ШЕСТОДНЕВ

Йоан Екзарх

ШЕСТОДНЕВ

 

Йоан Екзарх

 

Превод от старобългарски, послеслов и коментар Николай Цв. Кочев

Издателство Наука и Изкуство, София 1981

 

Българско философско наследство

Под общата редакция на проф. Михаил Бъчваров

 

Предлаганото издание е първото цялостно представяне на „Шестоднев” — най-крупното произведение на българската и на славянската философска мисъл през епохата на средновековието на новобългарски език.

 

„Шестоднев” е енциклопедично съчинение, което обхваща преди всичко основни философски и естественонаучни проблеми. Книгата на Йоан Екзарх Български в течение на няколко века е била централното идеолого-философско произведение в българската и славянската обществена мисъл.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

„ШЕСТОДНЕВЪТ” НА ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ (СВЕТОГЛЕД И ЕТИКА) — М. БЪЧВАРОВ, Б. ПЕЙЧЕВ . . . . . . . . . . . 5

ПРОЛОГ . . . . . . . . . . . 39

СЛОВО ПЪРВО . . . . . . . . . . . 45

СЛОВО ЗА ВТОРИЯ ДЕН . . . . . . . . . . . 71

СЛОВО ТРЕТО . . . . . . . . . . . 104

СЛОВО ЗА ЧЕТВЪРТИЯ ДЕН . . . . . . . . . . . 138

СЛОВО ПЕТО . . . . . . . . . . . 194

СЛОВО ЗА ШЕСТИЯ ДЕН . . . . . . . . . . . 231

ПОСЛЕСЛОВ ОТ ПРЕВОДАЧА . . . . . . . . . . . 290

КОМЕНТАР . . . . . . . . . . . 308

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНАТА . . . . . . . . . . . 363

ПОКАЗАЛЕЦ НА ПОНЯТИЯТА И ПРЕДМЕТИТЕ . . . . . . . . . . . 369

 


 

ШЕСТОДНЕВ

Йоан Екзарх

 

Превод от старобългарски, послеслов и коментар Николай Цв. Кочев

Рецензент на изданието Петър Динеков

Рецензент на превода Христо Кодов

Редактор на превода Боряна Велчева

Художник Теменужка Стоева

Художествен редактор Светлозар Писаров

Технически редактор Правда Колева

Коректор Весела Вълкова

 

Дадена за набор на 13.II.1981 г.

Подписана за печат на 30.Х.1981 г.

Излязла от печат на 13.XI. 1981 г.

Формат 84/108/32.

Печатни коли 23,75. Издателски коли 19,95. Усл. изд. коли 23,72.

Издателски № 24622. Литературна група II-2. Тираж 12124.

КОД 02/95312-74512/0403—17—81.

Цена 3,79 лв.

 

Държавно издателство „Наука и изкуство” — София

Държавна печатница „Тодор Димитров”, кл. 1, пор. № 5233

 

[Back]