Всекидневието на българите през XII-XIV век

Йордан Андреев

 

Всекидневието на българите през XII-XIV век

 

Йордан Андреев

 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски" София 1992

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР . . . . . . . 5

БЪЛГАРИЯ, ЗЕМЯ НА БЛАЖЕНИ . . . . . . . 7

ЦАРЯТ, АРИСТОКРАЦИЯТА И НАРОДЪТ . . . . . . . 30

ДЕЛНИЦИТЕ И ПРАЗНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XII-XIV в. . . . . . . . 57

ВОЙНАТА И МИРЪТ . . . . . . . 133

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . 220

 

 


 

 

ЙОРДАН АНДРЕЕВ

ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XII—XIV ВЕК

 

БЪЛГАРСКА ПЪРВО

 

Редактор Румен Лечев

Технически редактор Ламби Мирчев

Коректор Пепа Събева

Формат 84х10832. Тираж 1065

Печатни коли 14,25. Издателски коли 11,97.

 

Университетско издателство „Св. Кл. Охридски" — София

ДФ „Абагар" — печатница В. Търново

 

© Иордан Андреев 1992

co Jusator, Sofia

 

[Back to Index]