуа гл. Зетеусъ

Затиуса гл. Зетеусъ

зачеване отъ цвѣте 342 сл.

Звѣчанъ 283

Зетеусъ р. 195, 181

Зендъ-Авеста 2

Зерзевулъ 354 сл., 380

 

Иасонъ гл. Асонъ

Иасусъ 134 сл.

Иванъ св., помага на Бога противъ дявола 342 сл.

Иванъ Владимиръ 34

Йеремия попъ 50 сл. 52, 53, 164, 270 сл.

Изотъ ц. 6. 282

Иларионъ Мъгленски 35, 163

Илия св. и пророкъ 26, 82, 253, 254

индекси на апокрифи 52 сл.

Йоанъ апостолъ 62, 73, 91 сл.

Йоанъ Кръститель 26, 82 сл., 90, 91 сл., 99, 102, 103, 190, 152 сл., 327

Йоанъ, основатель на павликянството, 10, 11

Йоанъ Чурила богомилъ 37 сл.

Йорданъ р. 216,224 сл., 294, 351 сл.

Йорданъ, братъ на Дѣва Мария, 331 сл.

Йосафатова долина 75

Иродъ 252

Исаилъ 196

Исай прор. 134 сл., 280 сл.

„Исаиево видѣние” 56

исполини 190

исполини (= руси) 275

Испоръ (Аспарухъ) ц. б. 282

Исусъ 2, 7, 17, 20, 25 сл., 90 сл., 161, 268 сл. и др.

 

Каинъ 26, 211 сл., 261, 263, 293

Каломела 26

Калиника манихейка 10

Карвунска область 281

катари 41

„Катарски Трѣбникъ” 55, 113 сл.

Каяфа 252

Киевъ 283

Кирикъ и Юлита 163

Кирилъ философъ 261

китове гл. риби

„Книга на юбилеитѣ” 220

книги на живота 142, 174 сл.

Константинъ Багрѣнородни 284

Котугери с. 36

Костуръ 286

Краиниево мѣсто 284

криптохристияни 33

Кръстно дърво 71, 81

кръщение (духовно) у богомилитѣ 29, 114, 123 сл.

кудугери богомили 36, 164

кула (Вавилонска) 194, 201, 354

кумани (= българи) 281, 282

Кутугерци с. 36, 164

 

Ламехъ 263

легенди дуалистични у разни народи 327 сл., 369, 370, 371, 374, 375.

λόγος 4

лозата — дърво на прѣгрѣшението, 196, 207, 297, 323

луна 6, 84, 176, 198 сл., 259 сл., 262 сл., 289, 295, 314 сл.

Луцибелъ 271

Луциферъ 69, 322, 324

 

Маги 1

маздеизъмъ 1, 377

„Малко Битие” 216

Манаси 151

мандаити 4, 186, 221 сл.

Мани 2 сл., 97 сл.

манихейство 2 сл., 97 сл., 165 сл., 243, 377

Мария Дѣва 26, 91 сл., 237 сл.

Маркионъ 4, 88, 95, 96 сл.

 

 

386

 

масалиянство 13 сл.

Матусалъ 167 сл., 261

Меркури 261, 268

Месемврия гл. Несебъръ

месия 161

метемпсихоза гл. прѣраждане на душитѣ

Методи Патарски 57

Митра 2

Михаилъ архангелъ 142, 144, 174, 178, 196, 199 сл., 210. 211 сл., 215, 220, 251, 261, 289, 291, 296, 300, 322.

Михаилъ богомилъ 23

Михаилъ ц. б (Борисъ) 283

Михей 134 сл.

могили въ България 282

Мойсей 26, 71, 81, 98, 354

Мойсей ц. б. 286

молитва 13, 29, 106 сл., 127, 216, 221

монофизити 17 сл., 35

Морунецъ (= Кавала) 286

Мотикъ (= Димотика) 286

Мохамедъ 279

 

Назари богомилски епископъ 51, 66, 87

Намраелъ 7

народи и държави 268

Насонъ гл. Иасонъ

Naso 135 сл., гл. Иасонъ

небеса 6, 25, 62, 74 сл., 136 сл., 161, 158 сл., 181 сл., 188 сл, 194 сл., 262, 280 сл., 295, 364 сл.

Немродъ 7

Несебъръ 286

Неусъ р. 195

Никифоръ 286

Никополъ на Дунавъ 286

Нириюсъ р., гл. Неусъ

Нишъ 285

Нопаилъ 196

Носачъ гл. Атласъ

Нунаилъ 261

 

Овче-поле 282, 287

Оделянъ ц. б. 286

Океанъ р. 313 сл.

Омофоръ гл. Атласъ

Ормуздъ гл. Ахура-Мазда

Осогово 163 сл.

„Откровение Варухово” 191 сл.

„Отче нашъ” 83, 106 сл.

 

Павелъ апостолъ 10, 94 сл.

Павелъ Самосатски 10

Павелъ, основатель на павликянството, 10, 11

Павликени с. 12

павликянство 10, 11, 12, 17, 18, 41, 93, 94, 95, 100, 105

„Павлово Видѣние” 57

„Палея” 69, 220

Пануилъ гл. Фануилъ

параклетъ 7, 162

„Паралипомена на Йеремия” 204

патарени 40 сл.

паякъ ( = дяволъ) 356 сл.

Перикула р. 195

Петъръ апостолъ 11, 95, 251; — свети, услужва на Бога 339 сл.

Петъръ ц. б. 21, 22, 283, 284, 285

Петъръ богомилъ 23

печенѣзи 287; — дуалисти 19 сл.

планети 176

Пловдивъ 18, 285

Плюска 282

Плъсковъ (Плюска) 282

„Прѣние на Христа съ дявола” 53, 56, 248 сл.

прѣраждане на Бога 229 сл., 341, 342 сл.

прѣраждане на душата 5, 9

Прѣславъ 283, 285, 287

пчелата услужва на Бога 336, 348 сл.

пѣтелъ 193, 263

 

Равенъ, градъ, 283

Рагуилъ 178

Разбойникъ, мѣсто, 294

„Разумникъ” 56, 257 сл.

рай 78, 169, 177, 196, 211 сл., 260, 262, 354

Рапаилъ гл. Рафаилъ

Рафаилъ 195

 

 

387

 

Регимъ 168

риби подържащи земята 74, 260, 269 сл., 289. 307 сл.

Римъ 285

Романия 285

Романъ ц. б. 286 сл.

ръкополагане у богомилитѣ 109, 114, 124 сл.

 

Сабейци 221 сл.

Σακλᾶς, гл. Асаклунь

Самаелъ гл. Самаилъ

Самаилъ 25, 196, 207, 260, 271 сл.

Саманаилъ 196

Самоелъ гл. Самоилъ

Самоелъ (дяволъ) 375 сл.

Самоилъ ангелъ 178

Самоилъ ц. б. 286

Саразаилъ 196 сл.

сатана гл. дяволъ

Сатанаилъ 14, 21, 24 сл., 69, 70, 172, 177, 189, 190, 196, 207, 261, 271 сл., 290 сл., 300, 307 сл., 313, 314, 320 сл., 322 сл., 374

сатанизъмъ 14

Св. Троица 150, 161

Свѧтовитъ 362

Селевки 285

Симеклитъ 285

Симеонъ ц. б. 18, 20, 282, 283, 186

сирийци, прѣселени въ България, 18

Славъ ц. б. 281

Сисини гл. Сисъ

„Сисиниеви молитви” 51, 53

Сисъ 8, 51, 53

Ситъ 209 сл.. 261, 393

„Сказание на пророка Исаия” 163

Слово (λόγος) 4, 26, 28, 90 сл., 93

слънце 6, 84, 170 сл., 176, 181, 197 сл., 261 сл., 289, 295, 314 сл., 322; слънчева женитба 348 сл.

Солунъ 283

Спѫтникъ 294

Срацимиръ ц. б. 12

Срѣдецъ 283, 285

Срѣмъ 285

Стефанъ богомилъ 23

стриголници 39

стѫпала вглѫбнати 337 сл.

сътворение на свѣта 5 сл., 7, 25, 78 сл., 175 сл., 259, 289, 290 сл., 296, 299 сл., 304 сл., 311 сл., 322, 329 сл.

 

Тайна книга” 60 сл.

таралежъ 336

твърдь небесна 76 сл., 81, 135, 146, 190

Теодоръ богомилъ 23

Тефрика 17

Тивериадско езеро 306 сл.

„Тивериадско море” 287 сл.

Тигъръ р. 195, 216, 223, 294, 312

„Томино Евангелие” 52, 227 сл.

торбеши богомили 33, 36

тръстиката — дърво на прѣгрѣшението 78

Тълкование Данилово 163, 276

 

Уйгури дуалисти 3

Умамъ 261

устои на свѣта 260, 262, 270, 295, 319 сл.

утѣшитель гл. параклетъ

 

Фануилъ 193 сл.

фениксь 170, 171, 197

Ференопъ гл. Перикула

Фисонь р. 312

фундаити богомили 36, 37, 38

 

Χίλιοι καπνοί 37 сл.

 

Части, отъ които билъ създаденъ Адамъ, 177, 260, 291, 297, 308, 309, 323, 325

человѣцитѣ, замѣстници на падналитѣ ангели, 309, 322, 324

Червенъ 287

Черенъ богъ 361 сл.

 

Шайтанъ 25

шаманизъмъ 1, 364 сл.

 

Щипъ 287

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]