История на Охридската архиепископия-патриаршия

Tом 2. Отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.)

Иванъ Снѣгаровъ

 

Иван Снегаров

 

История на Охридската архиепископия-патриаршия

Tом 2. От падането ѝ под турците до нейното унищожение (1394–1767)

 

Второ фототипно издание

 

Академично издателство Проф. Марин Дринов

София, 1995

 

Авторът проследява състоянието на Охридската архиепископия по време на турското робство. Посочени са границите на епархиите, архиепископите и епархалните архиереи. Изследвани са взаимоотношенията между клира и паството. Специално място е отделено както на устройството и управлението на Охридската църква, притежаваща законодателна, изпълнителна и съдебногражданска власт, така и на избора на йерарсите, на издръжката на клира, на църковната дисциплина и на организацията и дейността на църковния съд.

 


 

Македонски наученъ институтъ

 

История

на

Охридската архиепископия-патриаршия

отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.)

 

отъ

 

Иванъ Снѣгаровъ

Изв. проф. въ Богосл. факултетъ при Соф. университетъ

 

София — Печатница П. Глушковъ — 1932

 

 

Посвещавамъ на свѣтлата паметь на блаженопочиналия български екзархъ Иосифъ I въ знакъ на признателность за положенитѣ отъ него грижи за моето образование и възпитание.

 

 


 

 

Съдържание

 

ГЛАВА ПЪРВА

Положението на Охридската архиепископия отъ падането на Охридъ подъ турцитѣ до 1557 г.

1) Териториални придобивки . . . . . . . 1—31

2) Материални и морални загуби . . . . . . . 31—6

 

ГЛАВА BTOРА

Положението на Охридската архиепископия отъ 1557 г. до унищожението ѝ (1767 г.).

1) Териториални загуби . . . . . . . 65—68

2) Гнетъ на турската държава презъ втората половина на XVI в. и презъ XVII в. . . . . . . . 69—90

3) Връзки на охридски иерарси съ Русия, Римъ и др. християнски държави . . . . . . . 90—107

4) Турци и християни презъ XVIII в. . . . . . . . 107—119

5) Отношенията между Цариградската и Охридската църкви . . . . . . . 119—155

 

ГЛАВА TPETА

Граници и епархии на Охридския диоцезъ . . . . . . . 156—181

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Иерарси

1) Архиепископи . . . . . . . 182—210

2) Епархийски архиереи . . . . . . . 210—255

 

ГЛАВА ПЕТА

Вѫтрешното състояние на Охридската църква

1) Презъ XV и първата половина на XVI в.:

   а) Взаимоотношения на клира и народа . . . . . . . 256—259

   б) Религиознонравствено състояние . . . . . . . 260—275

2) Отъ половината на XVI в. до унищожението ѝ:

   а) Взаимоотношения на клира и паството . . . . . . . 275—289

   б) Религиознонравствено състояние . . . . . . . 289—305

 

ГЛАВА ШЕСТА

Духовна просвѣта.

1) Отъ падането на Охридъ подъ турцитѣ до половина XVI в. . . . . . . . 306—339

2) Отъ втората половина на XVI в. до 1767 . . . . . . . 339—364

 

 

X

 

ГЛАВА СЕДМА

Устройство и управление на Охридската църква.

1) Управни органи . . . . . . . 365—378

2) Титли на:

   а) Архиепископитѣ . . . . . . . 378—384

   б) Бившитѣ архиепископи . . . . . . . 384

   в) Титли, давани на архиепископитѣ отъ други лица . . . . . . . 384—388

   г) Диоцезътъ . . . . . . . 388—389

   д) Епарх. архиереи и чиновниятъ клиръ . . . . . . . 389—390

   е) Почетни епитети . . . . . . . 391—397

   ж) Изрази на скромность и сговорчивость . . . . . . . 398—399

3) Избори . . . . . . . 399—407

4) Издръжка на клира . . . . . . . 408—414

5) Дисциплина . . . . . . . 414—419

6) Сѫдъ . . . . . . . 420—421

 

ГЛАВА ОСМА

Манастири

1) Охридски . . . . . . . 422—432

2) Прѣспански . . . . . . . 432—435

3) Битолски . . . . . . . 435—439

4) Прилепски . . . . . . . 439—446

5) Велешки . . . . . . . 446—447

6) Кичевски . . . . . . . 447—450

7) Дебърски . . . . . . . 450—452

8) Тетовски . . . . . . . 452—456

9) Скопски . . . . . . . 456—465

10) Кумановски . . . . . . . 465—472

11) Паланешки и кратовски . . . . . . . 472—478

12) Кочански, щипски и струмишки . . . . . . . 478—483

13) Тиквешки . . . . . . . 484—485

14) Лерински, мъгленски, ениджевардарски . . . . . . . 485—486

15) Костурски . . . . . . . 487—490

16) Анаселишки и гребенски . . . . . . . 491—494

17) Корчански . . . . . . . 494—497

18) Бератски и елбасански . . . . . . . 498—500

 

ПРИТУРКИ

1) Кога Охридската архиепископия е подчинила Ипекската патриаршия . . . . . . . 501—508

2) Отговоръ на охридския архиепископъ до царигр. патриархъ по въпроса за софийската и видинската епархии . . . . . . . 509—510

3) Писмо на царигр. патриархъ Иеремия I до охридския архиеп. Прохоръ . . . . . . . 511—512

4) Писмо на охридския архиеп. Софроний до царигр. патриархъ (Иеремия II) . . . . . . . 513—515

 

 

XI

 

5) По отстранението на охридския архиеп. Арсений . . . . . . . 515—518

6) Съгласно ли е било охридското паство за унищожението на неговата архиепископия? . . . . . . . 518—519

7) Сѫдебниятъ процесъ срещу св. Никола Софийски . . . . . . . 520—522

8) Житието на св. Ивана Владимира . . . . . . . 522—524

9) Пастирско послание на архиеп. Иоасафа и архиерейския съборъ (1718 г.) . . . . . . . 524—527

10) Решение на Охридската община за подкрепване на нѣколко обществ. дейци . . . . . . . 528

11) Енориитѣ въ гр. Охридъ въ 1694 г. . . . . . . . 529—534

12) Чиновницитѣ на Охр. архиеписхопия въ 1690 г. . . . . . . . 535

13) Пѣсни: на Козма Китийски за св. Ивана Владимира и св. Климента, на Михаила Иписхиоти за архиеп. Иоасафа и Охридъ, на печатаря Григорий Мосхополецъ за охридския Синодъ . . . . . . . 536—538

14) Изповѣдь на правосл. вѣра . . . . . . . 539—541

15) Поменикъ на дарители:

   а) архиереи . . . . . . . 542—544

   б) низши клирици . . . . . . . 545—548

   в) първенци, търговци, занаятчии . . . . . . . 548—560

   г) селяни . . . . . . . 561—568

16) Писмо на полския краль Стефанъ Баторий до папа Сикстъ V . . . . . . . 569

17) За преговоритѣ на архиеп. Иоасафа съ Австрия . . . . . . . 570

18) По въпроса за датата на смъртьта на архиеп. Зосима II . . . . . . . 570—571

19) Кога е пострадалъ Св. Георгий отъ София? . . . . . . . 572—573

20) Опростително писмо на охридския архиепископъ Иоасафъ . . . . . . . 573—574

21) Ентронистики на архиеп. Григорий Търновчанинъ и корчанския митрополитъ Иоасафъ . . . . . . . 575—576

22—29) Подписи, писма размѣнени между Стефана Велики и архиеп. Доротей, документи изъ костурски кодексъ.

 

Имененъ показалецъ . . . . . . . 577—604

Поправки . . . . . . . 605—606

Прибавки . . . . . . . 607—613

 

 


 

ISBN 954-430-345-6 (Том 2)

© Иван Иванов Снегаров, 1932, 1995

941Б

 

Второ фототипно издание

Редактор Лиляна Лучева

Художник Емил Станкулов

Технически редактор Правда Глогинска

 

Издателски индекс 13873

Формат 60/90/16

Печатни коли 40

Издателски коли 40

Печатница на Академично издателство „Проф. Марин Дринов”

1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 5

 

Поръчка № 53

 

[Back to Index]