Богомилски книги и легенди

Йордан Иванов

 

I. БОГОМИЛСКИ КНИГИ

 

А. Главни произведения.

 

 

   5. Видѣние Исаиево.

Рѫкописи и издания

Текстъ

Съдържание

Историко-литературни бѣлѣжки

 

Рѫкописи и издания. — Апокрифътъ Видѣние Исаиево въ славянскитѣ кирилски рѫкописи се срѣща въ двѣ групи разкази. Първата група прѣдставя началната версия, а втората обгрѫща съкратени прѣправки на началния разказъ. Началната версия ни е позната по слѣднитѣ рѫкописи и издания: 1) Сборникъ отъ XII в., руска редакция, въ библиотеката на Московския Успенски съборъ, № 175 (18), на л. 90—95. Апокрифътъ, който е озаглавенъ

бѣ печатанъ отъ А. Поповъ въ неговитѣ Библіографическіе матеріалы (Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. Росс. 1879 г., кн. I, стр. 13—20). Въ тоя руски текстъ на статията има пропуснати думи и изречения, които сѫ запазени въ югославянскитѣ текстове, а туй показва, че той е прѣписванъ отъ по-старъ югославянски или по-право речено, старобългарски. — 2) Сборникъ отъ XIV в., Сръбска редакция, въ Бѣлградската Нар. библиотека, JN 104 (сега 468), на л. 144б—148б. Разказътъ почва:

Цѣлиятъ този сборникъ е прѣписъ отъ български изводъ, както се посочи добрѣ отъ Ст. Новаковичъ въ Споменик XXIX, 60 сл. — 3) Сборникъ отъ XIV в., сръбска редакция, въ сбирката на Хлудова, № 195, на л. 348—352. Разказътъ почва:

Той бѣ печатанъ отъ А. Поповъ, Описаніе рукописей и катологъ книгъ церковной печати библіотеки А. И. Хлудова, Москва 1872, стр. 414—419. И тоя текстъ, както цѣлиятъ сборникъ, иде отъ по-старъ български изводъ, както се изтъкна и отъ издателя му А. Поповъ. Сборникътъ, употрѣбяванъ извѣстно врѣме въ Марковия монастирь при Скопие, съдържа нѣкои отъ най-старитѣ произведения на българската книжнина, на Климента Охридски, на Йоана Екзарха Български, на пресвитеръ Йоана идр. — 4) Сборникъ отъ 1448 г., писанъ отъ монаха Гаврила въ Нѣмецкия монастирь, българска редакция, молдавско писмо, сега въ сбирката на проф. А. И. Яцимирски, № 11. Текстътъ на нашия разказъ, доколкото

 

 

бел. ред.

Към стр. 131

 

Български превод на „Видение Исаево” в Христоматия по старобългарска литература, София, 1961, с. 119—124. Превод на български на същия апокриф според издадения у Й. Иванов латински текст в книгата на Д. Ангелов, Б. Примов, Г. Батаклиев, Богомилството в България, Византия ѝ Западна Европа в извори, София, 1967, с. 109—114 (с увод и обяснителни бележки). Обстойно проучване на апокрифа с оглед да се посочат съдържащите се в него дуалистично-еретически моменти от Е. Tourdeanu, Apocryphes bogomiles et pseudobogomiles, Revue de l'histoire des religions, CXXXVII1, № 2, Paris, 1950, c. 213—218. Срв. също История на българската литература, 1, София, 1962, с. 216 сл. Най-ново проучване, с добра библиография, в книгата на Е. Георгиев, Литература на изострени класови борби в средновековна България, София, 1966, с. 188—194.

 

 

132

 

ни е извѣстенъ по обнародвания откѫслекъ отъ Яцимирскій, Славянскія и рускія рукописи Румынскихъ библіотекъ. Спб. 1905, стр. 63, е тъждественъ съ горѣпоменатитѣ текстове. Разказътъ почва: (заглавието не е дадено у издателя):

— 5) Сборникъ отъ XVI в., българска редакция, молдавско писмо, въ ромънския монастирь Агапия, на л. 13б—23. Откѫслекъ отъ началото на разказа бѣ обнародванъ отъ Яцимирски въ поменатия му трудъ, стр 63:

— 6) Сборникъ отъ XVI в., сръбска редакция, въ библиотеката на Житомисличкия монастирь (Херцеговина), № 140. За Видѣнието Исаиево въ тоя сборникъ поменава М. Н. Сперанскій (Изборникъ Кіевскій посвященный Т. Д. Флоринскому. Кіевъ 1904, стр. 44). Сперански се спира повече на двѣ отъ статиитѣ въ тоя сборникъ и, като посочва българизмитѣ въ тѣхъ, заключава, че тѣ сѫ били прѣписани отъ български изводъ. Дали обаче това заключение може да се простре и върху цѣлия сборникъ авторътъ не отбѣлѣзва.

 

Втората група прѣписи сѫ прѣработки на началната версия. Два отъ тия прѣписа сѫ възникнали на българска почва и съдържатъ отражения изъ българското минало. Такива сѫ текстоветѣ въ слѣднитѣ два сборника: 1) Драголевъ сборникъ отъ XIII—XIV в., сръбска редакция, нѣкога собственость на П. С. Срећковић, сега въ Бѣлградската Нар. библиотека, на л. 242—266б. Разказътъ е озаглавенъ:

и пр. Печатанъ отъ П. С. Срећковић, Зборник попа Драгоља (Споменик V, 1890 г., стр. 15—16). — 2) Сборникъ отъ XV в., сръбска редакция, намѣренъ въ светогорския монастирь Св. Павелъ, сега въ Московския Румянцевски музей, № 1472, на л. 83—86. Почва:

и пр. Печатано отъ Љ. Стојновић въ Споменик III, стр. 193—194. — 3) Сборникъ отъ XVII—XVIII в., руска редакция, въ Соловецката Библ. въ Казань, № 803, на стр.

 

 

133

 

7—72. Печатано отъ И. Я. Порфирьевъ, Апокрифическія сказанія о ветхоз. лицахъ и событіяхъ. Спб. 1877, стр. 263—268. Почва:

и пр.

 

 

Текстъ. — Отъ двѣтѣ версии на апокрифа Видѣние Исаиево, насъ ни интересува първата, началната: нея именно богомилитѣ смѣтали за свое произведение, чели я много и разпространявали. Тя, както рекохме, намъ е извѣстна по шесть прѣписа, отъ които два на българска редакция, три на сръбска и единъ на руска. Всички тия прѣписи обаче възхождатъ къмъ единъ по-старъ старобългарски текстъ. За основа на нашето издание взехме най-стария прѣписъ, по Успенския руски сборникъ отъ XII в., а сѫщественитѣ варианти — отъ Хлудовия сборникъ (X). Вариантитѣ отъ рѫкописа на монастиря Агапия означихме съ А., тия отъ сборника на Яцимирски съ Я. Съ L. изтъкнахме нѣкои варианти отъ латинския текстъ, който, както ще видимъ, е билъ прѣведенъ още въ срѣднитѣ вѣкове отъ български. Латинскиятъ текстъ отговаря изобщо дословно на старобългарския и дори на мѣста повтаря неговитѣ погрѣшни мѣста. Рѣдкитѣ случаи, дѣто латинскиятъ прѣводъ се отдѣля отъ старобългарския, се дължатъ на отклонения, които сѫ сѫществували въ прѣписа, отъ който е правенъ прѣвода.

 

Надолу печатаме успоредно старобългарския (руски прѣписъ) съ латинския, за да може по-лесно да се слѣди зависимостьта на втория отъ първия. Латинскиятъ прѣводъ билъ обнародванъ още прѣзъ 1522 г. въ Венеция. Ние го печатаме по прѣизданието у Тисрана, въ неговия трудъ Ascension d'Isaïe. Paris 1909, стр. 133 сл.

 

 

134

 

 

 

135

 

Visio quam vidit Ysaias propheta, filius Amos. [1]

 

I. — Anno XX regnante Ezechia, rege Jude, venit Ysaias propheta, filius Amos, ad Ezechiam in Hierusalenu Et intrans, sedit supra lectum regis, et omnes principes Israël, et consiliarii regis, et eunuchi stabant ante illum. Veneruntque ex omnibus villis et agris et montibus prophete et filii prophetarum, audientes quod Ysaias venerat а Galgatha ad Ezechiam salutare eum et annunciare ei, que venture erant.

 

Tunc loquebatur verba veritatis, Spiritus Sanctus supervenit in eum, et omnes videbant et audiebant verba Sancti Spiritus. Convocavit eum rex et prophetas, et omnes introierunt, quot-quot inventi sunt ibi insimul: erant autem Micheas et Ananias senes, loel et quot-quot ex eis inventi sunt а dextris ejus et а sinistris. Cum autem audierunt vocem Sancti Spiritus, flexerunt genua et cantaverunt Deo altissimo, requiescenti in sanctis et talem virtutem verborum in mundo donanti. Loquente vero eo in Spirito Sancto in audito omnium, statim tacuit, et exinde videbant stantem quemdam ante eum. Oculi autem ejus erant aperti, os vero clausuni, sed inspiratio Sancti Spiritus erat cum illo. Et non extimabant quod elevatio aeeepisset Ysaiam. Prophete vero cognoscebant, quod revelatio erat. Visio quam videbat non erat de seculo hoc, sed de abscondito omni carni.

 

Et cum cessavit а visione reversus notifieavit visionem Ezechie et filio ejus Nasoni, et Michee ceterisque prophetis, dicens: quando propheta vi auditum, quem vos vidistis, vidi angelum gloriosum, non secundum gloriam angelorum, quos semper vidi, sed

 

 

1. Това е сѫщинското заглавие на латинския прѣводъ. отговаряще почти буквално на българското. Първиятъ издатель на латинския текстъ, Antonius de Fantis (Венеция 1522 г.), е поставилъ на първата страница на сборника, въ който е помѣстилъ и Видѣнието, и друго по-обширно заглавие: Visio mirabilis Isaie Prophete, que tam divine Trinitatis Archana quam generis humani redemptionem manifestat adversus Hebraicam Caliginem. Срв. F. Tisserant, Ascension d'Isaïe. Paris 1909, стр. 228.

 

 

136

 

 

 

137

 

quemdam magnam gloriam et lumen habentem, quod non possum notificare. Accipiens me manu, duxit me in altum. Et ego dixi: quis es? quomodo tibi nomen est? et quomodo ave superfers? virtus enim data est mihi loqui cum illo. Tunc respondens dixit mihi: quando te feram in altum, ostendam tibi visioneni, pro qua missus sum ego, et tunc scies, quis sum ego, et nomen meum nescis, ideo quis vis iterum reverti in corpus tuum; et quando te elevabo, postea videbis. Et gavisus sum, quia mansuete respondit. Et dixit mihi: gavisus es, quia humiliter respondi tibi? et majorem me videbis, et humiliorem et sapientiorem, volentem loqui tecum, meliorem et dulciorem; in hoc enim missus sum, ut notificem tibi omnia hec.

 

II. — Ascendimus ego et ille super hrmamentum, et vidi ibi prelium magnum sathane et virtutem ejus, resistantem honorantie Dei, et unus erat prestantior alio in videndo, quia sicut est in terra, tanto est in firmamento, forme enim firmamenti nie sunt in terra. La dixi angelo: quid est hoc bellum et invidia et prelium? Et respondens, dixit mihi: istud bellum diaboli est, et non quiescet, donec veniet, quem vis videre, et interficiet eum spiritu virtutis ejus.

 

III. — Postea levavit me in ea, que sunt super firmamentum, quod est primum celum. Et vidi thronum in medio, desuper sedebat angelus in magna gloria, et а dextris ejus sedebant angeli et а sinistris. Aliam habebant gloriam, qui erant а dextris, et cantabant una voce, et illi, qui erant а sinistris, post illos cum eis, canticum eorum non erat sicut dextrorum. Et interrogavi angelum ducentem me: cui canticum istud missum est? Et respondens, dixit mihi: magne glorie Dei, qui est super septimum celum, et Filio ejus dilecto, unde ego missus sum ad te.

 

IV. — Et iterum elevavit me in secundo celo. Altitudo ejus erat sicut а primo celo usque ad terram. Et vidi ibi, sicut in primo celo, dextros et sinistros angelos et gloria istorum angelorum et canticum excelsiora erant quam primorum. Et cecidi in faciem meam, ut adorarem eum, et non dimisit me angelus, qui me instruebat, et dixit mihi: noli adorari angelum, neque thronum istius celi, propter hoc missus sum instruere te, sed tantum, quem ego dixero tibi, adora, similiter eum qui est super omnes angelos, thronos et super vestes et coronas, quas videbis deineeps. Et gavisus sum gaudio magno valde, quia talis est consumatio seien

 

 

138

 

 

 

139

 

tibus altissimum et eternalem et dilectum Filium ejus, quia sicut angeli Sancti Spiritus sie hi ascendunt in illum.

 

V. — Et elevavit me super tertium celum. Et similiter vidi parvum thronum et dextros et sinistros angelos. Memoria autem istius mundi illic non nominabatur, sed transformabatur gloria mei Spiritus cum ascendebam in celum, et dixi: de illo mundo nihil nominatur hic. Et respondens mihi angelus, ait: nihil nominatur propter infirmitatem ejus, et nihil absconditur illic de illis, que facta sunt. Et canticum cantabant, et glorificabant sedentem, et iste angelus erat major secundo.

 

VI. — Et iterum elevavit me in quartum celum. Altitudo tertii celi usque ad quartum celum major erat. Et ibi vidi thronum et dextros et sinistros angelos. Gloria vero sedentis melior erat quam angelorum, qui erant а dextris, et gloria eorum similiter superabat gloriam inferiorum

 

VII. — Et ascendi in quintum celum. Et ibi vidi angelos innumerabilis, et (??) gloria eorum et canticum gloriosius erat quarti celi. Et ego miratus sum, tantam multitudinem angelorum videns, diversis bonitatibus ordinatorum et singuli gloriam habentes, glorificabant existentem in alto, cujus nomen non est revelatum omni carni, quia tantam gloriam angeli super singulos celos. Et respondens angelus dixit mihi: quare miraris de hoc, quod non sunt unius speciei? non enim vidisti insuperabiles virtutes et millia millium angelorum.

 

VIII. Et postea assumpsit me in aerem sexti celi. Et vidi ibi gloriam magnam, qualem non vidi in quinto celo: et aspexi angelum in gloria magna, et facta virtutum erant honorabilia et precedentia, canticum eorum sanctum et mirabile erat. Et dixi ad angelum ducentem rae: quid est quod Video, domine mi? Et dixit mihi: non sum tibi dominus, sed consiliator. Et dixit mihi: de sexto celo et hic jam thronus non est, nec sinistri angeli, sed de virtute septimi celi ordinationem habent ubi est dives Filius Dei, et omnes celi et angeli ejus audiunt eum. Et ego missus sum assumere te huc, ut videas gloriam istam et Dominum omnium

 

 

140

 

 

 

141

 

celorum et angelos ejus et virtutes. Dico autem tibi, Ysaia, nemo in carne illius mundi volens converti vidit, que tu vides, neque vldere potuit, que tu vidisti, ideo quia tibi est in sorte Domini venire huc. Et ego magnificavi me cantans Domino, quia in forte ejus ambulo. Et dixit mihi: quando reversus fueris per voluntatem Patris, tunc vestem tuam recipies et tunc eris equalis angelis, qui sunt in sexto celo.

 

IX. — Et assumpsit me in sextum celum. Et thronus jam non erat illic, nec dextri, nec sinistri angeli, sed habebant omnes unam speciem et canticum equale. Et datum est mihi, ut ego canerem cum eis, et angelus, qui erat mecum et ego fuimus tales, sicut gloria eorum, et gloria eorum erat una; et glorificabant Patrem omnium et delectum Filius ejus et Sanctum Spiritum, omnes uno ore cantabant, sed non tali voce, quali in quinto celo, sed alia voce, et lumen magnum erat ibi. Et quando eram in sexto celo, existimabam lumen, quod erat in quinto celo, tenebras esse, gavisus sum valde et cantavi donanti tale gaudium recepientibus misericordiam ejus, et rogavi angelum instruentem me, üt exinde non reverterer ad mundum illum carnalem; dico autem vobis, quod multo tenebre sunt hic. Angelus vero instruens me, dixit mihi: quod et gavisus de isto lumine, quanto magis gaudebis et exultabis, quando videbis lumen septimi celi, in quo sedet celestis Pater et unigenitus Filius ejus, ubi exercitus [1] et throni et corone jacent justis; et de illo te non reverti in carnem tuam, non est tempus expletum veniendi huc. Et audiens hec, tristatus sum valde.

 

X. — Et assumpsit me in aerem septimi celi. Et audivi vocem dicentem mihi: usque quo volens in carne vivere venis huc? Et timui valde et tremefactus sum. Iterumque audivi vocem dicentem: noli prohibere eum, ut interet, dignus est enim gloria Dei, hic enim est stola. Et interrogavi angelum, qui erat mecum: quis est prohibens mihi? et quis est precipiens mihi ascendere? Et dixit mihi: prohibens est, qui est super cantantes angelos sexti celi angelus, et precipiens est Filius Dei, et nomen ejus non potes audire, donec de carne exibis.

 

 

1. Правилно би било: stolae, или vestimenta, или vestes. Срв. за това по-долу, стр. 159.

 

 

142

 

 

 

143

 

XI. — Quando nos acsendimus in septimum celum, vidi ibi lumen mirabile et inenarrabile, et angelos innumerabiles et justos, vidi quosdam exutos stolis carnalibus et existentes in stolis excelsis, et erant in gloria magna stantes, sed in thronis suis non sedebant, corone autem glorie non erant super eos. Et interrogavi angelum et dixi: quare stolas receperunt, et thronos et Coronas glorie non receperunt? Dixitque mihi angelus: non receperunt modo, donec Filius hic primum istos introducet thronos et coronas, quando erit in specie vestra, et princeps mundi illius extendet manum suam in Filium Dei et occidet, nesciens qui sit; et descendet in infernum, et eum desertum ponet et omnes visiones inferni, et apprehendet principera mortis, et depredatum eum ponet, et conterret omnes virtutes ejus, et surget tertia die, habens quosdam justos secum, et mittet suos predicatores in Universum orbem terrarum, et ascendet in celos; tunc recipient isti thronos suos et coronas.

 

Et post hec verba dixi illi: de quo te interrogavi in primo celo, ostende mihi, hoc enim mihi promissisti. Adhuc me loquente secum, ecce quidam angelus de astantibus gloriosior ducente me omnibusque angelis, et ostendit mihi librum et aperiens dedit eum mihi, et vidi scripturam non sicut istius seculi, et legi eam, et ecce actus Hierusalem erant ibi scripti, et omnium hominum opera erant ibi, de quibus et ego eram; vidi in veritate, quia nihil absconditur in septimo celo, quod est in mundo factum. Et interrogavi angelum: quis est iste preeminens omnes angelos in gloria sua? Et respodens dixit mihi: iste est magnus Michael, deprecans semper pro humanitate et humilitate. Vidi stolas multas et thronos et Coronas jacentes, et dixi angelo: iste stole et corone quibus servantur et throni? Et dixit mihi: istas Coronas multi ammittunt de illo mundo, credentes verba illius, de quo locutus sum tibi.

 

XII. — Et conversus vidi Dominum in gloria magna, et expavi valde. Et appropinquaverunt ad eum omnes justi et ado

 

 

144

 

 

 

145

 

raverunt eum, una voce cantantes, et erat vox sicut illorum. Et Michael appropinquans adoravit, et cum eo omnes angeli adoraverunt et cantaverunt. Et transfiguravi me iterum, et fui sicut angeli. Tunc dixit mihi angelus, qui me ducebat: hunc adora et canta!. Et adoravi eum et cantavi. Et dixit mihi angelus, qui me ducebat: iste est Dominus omnium gloriarum, quas vidisti. Et vidi aüum gloriossimum similem ejus in Omnibus, et justi appropinquaverunt ad eum et adoraverunt eum et cantaverunt. Et ille cantabat cum eis et non transfiguravit se in visu illorum cum eis. Et venerunt angeli et adoraverunt eum, et ego adoravi eum et cantavi. Et iterum vidi alium in gloria magna, et ambulans interrogavi angelum: quis est? Et dixit mihi: adora eum! iste enim est angelus Sancti Spiritus loquens in te et in omnibus justis. Et post hec alia quidem inenarrabilis et ineffabilis revelabatur gloria, quam ego apertis oculis mei Spiritus non poteram videre, nec qui me ducebat angelus, neque omnes angeli, quos videram adorantes Dominum, nisi tantummodo justos vidi in gloria magna aspicientes gloriam. Et appropinquavit primum dominus meus et angelus specialis, et adoraverunt eum et cantaverunt secundo insimul. Tunc omnes justi adoraverunt eum et cum eis Michael et angeli omnes adoraverunt et cantaverunt.

 

XIII. — Postea audivi vocem ibi, et canticum, quod audivi in sexto celo, ascendebat et audiebatur in septimo celo, et omnes glorificabant illum, cujus ego gloriam non poteram videre. Et omnium sex celorum canticum non solum audiebatur, sed videbatur. Et dixit mihi angelus: hic est vivus unus eternus in excelsa eternitate vivens et in sanctis requiescens, cujus nec nomen, nec visionem possumus sufferre, qui est laudatus а Sancto Spirito in ore sanctorum justorum. Et post hec audivi vocem eterni dicentem Domino Filio: exi et descende de omnibus celis, et sis in mundo et vade usque ad angelum, qui est in infernum, transfigurans te secundum formam illorum, et non cognoscent te neque angeli, neque principes seculi illius, et indicabis principem illius seculi et angelos ejus et mundi rectores, ideo quia negaverunt me et dixerunt: nos sumus et sine nobis nemo est. Postea vero non transfigurabis te per celos in magna gloria ascendens et sedebis а dextris nieis; tunc adorabunt te principes et virtutes et omnes

 

 

146

 

 

 

147

 

angeli et omnia inicia celorum et terre et infernum. Et audivi magna gloria precipiendo Domino meo. et tunc exivit Dominus de septimo celo et descendit in sextum celum. Et angelus, instruens me, dixit mihi: anteilige et vide, quid est transfiguratio ejus et descensio. Cum viderunt eum angeli, laudaverunt et glorificaverunt eum, non enim transfiguravit se in figura eorum, et ego cantavi cum eis. Cum descendisset in quintum celum, ibi tatim transfiguravit se secundum formam angelorum illorum, et non cantaverunt ei et non adoraverunt eum, erat enim forma licut illorum. Et descendit in quartum celum et apparuit illis secundum formam illorum, et non cantaverunt ei, erat enim forma sicut illorum. Venit autem in tertium celum, et in secundum, et in primum, transfigurans se in singulos eorum; ideo non cantabant ei, nec adorabant, apparebat enim illis similis eorum, ostendebat enim caracterem per singulos celos custodibus portarum. Descendit autem in firmamentum, et ibi dedit signa, et forma erat eis sicut illorum, et non glorificaverunt eum et non cantaverunt ei. Et descendit ad angelos, qui erant in hoc aere, sicut unus ex eis, et non dedit Signum, et non cantaverunt.

 

XIV. — Et post hec dixit mihi angelus: intellige, Ysaias, fili Amos, in hoc missus sum а Deo, omnia tibi ostendere, nec enim ante le quis vidit, nec post te poterit videre, quod tu vidisti et audivisti. Et vidi similem Filii hominis, et cum hominibus jhabitare et in mundo, et non cognoverunt eum. Et vidi ascenidentem in firmamentum, qui non erat secundum formam transfigurans se. Et videntes omnes angeli, qui erant super firmamento, yexpaverunt et odorantes dicebant: quomodo abscondisti [1] in medio nostri, Domine, et non cognovimus regem glorie? Et primo celo gloriosior ascendebat et non transfigurabat se, porro omnes angeli adoraverunt et cantaverunt dicentes: quomodo transisti per nos, Domine, et non vidimus, neque adoravimus te? Ita ascendit in ;secundum celum, et in tertium, et in quartum, et in quintum, et in sextum, usque ad omnes celos et glorie sue conjungebat se; quando ascendit in septimum celum, cantaverunt ei omnes justi, et omnes angeli, et omnes virtutes, quas non potut videre. Angelum mirabilem vidi sedere а sinistris ejus, qui dixit mihi: sufficit

 

 

1. Въ текста погрѣшно: ascendisti. Цѣлата фраза е прѣдадена погрѣшно. Срв. за това по-долу, стр. 157—158.

 

 

148

 

 

 

1. Пропуснатото заето отъ X.

 

2. и X.

 


 

 

Съдържание. — Въ двадесетата година отъ царуването на июдейския царь Езекия, пророкъ Исай, синъ Амосовъ, дошълъ отъ Галгалъ при царь Езекия, въ Йерусалимъ, за да го поздрави и да му разкрие тайнитѣ нѣща, които ще станатъ занапрѣдъ. Когато прѣдъ царя, прѣдъ неговитѣ съвѣтници и евнуси и прѣдъ другитѣ пророци, които по тоя случай надошли въ Йерусалимъ, Исай почналъ своето слово, Духъ Свети слѣзълъ надъ него, и всички разбрали, че тая проповѣдь е вдъхновена отгорѣ: тѣ колѣничили и възхвалили Вишния, който одарява съ такава сила человѣка, чрѣзъ когото говори Свети Духъ прѣдъ всички. Исай внезапно млъкналъ, очитѣ му били отворени, устата затворена, но вдъхновението на Светия Духъ било у него. Присѫтствуващитѣ не могли да доумѣятъ станалото, но пророцитѣ разбрали, че той се намира въ изстѫпление. Когато прѣстанало изстѫплението, Исай разказалъ на царя, на сина му и на присѫтствуещитѣ своето видѣние:

 

Той видѣлъ прѣславенъ ангелъ, който го уловилъ за рѫка и го повелъ къмъ висинитѣ, като му съобщилъ, че е

 

 

 

149

 

tibi, Ysaias, vidisti enim quod nemo alius vidit carnis filius, quod nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, qitanta preparavit Deus omnibus diligentibus se. Dixitque mihi: revertere in stolam tuam, donec tempus dierum tuorum adimpleatur, et tunc venies huc.

 

XV. — Hec videns, Ysaias dixit circumstautibus se. Et audientes mirabilia, cantaverunt omnes et glorificaverunt Dominum, dantem talem gratiam hominibus. Et dixit Ezechie regi: consumatio seculi hujus et opera implebuntur in novissimis generationibus. Et prohibuit eis, ut non annunciarent populo Israel, nec verba hec darent ad scribendum omni liomiui, sed quanta Intelligentur а rege et dicta in prophetis. Ita et vos estote in Sancto Spirito, ut recipiatis stolas vestras et thronos et coronas glorie in celis jacentes. Cessavit autem loqui et exivit ab Ezechia rege.

 

Explicit visio Ysaye prophete.

 


 

проводенъ да го възнесе и да му покаже мировитѣ тайни. Най-напрѣдъ Исай билъ издигнатъ на твърдьта, на която видѣлъ велика война и междуособици на сатаната и неговитѣ войнства, противници на благочестието; тая война на твърдьта била образъ на това, което става долу на земята. Надъ твърдьта било първото небе. Тамъ, на прѣстолъ, седѣлъ ангелъ въ голѣма слава, и други ангели отдесно и отлѣво, славещи въ пѣснитѣ си величието на Всевишния, който прѣбѫдвалъ на седмото небе, и неговия любимъ Синъ. Пѣснитѣ на деснитѣ ангели надминавали пѣснитѣ на лѣвитѣ, които пѣели слѣдъ първитѣ. Сетнѣ Исай и неговиятъ спѫтникъ възлѣзли на второто небе, което отстояло отъ първото, колкото е разстоянието отъ земята до първото небе. И тамъ имало пѣние на десни и на лѣви ангели, но то било още по-величествено. Исай падналъ на лицето си, да имъ се поклони, но ангелътъ не го оставилъ и му обяснилъ, че той трѣбва да се поклони само на оногова, който му бѫде посоченъ. На третото небе имало малъкъ прѣстолъ и десни и лѣви ангели, чието пѣние било още по-великолѣпно. На четвъртото небе, чието отдалечение отъ третото било по-голѣмо,

 

 

150

 

имало сѫщо така прѣстолъ, и славословие на десни и лѣви ангели, които били още по-величествени. Величието на петото небе, на неговитѣ ангели и славословие, било много по-славно. Послѣ възлѣзълъ на въздуха на шестото небе и слѣдъ това на самото шесто небе, дѣто нѣмало ни прѣстоли, ни десни, ни лѣви ангели; всички тамъ били равни и едногласно възпѣвали величието на Отца, на Сина и на Светаго Духа; Исай и той запѣлъ съ тѣхъ. На шестото небе било такъвъ блѣсъкъ, че петото небе наспроти шестото изглеждало като въ мракъ. Исаию дотолкова се допаднало шестото небе, че пожелалъ да се не връща вече духътъ му въ плътското си одѣяние; и той много се натѫжилъ, като узналъ, че това щѣло да стане само слѣдъ неговата смърть.

 

Когато Исай възлѣзълъ на аера на седмото небе, чулъ се гласъ, който възбранявалъ на живещия още въ плъть да се възнася нагорѣ. Исай изтръпналъ отъ страхъ. Другъ гласъ обаче го ободрилъ, да възлѣзе по-горѣ като божи достойникъ. Този, който му забранилъ, билъ началникътъ на пѣещитѣ ангели, а тоя, който му позволилъ, билъ самиятъ Синъ Божи. На седмото небе Исай видѣлъ дивна и неизказана свѣтлина, безъ брой много ангели и праведници, които наистина били свалили плътскитѣ си одежди и получили небесни, но стоели прави и не седѣли още на своитѣ прѣстоли и нѣмали вѣнци; тѣ щѣли да получатъ пълната небесна слава — прѣстоли и вѣнци, слѣдъ като Синъ Божи слѣзе на земята, дѣто ще бѫде уловенъ отъ господаря на долния свѣтъ, дявола, прикаченъ на дърво (кръстното), убитъ, а оттамъ ще слѣзе въ ада, да порази дявола, па въ третия день ще възкръсне и съ праведницитѣ ще възлѣзе на небето. На седмото небе Исай видѣлъ книги, които като разгъналъ и прочелъ, разбралъ, че въ тѣхъ сѫ написани всички дѣла на тоя свѣтъ и че нищо не е останало укрито за небесата отъ това, което става долу на земята. Когато Исай се обърналъ и видѣлъ Господа (Исуса) въ велика слава, останалъ поразенъ. Праведницитѣ и ангелитѣ, начело на архангелъ Михаила пристѫпили къмъ Господа, поклонили му се и го славословили. Въ тоя моментъ Господь се прѣобразилъ и станалъ подобенъ на ангелитѣ. По съвѣтитѣ на своя ангелъ-спѫтникъ, Исай му се поклонилъ. Гласове и славословия идещи отъ шестьтѣхъ небеса се чували до седмото небе. Тѣ възпѣвали славата на

 

 

151

 

Вишния вѣченъ Богъ. Тогава се пронесълъ гласъ отъ Вишния, който говорѣлъ на своя Синъ да слѣзе на земята и до ада и да сѫди княза и неговитѣ ангели, които владѣели на земята и не признавали нищо по-горно отъ себе си. Ангелътъ-спѫтникъ обяснилъ на Исаия, че това, което ще види сега, е образъ на бѫдещето пришествие на Господа на земята и възхождането му пакъ къмъ небесата. Господь тогава слѣзълъ на шестото небе, посрѣщнатъ отъ славословията на ангелитѣ. Като слѣзълъ на петото небе, той се прѣобразилъ и взелъ вида на тамошнитѣ ангели, поради което тѣ не го познали, не му се поклонили и не го славословили. По сѫщия начинъ, прѣобразявайки се, Господь слѣзълъ незабѣлѣзанъ дори до твърдьта, дѣто обитавилъ господарьтъ на земния миръ, слѣзълъ и на земята между человѣцитѣ, и тѣ го не познали. Когато Господь почналъ своето възхождение, тоя пѫть не се прѣобразилъ, та всички ангели се изплашили, покланяли му се и го славословѣли, чудѣйки се, какъ е могълъ да имъ се укрие при своето слизане надолу. На седмото небе Господь седналъ отдесно на Всевишния и невидимъ Богъ, когото Исай не мо-жалъ да види. Като видѣлъ и чулъ всичко това, Исай, по упѫтване на ангела, се възвърналъ въ своята тѣлесна одежда, за да остане въ нея, докато се свършатъ днитѣ на живота му.

 

Когато се намѣрилъ въ своето тѣло, Исай разказалъ всичко чуто и видено на небесата. И като чули неговия прѣдивенъ разказъ, всички прославили Бога. Исай заклелъ царя (вар. присѫтствуващитѣ), да не се извѣстява нищо отъ това на израилевитѣ синове, нито пъкъ да се дава нѣкому да го прѣписва; това, което би казалъ царьтъ или което е проречено у пророцитѣ, стига. Слѣдъ това Исай излѣзълъ отъ двореца на царь Езекия.

 

 

Историко-литературни бѣлѣжки. — Освѣнъ каноничната библейска книга Исай, у първитѣ християни е билъ познатъ и единъ апокрифъ съ името на сѫщия пророкъ. Каноничната книга Исай прѣдсказва сѫдбата на евреитѣ и на нѣкои други народи и пророчествува за идването на Месия. Апокрифътъ се различава значително отъ нея; въ първата му часть се разказва за добрия юдейски царь Езекия, за лошия му синъ Манасия, за пророчествата на Исаия за Исуса и за мъченическата смърть на пророка, който бива разсѣченъ

 

 

152

 

на двѣ съ трионъ; въ втората часть е изложено пѫтуването на Исаиевия духъ по седъмьтѣ небеса, славата, съ която се ползува на небесата възлюблениятъ Синъ на Всевишния и прѣдричането на пророка за слизането на Сина между человѣцитѣ, за плътската му смърть, за побѣдата му надъ сатаната и за възхождането му, заедно съ праведницитѣ, при Бога Отца. Въ тоя си видъ, апокрифната книга на Исаия прѣдставя компилация: въ първата часть личатъ два елемента, единъ еврейски — мѫчението на Исаия, и другъ християнски — апокалиптичниятъ разказъ; втората часть е изцѣло отъ християнско потекло. Въ това се съгласяватъ специалиститѣ, които сѫ се занимавали съ историята на възникването на тоя апокрифъ, като Дилманъ, Харнакъ, Чарлсъ и др., макаръ тѣ и да се различаватъ въ мнѣнията си по нѣкои подробности на въпроса. Относно врѣмето, когато е била направена компилацията, Дилманъ приема началото на II в., а Чарлсъ — II или началото на III в.

 

Апокрифната книга на Исаия, извѣстна съ надсловъ Възнесение Исаиево, е била съчинена на гръцки езикъ. Отъ нея сега сѫ извѣстни само единъ етиопски прѣводъ въ прѣписи отъ XV в. [1], откѫслекъ на гръцки отъ V—VI в. [2] и други на латински езикъ отъ V—VI в. [3] Извѣстна е сѫщо и една гръцка прѣработка на тая книга, по прѣписъ отъ XII в. [4]

 

Ние ще се спремъ на втората часть на апокрифа, защото тя именно отговаря на нашето Видѣние Исаиево, което ни интересува въ тоя трудъ. Отъ сличението на гбрѣпосоченитѣ прѣводи и прѣправки съ старобългарското Видѣние Исаиево личи, че и туй послѣдното възхожда къмъ началния, сега

 

 

1. По-главни издания и прѣводи на етиопския текстъ: А. Dillmann, Ascenio Isaiae aethiopice et latine cum prolegomenis, etc. Lipslae 1877. — Charles, The Ascension of Isaiah translated frotn the ethiopic version, which, together with the new greek fragment, the latin versions and the latin translation of the slavonic, и пр. London 1900. — Е. Tisserant, Ascension d'Isaïe. Traduction. de la version éthiopienne avec les principales variantes des versions grecque, latines et slave. Paris 1909.

 

2. Grenfell and Hunt, The Amherst Papyri. I. The Ascension of Isaiah. London 1900. — Charles, поменато съчинение.

 

3. Mai, Scriptorum veterum nova collectio е Vaticanis codicibus edita. Romae 1828, т. III, часть 2, стр. 238—239. — Charles, поменато съчинение.

 

4. O. von Gebhardt, Die Ascensio Isaiae als Helligen Legende aus cod. gr. 1534 der National Bibliothek zu Paris (Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 1878 г., стр. 330—368).

 

 

153

 

непознатъ, гръцки оригиналъ на апокрифната книга на Исаия отъ II—III в. и отговаря на нейната втора часть. А понеже тая втора часть е сѫществувала и като отдѣленъ разказъ, прѣди да влѣзе въ състава на по-голѣмата компилация Възнесение Исаиево, нашето Видѣние придобива особена цѣна за историята на Исаиевия мотивъ; неговата важность се гради и върху факта, дѣто то е познато само въ старобългарската версия, отъ която иде и единъ старъ латински прѣводъ. Независимо отъ това, Видѣнието Исаиево съставя часть отъ малко извѣстната сега богомилска книжнина.

 

Видѣнието Исаиево (Ὅρασις Ἡσαΐου, Visio Isaias prophetæ), прѣди да влѣзе въ състава на така нареченото Възнесение Исаиево, е сѫществувало като отдѣленъ, самостоенъ разказъ, който се появилъ въ християнска срѣда къмъ I—II в. Чарлсъ поставя неговото написване къмъ края на I в., а Харнакъ и Басе — прѣзъ II в. [1] Вѣсти за Възнесението Исаиево и особено легендата за посичането на Исаия съ трионъ се срѣщатъ въ Талмуда, въ посланието Евр. XI, 37, у Юстина (II в.), Тертулиана (III в.) и др. по-нови. Епифани (IV в.), като говори за сектата на архонтидитѣ и хиеракидитѣ, изрично изтъква, че тѣ си служели съ апокрифната книга Ἀναβατικὸν Ἡσαΐου. [2] Тия вѣсти обаче иматъ прѣдъ видъ Възнесението Исаиево.

 

Що се отнася до нашето Видѣние Исаиево, то се поменава съ собственото си име (Ὅρασις Ἡσαΐου) въ по-късни извори, като става дума за богомилитѣ. Въ една гръцка статия, относеща се къмъ XII в. и съдържаща обредна формула за приемане на богомили или масалияни въ православната черква, явно се сочи, че Видѣнието е било употрѣбявано отъ тия сектанти. Богомилитѣ, споредъ тая статия, се основавали на „мръсното и лъжовно” написано отъ тѣхъ Видѣние Исаиево , за да твърдятъ, че освѣнъ обикновената Св. Тройца, имало друга Тройца , която е височайшата, надстоеща власть , находеща се надъ седмото небе. [3]

 

 

1. Harnack, Theologische Literaturzeitung, 1878, стр. 78—80. — Basset, L'Ascension d'Isaïe. Paris 1904.

 

2. Epiphanius, Haereses. P. Gr. XLI, 679; XLII. 176.

 

3. Текстъть обнародва Thallóczy въ Wiss. Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina, III, 1895, стр. 364. По-рано тая статия погрѣшно се отдаваше на Зигавина. Срв. вариантъ у Tollius, Itiner. Italic., 116.

 

 

154

 

Монета, добриятъ познавачъ на италиянскитѣ дуалисти прѣзъ XIII в., съобщава за почитьта, съ която се ползувалъ у тѣхъ пророкъ Исай, за книжката, въ кoято се разказвало за възшествието на Исаиевия духъ до седмото небе и за тайнитѣ нѣща, които той чулъ и видѣлъ тамъ. [1] За тая книжка (libellum) или разказъ у западнитѣ богомили се поменава и въ другъ латински изворъ, който обнародва Дьолингеръ. Тамъ се прѣдава накѫсо съдържанието на Видѣнието и се изтъква, че то, поради помѣстенитѣ въ него баснословни, било на голѣма почить у катаритѣ, ако и католицитѣ да го били отдавна отхвърлили като апокрифно. [2] Интересни сѫ въ случая показанията на катара Петъръ Марино, запазени въ протоколитѣ на Лангедокската инквизиция отъ началото на XIV в., сега въ Римъ. Отъ тѣхъ узнаваме, че западнитѣ богомили чели много Видѣнието Исаиево, че единъ отъ тѣхъ го челъ три дни и двѣ нощи безъ умора и безъ сънь, и че ужъ дори билъ възнесенъ, подобно на Исаия, на седмото небе и пр. [3]

 

 

1. Dicunt prophetas bonos fuisse, aliquando autem omnes damnabant praeter Isaiam, cujus dicunt esse quemdam libellum in quo habetur quod Spiritus Isaiae raptus а corpore usque ad septimum cœlum duetus est, in quo vidit et audivit quaedam arcana, quibus vehementissime imituntur. Moneta, Adversus Catharos et Waldenses, 218.

 

2. . . . omnes prophetas esse damnatos pratter Isaiam. Habent enim quendam libellum Isaiae, in quo continetur, quod Spiritus Isaiae а corpore raptus usque ad Septem cœlos deduetus est, ibique vidit et audivit arcana verba, quem libellum, quia tales innectit fabulas, carius amplectuntur. Scripturam illam esse credo apocrypham а catholicae fidel orthodoxis olim repudiatam, quae apud illos huc usque retenta est. Döllinger, II, 276.

 

3. Dixit (т. е. Petrus Marinus), quod inveniebatur in prophetia Isaiae prophetae, quod quidam bonus homo (т. е. съвършенъ богомилъ), erat, id est haereticus, qui propter verba quae audiverat ab aliis bonis hominibus, qui inter se discordabant, et etiam propter lila, quae legerat in libris, incepit dubitare circa fidem bonorum hominum, id est haereticorum, et tunc posult se ad legendum in libris ut posset cognoscere, an bonam fidem tenent vel malam, et legit tribus diebus et duabus noctibus et non fuit lassatus, nec dormivit; et cum sie legeret, venil ad eum angelus Patris sancti et dixit ei, quare dubitabat in fide bonorum hominum? qui respondit ei, quod propter aliqua, quae inveniebat in libris, et propter hoc etiam, quod boni homines inter se in fide discordabant. Et tunc dictus angelus dixit dicto bono homini, id est haeretico: non dubites, sed ascende super collum meum. Et dictus bonus homo ascendit super collum angeli, et dictus angelus ascendit cum dicto bono nomine usque ad primum cœlum . . . (Продължава разказъ за виденитѣ отъ богомила нѣща изъ седъмьтѣ небеса, и се добавятъ нѣкои дуалистични обяснения за властьта на сатаната и на Бога). Döllinger, II, 208 сл.

 

 

бел. ред.

Към стр. 154

 

Пълният текст на процеса срещу Петър Маврин е поместен в издадените неотдавна протоколи на инквизиционното съдилище на града Памие (в. Южна франция), където той е бил съден през 1323 г. (срв. Le registre de l'inquisition de Jeaques Fournier, 1318—1325, t. III, ed. J. Duvernoy, Toulouse, 1965, p. 110—252. Съответният пасаж за разпространението на „Видение Исаево” сред южнофренските катари е на с. 200 сл. За този апокриф и неговата популярност сред местните еретици става дума и по повод на процеса срещу един друг привърженик на катаризма, Арналд Цицерд, съден през 1321 г. (J. Fournier, Le registre, II, c. 50 сл.).

 

 

155

 

Отъ приведенитѣ вѣсти се вижда, че както източнитѣ, тъй и западнитѣ богомили си служели съ Видѣнието Исаиево. Относно самата версия на Видѣнието, има да се каже слѣдното. Българскитѣ богомили употрѣбявали печатания по-горѣ текстъ, сега извѣстенъ по най-старъ прѣписъ отъ XII в. и по други по-нови, въ срѣднебългарска, руска и сръбска редакции, всички обаче идещи отъ единъ старобългарски рѫкописъ отъ X—XI в. Като се сравнятъ отъ една страна етиопската версия и гръцкитѣ откѫслеци на Възнесението Исаиево, както и така наречената гръцка легенда на сѫщата тема съ българския текстъ отъ друга страна, установява се, че послѣдниятъ прѣдставя отдѣлна версия, прѣводъ или прѣработка на непознатъ още гръцки оригиналъ, сега извѣстенъ само по заглавието си — Ησαΐου ὅρασις. Западнитѣ дуалисти сѫ могли да иматъ на разположението си двѣ латински версии-прѣводи, едната на Възнесението Исаиево, сега извѣстно по нѣколко свои откѫслеци, и друга — Visio Isaiæ, отговаряща на българското Видѣние Исаиево. Докато първиятъ латински прѣводъ иде отъ гръцкото Ἀναβατικὸν Ἡσαΐου, за втория — Visio Isaiæ западнитѣ учени мислятъ, че и той иде отъ гръцки оригиналъ, отъ който е билъ направенъ и славянскиятъ прѣводъ на Видѣнието Исаиево. На такъво мнѣние е Чарлсъ, за чието издание на Възнесението Исаиево Бонвечъ приготви прѣводъ на славянската версия. Като има прѣдъ видъ съгласието между славянския текстъ и латинското Visio, Чарлсъ заключава, че тѣ и двѣтѣ ще да сѫ били прѣведени отъ единъ гръцки текстъ. Сѫщото подържа и френскиятъ прѣводачъ на етиопската версия, Тисранъ.

 

Ние намираме, че латинското Visio Isaiæ, употрѣбявано у западнитѣ богомили, е било прѣведено не отъ гръцки, а отъ старобългарския текстъ на Видѣнието Исаиево. Ето нашитѣ доводи. Латинското Visio, сега е извѣстно по единъ старопечатанъ текстъ, обнародванъ прѣзъ 1522 г. въ Венеция. [1] Тая рѣдка книга е позната само въ четири екземпляра, въ Мюнхенъ, Копенхагенъ и въ Ватикана (два екз.). Отъ нея Visio Isaiæ бѣ прѣпечатвано въ по-нови издания и така стана достѫпно за изслѣдвачитѣ на Исаиевия мотивъ, напр. отъ Гизе-

 

 

1. Вж. за него стр. 135, бѣлѣжката.

 

 

156

 

леръ, Енгелхардъ, Тисранъ. [1] Прѣводътъ на Visio Isaiæ е билъ извършенъ въ къснитѣ срѣдни вѣкове въ Италия, както може да се сѫди напр. отъ думата honorantia, идеща отъ италиянското honoranza, на което обърна внимание още Гизелеръ [2] и мнѣнието му бѣ възприето отъ Шмидта, [3] Дилмана, [4] Тисрана. [5] Това посочване ни упѫтва да допуснемъ, че Visio Isaiæ е могло да се яви най-напрѣдъ въ сѣверна Италия срѣдъ дуалиститѣ отъ Конкорецката черква, за които е била прѣведена отъ български и поменатата по-горѣ Тайна книга. По-ясно доказателство за българския източникъ на латинския прѣводъ ще намѣримъ при сравнението на двата текста — българския и латинския. Такъво сравнение не е могълъ да направи Чарлсъ, защото е ималъ на рѫка не прѣкия славянски текстъ, а неговия сегашенъ латински прѣводъ на Бонвеча. Тоя новъ прѣводъ е могълъ да го улесни само да констатира тъждественостьта на славянското Видѣние Исаиево и на латинското Visio Isaiæ и да прѣдположи единъ гръцки текстъ, отъ който идѣли двата прѣвода. Взремъ ли се обаче въ славянския и латински текстове, забѣлѣзваме зависимостьта на послѣдния отъ първия: погрѣшкитѣ на славянския текстъ въ собственитѣ имена и въ съдържанието, волнитѣ или неволни изпущания, кривото разбирание на гръцкия оригиналъ отъ старобългарския прѣводачъ, — всичко това се е отразило въ латинския прѣволъ, а това е могло да стане само при прѣвеждане отъ български на латински. Тукъ се отнасятъ и нѣкои криви разбирания на славянски граматични форми, чиито слѣди личатъ въ латинския прѣводъ. Нека посочимъ прочее нѣкои отъ тия мѣста:

 

1) Глава I, стр. 134. При царь Езекия били надошли много пророци отъ разни мѣста, за да чуятъ Исаия. Това мѣсто е прѣдадено по слѣдния начинъ въ славянскитѣ прѣписи:

 

 

 

1. Gieseler, Vetus translatio latina Visionis Iesaiae (Göttingischer Pfingstprogramm). Güttingen 1832. — Engelhardt, Kirchengeschichtliche Abhandlungen-Erlangen 1832, стр. 209 сл. — Tisserant, стр. 133 сл.

 

2. Gieseler, 8.

 

3. Schmidt, Histoire et doctrine des Cathares, II, 275.

 

4. Dillmann, Ascensio Isaiae, XVIII.

 

5. Tisserant, 38.

 

 

157

 

Възстановенъ, старобългарскиятъ текстъ би гласѣлъ: . Въ латинския прѣводъ това е прѣдадено така: veneruntque ех omnibus villis et agris et montibus prophete. Прѣводачътъ ще се е заблудилъ отъ неясния български изводъ на това мѣсто, както напр. въ Успенския и Хлудовския прѣписи, пъкъ може би и да е смѣсилъ сѫществителното кьсь (vicus) съ прилагателното мѣстоимение кьсь (omnis), та въ прѣвода си е добавилъ думата omnibus, когато тя не сѫществува нито въ гръцката легенда, нито въ най-старата версия на Видѣнието Исаиево въ етиопския текстъ, дѣто намираме: „ . . . пророци дошли отъ селата, планинитѣ и полята”, т. е. безъ думата „всички”. Съ други думи, прибавката omnibus въ латинската версия иде отъ криво разбиране на старобългарския текстъ, по който е ставалъ прѣводътъ. —

 

2) Глава I, стр. 134. Исай съобщилъ видѣнието на царь Езекия и на своя синъ Насона: . Въ латинския текстъ: notificavit visionem Ezechie et filio ejus Nasoni. И на двѣтѣ мѣста синътъ на Исаия е нареченъ погрѣшно Насонъ, когато се знае отъ старинната етиопска версия, че той се е зовѣлъ Йосебъ, че въ еврейския текстъ на Библията (Исай VII, 3) той е нареченъ (Шеаръ)-Яшубъ, въ прѣвода на 70-тѣхъ — Ἰασούβ, а въ гръцката легенда на Видѣнието — Ἰασούμ. Явно е, че съотвѣтната старобългарска форма въ нѣкои прѣписи е била, по криво прочитане на като , прѣдадена съ . [1] Латинскиятъ прѣводачъ е могълъ да заеме сѫщото погрѣшно име само отъ българския текстъ, отъ който е прѣвеждалъ. —

 

3) Глава XV, стр. 148. Въ фразата , латинскиятъ прѣводачъ не е разбралъ глагола (бъдите) и го е смѣсилъ съ бѫдѣте, та е прѣвелъ: et vos estote (бѫдѣте) in Sancto Spirito. —

 

4) Глава XIV, стр. 146. Питането: , е прѣдадено погрѣшно на латински: Quomodo ascendisti in medio nostri, Domine? Латинскиятъ прѣводачъ смѣсилъ второ съ трето лице ед. ч. на аориста, които сѫ еднакви , а това докарало и друга грѣшка — зват. пад. „Господи” вм. имен. пад. „Господь”. По-късенъ пъкъ латински прѣписвачъ прѣписалъ abscondisti

 

 

1. Въ старобългарскитѣ рѫкописи се срѣщатъ много често неволни замѣни на съ , и наопаки, особено въ числителнитѣ ? (8), (50). Старобългарската графика на тия букви е улеснявала размѣната имъ: .

 

 

158

 

съ ascendisti, а тоя послѣдниятъ глаголъ съвсѣмъ не отговаря на истинския смисълъ на фразата. Тия грѣшки въ латинския текстъ сѫ могли да станатъ само при прѣводъ отъ славянски изводъ. Въ етиопския текстъ думата Господь е оставена, както въ старобългарски, въ имен. падежъ. —

 

5) Глава XII, стр. 144. Въ израза:

латинскиятъ прѣводачъ криво е разбралъ, че ишьдша се отнася до Исаия, който разказва, та е прѣвелъ: et herum vidi alium in gloria magna, et ambulans interrogavi angelum. —

 

6) Глава XIII, стр. 144. Въ израза:


прѣводачътъ е взелъ зв. пад. като дателенъ, та е прѣвелъ погрѣшно: audivi vocem eterni dicentem Domino Filio: exi et descende de omnibus celis, вмѣсто . . . Domino: Fili, exi et descende, etc. Въ гръцката легенда е както въ старобългарски. Погрѣшката въ латинския текстъ е могла да дойде само отъ неразбиране на славянския изводъ.

 

Въ старобългарския и въ латинския текстове намираме и други успоредици, които не срѣщаме на съотвѣтнитѣ мѣста въ етиопския прѣводъ и въ гръцката легенда. А тъй като латинскиятъ прѣводъ се отнася отъ специалиститѣ къмъ къснитѣ срѣдни вѣкове, слѣдъ XII в., а старобългарскиятъ е отъ X—XI в., реченитѣ успоредици въ латинския текстъ могатъ да идатъ само отъ старобългарския прѣводъ. Впрочемъ, досега не е извѣстенъ нито единъ старобългарски прѣводъ, идещъ отъ латински текстъ, а имаме примѣри само за противното. Ето нѣкои отъ тия успоредици въ Видѣнието Исаиево и Visio Isaïæ: 1) Гл. V, стр. 136. На третото небе Исай видѣлъ малъ прѣстолъ и ангели отдесно и отлѣво. Въ етиопската версия и въ гръцката легенда тукъ става дума за прѣстолъ, поставенъ по срѣдата на небето. Старобългарскиятъ прѣводачъ вѣроятно ще да е прочелъ думата μέσον като μικρόν и е прѣвелъ съ мaлъ, и оттамъ грѣшката минала на латински: parvum tronum. — 2) Гл. VIII, стр. 138. Фразата е прѣведена буквално: non sum tibi dominus, sed consiliator. Въ етиопската версия на това мѣсто, пъкъ и по-нататъкъ въ Видѣнието стои „другарь” (спѫтникъ), а не „съвѣтникъ”. Чарлсъ прѣдполага правилно, че въ изгубения гръцки текстъ ще е бил σύνδουλος (спѫтникъ). Старобългарскиятъ прѣводачъ ще да е смѣсилъ σύνδουλος съ σύνβουλος, и прѣвелъ

 

 

159

 

второто — съвѣтьникъ, което минало и на латински. — 3) Гл. IX, стр. 140. На седмото небе лежатъ прѣдназначенитѣ за праведницитѣ: одежди, прѣстоли и вѣнци. За това се говори на нѣколко мѣста въ Видѣнието Исаиево, въ етиопската версия и въ гръцката легенда. Въ българския и латински текстове, стр. 140—141, стои:


(ubi exercitus et throni et corone jacent justis). Грѣшката
опълъчени
ѧ вм. одеждѧ, vestimenta вм. exercitus, говори сѫщо за латински прѣводъ отъ български, който е по-старъ. Тая грѣшка ще е станала при прѣдаването на гръцкото στολαί (одежди) като στόλοι (войнства, опълчения). — 4) Гл. XI, стр. 142. Въ фразата (de quo te interrogavi in primo celo), думата пьрьвѣмь (primo) е поставена погрѣшно вм. третиѥмь (tertio), както личи отъ смисъла на контекста, пъкъ и отъ етиопската версия и отъ гръцката легенда. Подъ влияние на българския текстъ, грѣшката е повторена и въ латинския прѣводъ.

 

Българскиятъ текстъ на Видѣнието прѣдставя изобщо по-голѣма пълнота наспроти латинския, въ който личатъ изпущания или перифрази. Изпущанията сѫ повече въ послѣднитѣ части на текста, а това свидѣтелствува за по-малко съсрѣдоточение и по-малка внимателность на прѣводача къмъ края на своята работа. Малкитѣ отклонения въ латинския прѣводъ ще да се дължатъ може би и на различията въ оня рѫкописъ, отъ който е ставало прѣвеждането; а че такива различия е имало, това се вижда и отъ сега запазенитѣ славянски прѣписи на Видѣнието Исаиево. Най-сетнѣ, за първичностьта на българския текстъ говори и самата техника на латинския прѣводачъ, който слѣдва буквално, рабски Видѣнието при прѣдаването на българското словоразположение. Въ тоя случай, латинскиятъ синтаксисъ, който търпи най-разновидна наредба на думитѣ, е улеснилъ работата на дословния прѣводъ, безъ да му е отнелъ качествата на истинско латинско изложение.

 

Това наше гледище, че българското Видѣние Исаиево е послужило за източникъ на латинското Visio Isaïæ, обяснява още по-добрѣ широкитѣ връзки, които сѫ сѫществували между източното и западното богомилство: българската богомилска черква, която се е смѣтала отъ съврѣменницитѣ за

 

 

160

 

майка на катарската, е проваждала на западъ не само свои мисионери, не само участници въ албигойскитѣ събори, но тя имъ е давала и своитѣ книжовни дѣла.

 

 

Остава да си уяснимъ още единъ въпросъ: защо Видѣнието Исаиево е станало богомилска книга? По своята древность — отъ първитѣ вѣкове на християнството, и по своята цѣль — да изтъкне прѣдсказаната отъ ветхозавѣтния пророкъ божествена мисия на Исуса и съ това да ослаби непримиримостьта на юдеизма, Видѣнието, на пръвъ погледъ, не издава нѣщо особено, което да го отлѫчва отъ другитѣ подобни древнехристиянски апокрифи. Но дали то се е чело у богомилитѣ по традиция, останала, както видѣхме, отъ манихеитѣ, или пъкъ за това трѣбва да диримъ други основания? Ние мислимъ, че Видѣнието Исаиево е станала любима книга у богомилитъ по слѣднитѣ причини. Прѣди всичко, то съ нищо не противорѣчи на богомилското учение, а, отъ друга страна, прокаранитѣ въ него богомилски тенденции сѫ забулени, прикрити и не се забѣлѣзвали лесно отъ обикновения християнинъ. И тъкмо съ тия си особености то е могло да аослужи за безнаказана богомилска пропаганда срѣдъ другитѣ християни. Кои сѫ прочее богомилскитѣ елементи въ Видѣнието? Дуалистични възгледи не липсватъ и въ каноничнитѣ книги: изкушението на Христа отъ дявола, сѫществуването на демонитѣ като противници на Бога и на человѣцитѣ, борбата на Исуса съ сатаната при Второ пришествие и др. сѫ се дуалистични отгласи. Богомилитѣ използували тѣзи дуалистични зачатъци и, като ги позасилили или добавяли нѣщо ново, тѣ доближавали дадено съчинение до своитѣ догми за двувластието въ сегашния свѣтъ, разпрѣдѣленъ между между Бога и Сатанаила. Такъвъ е случаятъ съ Видѣнието Исаиево. Въ него се разказва, че Исай, като се възкачилъ на твърдьта, видѣлъ тамъ противницитѣ на благочестието — сатаната и неговитѣ послѣдватели, които били въ постоянна война помежду си, отговаряща на непрѣкѫснатата вражда на человѣцитѣ на земята. Съ това вече косвено се подсказва, че сатаната съ своето войнство владѣе на твърдьта небесна и на земята, а Богъ си остава господарь на по-високитѣ мирови сфери — седъмьтѣ небеса. При разказа за тайното, прикрито слизане на Сина Божи отъ седмото

 

 

161

 

небе на земята пакъ се припомня, че на твърдьта той миналъ прѣзъ владѣнието на господаря на тоя, долния свѣтъ и че, за да не бѫде забѣлѣзанъ отъ тамкашнитѣ обитатели, т. е. послѣдвателитѣ на сатаната, Исусъ е трѣбвало да се прѣобрази като тѣхъ . А че твърдьта небесна, споредъ богомилитѣ, служи за сѣдалище на сатаната, отдѣто той създалъ долния видимъ свѣтъ и отдѣто го управявалъ, това е прокарано въ Тайната книга (стр. 77, 81). За седъмь божи небеса и за осмо, видимо небе (т. е. твърдьта), създадено отъ Сатаната, споредъ богомилитѣ, говори и Евтими отъ Акмония въ своето Послание. [1] Въ Видѣнието Исаиево е прокаранъ дуализъмъ и при епизода, дѣто сатаната, като намира Исуса въ своето царство, на земята, улавя го, окачва го на дървото (Кръстно) и го убива

Това е алюзия за Христовото разпятие, за което богомилитѣ учели, че е било недѣйствително, а привидно. Пакъ споредъ богомилитѣ и споредъ Видѣнието, Исусъ слѣдъ разпятието слиза въ прѣизподнята, дѣто намира дявола, надвива го и го направя свой плѣнникъ (споредъ Видѣнието) или го хвърля вързанъ въ вѣчна мѫжка (споредъ богомилитѣ).

 

Отъ другитѣ богомилски гледища, въ Видѣнието е проведено, ако и прикрито, и учението имъ за Св. Троица. Богомилитѣ на гледъ приемали православната догма за Отца, Сина и Светаго Духа, но това тѣ твърдѣли привидно прѣдъ другитѣ християни; въ своето интимно вѣрване, тѣ приемали първенството на Бога Отца, който говори ту чрѣзъ Духа Светаго, ту проважда възлюбления си Синъ да спаси человѣчеството; отъ друга страна Сатанаилъ се явява старши синъ на Бога. Неустановеностьта или по-добрѣ двуеличието на богомилитѣ по тоя пунктъ е посочена и у Зигавина, който ги укорява за тѣхното лицемѣрно учение за нераздѣлната Св. Троица. [2] Исай вижда на седмото небе Сина Божия (Гос-

 

 

1.

Ficker, 34.

 

2.


P. gr. CXXX, 1292.

 

 

162

 

подь), той вижда ангела на Духа Светаго, но самия Богъ той не може да види, защото дори и името му човѣкъ не може да изтърпи да се каже:


Че така сѫ схващали богомилитѣ въ Видѣнието Исаиево върховния вѣченъ Богъ, като височайша, надстоеща власть (ὑπερκειμένη ἐξουσία), туй се посочи и по-горѣ, стр. 153. Манихеитѣ сѫ се изказвали още по-ясно по тоя въпросъ, та, като подцѣнявали Исуса, смѣтали го само за единъ отъ ония пратеници, които Всевишниятъ праща за спасение на человѣцитѣ. Такъвъ пратеникъ, или Духъ Свети, или утѣшитель (παράκλητος) се е смѣталъ и Мани, основательтъ на манихейството. За туй манихейско и богомилско гледище се поменава и въ писмото на Теофилакта до царь Петра, по случай явяването на дуалистичното учение въ България.

 

Въ Видѣнието Исаиево заслужаватъ внимание и други нѣкои особености, които стоятъ близу до богомилството. Св. Духъ слиза надъ Исаия, и говори чрѣзъ него. Това вѣрване е общо у правовѣрнитѣ християни и у богомилитѣ; послѣднитѣ обаче сѫ напирали повече на общението, което е възможно между Бога и истинскитѣ, чисти вѣруещи, въ които живѣе Св. Духъ. Така нареченитѣ теотоки у източнитѣ богомили или съвършени (perfecti) — у западнитѣ сѫ били именно тия избранници. Тѣ замѣствали старозавѣтнитѣ пророци-наставници, тѣ били наслѣдници на апостолитѣ. Богомилитѣ ненавиждали плътьта и всѣчески се стараели да очистятъ своя духъ. Духътъ на Исаия оставя своето тѣло при Езекия и бива възнесенъ да види мировитѣ тайни. Изстѫплението на пророка, казва Видѣнието, не бѣше отъ тоя свѣтъ, а отъ областьта на онова, което остава потаено за плътьта


Исусъ, споредъ православнитѣ, възкръсва на небето заедно съ тѣлото си, а богомилитѣ, като отричатъ възкресението на тѣлата, приематъ възнесението само на духа. Вѣрването въ седъмь небеса, изъ които прѣбродва духа на Исаия, ако и да не е само богомилско, защото го има и у халдейцитѣ, въ Корана и др., все пакъ то е било една отъ основнитѣ космични прѣдстави у богомилитѣ. Най-сетнѣ, пасажътъ въ Видѣнието, дѣто Исай порѫчва на царь Езекия да не позволява, щото разказанитѣ отъ него тайни да се съобща

 

 

163

 

ватъ на израилевитѣ синове, , напомня обичая на богомилитѣ да не оповѣстяватъ всѣкиму своитѣ тайни книги.

 

Отъ току-що приведенитѣ освѣтления става ясно, защо Видѣнието Исаиево, въ своята старобългарска версия, е станало любимо четиво у богомилитѣ и сгодно срѣдство аа проповѣдь на тѣхното учение срѣдъ по-широкитѣ народни срѣди на останалото християнство.

 

 

Тукъ е мѣстото, дѣто трѣбва да се кажатъ двѣ думи и за оня български край, въ който особено били прѣвеждани или съчинявани разни апокрифни легенди и въ който ще да се е появила най-рано може би българската версия на Видѣнието Исаиево. Тоя край обхваща високата планинска и централна мѣстность на Балканския полуостровъ, дѣто се издигатъ Рила, Витоша и Осогово и чиито разклонения и гънки сѫ били усѣяни отдавна съ множество голѣми и малки монастири, часть отъ които сѫществуватъ и сега. [1] Апокрифнитѣ разкази на старобългарската литература, каквито сѫ напримѣръ: Видѣние Данилово, Тълкование Данилово, Видѣние на пророка Исаия за послѣдния вѣкъ, нашето Видѣние Исаиево, Сказанието на пророка Исаия, Солунската легенда, повечето отъ житията на Ив. Рилски, на Якима Сарандапорски, на Гаврила Лѣсновски, на Прохора Пчински и др. се явили най-напрѣдъ въ речената область, главно прѣзъ XI—XII в. Редъ мѣстни имена, събития и легенди, вмѣстени въ тия апокрифи и жития, говорятъ ясно за мѣстопроизхождението имъ. Особено интересна е бѣлѣжката въ единъ лѣтописъ, споредъ която въ Осоговския (Сарандапорски) монастирь почивали останкитѣ, освѣнъ на мѣстния светецъ Якима Осоговски, но още и на пророка Исаия, на Кирика и Юлита и на Илариона Мъгленски. [2] При многото примѣри, съ каквито изобилствува хагиографската литература за прѣнасяне на легенди отъ едно мѣсто на

 

 

1. За по-главнитѣ отъ тѣхъ срв. Йор. Ивановъ, Сѣверна Македония, София 1906, стр. 83 сл. — Сѫщи, Св. Иванъ Рилски и неговиятъ монастирь. София 1917.

 

2.

Споменик V, стр. 30.

 

 

164

 

друго, тукъ се прибавя още единъ. Твърдѣ естествено е слѣдвателно да допуснемъ, че и Видѣнието Исаиево е намѣрило въ Осоговския монастирь или въ неговата околность сгодна почва за своето появяване, било като прѣводъ отъ гръцки, било като старобългарска прѣработка. Сѫщото би могло да се каже и за житието на Кирика и Юлита, каноничното или апокрифното. Не ще бѫде безинтересно тукъ да поменемъ и нѣкои мѣстни имена въ тоя край, които биха могли да хвърлятъ свѣтлина върху разглеждания въпросъ. Въ Осоговската область, въ долината на горня Соволщица, 12 километра въздушна линия отъ Осоговския монастирь, се намира селото Кутýгерци. Това наименование явно ни подсѣща за богомилско селище, защото прѣзъ срѣднитѣ вѣкове богомилитѣ въ нѣкои краища на Македония се наричали и кутугери (κουδούγεροι). Солунскиятъ архиепископъ Симеонъ говори за тѣхнитѣ селища като близки до Солунъ. И въ Воденско, дѣто прѣзъ XII в. богомилитѣ били множество, сега е запазено село Котугери, чието име напомня богомилитѣ. Богомилскитѣ селища въ Осоговско прѣзъ срѣднитѣ вѣкове ще да сѫ били повече. За това можемъ сѫди освѣнъ отъ появилитѣ се тамъ много апокрифи, отъ сегашното село Кутугерци, пъкъ и отъ други мѣстни имена, които били на почить у богомилитѣ. Такъво е напр. планинското Осоговско село Богословъ, чието име подсѣща любимия у богомилитѣ апостолъ и евангелистъ Йоанъ Богословъ, псевдоавторъ на Тайната книга на богомилитѣ. Сé въ склоноветѣ на Осогово намираме и селото Ереми́я; то ни напомня нарочения авторъ на апокрифния Апокалипсисъ — пророкъ Йеремия, както и извѣстния български писатель и разпространитель на апокрифитѣ, попъ Йеремия. Западно отъ Осогово, въ пчинския Козякъ, намираме село Недокръщеница; и това име може би сѫщо да се намира въ свръзка съ нѣкогашни богомили, които не сѫ се кръщавали. Името Драговищица, голѣмъ десенъ притокъ на Струма въ Кюстендилско, сжщо може да се доведе въ връзка съ богомилитѣ драговищи или друговищи.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]