Българската държава и османската експанзия 1369-1422

Иван Тютюнджиев, Пламен Павлов

 

Българската държава и османската експанзия 1369-1422

 

Иван Тютюнджиев, Пламен Павлов

 

Correct 044, Велико Търново, 1992 година

 

Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова

 

© Иван Асенов Тютюнджиев

© Пламен Христов Павлов

 


 

 

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОСМАНСКАТА ЕКСПАНЗИЯ /1369 - 1422 г./ Велико Търново, 1992 година

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 3

 

Първа глава. ПЪРВИ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗАГУБИ И ОПИТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ (1369-1377 г.) - Ив. ТЮТЮНДЖИЕВ 5

1. Проблеми на периодизацията 5

2. От независимост към неравноправен съюз 6

3. От неравноправен съюз към васален съюз 13

 

Втора глава. ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА ТЪРНОВСКОТО ЦАРСТВО. КРАЯТ НА ИВАН ШИШМАН И ИВАН СРАЦИМИР 16

1. Краят на Търновска България (Ив. Тютюнджиев) 16

2. Иван Срацимир и съдбата на Видин (Пл. Павлов) 24

 

Трета глава. “ИЗВЕСТНИЯТ КОНСТАНТИН, ПРОСЛАВЕН ИМПЕРАТОР НА БЪЛГАРИЯ” 25

1. Сведения за българския държавен живот през първите две десетилетия на XV в. (Пл. Павлов) 26

2. Кръстоносният поход от 1396 г. и съдбата на Видинското царство (Ив. Тютюнджиев) 29

3. Фружин и събитията в България през първата половина на XV в. (Пл. Павлов) 36

 

Заключение (Ив. Тютюнджиев) 38

 

Документален раздел 40

1. Българската анонимна хроника от XV в. (Ив. Тютюнджиев) 40

2. Из Осмогласник от времето на Иван Александър (Ив. Тютюнджиев) 46

3. Приписка във Ватиканския препис на Манасиевата хроника (Ив. Тютюнджиев) 47

4. Из хрониката на влашкия монах Михаил Мокса (1620 г.). - Ив. Тютюнджиев 47

5. Хроника за царството на турците от Йеракос (Ив. Тютюнджиев) 50

6. Грамота на унгарския крал Людовик (Лайош) I Велики от 1366 г. (Ив. Тютюнджиев) 55

7. Писмо на унгарския крал Людовик до бившия “бан на България” Бенедикт Химфи от 6 юли 1374 г. (Ив. Тютюнджиев) 56

8. Сведения на кратка византийска хроника за преминаването на Галиполския проток от турците начело с Мурад през 1354 г. (Ив. Тютюнджиев) 57

9. Константин от Островица за преминаването на Галиполския проток от турците при Мурад I и отправянето им към България (Ив. Тютюнджиев)  57

10. Из съборно решение на Цариградската патриаршия от 17 август 1355 г. по повод брака на Иван Александровата дъщеря Кераца и византийския престолонаследник Андроник IV /Ив. Тютюнджиев/ 58

 

89

 

 

11. Из османските анонимни хроники /Ив. Тютюнджиев/ 58

12. Из Разказ за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски в Рила от Владислав Граматик /Ив. Тютюнджиев/ 59

13. Из послание на папа Григорий XI /Пл. Павлов/ 60

14. Византийски кратки хроники за османското нашествие в българските земи през 60-те и 70-те години на XIV век /Пл. Павлов/ 60

15. Из Пътеписа на Петер Шпарнау /Пл. Павлов/ 61

16. Родословна легедна за руските боляри Воейкови /Пл. Павлов/ 61

17. Из разширената версия на родословната легенда за Воейкови /1690 г./ Пл. Павлов 62

18. Надпис от икона, завещана от Воейко на синовете му /Пл. Павлов/ 62

19. Из житието на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки за битката при Косово поле /Ив. Тютюнджиев/ 62

20. Из сръбски летопис за България и Сърбия по времето на османската експанзия /Ив. Тютюнджиев/ 63

21. Из южнославянски летопис, включен в т.нар. Киевски сборник от XVI век /Ив. Тютюнджиев/ 63

22. Кратки византийски хроники за завладяването на Търново и съдбата на Иван Шишман /Ив. Тютюнджиев/ 63

23. Из Троицката летопис /Пл. Павлов/ 64

24. Битката при Ровине по описание на Урудж /Ив. Тютюнджиев/ 64

25. Предание за обсадата на Константинопол от турците /1394-1402 г./ - Ив. Тютюнджиев 65

26. Сведение от Бранковичевия летопис за падането на Търново и Видин под турска власт /Ив. Тютюнджиев/ 65

27. Из Битката край Шилдарн от Петер от Рец /Пл. Павлов/ 65

28. Из Унгарска хроника на Йоан Туроци /Ив. Тютюнджиев/ 68

29. Из хрониката на Мехмед Нешри /Ив. Тютюнджиев/ 69

30. Грамота на унгарския крал Сигизмунд Люксембургски от 4 април 1404 г. /Ив. Тютюнджиев/ 69

31. Ян Длугош за битката при Никопол /Ив. Тютюнджиев/ 73

32. Из Книга за везира от Енвери /Ив. Тютюнджиев/ 74

33. Из Летопис на великите литовски князе /Пл. Павлов/ 75

34. Из Руския хронограф от 1512 г. /Пл. Павлов/ 75

35. Приписки в ръкопис от XIV век /Пл. Павлов/ 76

36. Из Поменици на български царе и царици /Пл. Павлов/ 77

 

Извори /Пл. Павлов, Ив. Тютюнджиев/ 79

 

Библиография /Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов/ 79

 

90

 

 

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОСМАНСКАТА ЕКСПАНЗИЯ /1369-1422 г/

 

Автори: гл.ас. к.и.н. Иван Асенов Тютюнджиев, гл.ас. к.и.н. Пламен Христов Павлов

Отговорен редактор: Стоян Стоянов

Коректор: Ангелина Овчарова

Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев,

проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова

 

Дадена за печат - октомври 1992

Излязла от печат - ноември 1992

Печатни коли – 6

Формат - 60/90/16

Тираж - 1000 +25

 

Предпечатна подготовка: MonKoni

Печат: Първа Частна Печатница - Ямбол

 

[Back to Index]