История на Охридската архиепископия-патриаршия

Tом 2. Отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.)

Иванъ Снѣгаровъ

 

Имененъ показалецъ  [1]

 

__А___Б___В___Г___Д___Е___З___И___Й___К___Л___М___Н___О___П___Р___С___Т___У___Ф___Х___Ц___Ч___Ш___Ю___Я_ Прибавки към показалеца

 

 

А.

Абдулахъ, дупнишки кадия, 51.

 

Абдулъ Меджидъ, турски султанъ, 79.

 

Абдурахманъ, тетовски паша, 454.

 

Абруцо, обл., 68.

 

Авгеринъ Георгиу, цар. бакалинъ, 297.

 

Авдела. греб. село, 494.

 

Аверкий, горомокр. еп., 151, 217; игуменъ на Осог. м-рь, 474.

 

Авиронъ, библ. лице, 526.

 

Авксентий, херцег., после велешки митр., 408; дяконъ, 483; скопски книж., 318.

 

Авлона, гр., 28, 40, 97, 99, 156, 164, 174, 498.

 

Авлонски заливъ 156, 498.

 

Аврамий, охр. архиеп., 87, 88, 90, 95, 96, 104, 177, 178, 196, 197, 211, 216, 219, 227, 235, 239, 247, 251.

 

Авраамъ, ветхозав. патр., 311, 323, 482, 527.

 

Аврамъ Дичовъ, зографъ, 446.

 

Аврамъ Кутревчевикъ, даритель, 461.

 

Аврелианъ, псевдонимъ на бълг. авторъ, 101, 320, 364.

 

Австрия 23, 40, 59, 66, 99, 150, 570.

 

Австро-Унгария 299.

 

Агапий, епископъ, 25, 27, 242.

 

Агнеса Ворта, дарителка, 301.

 

Агноандника, деб. село, 450.

 

Адамъ, прарод., 311, 327.

 

Адриатическо море 5, 156, 158, 164, 174, 499.

 

Азия 504, 540.

 

Айдонохоръ, серско с., 497.

 

Акакий, кост. митр., 28, 229, 259, 376, 396; бобощ. игуменъ, 494; книж., 337; монахъ отъ с. Бохунъ, 432; светог. монахъ, 303.

 

Акерманъ, градъ, 158.

 

Акрополитъ 481.

 

Алакинци, овчеп. с., 472.

 

Албания, Ἀλβανία, 22, 28,30, 31, 34, 35, 37, 41, 43, 49, 73, 79, 80, 81, 98, 112, 134, 156, 158, 159, 164, 174, 180, 186, 282, 284, 303, 306, 351, 361, 379, 380, 385, 388, 498, 536.

 

Албертъ, австр. ерцхерцогъ, 99; скопски катол. еп., 29.

 

Aлександрия, гр. 123, 540; повесть, 234.

 

Aлександъръ, влашки войвода, 219; прѣсп.-охр. гръцки митр., 433. — II (Aлександрелъ), молд. войв., 13, 14; VII, папа, 96, 198; I Басарабъ (-а), вл. войв., 11; Велики, макед. царь, 44, 491; Добри (Стари), молд. войв., 13, 14, 162, 508; Иераксъ, сьставитель на рѫкоп. сборникъ отъ църк. актове, 192; Ипсиланти, вл. войв., 426, 429; гръцки възст. водачъ, 140; донъ Комулео 103; Лапушнану, молд. войв., 234; Маврокордато, вел. драгоманъ при В. Порта, 229; Македонски (= Николай Драшковичъ) полит. деецъ, 103; Мутело, организаторъ на възстание, 100; Пастровицъ, херцогъ, 103; Суцулъ, вл. войв., 429.

 

Aлексий Комнинъ, ктиторъ, 456.

 „ I „ виз. Импер., 463, 464, 479, 480.

 „ II (Комнинъ), виз. импер., 456.

 „ Радонитъ, свещеникъ-книжовникъ, 341.

 

Αлети, кост. с., 487.

 

Αлинци, куман. с., 470.

 

Αли, турско име, 34.— Паша, велики везири, 35, 49, 113; янински феодалъ, 299.

 

Αли-уста, лер. мубаширъ, 112.

 

Αлтимиръ, жупанъ, 446.

 

Αлфонсъ, неап. краль, 47.

 

Αляций, катол. писатель, 13, 196, 197, 377.

 

Αмбрачио, гр., 222.

 

Αмосъ, прор., 328.

 

Αмфилохий, зогр. архим., 234.

 

Αна, жена на Неманя, 524; монахиня, 337; ктит., 476.

 

Αнадолъ 42.

 

Анания(-ий), охр. архиеп., 145,146, 210, 404, 405; струм. еп., 119, 251, 398, 399; струм. митр., 147, 148, 154, 252.

 

 

1. Не отбелязвамъ имената съ гръцко писмο на стр. 287—288 и въ притуркитѣ XI и XV. За имената въ забележкитѣ посочвамъ само страницитѣ.

 

 

578

 

Анаселица, околия, гр. (= Лепчища), 175, 491, 492.

 

Анаселишка каза, околия, 480, 489, 490.

 

Анастасий, молд. митр., 234; ром. еп., 245; иером. 349; иером. книж., 316.

 

Анастасъ, зогр., 441. — Калайджи, охр. доместикъ, 375.

 

Ангелаки, великъ логотетъ, 390.

 

Ангели, дарителка, 434.

 

Ангелина, срѣмска деспотица, 254.

 

Ангелъ, мѫч., 303. — Базадона, венец, капитанъ на о. Корфу, 97, 193; Спространовъ, охр. гражд., 42; Хаджи, охр. гражд., 296, 528 и протекдикъ, 375.

 

Англия 92, 96.

 

Андрей, еп., 444; крат. велм.,270; попъ, 304. — Богданъ, скопски катол. архиеп., 104; Гавриловичъ, проф , 167; Гропа, охр. жупанъ, 423—424, 425; Музаки, алб. владѣт., 41; Станила, музак. катол. еп, 106; Тирка, даритель, 496; de Thoressanis, печатарь, 334.

 

Андрео Бадоаро, венец. посл., 69.

 

Андреяшъ, синъ на краль Вълкашина, 460.

 

Андрианти, сборникъ, 312, 496.

 

Андроникъ, ап., 321. — II Палеологъ, виз. имп., 423, 424, 439, 440, 489; Палеологъ Млади, виз. имп., 424.

 

Аникита Левъ Филологъ, книж., 334.

 

Антивари, гр., 500.

 

Антимъ, амас. митр. 212, 213; деб. митр., 449; скоп. митр., 459; унгровл. митр., 344; мъгл. еп., 236, 395; ставроп. еп., 146; игум. на ман. Забелъ, 471; иером., 91; мон. 497. — Алексуди ( = амас. митр.) 248; Метохитъ, охр. арххеп., 183.

 

Антиохия, гр., 123, 540.

 

Антиохъ Ипсиланти, родонач. на царигр. Ипсилантовци, 140.

 

Антверпенъ, гр., 194.

 

Анто, игум. на Пшинския м-рь, 467.

 

Антоний, игум. на ст. нагор. м-рь, 469; игум. на музак. м-рь, 498; мон. 312; писатель, 482; първенецъ, 420. — IV, царигр. патр., 12; Сиписхиоти, ктит. на мосхоп. м-ръ, 295, 496; Хаджи Георгий Буе, мосхоп. издатель, 361.

 

Антонинъ, архим., руски пѫтешественикъ, 307, 433, 435, 436, 438, 440, 441, 493, 494.

 

Антракитъ, вж. Методий Антракитъ.

 

Анхиало, гр., 321.

 

Апозари, кост. мѣстность, 488.

 

Аполония, гр., 499.

 

Аполонъ, гр. богъ, 440.

 

Апостолъ Мизовъ, охр. свещ., 517.

 „ попъ Митревъ, охр. чиновникъ, 375.

 

Апулия 30, 68, 569.

 

Арабия 329.

 

Арвати, прѣсп. с., ( = Хървати) 282.

 

Аргиръ отъ с. Маврово 147.

 

Аргосъ, гр., 91.

 

Арджешъ, гр., 11, 163, 164.

 

Арианити, владѣт. фамилия въ Албания, 34.

 

Арий, еретикъ, 21.

 

Аристовулъ, струм. митр., 251.

 

Аристотелъ, философъ, 315.

 

Арсений (I), вод. митр. и охр. архиеп. 199, 216; (II) пелаг. митр. и охр. архиеп., 146—151, 153, 154, 241, 373, 384, 385, 515—517, 519; горо-мокр. еп., 131, 132, 217, 395; елас. архиеп., 68; прѣсп. еп., 242; струм. митроп., 88, 252; игум., на деб. м-рь „Св. Ив. Бигоръ”, 451; игум., на Лесн. м-рь, 477; игум. на Осог. м-рь, 473; иером. отъ Лешочкия м-рь, 455; иерод.-книж. 333; отъ Моклищкия м-рь, 485 — I, ср. архиеп., 169; II, ср. патр., 501, 502, 508; III Черноевичъ, ип. архиеп., 150, 473; IV Иовановичъ, ип. архиеп., 112; Сухановъ, руски пѫтеш., 197, 283, 288.

 

Арсо Поповъ, попъ-ктиторъ, 472.

 

Арта, гр., 347, 487.

 

Артемий, игум. на ман. „Св. Ив. Владимиръ”, 500.

 

Архилевица, жеглиг. мѣсто, 470.

 

Архипелагъ 102.

 

Асанъ паша тет. 454.

 

Асенъ I, бълг. царь, 453.

 

Аскио, план., 491, 492.

 

Атанасий (I), охр. архиеп., 17, 68, 78, 79, 90, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 193—190, 235,2 38, 379; (II), охр. архиеп., 198, 373, 380, 418, 421; корч. митр., 228; скоп. митр., 249; кич. еп., 22, 27, 227; иером., 405.

 

Атанасъ, корч. зографъ, 497. — Настрадинъ, ктит., 494.

 

Атина, гр., 235, 246.

 

Атонска община 480.

 

Атонъ 282, 326, 465, 518, 572.

 

Аудула, т. военон., 33.

 

Ахмедъ Заде. т. санов., 35.

 

Ахмедъ Кюпрули, вел, вез., 76, 86.

 

Ахмедъ паша. вел. везиръ, 35, 79; херцегъ, 34.

 

Ахмедъ I, т. султ., 74, 85. III „ 108.

 

Ахилъ (Аилъ), остр., 243, 266, 299, 433, 434.

 

Аясъ паша, великъ вез., 35.

 

 

579

 

 

Б.

Бабуна, с. въ Музакия, 118, 496.

 

Базадона, венец. кап. въ о. Корфу, 380.

 

Бакшичъ, вж. Петъръ Богданъ Бакшичъ.

 

Балабанъ Бадера, т. военон., 34.

 

Баласчеви, охр. фамилия, 210.

 

Баласчевъ Г., истор., 222, 501.

 

Бале, охр. чин., 375.

 

Балеви, охр. родъ, 287.

 

Балкански п-въ, 3, 5, 7, 129, 169, 321, 458, 508.

 

Балтиоглу, т. адмиралъ, 34.

 

Балши, бератско с., 498.

 

Балъкли, царигр. предгр., 297.

 

Банатъ, обл., 158, 159, 161.

 

Баня, гр. (Кюстендилъ) или с., 338.

 

Баняни, скоп. с., 464.

 

Барешани, бит. с., 310.

 

Батий (Бату), монголски ханъ, 170.

 

Бахче капуси (Ходжа паша) въ Цариградъ 297.

 

Бачка, обл., 159, 161.

 

Баязидъ I, т. султ., 2, 3, 37, 49, 55, 60, 113, 444; II, т. султ., 34, 39, 43, 51, 52, 56, 164, 473.

 

Баязидъ паша, везиръ, 33.

 

Беневенто, неапол. вицекраль, 100.

 

Бенедето Рамберти, венец. чин., 54, 94.

 

Беране, гр., с. з. отъ Ипекъ, 173.

 

Беранци, бит. с., 439.

 

Бератъ, гр., 80, 99, 103,164,165, 299, 497.

 

Беркасово. гр. въ Срѣмъ, 43.

 

Берово, малеш. с., 483.

 

Бесарабия, обл., 158.

 

Беръ (Верия), гр., 91, 156, 174.

 

Бистра, план., 450.

 

Бистрица, макед. рѣка, 156, 180, 491, 494; р. въ Ст. Сърбия, 169.

 

Битие, библ. кн., 309.

 

Битолско 310, 430, 433.

 

Битоля, гр., 32, 80, 150, 180, 200, 299, 301, 302, 303, 307, 316, 363, 435, 438, 488, 497.

 

Бихоръ, гр. въ Ст. Сърбия, 332.

 

Блаца, кост. с., 179, 491.

 

Бобовацъ, гр. въ Босна, 40.

 

Бобошево, дупнишко с., 164.

 

Бобощица, с. до Корча, 117, 118, 227, 278, 281, 288, 298, 404, 494.

 

Богдания, ( = Молдава) 379.

 

Богданъ, даритель, 288; свещеникъ, 333. — III Слѣпи, молд. войв., 234, 254, 320.

 

Богоя, учен. въ Шишевския м-рь, 460.

 

Бодлевъ Г., преписвачъ на охр. кодексъ, 207, 209, 212, 343, 349, 374.

 

Божи гробъ 301.

 

Божигробски метохъ 401.

 

Божидаръ, първенецъ отъ Конюхъ, 300: протопопъ въ Струга, 280, 340, 374; Вуковикъ, слав. печатарь, 334, 335; Горожданинъ, Насърдчитель на книгопечатането, 335; Гръкъ, логотеръ въ Черна гора, 331.

 

Божинъ, учен. Въ Шишевския м-рь, 460.

 

Бойко, игум. на м-рь Карпино, 481; попъ, 319.

 

Бококоторски заливъ 163.

 

Болница, охр. махала, 296, 426, 531, 533.

 

Борисъ, бълг. князъ, 426; негови изображения, 428, 441, 452; охр. митроп., 428. — Теодоровичъ, руски царь, 218.

 

Борси, махала въ Витекуки, 497.

 

Босна 30, 31, 35, 40, 45, 48, 53, 79, 95, 98, 101, 102, 103, 112, 158, 171, 332.

 

Босна-сарай (= Сараево), гл. гр. на Босна, 171.

 

Боуно, ресенско с., 430.

 

Бохимия (Гумендженско) 132.

 

Бошава вж. Манастири; тикв. с., 484.

 

Бошавица, тикв. р., 484.

 

Бошево (= с. Бошава), 484.

 

Бояна, северноалб. р., 158, 499.

 

Брабаре, прил. с., 294.

 

Брайчино, прѣсп. с., 435.

 

Бранко Младеновичъ, ср. севастократоръ, 430.

 

Братесеси, елбас. с., 294.

 

Британия 180.

 

Британски музей 351.

 

Бродечиа рѣка, (въ скопска Черногория) 465.

 

Бродъ, кич. с., 53, 450; положко (?) селище, 453.

 

Бруса, гр., 42.

 

Будапеща 211, 354.

 

Будва, черног. гр., 102.

 

Будимле, гр., сетне с. въ Ст. Сърбия, 1/3, 335.

 

Будимъ вж. Будапеща.

 

Бузеу, гр., 16, 163, 164, 171.

 

Буковина, обл., 158, 170.

 

Буково, бит. с., 438.

 

Букурещъ 163, 171.

 

Бунени, тесал. план., 349.

 

Бурбуцилъ, греб. (?) с., 493.

 

Бутелъ, скопско с., 463.

 

Бутринто, гр. въ Епиръ, 97.

 

Бохунъ (= Боуно ?), с., 432.

 

Буюкъ ода, военно уч. заведение въ Цариградъ, 37.

 „ чекмедже, царигр. предгр., 297.

 

Бучинъ, селище, 442.

 

Буяръ Лигдо, охр. първенецъ, 147, 517.

 

България, Βουλγαρία, 37, 71, 72, 79, 94, 101, 102, 103, 134, 208, 292, 306, 340, 359, 372, 378-382, 385-388, 503, 504, 509, 524.

 

 

580

 

Българска екзархия 503.

 

Българска Морава, р., 156, 161.

 

Бѣгнища, тикв. с., 485.

 

Бѣла водица, селище, 442.

 

Бѣласица, макед. план., 32.

 

Бѣла църква, гр. въ Банатъ. 158, 161; с., 442.

 

Бѣлградска народна библиотека 184.

 

Бѣлградъ (= Бератъ) 164, 174, 497, 538; гр. на Дунава 8, 44, 113, 161, 335, 351, 443, 502.

 

Бѣли Дримъ, р., 169.

 

Бѣловодица (= Бѣла водица ?), прил. с., 294.

 

Бѣлорусия 219.

 

Бѣличица, деб. с., 452.

 

Бѣличка планина 422.

 

Бѣлчинъ, самок. с., 268.

 

Бѣляковци, куман. с., 472.

 

 

В.

Вавила, зетски митр., 225, 395.

 

Вайгандъ, нѣмски ученъ, 299, 348, 498.

 

Властаровъ номоканонъ 188.

 

Валаамъ, охр. архиеп , 74, 194, 386.

 

Валево, гр. въ Сърбия, 166.

 

Валона (= Авлона) 164.

 

Валтасаръ Сованъ, фр. консулъ, 223.

 

Вангелъ Атанасовъ, зогр., 485.

 

Ванни ефенди, мухам. пропов., 76.

 

Вардаръ, гр. въ Македония, 31; р., 156, 179, 302.

 

Варлаамъ, игум. на Виргинския м-рь, 464; игум. на Вълковския м-рь, 455; рилски иером., 268.

 

Варнава, китийски митр., 223.

 

Варошъ, прил. с., 269, 307, 363, 443, 444.

 

Вартоломей, игум. на Модричкия м-рь, 452.

 

Василий, „архиеп.” на сръбска еп., 18, 19; будимски или будимълски митр., 22, 211; цетински митр. 22, 27, 225; романски еп., 244; студенишки митр., 312; игум. на м-ря „св. Тройца” до Плевле, 332; милеш. архидяконъ, 331; молд. войв., 17, 84, 197. — II Българоубиецъ, виз. импер., 4, 6, 151, 161, 164, 179.

 

Василикатъ, обл., 68.

 

Вастани, м. въ Албания, 118, 496.

 

Ватиканъ 65, 67, 96, 104, 340.

 

Ватоша, тикв. с., 485.

 

Велбѫждъ (= Кюстендилъ) 156, 470.

 

Велгощи, охр. с., 294, 426, 431.

 

Велесъ, гр. 32, 74, 174,179, 194, 215, 301.

 

Вели бегъ въ Тетово 454.

 

Велизарий, охр. протосингелъ, 350, 358, 360, 397.

 

Велика, кич. р., 165. — Сардакия ( = София) 8.

 

Велюса, струм. с., 479.

 

Велянити, гръцки авторъ, 301.

 

Вендраминъ, венец. послан., 99, 237.

 

Венедиктъ, пелаг. митр., 444. — Курипешичъ 39, 57, 59, 62, 268.

 

Венеция 30, 40, 66, 67, 97, 102, 113, 114, 299, 301, 319, 334, 335, 343, 347, 350, 351, 496, 497.

 

Вениаминъ, игум. на Отѣпч. м-рь, 437; игум. на Ст. нагорич. м-рь, 469; игум. на Шишевския м-рь, 460.

 

Венцони, бившъ иезуитъ, 350.

 

Веса, ктит., 476.

 

Веселиилъ, строитель на ветхозав. скиния, 345.

 

Вескопъ, гр. въ Албания, 41.

 

Вешчани, стружко с., 422, 425.

 

Вида, жена на Радославъ Мавъръ, 325.

 

Видинъ, гр. 53, 183, 509.

 

Видобища, мѣстн. до Охридъ, 426.

 

Виена, 114, 354, 496.

 

Византия 1, 3, 11, 481, 503.

 

Византийска империя 504, 508.

 

Викторъ, книж. 280, 340.

 

Виргино (Вергино) бърдо 462, 463.

 

Висарионъ, греб. митр., 198,219; кардиналъ, 184; кюстенд. митр., 473; лариски архиеп. и свет., 349, 356; ром. (?) митр. 15, 244; „архиерей” въ Трѣбине и херцег. митр., 173, 255, 258, 331; цет. митр., 225; божигр. иером., 302, 386; игум. на Трѣскавецъ, 441; игум. на Плевълския м-рь, 333; иером.-слѣпч. книж., 285, 311; (Варлаамъ), книж., 338.

 

Висока Порта 26, 140.

 

Витекуки, корч. с., 117, 494, 497.

 

Витомирци, скопско с., 318.

 

Винценцо (Викентий), слав. печатарь, 335.

 

Вичимира, ктит., 434.

 

Вичина, гр. въ Добруджа, 11.

 

Вичъ, макед. пи., 488.

 

Виша, дарителка, 230.

 

Вишеградъ въ Босна 171.

 

Владая, соф. с., 272.

 

Владиславъ, бълг. ц., 500, мадж. кр., 254; ср. книж., 331. — Граматикъ 57, 164, 170, 185, 232, 271,312—316, 321, 322, 324, 466.

 

Владко, хлъмски херцегъ, 34.

 

Власина, пл. с.з. отъ Босилеградъ, 157.

 

Влашко (Влахия), 9, 11, 12, 13, 16, 17, 75, 90, 140, 170, 171, 198, 214, 219, 238, 254, 297, 308, 321, 341, 343, 380, 507.

 

Водоча, струм. с., 479, 483.

 

Воденъ, гр., 32, 156, 179, 487.

 

Водно, пл. при Скопие, 450; тамъ с., 465.

 

 

581

 

Воинъ, ктит., 472.

 

Войонъ, макед. пл., 492.

 

Воюса, р. въ Албания, 156.

 

Вощарени, лер. с., 487.

 

Вранина, шкодр. остр , 164.

 

Вранища, охр. с., 422.

 

Враня, гр., 156, 168, 467.

 

Вратца, гр., 157.

 

Врутокъ, макед. р., 453.

 

Връхбосна вж. Босна-сарай.

 

Втора Македония 134.

 

Втора Тесалия 349.

 

Вуковаръ, гр., 158.

 

Вукъ, попъ-книж., 331; дякъ, 333. Бранковичъ, ср. властелинъ, 157, 464.

 

Вутира, гръцки авт., 158.

 

Вучко Механджия, дар., 451.

 

Въведение Богородично, праздн., 316.

 

Въдрища (Вохрища) ен. вард. с., 282, 480.

 

Вълкашинъ, краль въ Македония, 1, 157, 442—444, 450, 457, 458, 460.

 

Вълковие, тет. с., 455.

 

Вълко Туле отъ с. Клисура 147.

 

Вълча, дар., 287.

 

Вълчинъ Петковъ, дар., 288, 432.

 

Вълчо, дар., 288.

 

Вълчье, селище, 442.

 

Върбица, мѣстн. въ пл. Рила, 268, 273.

 

Вѣтренъ, т.-пазардж. с., 339, 413.

 

 

Г.

Гавриилъ, царигр. п-си, 75, 132, 216, 343; корч. м-ти, 120, 152, 513 и 121, 197, 227, 495, 514; мъгл. еп., 137, 236, 527; призр. митр., 405; архангелъ, 315; игум. на греб. м-рь „Преображение”, 494; игум. на Лесн., м-рь, 476; игум. на мосхоп. м-рь „Св. Ив. Предтеча”, 295, 493; игум. на Ораховичкия м-рь, 468; игум. на „Св. Наумъ”, 429; попъ, 265. — I, охр. архиеп., 17, 67, 86, 90, 91, 93, 95, 120, 121, 191, 192, 218, 237, 366, 369, 79, 388, 395, 417, 431, 569. — II, охр. архиеп., 369; Елисей, игум. на кич. м-рь „Пречиста”, 448; Ивановичъ Головинъ, р. графъ, 205; Кръстевичъ, църк. общ. деецъ, 153; Раичъ, ип. архиеп., 75, 76, 198; Романъ-Радомиръ, бълг. ц., 463; Севиръ, филаделф. архиеп., 67.

 

Гази Мустафа паша 86.

 

Галата, царигр. кв., 37, 45, 85.

 

Галия 180.

 

Галичникъ, деб. с., 452.

 

Галища, кост. с., 487, 489.

 

Гари, деб. с., 452; положко (?) с., 453.

 

Гарняни, (Горняни), скопско с., 462.

 

Геласий, рилски мон., 268.

 

Гелиболъ, гр., 1.

 

Гелцеръ, ьтѣмски византологъ, 28, 183, 190, 195, 196, 198,200, 212,370, 374, 376, 381, 392, 495, 570, 571.

 

Генадий, ганоски митр., 7; корч. митр., 147, 148, 150, 154, 228, 405; игум., 307; иером.-книж., 335. — Схоларий, царигр. патр., 24, 44, 47, 504.

 

Георгий, охр. архиеп., 193, 280, 340, 386; молд. митр., 233, 246; радауцки еп., 246, ром. еп., 245, 246; гражд. отъ Аргосъ, 91; гражд. отъ Трапезундъ (?), 184; зогр., 468; ктит., 270; охр. еклисиархъ, 264; попъ охр. иеромнимонъ, 375; соф. гражд,, 273; соф. мѫченикъ отъ Кратово, 39, 50 57, 60, 251,259, 261, 262, 266, 273, 324—328, 330, 331 572, 573; соф. мѫченикъ отъ София, 58, 273, 330, 436, 572, 573. — Балазовъ, охр. гражд., 517; Балшичъ, ср. власт., 310; Бетли отъ Костуръ, 147; (Гюргъ) Бранковичъ вж. бѣлгр., митр. Максимъ; Караджа, вл. войв., 426, 429; Кастриоти, (Скендеръ бегъ), алб. кн., 28, 30, 31, 34, 41, 95,186; Кастриоти, унгровл. комисаръ, 117, 300, 342—344, 345, 491; Кирица (-и) (ὁ Κυρίτσης), благотв. отъ Костуръ, 136, 300, 301, 345; Мануилъ, охр. протонотарий, 375; Милингеръ, ктит., 298; Мирославъ, велм. 446; Негре, ктит., 444; Николаси, гражд., 420; Нику Лазари, благотв., 246; Цвѣтановичъ Войниклия, ктит., игум. на м-рь Матейче, 466,471; (Гюргъ) Черноевичъ,черног, владѣт., 34, 334.

 

Геракомия, охр. енория, 296.

 

Герасимови, охр. родъ, 248.

 

Герасимъ, кич. еп., 190, 227; кост. митр., 229; пелаг. митр., 438, 444; архим., 483; еретикъ, 214, 236, 239, 289, 371, 415, 418; ктит., 48g; охр. чин., 375; инокъ-скопски книж , 310; хиленд. мон., 464.

 

Гервасий, корч. и кесар митр., 495; дар. (?), 441; игум. на Осог. м-рь, 473.

 

Германия 92, 94, 493.

 

Германъ, воден. митр., после охр. архиеп., вод. проедъръ, 114, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 201, 203, 205, 216, 278, 291, 293, 381, 384, 389, 392—395, 398, 399, 403—407, 415, 420; царигр. патр., 5; вод. митр., 147, 150, 151, 154, 217; мъгл. еп., 144, 149, 151, 236, 404, 405; сисан. митр., 247; скопски (?) митр., 249; цет. митр., 225; игум. на Кременския м-рь, 490; игум, на Сопочанския м-рь, 332; игум. на сръбски м-рь, 337; светог. иером., 19; кич.,иером., 190; иером. дар., (?) 441; мон. ктит., 444, 445; р. въ Дупнишко, вж. Джерманъ; преѣсп. с., 243, 288, 299.

 

 

582

 

Гиезий, библ. лице, 419, 520.

 

Гилфердингъ, р. ученъ, 499.

 

Гилянско 464.

 

Гиносъ, сисан, с., 291.

 

Главеница, гр., 49.

 

Глики, гръцки издатель, 351.

 

Глъбочани, с-ще, 442.

 

Гнятъ, пл. въ Херцеговина, 333.

 

Говърлево, скопско с., 249, 307, 420.

 

Говърлевска община 465.

 

Голубински, църк. истор., 183, 195, 196, 198.

 

Голѣма Музакия, покрайн., 174.

 

Голѣмъ Деволъ, мѣстн, 41.

 

Голѣмъ Сарай въ Цариградъ 38.

 

Гора, покрайн. при Охр. езеро, 153.

 

Горажда, херцег. гр. и ман., вж. Манастири.

 

Горенци, охр. с., 426.

 

Горица вж. Корча; прѣсп. мѣстн,, 434; скопско (?) с. 460.

 

Горна Джумая, гр., 170.

 „ Зета, обл., 164. ю Мизия, обл., 134, 382.

 „ Горни Пологъ, покрайн., 453.

 

Горно Бошаво, тикв. с., 340.

 

Горно Врановци, вел. с., 107.

 

Горно Горбасово, дойр. с., 32,

 

Горно Джумайско 164.

 

Горно Лакочере, охр. с., 431.

 

Гостиваръ, гр., 306, 454, 455.

 

Градешница, прил. (?) с., 432.

 

Градище, овчеп. с., 472.

 

Градско, вел. с., 29Д.

 

Градъ, npfecn. о-въ, 434.

 

Грамосъ, пл. въ Албания, 489, 490, 492.

 

Граница, кюст. с , 33.

 

Грахово въ Херцеговина 332.

 

Грациани, папски нунций, 98.

 

Грачаница, с. и м.рь, вж. Манастири.

 

Гребена, гр. 41, 156, 404, 415, 493.

 

Гребенска околия 492.

 

Григорий, охр. архиеп., 188, 369; (III, Стари), пелаг. митр., после охр. архиеп., пелаг. проедъръ, 125, 126, 200, 201, 240, 384, 385; (Търновчанинъ), бившъ новопатр. митр., охр. архиеп., 125, 127—131, 200, 20216, 278, 287,371, 381—383, 389. 392—394, 398, 399, 403—408, 415, 420, 423, 426, 574; бер. митр., 211; вод. митр., 215; гребенски м-ти, 219 и 147, 148, 151, 154, 220; деб. еп., 221; деволски еп., 423, 430; драчки митр., 354, 405; (Рошка), молд. митр., 234; охр. митр., 424; пелаг.еп., 237, 280, 318; положки еп., 22, 241; соф. митр., 94; атонски монахъ, 191; екзархъ въ Костуръ, 376; иером. апокрисиарий, 12; иером. охр. екз., 376, 397; игум. на елбас. м-рь, 351; игум. на м-ря Каменица, 333; книж., 332; охр. великъ сакеларий, 375. — Гъркътъ 310; Константиниди (Мосхополецъ), книж. и печат., 347 — 349, 354—357, 359, 538: Мацуки, смущавалъ Охр. църква, 120, 162, 227, 513—515; Палама, исихастъ, 317; п. Димитровъ, икон., 485; Синаитъ (житие) 314; Цамблакъ, книж , 12, 13, 16, 308, 313.

 

Григоровичъ В., р. ученъ, 306, 309, 422, 517, 518.

 

Григоръ Пърличевъ, у-ль и поетъ, 154, 516, 517.

 

Грую, ктит., 288, 432.

 

Грънчища, вел. с., 302.

 

Гури, с. въ сев. Албания, 104.

 

Гусинье, гр., 173.

 

Густавъ, шведски кр., 222.

 

Гъргуръ, кесарь, 430.

 

Гърляни, кост. с., 301.

 

Гърция 37, 79, 101, 102, 292, 299, 415.

 

Гьорче Петровъ, авт., 448.

 

Гьорше Мануилъ, охр. общ. деецъ, 296, 528.

 

Гюимино, охр. (?) с., 425.

 

Гюргъ (Георгий) Бранковичъ, ср. десп., 14, 44, 163, 479, 501—506.

 

Гюргъ Любавикъ, печат., 335.

 

Гюришка пл., 472.

 

Гюро, книж., 319. — Балшичъ, ср. власт., 157.

 

Гѫбавци, охр. с., 432.

 

 

Д.

Дабиживъ, ср. царедв., 440.

 

Давидъ, вел. еп., 139, 215; кост. митр., после деб. проед., 116, 123, 131, 200, 221, 229, 230, 278, 293,373,389, 390, 395, 405, 420, 490; милеш. (херцег.) митр., 172, 254, 258; митр. въ Молдава, 234; морозв. еп., 235; евр. царь, 7, 313, 323; игум. на Рилския м-рь, 260, 268, 272; книж., 336. — Комнинъ, трапез. импер., 49.

 

Далмация 30, 31, 67, 79, 101, 102, 158, 356.

 

Далянъ, охр. мѣсто, 422.

 

Дамаскинъ, пелаг. митр., 239; игум. на м. Зързе, 445; светог. „духовникъ”, 282; игум. на кост. м-рь, 488. — Студитъ 286, 318.

 

 

583

 

Дамянъ, молд. митр., 12, 13; зогр., 461; печат., 335. — Дуговчевикъ, зогр., 468.

 

Даниилъ, охр. архиегг, 90, 197, 198, 282, 283; ср. архиеп., 439; вел. еп-пи 121, 214 и 215, 394, 399, 400, 404, 407; вод. митр., 216, деб. еп-пи 27, 220 и 221; драчки, после корч. митр., 132, 222, 224, 228, 278, 294, 352, 368, 369, 374, 382, 386, 390, 391, 394, 395, 393, 398, 401, 402, 404, 406, 407, 409; корч. митр., 228; сисан. митр., 211, 247; соф. митр., 202; херцег митр., 255; игум. на Гостив. м-рь, 456; игум. на Милеш. м-рь, 335; игум. на мосхоп. ман., 496; мон. зографъ, 452; попъ отъ Мосхополе, 350, 363; пѣснотворецъ, 352.

 

Дания 92.

 

Даничичъ, ср. ученъ, 313, 324, 426.

 

Дарданели 1.

 

Дардания, Δαρδανία 134, 382.

 

Датанъ, библ. лице, 526.

 

Даудъ, адмиралъ, 35; бейлербей, 33; паша, 34. — Сауджи Челеби 2.

 

Дашковъ, цариг. р. послан., 205.

 

Дебърско 80, 449, 500.

 

Дебърца, охр. покрайн., 436, 500.

 

Дебъръ, гр., 53, 107, 156,221,230,301, 445, 451; покрайн. въ Босна 171.

 

Дева Мария 315, 360.

 

De Winchelsey, графъ, 37.

 

Делвино, гр., 99.

 

Деликани. архим., 133, 382.

 

Демиръ-Хисаръ, бит. покрайн., 149, 302, 307, 386, 435, 437.

 

Дерничово, кост. с., 487.

 

Дечанско 310.

 

Деянъ, ср. севастокр., 470.

 

Джелядинъ бегъ въ Тетово 454.

 

Джемали, мюфтия, 53.

 

Джемъ, брать на Селимъ I, 51.

 

Джерманъ, р., 268, 272.

 

Джумая-Пазари, гр., 5'.

 

Джунеидъ, малоаз. кн., охр. управ., 3, 33.

 

Диаманти, първенецъ, 420.

 

Дивани Хумаюнъ, центр. пр-ство, 518.

 

Диматрашинъ, книж , 332.

 

Димитровдень 442.

 

Димитъръ, гражд. отъ Солунъ, 222, дар., 304; книж , 338; крат. велм., 270, 306, 390; крат. книж , 10, 42, 184, 256, 257, 271, 308, 319, 321, 340, 386, 391; слѣпч. книж., 336; ктит., 269, 444; печат., 335; охр. великъ протопопъ, 375; свещ.-дар., 265; свещ.-гръцки книж., 341; свещ. ср. книж., 332; свещ.-ктитори, 294, 444, 493; свещ. отъ кост. епарх., 304, 420; свещ. отъ Мосхополе, 347; свещ. револ. деецъ, 97. — Дози отъ Костуръ 147; Кантакузинъ, велм. и книж., 232, 271, 312, 314, 321—324; Кантемиръ, молд. владѣт., 17, 170; Кирица, благотв., 117; Майковъ, скопски гражд., 307; Михайловъ, зогр., 452; Нику Хаджи, благотв., 346; Пайкъ, свещ , 136, 340; Писинъ, охр. гражд., 341; Солунчанецъ, книж., 338; Прокопиу, гръцки книж., 289, 347; Хоматианъ, охр. архиеп., 5, 7, 11, 112, 139, 140, 165, 181, 208, 317, 357, 376, 414, 424, 432, 438, 452, 498; Яни, дар., 297.

 

Димица, атински проф. 357, 358.

 

Димо Размовъ, охр. ипомимн., 375.

 

Диогенъ, виз. импер., 463, 467, 469, 471.

 

Диоклития, обл., 329.

 

Диомидий, соф. митр., 251.

 

Диомидъ, игум. (?) на кост. м-рь, 488.

 

Дїонисїе, съчин , 311.

 

Дионисий, охр. архиеп., 90—93, 114, 198; отъ о. Хиосъ, охр. архиеп., 115, 133, 134, 135, 205, 301,304, 383, 387, 415; (III), охр. архиеп., 115, 209, 277, 288, 363, 371, 373, 384, 418; I, царигр. патр., 63, 185; IV, царигр. патр., 123, 124, 203; вел. еп., 215, вод. еп. (?), 216; деркоски влад., 145; (Кокинъ) молесх. или мъгл. еп., 236, 242, 304, 395; кост. митр., 229, 490; (II), ност. митр., 230; (III), кост. митр., 130—132, 230, 231, 278, 293, 344, 389, 390—392, 394, 395, 396—400, 403, 404, 406, 407, 497; кюст. митр., 471; търн. митр., 193, 194, 218, 483; игум. на велюшкия м-рь, 480; иером.-търн. книж., 313; мон. мѫченикъ, 58. — Ареопагитъ, свет., 311, 317; Мантука, кост. митр , (= Дионисий III), 231, 347.

 

Диоптра, книга, 311.

 

Дичо Кръстевичъ, зогр., 424, 448, 468, 471.

 

Днестъръ, р. 158.

 

Добровой, попъ-книж., 338.

 

Добровина, дупн. с., 61.

 

Добруджа 11.

 

Дова-тепе, прох. въ Бѣласица, 32.

 

Долгавецъ, прил. с., 443.

 

Долени, кост. с., 396, 487.

 

Долна Бѣлица, охр. с., 422.

 

Долна Порта, охр. махала, 309.

 

Долна Прѣcпа, покрайн., 432.

 

Долни Пологъ, покрайн., 165.

 

Долно Врановци, вел с , 107.

 

Долно Горбасово, дойр. с., 32.

 

Долно Дупени, прѣсп. с., 435.

 

Долно Кичево, покрайн., 53, 450.

 

 

584

 

Долно Лакочере, охр. с., 431

 

Долно Чичево, вел. с., 446.

 

Дометианъ, зворнишки влад., 22, 226.

 

Доминикъ, преводачъ, 292.

 

Домовища, анасел. с., 491.

 

Донъ Жуанъ Австрийски 96.

 

Дореви, рес. сем., 107.

 

Доротей, охр. архиеп., 15, 42, 43, 183, 184, 244, 253, 256, 257, 308, 378, 386, 391, 397, 398; прѣс. еп., 242, 400, 403, 404, 406, 505—507; ром. влад., 245; ктит., 491.

 

Доситей, иерус. патр., 9, 13, 75—77, 79, 85, 86, 89, 99, 203, 222, 223, 225; охр. архиеп., 184; драмски митр., 7; кост. (?) митр ,231.

 

Доспатъ пл. 53.

 

Д'осуна, сицил вицекр., 78, 101, 103, 380.

 

Драгашъ, велб. владѣт., вж. Иванъ Драгашъ.

 

Драго, дар., 434.

 

Драгославъ, свещ., 249, 307, 420.

 

Драгутинъ, ср. кр., 167.

 

Дражеля, тикв. (?) с., 484.

 

Драма гр., 53.

 

Драчъ (ит. Дурацо, алб. Дурусъ), гр., 41, 80, 99, 103, 106, 107, 113, 149, 150, 156, 158, 174, 176, 179, 180, 222, 500.

 

Дримъ, р., 158, (= Черни Дримъ) 451.

 

Дрина, р., 166.

 

Дубровникъ, гр., 172, 319, 473.

 

Дука, хронистъ, 3.

 

Дукагини, владѣт. родъ, 34, 35; алб. племе, 102.

 

Дукагинъ паша вж. Ахмедъ Заде.

 

Дукена отъ Беръ 418, 421.

 

Дукови, крат. сем., 468.

 

Дулчино, гр., 138.

 

Думановци, куман. с., 472.

 

Дунавъ 11, 157, 158, 174, 219.

 

Дунна, свещ., 285.

 

Дупница, гр., 108.

 

Дупячане, с., 442.

 

Душанъ, ср. ц., вж. Стефанъ Душанъ.

 

Душко, ловч. книж., 344.

 

Du Cange 451.

 

Дѣдино, радов. с., 285, 301, 302.

 

Дѣль, мѣсто, 42).

 

Дрѣново, корч. с., 299; анасел. с., 491.

 

Дрѣновци, селище, 442.

 

Дълбочица, тет. (?) с., 460.

 

Дълга вси., селище, 442.

 

Дърнисъ въ Далмация, 31.

 

 

Е.

Ебреимъ, т. име, 34.

 

Евансъ, археологъ, 456.

 

Евгений, струм. митр., 252.

 

Евдокия, виз. имп-ца, 423; жена на ср. велм. Деянъ, 470; жена на янинския деспотъ Исаулъ, 310

 

Евлия Челеби, т. геогр., 2, 167.

 

Евлогий Курила, авт., 347—349, 353, 354, 358, 359, 360.

 

Европейска Турция 347.

 

Европа 191, 196, 504, 540.

 

Евгевий Поповичъ, църк. истор., 232.

 

Евстатий, ром. еп., 246.— Яковъ, протонотарий въ Арта, 487.

 

Евтимий, търн. патр, 18, 308, 313, 314; царигр. патр., 5, 182; деб. еп., 220; кост. митр., 145, 148, 150, 151, 154, 231, 389; погонянски влад., 344; радауцки еп., 245; ром. еп., 246; иером. макед. книж., 311; молд. лѣтоп., 320.

 

Edonara Brown, англ. пѫтешествен., 79.

 

Евтимъ Спространовъ, книж., 42.

 

Евтихий, живоп., 469.

 

Египетъ 299, 323, 329.

 

Ежево, серско с., 46.

 

Екатерина I, р. имп-ца, 207.

 

Елада 67.

 

Елиата въ ю. Албания 106.

 

Ела, дар., 332.

 

Елбасианъ, гр., 41, 80, 99, 149, 173, 174, 179, 180, 303, 352, 497, 499, 500.

 

Елеезъ, т. име, 34.

 

Елемагъ, бъл. войв., 164.

 

Елена, майка на молд. войв., 245; ср. царица, 426, 466, 476.

 

Еленежци, бит. (?) с., 442.

 

Еленица, струм. пл., 479, 483.

 

Елисавета отъ Кипъръ 223.

 

Елисей, срѣмски книж., 331.

 

Елица, пл. въ Моравско, 333.

 

Елошникъ, тет. с , 455.

 

Елснеръ, истор., 85.

 

Елшани охр. с., 1, 182, 265.

 

Емануилъ (= Мануилъ Палеологъ, виз. импер.) 7.

 

Емборе (Мбория) до Корча 135.

 

Енидже Вардаръ, гр., 32, 156.

 

Епархии:

авлонска 160, 176; банска (кюстендилска) 160, 163; бачкска (сегединско-бачкска) 161; будимълска (будимска) 159, 160, 173; бузейска 163; буковинска 162; бѣлоцърквенска 161; бѣлградска (на Дунава) 8,159,161, 212; бѣлградска (бератска) 160, 175—178; валандовска 176, 177; велешка 175, 176,178, величка 165; верийска 4, 11, 63, 68, 123, 162; видинска 4, 7, 9, 159; воденска 176—178; воденско-сланишка ( = воденска) 175, 216; вършачка 161; горомокренска 175, 177, 178;

 

 

585

 

горска ( = горомокр.) 176; городирахийска 153; градачка 159; гребенска 123, 160, 175—178, 218, 344; дебърска 135, 160, 175—178; дебробосненска (босненска) 160, 171; деволска 176, 177; драчка 68, 18; елбасанска 176; ипекска 159, 160; зетска (цетинска или далматинска) 159, 160, 163; зворнишка 161, 1о7; злетовска 161; италийска 30, 67, 95, 162, 163, 174; канинско-авлонска ( = авлонска) 175,1/7,178; кичевска 160, 175—178; кончулска 160; корчанска 116, 120, 160, 176, 178; корчанскоселасфорска, селасфорокорчанска ( = корчанска) 175, 177, 378, 385, 525; костурска 116, 120, 143, 146, 159, 160, 175—178, 378, 487; кратовска (морозвижка) 160; крупнишка 164; лимска вж. хлъмска; липовска (йенополскотемишварска) 161; мачвенска (валевска) 160; милешевска 159; молдавска 15, 16, 159, 162, 175; молисковска 176, 177, 181; монемвасийска 83; моравичка (архилска) 159—160; мохачка 161; музахийска 160, 173, 177; мъгленсна 68, 135, 160, 174—178; мъгленско-молисковска 177, 178; нишка 8,161; новобърдска (грачанишка) 159, 160; новопатраска 342; одринска 4; охридска 104 (катол.), 175; патраска 83; пелагонийска (битолска) 135, 149, 160, 175—178, 202, 238, 341, 515, 516; положка 160, 166; призренска 104 (катол.), 159, 160, 1о7, 169; прилепска 176, 177; прѣспанска 160, 174-178; прѣспансколихнидска 153; радовишка 176, 177; рашка или новопазарска 65, 159, 160, 16 ; радауцка 162; римнишка (рибнишка) 163, 171; романска 162; северинска = римнишка; селафорска 176, 177; сервийска 11; сисанийска (сисанийско-анаселишка) 131, 142,175, 176—178, 247, 248, 490; скопска 104 (катол.), 160, 163, 318, 365, 465; смедеревска 159, 161; смоленска (въ Русия) 139, 205; солунска 5; спатска, спатийска 160, 173, 176—178; спатийско-музакийска 175, 176; софийска 4, 7, 8, 83, 159; срѣмска 161; струмишка 160, 175—178; студенишка 161; серска 195; топлишка 160; угърска 161, 174; унгровлашка 159, 163; фанарска, фанарофарсалска 153; хвостенска 159, 168; хлъмска 159, 172; херцеговинска ( = хлъмска) 159, 160, 171, 172.

 

Епиръ 4, 5, 98, 132, 325, 492.

 

Есе, т. име, 34.

 

Етевданискъ, езич. богъ, 440.

 

Ефесъ, гр., 133, 329.

 

 

Ж.

Жаблякъ, гр. въ Черна гора, 163.

 

Жеглигово, покрайн., 53, 156, 469.

 

Жеденъ, м. въ Пологъ, 453.

 

Желища, тикв. (?) с., 484.

 

Желѣзнецъ вж. Демиръ Хисаръ.

 

Женско, макед. гр., 31.

 

Жерновница, рѣканско с., 452.

 

Житоше, прил. с., 446.

 

Журче, бит. с , 442.

 

 

З.

Загаръ, м. въ костурско, 490.

 

Заганъ, т. велм., 33.

 

Заградчани, м., 425.

 

Загребска академия 312.

 

Закинтъ, остр., 67, 415.

 

Западна Европа 222.

 

Западно море 380.

 

Западъ 5.

 

Зара, далмат. гр., 31, 104.

 

Захарий (-ия), охр. архиеп., 186; бившъ оленски еп., 146; прѣсп. еп., 121, 242; смедер. митр., 250; светог. уч-никъ, 282; ветхозав. прор. (стеноп.) 435; игум. на Полошкия м-рь, 484; иером. книж., 363; охр. клирикъ-револ. деецъ, 97.

 

Зафиръ Василевъ, живоп., 471.

 

Захълмие, обл. (= Херцеговина), 172.

 

Звоникъ, Зворникъ, гр. въ Сърбия, 22, 164, 165, 195.

 

Занско, Занцко, анасел. с., 490.

 

Земенъ въ Радомирско 155.

 

Зета, ( = Диоклатия, Черна гора) 500.

 

Зица, янинско с., 251.

 

Злетовщица, крат. Р., 316, 477.

 

Златарски Β. Н., проф., 427, 498.

 

Златовърхъ, прил. пл., 439.

 

Злоковичъ, ср. архит., 425.

 

Знеполе, покрайн., 158.

 

Зографина Андроникова, охр. гр-ка, 517.

 

Зонара, хрон., 337.

 

Зосима, охр. архиеп., 125, 187, 199, 200, 380, 381, 383, 386, 420; (II) сисан. митр. и охр. архиеп., 117, 127, 129—134, 136, 137, 140, 141, 180, 201, 204, 205, 207, 239, 240, 247—249, 278, 293, 301, 344. 346, 368, 372, 382, 383, 392, 394—396, 398, 401—404, 407, 415, 417—419, 421, 491, 525, 527, 570, 571, 575; соловецки подв., 335.

 

Зързе, прил. с., 302, 445.

 

 

586

 

 

И.

Иакинтъ, вичински митр., 11.

 

Ибрахимъ, великъ вез., 38. — I, т. султ., 75, 77, 85.

 

Ибъръ, р., 1?5, 167.

 

Иванишъ, синъ на кр. Вълкашина, 457.

 

Иванова В., авт., 447, 456

 

Иванъ, велм.; 254, гражд., 424; икон. ктит., 497; икон. въ Шатища, 141, 378; книж., 337; крат. книж., 320; крат. свещ. и книж., 320, 324; ктит., 476; охр. свещ.-синоденъ членъ, 370, 402; подв , 495; свещ -ср. книж., 331; соф. свещ., 266, 267; ср книж., 333. — Александъръ, бълг. царь, 426; Асенъ II, бълг. царь, 464; Благородни, нач. на църквитѣ, 375; Боричъ, книж., 338; Владиславъ, бълг. царь, 499,523; Гавриловъ, епитр. на м. Св. Наумъ, 428; Глебковичъ, р. печат., 341; Гошевъ прот. проф., 200, 205, 318; Граматикъ, ср. книж., 333; Милошевъ, попъ-охр. книж., 317; Драгашъ, велб. владѣт., 1, 484; Дука, благотв., 346; III Дука Ватаци, виз. импер., 464, 481; Ипсиланти, чин. въ В. Порта, 140; Кастриоти, алб. власт., 34; Капа Маре, ктит., 227, 495; II Комнинъ, виз. импер., 480; Кошуринъ, р. пратеникъ, 193; Маврокордатъ, вл. кн., 346; Малешевецъ, ср. книж., 332; Митрановъ, ктит., 445; Михайловичъ отъ Казанлъкъ 460; Музаки, хрон., 41, 173, 386; Неранчи, шат. гражд., 135, 376; Оливеръ, ср. великъ войв., 475, 476, 478; Раду IV (велики), вл. войв., 16, 254; Ставраки, сол. хартофилаксъ, 349; Халкевсъ, (Халкиасъ), свещучит., 347, 351; Черноевичъ, черног. владѣт., 34, 163, 331; Шишманъ, бълг. царь, 452.

 

Иванье, тет. (?) с, 460.

 

Игнатий (1), охр. архиеп., после хиоски, 90, 121, 122, 199, 380, 383, 420; (II), охр. архиеп , 123, 20), (?) 29 ; (III), бер. митр., после охр. и бившъ архиеп., 118, 127—133, 139, 204, 212, 221, 278, 371, 383, 384, 386, 392—396, 399, 400, 403, 406, 407, 415, 527; корч. митр., 228; мъгл. еп., 236; (I), пелаг. митр., 239; (II), пелаг. митр., 240, 368, 390, 391, 394, 399, 400, 404, 407; търн. митр., 7; игум. на Слѣпч. м-рь, 437. — Тардиоти, игум. на Бобощ. м-ръ, 495.

 

Иезекиилъ, тесалиотски влад., 153; игум. на Лешочкия м-рь, 454.

 

Иераксъ, вел. логот. на цар. патр., 9, 10, 62.

 

Иеремия, ветхозав. прор., 323; охр. архиеп., 145, 210; I, соф. митр., после цар. патр., 9, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 84, 187, 251, 387, 388, 392, 393, 511, 527; II, цар. патр., 84, 119, 190, 192, 218, 377, 387; III, цар. патр., 110, 136, 140, 248, 301, 346, 387, 391, 392; греб. влад , 217; пелаг. митр., 87, 90, 92, 93, 96, 99, 191, 193, 194, 215, 237, 238, 251, 366, 309, 379, 399; силивр. влад., 121; сисан. влад., 247, 490. — Мовила (Могила), молд. войв., 17.

 

Иеротей, игум. на Побожкия м-рь, 461.

 

Иерусалимъ 19, 223, 224, 274, 300, 483, 540.

 

Измаилъ, библ. лице, 311.

 

Израилъ 315.

 

Изтокъ 5, 418.

 

Източенъ въпросъ 94.

 

Иисусъ Навинъ, евр. вождъ, 323.

 

Иларионъ, кипърски архиеп., 224, 558; горнокарловачки еп., 15, 18, 19, 184, 255; мъгл. (?) еп., 107; игум. на м. Св. Прохоръ Пшински, 467; иерод. молд. книж., 234; иером.-ктит., 451; мон.-книж., 337. — Руварацъ, ср. църк. истор., 244, 501, 502, 506.

 

Илийна, р. въ пл. Рила, 268.

 

Илиндень 483.

 

Илирикъ, Илирия, обл., 284, 329, 358.

 

Илия, ветхозав. прор., 323, игум. на Велюшкия м-рь, 480; иером., 572; зогр., 493.—Лигушъ, прил. у-ль, 443

 

Илияшъ, молд. войв., 14; II, молд войв., 245.

 

Имаретъ, м. въ Охридъ, 86.

 

Иногощъ въ вранянската обл. 153.

 

Инокентий VIII, папа, 52; XI, папа,.; 96, 106, 388.

 

Иоакимъ, алекс. патр , 19, 25, 26, 387, 88, 391, 392; антиох. патр , 86, 120; охр. архиеп., 90, 192, 193; горомокр. еп , 217; греб. влад., 22, 217; деб. влад., 220, 280, 418, 419; молд. митр., 13; мъгл. еп., 236; спат. еп., 22, 251; скопски митр., 461; струм. еп., 22, 251; игум. на Слѣпч. м-рь, 437.

 

Иоаникий, царигр. патр., 88; елбас. (?) влад., 351; новопаз. м-ти, 167, 243, 244; рад. еп., 246; сръбски митр., 258; игум., 310; игум. на Нерѣзкия м-рь, 456.— III Караджа,. царигр. патр., 145.

 

Иоанъ, еванг , 26, 328, 353, 524; игум. на деб. м-рь, после охр. архиеп., 183, 450; ип. митр., 18, 173, 226, 258, 395; скопски (?) митр., 249. — Албрехтъ, полски кр., 233; Баптистъ Казанова,

 

 

587

 

австр. резид. въ Цариградъ, 105; Дебърски, попъ-книж., 337; Зографъ, ктит., 434, и митр., 444; III Жестоки, молд войв., 234, 245, 246; Ипсиланти, великъ драгом., 140; Капистрано, папски делег., 94; Комнинъ, охр. архиеп., 480; Менесинъ, охр. протоканонархъ, 91; Наваръ, нунций, 28; Папа, издатель, 350, 351, 523; Плусиаденъ, лат. пис., 183; Схоластикъ, синайски игум., 309.

 

Йокари Джумая ( = Г. Джумая) 32.

 

Иоасафъ, охр. архиеп., 88, 193, 380; прѣсп. еп., после корч. митр. и охр. архиеп., 112, 115, 117, 138—140,204, 207, 208, 212, 228, 243, 278, 279, 286, 292, 294, 301, 303, 304, 345—347, 350, 357—359, 362, 367, 370, 372, 383—386, 391—396, 397—405, 407, 409—411, 418, 419, 421, 427, 524, 525, 527, 537, 538, 544, 571, 573, 575, 576; I, цар. патр., 48, 185; II, цар патр., 84, 119, 184, 189, 210, 229, 379, 387; бер. м-ти, 117, 144, 150, 151, 154, 209, 213, 404, 409, 519; видински митр., 314; греб. влад., 211, 219; кост. митр., 229, 398, 399; самок. митр., 413; серв. еп., 192; иером., 432; охр. архидяк., 91; рилски игум. 260.

 

Иовъ, ветхозав. прав., 326, 328; киевски митр., 238; моск. патр., 218.

 

Иоилъ, ветозав. прор., 328.

 

Иона, мѣстобл. на Моск. п-шия, 195.

 

Ионъ, ктит., 432.

 

Йорга, ром. проф., 194.

 

Йорд. Ивановъ, проф., 312, 439, 456.

 „ Трифоновъ, изследв. 501, 502, 507.

 

Иосифъ, иерус. патр., 21: пелаг. митр., после охр. архиеп., 137, 142, 208, 209, 241, 285, 294, 383, 384, 387,392, 398, 400, 407, 417—419, 421, 527, 571; моск. патр., 94; цар патр., 182, 183; вел. еп-пи, 214, 284, 293, 395 и 150, 151, 215; зетски митр., 225; корч. еп., 22, 227; кост. еп., 228; крупн. еп., 232, 259, 263; молд. митр., 12; мъгл. еп., 193, 235; прил. (пелаг.) митр., 239; скопски митр., 249, 420; спат. влад., 211, 252; угърски влад., 22, 253; ветхоз. лице, 353; иерод,, 484, 485; игум. на м. Журче, 437. — Флавий, евр. истор., 329.

 

Ипекска архиепископия 9, 62, 162, 169, 171, 226, 253, 320, 511, 515; патриаршия, 18, 27, 175, 188, 320, 501—504, 506—508, 518; църква, 18, 501, 502, 504, 506—508.

 

Ипекски диоцезъ 174, 306, 512.

 

Ипекъ (Печъ) 18, 20, 24, 62, 65, 135, 150, 152, 164, 167, 169, 502, 504—506, 512.

 

Ипесхия, корч. с., 358.

 

Ираклия Линкестийска, гр., 438.

 

Иречекъ К., истор., 321, 457, 501.

 

Ирина, виз. имп-ца, 489.

 

Исаакъ, Исакъ, ветхоз. патр., 482, 527; паша, великъ вез , 33. — II Ангелъ, виз. имп., 464; Комнинъ, виз. имп., 466.

 

Исаия, еп. изъ Охр. (?) д-зъ, 16; кост. митр., 144, 146, 231; прѣсп.-охр. митр., 155; рад. еп., 246; лесн. игум., 476; игум. на Пол. м-рь, 484; игум. на м. Радовашница, 333; иером.-доместикъ, 324; прор. 328.

 

Исаулъ, янински десп., 310.

 

Искъръ, р., 157.

 

Искърски проломъ 157.

 

Ислямъ, прил. бирникъ, 109.

 

Исмаилъ, мѫч., 482.

 

Испания 69, 97, 99, 100, 102, 237.

 

Италия, 14, 30, 31, 68, 98, 162, 231, 342, 411, 412.

 

Ихтимански проходъ 157.

 

Ихтиманъ, гр., 183.

 

 

К.

Кабларъ, пл. въ Сърбия, 332.

 

Кавия, гр. въ Албания, 408.

 

Казанлъкъ, гр., 460.

 

Каинъ, ветхоз. лице, 419.

 

Кайлярско 68.

 

Калабрия, обл., 30, 68, 569.

 

Калвинъ 350.

 

Калевитъ, соф. митр., 7, 8, 250, 259, 265.

 

Калиманъ, бълг. царь, 464, 481.

 

Калина, дар. 288; ктит., 444.

 

Калиникъ, вел. еп., 139, 215; струм. митр., 137, 252, 527; архим. отъ Успенския м-рь, 494; игум. на Бош. м-рь, 364, 485; рилски игум., 316. — II, цар. патр., 85, 89, 128, 129, 134, 419; IV, цар. патр , 144.

 

Калистратъ, греб. митр., 193, 217, 218.

 

Калистъ, цар. патр., 316; дръст. митр., 7; игум. на м-ря „Св. Андрей”, 460. — II, папа, 94; III, папа, 28.

 

Калища вж. с. Галища и Манастири.

 

Калканделенъ (= Тетово) 165.

 

Калогини кожухарь, ктит., 460.

 

Калоянъ, бълг. царь, 464; ктит. 269, 444. — Гучанъ, охр. общ. деецъ, 296, 528.

 

Калугерецъ, кич. с., 447, 450; с-ще, 442.

 

Камена рѣка въ Кюстендилско 335.

 

Каменица, прит. на Черна, 485.

 

Каменско, охр. енория, 296.

 

 

588

 

Камило Занети, слав. печат., 336.

 

Канево, охр. енория, 287, 296.

 

Кантакузинъ, ктит., 322.

 

Каптеревъ, р. истор., 219

 

Караванъ-сарай въ Цариградъ 90.

 

Кара Мустафа, в. везири, 76, 77, 79.

 

Карановъ Е·, авт., 319, 468.

 

Кара-орманъ, гора въ Охридско, 500.

 

Кара Халилъ Джентерели, вез., 36.

 

Карея въ Св. Гора 210.

 

Карлъ, англ. кр., 222.

 

Карлъ Емануилъ I, сав. херц., 98.

 

Карлъ Топия, алб. владѣт., 499.

 

Карлова, р. пѫтеш., 447, 465.

 

Карпати 158.

 

Картагенъ 222.

 

Касанци, гражд , 420, 421.

 

Касиянъ, игум. на Осог. м-рь, 474.

 

Касъмъ, субашъ, 56.

 

Катонъ, поетъ, 344.

 

Катраница, кайл. с., 68, 181.

 

Кашинъ, черниговски войв., 194.

 

Кедикъ Ахмедъ паша, в. вез., 33.

 

Керимъ Селимъ паша, косовски-валия, 461.

 

Керново ( = Кърлино?) 447.

 

Керсакъ, севастокр., 425.

 

Кесарий, игум. на Осог. м-рь, 474. — Дапонте, хрон., 76, 85, 362.

 

Кесария Кападокийска, гр., 495.

 

Кефалини, остр., 67, 415.

 

Кешишхане ( = Цар. патр.) 518.

 

Киевъ, гр., 219, 238, 341.

 

Килия, гр., 158.

 

Кимо (Якимъ?), игум. на Бош. м-рь, 485.

 

Киприянъ, цар. патр., 110; кост. митр., 93, 197, 220, 229, 286; атонски мон., 313; слѣпч. мон., 436.

 

Кипъръ, остр., 223; архиепископия, 533, 501.

 

Кирилъ, иерус. патр., 25; охр. архиеп., 145, 209, 210, 213, 361, 367, 368, 371, 383, 384, 387, 398; цар. патр. (= Лукарисъ), 92, 222; бер. еп., 22, 211; тински архиеп., 146; игум. на Осог. м-рь, 473; проиг. на Лесн. м-рь, 476; ср. книж., 333. — Aлександрийски, свет., 435. Вериецъ или Контарисъ, цар. патр., 75,377; Иерусалимски, свет., 311; Лукарисъ, 17, 75, 84, 121, 122, 195, 348; V, цар. патр., 143, 342; VII, цар. патр., 149, 152, 377, 388. Пѣйчиновичъ, бълг. книж., 447, 449, 453—455, 459, 470.

 

Кирякъ отъ с. Маврово 147.

 

Кичево, гр., 164, 165, 301, 447, 450.

 

Кичевско 80, 449.

 

Клементи, алб. племе, 102.

 

Клепа, мѣстн. въ Велешко, 285.

 

Климентъ, одр. митр., 344; скопски митр., 250, 365, 395, 399, 401—404; струм. еп., 480, 481; тивски митр., 121; мон.-дар., 493; писат., 482. — VIII, папа, 98.

 

Клисура, кост. с., 489.

 

Клокотница въ Хасковско 339.

 

Клъчевища, скопско с., 318.

 

Ключъ въ Босна 40.

 

Кнежино, кич. с., 450.

 

Кожани, макед. гр., 179, 180.

 

Кожанска каза 493.

 

Козарево, скопско (?) с., 463, 465.

 

Козлодуй, крайдун. с., 157.

 

Козма, цар. патр., 110, 111; бер. митр., 212, 213; деб. митр., 448; китийскй митр., охр. мѣстобл., др. митр., 115, 121, 131, 132, 213, 222—225, 242, 276—278, 284, 293, 295, 342, 351, 352, 375, 390, 398, 523, 536; мъгл. еп., 88, 93, 196, 235; прѣсп. еп., 123, 242; игум. на Лесн. м-рь, 477.

 

Козматей, с., 493.

 

Козякъ, пл., 468; мѣстн., 470.

 

Колония, музак. с., 498.

 

Colubert, фр. министъръ, 224.

 

Комарчене, с-ще, 442.

 

Комна, дар., 420.

 

Комнина, дар., 493.

 

Комо, гр., 99.

 

Кондаковъ, р. ученъ, 424, 461, 469.

 

Коницки окрѫгъ 493.

 

Кономлади, кост. с., 142, 143, 432.

 

Констансъ Хлоръ, римски кесарь, 180.

 

Константий, корч. влад., 227.

 

Константинова грамота 465.

 

Константинъ, велб. десп., 1, 156,157, 470, 473, 484; зогр., 428, 497; иером. гръцки книж., 347, 360; иером.-зогр., 428; кметъ-ктит., 444; охр. екз., 376, 378; сакеларий, 138, 397. — Ангелъ, виз. военон., 456; Бодинъ, бълг. ц., 463; Велики, римски имп., 44; Врета, просв. деецъ, 348; Джелехури, изд., 143, 361; Евпрагиоти Кунупаки, велм., 123; Ипсиланти, вл. кн., 140, 429; Кавасила, охр. архиеп., 357, 369; Кантакузинъ, столникъ въ букур. дворъ, 344; Кантемиръ, молд. войв., 15; Комнинъ Торники, виз. военон., 481; Костенечки, бълг. книж., 312, 502; Мавруди (= Козма Китийски) 222, 223; Мируза, вл. кн., 429; Мосхополецъ, ( = иером. Константинъ?) печат., 360; Пайкъ, дар., 135, 346; Тихъ Асенъ, бълг. царь, 450, 464.

 

Конче, радов. с., 479.

 

Конюхъ, гр., 41, 300.

 

Конявска пл. 156.

 

 

589

 

Копачи, с-ще, 425.

 

Коприянь, гр., 40.

 

Корадучи, имп. съветникъ, 99, 100.

 

Коранъ 36, 38.

 

Корнилий, вологодски архиеп., 195.

 

Корча, гр„ 114, 117, 135, 138, 164, 175, 203, 224, 277, 278, 294,346,372, 407, 414, 428, 494, 497.

 

Корчанско 88, 430.

 

Корфу, остр., 17, 96—98, 193.

 

Косара, ц. Самуил. дъщеря, 499.

 

Космидионъ, креп. при Ц-градъ, 4, 182.

 

Косово поле 186, 268.

 

Косовска битка 61.

 

Коста Анастасовъ, зогр., 485.

 

Костино, с-ще, 442.

 

Костурско 88; езеро 487.

 

Костуръ, гр., 28, 32, 58, 80, 142, 143, 145, 146, 150, 179, 230, 289,300,301, 310, 342, 344, 345, 362, 377, 378, 396, 420, 487—489, 515.

 

Которъ, гр., 166.

 

Коци, гражд., 421.

 

Коцо, свещ., 143, 304.

 

Кочани, гр., 53, 156, 478.

 

Кошане, тикв. с., 484.

 

Крайна, мѣстн., 164, 499, 500.

 

Кратово, гр., 23, 32, 39, 80, 156, 166, 256, 261, 266, 270, 271, 275, 318—321, 324, 326, 328, 330, 374, 377, 468, 572.

 

Кременъ, с. въ кост. еп., 117.

 

Крива-Паланка, гр., 472, 473.

 

Крива рѣка, р., 472.

 

Кривогащани, прил. с., 445.

 

Криминъ (Кремени), анасел с., 490.

 

Критъ, остр., 80, 106, 131, 14, 187, 197, 289, 418.

 

Кроя, гр., 28, 41, 186.

 

Крупникъ, сега г. джум. с., 53, 157, 164, 170, 232.

 

Крушевацъ, гр., 40, 161, 334.

 

Крушевица, прокупл. (?) с., 332.

 

Крушица, скопско с., 460.

 

Крушово, гр., 299, 441.

 

Крушопеци, скопско с., 460.

 

Кръсте, ктит., 288.

 

Кръсто, свещ., 285.

 

Крѣсненска клисура 170.

 

Кръстовица, струм. с., 480.

 

Ксифилинъ, цар. патр., 375.

 

Кузманъ, ман. у-къ, 460.

 

Кулинъ чифликъ, охр. кварт., 422, 426.

 

Куманово, гр., 32, 465, 467, 468, 471.

 

Куманци, мѣсто, 337.

 

Кункапу въ Цариградъ 297.

 

Купенъ, ктит., 288.

 

Купиникъ, гр., 7, 43, 250.

 

Куршумлия, гр., 161.

 

Кутмичевица, обл., 426.

 

Кучевища ( = Клъчевища) 270, 461, 462.

 

Къзъ-дервентъ, с. до Бруса, 42.

 

Къмполунгъ, гр., ман., вж. Манастири.

 

Кънчовъ, В., географъ, 446, 448, 451.

 

Кърпена, тет. с., 453.

 

Кюпрулу ( = Велесъ) 32, 179.

 

Кюстендилъ, гр., 32, 45, 108, 166, 232, 274, 321, 338, 464, 472.

 

Кючукъ ода, военно уч. завед., 37.

 

 

Л.

Лаврентий, авл. еп , 210; сисан. еп., еп., 246, 249. — Мариоти, катол. иером., 106. Лазарополе, деб. с., 445. Лазаръ еванг. образъ. 313; попъ, крат. книж , 320, 321, 390, 478; ср. кн., 157, 450, 453. — Кобяковъ, иером., 206.

 

Лайпцигъ, гр , 114, 361.

 

Ласкарисъ М., проф., 507.

 

Левъ, охр. архиеп., 208. — X, папа, 95.

 

Лемосъ графъ, неапол. вицекр., 100.

 

Леокаджи, с. въ кост. еп., 132.

 

Леонардъ Хиоски 47.

 

Леонтий, панийски еп., 124; сисан. митр., 123, 247, 293; струм. митр., 131, 252; игум., 333; духовникъ,. 333; архим., 302; архим.-книж., 341.

 

Лепчища, гр., 490.

 

Лепче, с-ще, 442.

 

Леринъ, гр., 179, 180, 303, 442, 485.

 

Лесбосъ, остр., 49.

 

Лесново, крат. с., 23, 474, 475.

 

Лехотица, дупн. с., 61.

 

Лече въ Италия 98.

 

Лешани, охр. с., 15, 183, 307, 432, 505.

 

Лешница, м. въ Софийско, 272.

 

Лешокъ, тет. с , 165, 166, 453—455.

 

Лешъ, гр., 28.

 

Либерий, мон., 418, 421.

 

Ливия 540.

 

Лигаридисъ, газки (?) митр., 224.

 

Лика, хърв. обл., 95.

 

Лимносъ, остр., 102.

 

Лимъ, р., 171—173, 332, 337.

 

Липлянъ, сега с. въ Косово поле, 168.

 

Литва 219, 238.

 

Лихнида (= Охридъ) 538.

 

Ловечъ, гр., 334, 344.

 

Ложани, с., 285.

 

Ломъ, гр., 157, 158.

 

Лонгинъ, угърски еп., 253.

 

Лотъ, ветхозав. лице, 328.

 

Лояне, куман. с., 472.

 

Луиджи Басано отъ Задра 35.

 

Лука, унгровл. (?) митр., 219; иером. книж., 338; крат. протопопъ, 266, 320, 374; соф. свещ., 267, 274; хиленд. проиг., 351.

 

Луковица, тет. (?) с., 460.

 

 

590

 

Луково, деб. с., 53; охр. (?) м., 426.

 

Лъжани, охр. с., 422.

 

Лънга, мокр. с., 500.

 

Лѣсковецъ, охр. с., 204, 432.

 

Лѣсковляни, тет. (?) с., 453.

 

Любанища, охр. с., 429, 430.

 

Любанци, скопско с., 462.

 

Любойно, прѣсп. с., 432.

 

Люботрънъ, пл. връхъ, 165.

 

Людовикъ, XIV, фр. кр., 223, 221.

 

Лютеръ 350.

 

Лютви паша, великъ вез., 35, 70.

 

 

М.

Маврово, кост. с., 136.

 

Мавромати, гражд., 420.

 

Мавро Орбини, хрон., 172.

 

Магарево, бит. с., 299, 439.

 

Мадритъ, гр., 100, 237.

 

Макарий, антиох. патр., 83; ип. архиеп, 65, 66, 190, 253, 501; греб. митр., 220; зетски митр., 226; корч. митр., 228, 395; митр. въ Сърбия, 258; монемв. митр. 96, 191, 369, 379; никомид. митр., 13; новгородски архиеп., 572; ром. еп., 234, 245; унгровл. митр. 15, 253; сѫщиятъ (?), 254; унгровл. митр., 16; игум. на Кучев. м-рь, 462., иером.-зогр., 445; иером. слав. печат., 334; мон., 307.

 

Македония 1, 5, 22, 31, 32, 40, 49, 52, 94, 101, 164, 166, 174, 179, 251, 257, 282, 805—308, 311, 329, 338, 358, 379, 458, 507; β' Μακεδονία 382, 385.

 

Максимъ, кост. (незак.) митр., 120, 162, 227, 229, 513—515; струм. митр., 123, 252; херцег., 22, 255; игум. на Лесн. м-рь, 476; мон.-ср. книж., 332; царигр. великъ еклис., 48. — (Бранковичъ), иером., после унгровл., бѣлгр. митр., 7, 8, 214, 250, 253, 254, 264; Марасъ, иераполски влад , 344; Черноевичъ, велм., 35.

 

Мала Азия 1, 32, 33, 38, 101.

 

Мала рѣка, мѣстн., 451.

 

Малахия, светог. мон., 191.

 

Малечко бей, охр. първ., 147, 517.

 

Мали градъ, прѣсп. остр., 288.

 

Малино, куман. с., 472.

 

Малка Музакия, покрайн., 174.

 

Маловища, бит с., 301.

 

Малорусия 202, 203.

 

Малта, остр., 68, 197.

 

Манастирецъ, кич. с., 447, 450.

 

Манастири:

Св. Анастасъ при Кост. езеро 411; Св. Андрей до р. Трѣска 460; Св. Aнтоний при гр. Беръ 424; Св. Апостоли въ Битолско 438 и въ Мъгленъ 486; Св. Архангелъ иерус. 40, призр., 307, прил. 443, въ Рѣка 53 и 452; Св. Архангелъ Михаилъ бит. 439, въ Щипъ 478, (Радовишница) въ Шабачкия окр. 333; Св. Михаилъ и Гавриилъ кост. 489, лер. 485; Св. Атанасий анасел. 492, вел. 447, гостив. 455, ениджевард. 282 и 486, кост. 489, кост. 489, тет. 455; Бански въ Ст. Сърбия 335; Баня вж. Св. Никола босн.; Бачковски 185; Св. Безсребърници до Битоля (?) 260, 488; Бистришки въ Молдава 16, 245; Благовещение скопски 465, тет. 455; Бобощички „Св. Никола” 227, 270, 494; Св. Богородица бит. 439, вел. 447, деб. 450, корч. 495, кост. 489, куман. 472, охр. (2) 186 и 432, прѣсп. 433, радов. 479, скопски(2) 310 и 465, тет. (2) 165, 452, 455; Св. Богородица Елеуса до Скопие 465; Св. Богородица Корона 349; Св. Богородица Мавриотиса кост. 300, 418, 487; (?) Св. Богородица Мужевикъ кост. 343, 491; Св. Богородица Оросяваща (Ардевуса) 117, 300, 498; Св. Богородица Перивлепта (Св. Климентъ) въ Охридъ 423; Св. Богородица Стерниотиса кост. 488; Богоявленски моск. 94; Бошавски въ Тиквешъ 364, 484; Буковски до Битоля 363, 438; Бѣляковички въ Кумановско 472; (?) Св. Варвара рѣк. 452; Велюшки въ Струмишко 479—483, негови метоси 482; Виргински до Скопие 457, 460, 462—465; Св. Врачъ кост. 488; Вседържитель Христосъ атонски 91; Вси свети охр. 15, 183, 307, 432; Вунешъ скоп. 451, 462; Възнесение корч. 497; Вълковски въ Тетовско 455; Св. Георгий анасел. 492, бит. (3) 439, будим. 173, куман. 468, лер. (2) 487, скопски 465; Говора въ Влашко 341; Горажда 3 5; Гостиварски 456; Градище бит. 239, 302, 340, 438; Градищки въ Овче поле 472; Грачаница въ Ст. Сърбия 164, 168, 309, 335, 337; Гюришки, въ Кумановско 472; Девически въ Охридъ 302, 423; Дечански 308; Св. Димитъръ бобошевски 164 и 232, вел. 446 и 447, главен. 498, коч. 478, куман. (манастирище) 472; Св. Дионисий греб. 494; Джавски (?) въ Ресенско 435; Дихово бит. 302, 438; Добромиръ бит. 438; Дохиарски 260; Драгалевски 45, 269, 325; Дрѣновски „Преобр. Господне” въ Анаселица 247, 249, 491: Жеглиговски въ Кумановско 309, 312, 312, 321;

 

 

591

 

Жички (Жича) въ Сърбия 169, 309; Жупански въ Анаселица 492; Журче бит. 437; Забелъ куман. 471; Заумъ охр. 430; Зографски 210, 214, 301, 319, 339, 341, 387, 391, 518; Зързе прил. 241, 269, 281, 285, 294, 444; Св. Иванъ скоп. 462; Св. Иванъ Бчгоръ деб. 451, 500; Св. Иванъ Владимиръ елбас. 224, 300, 350—352, 499, 500, 523, 524; Св. Ив. Златоустъ скоп. 465; Св. Ив. Предтеча бит. 439, кост. 489 и мосхоп. 298, 299, 350, 429, 495—497; Иверски 293, 482; Св. Иеремия Кост. 490; Св. Иларионъ (Св. Рионъ) мъгл. 486; Св. Илия бит. (3) 439, кич. 53 и 450, корч. 497, кост. 490, куман. (м-рь и м-ще) 472, охр. (2) 431-432, прил. 445. скоп. (3) 465; Св. Иоакимъ Осоговски 363, 472—474; Калища охр. 431, 432; Каменица нишки 343; Капсокаливски (скитъ) 303; Карпино куман. 470; Кирилобѣлоезерски въ Русия 195; Кованецъ мъгл. 302, 486; Колкондази музак. 499; Св. Константинъ вел. 447, кост. 490; Кременски (Кременишки) въ кост. еп. 88, 197, 490; Кремиковски 8, 46, 51, 250, 269; Крушедолъ въ Срѣмъ 214, 253, 264, 332, 337; Крушовацки (?) въ Леринско 487; Куманица въ Ст. Сърбия 337; Кучевищки въ Скопско 461; Крънино (Кърнино) (= Пречиста кич.) 302, 447; Ксенофонтъ (Ксенофъ) въ Атонъ 66, 250, 316; Къмполунгъ въ Влашко 341; Лавра въ Атонъ 301, 308, 387; Лакочеревски въ Охридско 302, 431; Св. Леонтий струм. 483; Лепавина вараждински 336; Лесновски въ Кратовско 269, 271, 319, 474—478, негови скитове 477; Лешочки въ Тетовско 453—454; Лимски въ Ст. Сърбия 172; Св. Лука ениджевард. 487; Манастирецъ морих 446; Св. Марина прѣсп. 434, въ Мокра 500; Св. Марко лер. 487, въ Ст. Сърбия 339; Марковъ въ Скопско 337, 457—459, 470; Матейче куман. 465; Матка (Матковски) въ Скопско 249, 269, 459, 460; Мелнишки въ Мориховско 446; Св. Меркурий бит. 434; Мала Студеница въ Ст. Сърбия 164, 167; Милешевски въ Херцеговина 35, 65, 172, 254, 309, 331, 335; Св. Мина гостив. 455; Модрички въ Дебърско 452; Моклищки въ Тиквешъ 282, 298, 485; Морача въ Черна гора 337; Мъгленски 485; Св. Наумъ охр. 269, 295, 348, 349, 360, 426, 430, 497; Св. Недѣля кост.491, тет. 455; Нерѣзки до Скопие 56, 456; Св. Никита скоп. 464; Св. Никола (дебърски) въ Босна 109 и 309; вел. 447, корч. 497, кост. 488 и 490, охр. 431, прил. 445, рудн. 332, скоп. 462, струм. 483, шкодр. 164; Нямецки въ Молдава 233, 234, 245; Олшански въ Мъгленъ 486; Олищки вж. Св. Врачъ кост.; Ораховски (Ораховица) въ Пожежка еп. (Сърбия) 66; Орле вел. 302, 446; Орѣшичъ (Вѣтърски) вел. 187, 215, 285, 288, 293, 298, 395, 446, 447; Осоговски вж. Св. Иоакимъ Осоговски; Св. Пантелеймонъ атонски 484, кайл. 487, коч. 478, охр. 422; Св. Параскева анасел. 491 и охр. (?) 87, 431; Св. Петка бит. 439, охр. 426, 431 и 432, прѣсп. 435; Св. Петъръ бит. 439, преш. 468; Св. Петъръ и Павелъ ипекски 169, (витекукски) корч. 497; Пиргъ (Пирогъ) крат. 316, 477; Побожки въ Скопско 460—461; Побратъ (Pobrata) молд. 233, 234; Полошки въ Тиквешъ 53, 281, 286, 302, 363, 484, 485; Потокъ въ Влашко (?) 341; Пояни музак. 498; Преображение Господне вж. Зързе и Дрѣновски, греб. 494; Пречиста кич. 53, 190, 227, 249, 280, 298, 386, 447—449, 452; сѫщо (Св. Мария) шнодр. 164, 500; Прор. Захария кост. 490; Путна молд. 233, 234; Пшински (Св. Прохоръ Пшински) 269, 270, 319, 466—468; Раваница до гр. Кюприя 331; Св. Размо охр. 432; Рилски 42, 45, 46, 50, 55, 72, 109, 232, 260, 264, 265, 269, 272, 309, 312, 314, 316, 321, 336, 408; Рождество Богородично кич. 450, корч. 495; Русикь въ Атонъ (= Св. Пантелеймонъ) 271; Руянъ ужички 235; Ръшка сучавски 245; Синай 274, 300, 301, 437; Скребатно охр. 432; Сливенски въ Костурско 488, 489; Слимнишки въ Прѣcпа 242, 281, 282, 288, 293, 295, 298, 432, 433; Слѣпче прил. 336, 445; Слѣпченски въ Битолско 188, 209, 268, 271, 280, 294, 298, 300, 302, 307, 309, 311, 320, 336, 338, 386, 435, 441; Снаговъ въ Влашко 242; Сопочански до Нови пазаръ 332, 337; Св. Сотиръ греб. 494; Св. Спасъ вж. Зързе, до Ресенъ 435, до Крушово 439, тет. 455; Спилейски въ греб. еп. 344, 386, 492—494; Ставроникитски въ Сѣрска еп. 195; Св. Стефанъ охр. 432; Студеница на р. Ибъръ 167, 332; Стрежево бит. (?) 302, 438;

 

 

592

 

Струмишки (= Велюшки) 482; Св. Теодоръ скоп. 310, 465; Топлица бит. 437; Св. Тройца до Воденъ 487; Троицка лавра до Москва 202; Троицки 198; сѫщо херцег. 59, 332, 337; Трѣбински въ херцеговина 173, 309; Трѣскавецъ прил. 239, 268, 269, 271, 281, 285, 302, 310, 363, 432, 439—443, негови метоси 442; Успение Богородично кост. 490, лер. (2) 487, прѣсп. (2) 435, сисан. 491; Успенски въ Макед. 494; Св. Харалампий лер. 487; Хилендарски 453, 464, 465, 468, 470, 475, 478; Христофоръ бит. 438, Чебренъ морих. 446; Черушински въ сисан. еп. 492; Чиноначалници кост. 488; Чичевски вж. Орле; Шишевски въ Скопско 455, 459; Янковечки (Янковецъ) до Ресенъ 302, 430, 434; Янковъ долъ (метохъ) 423; Яшунски въ Нишко 322.

 

Манастирище, м. надъ Прешово, 468; м. въ Скопско, 465.

 

Манолаки, богаташъ отъ Костурь, 342.

 

Манолалки (Манолъ) Георгиу, дар., 300, 418.

 

Манолъ Ламбрину, гражд., 418.

 

Мануилъ, струм. еп., 479, 482; гражд., 310. — Архонтъ, дяк.-царигр. апокрис., 12; Гедеонъ, църк. истор., 11, 187, 224, 504; Комнинъ, виз. импер , 456, 464, 473, 480; Малаксъ, хрон., 10, 11, 63, 185, 186, 251; Палеологъ, виз. импер. 4—6, 182, 183, 317.

 

Манусисъ, корч. сакел., 302, 378, 421.

 

Мара, султанка, 44, 46, 63.

 

Маргаритъ, с-ще, 442; сборникъ, 313.

 

Мардарий, радом. еп., 251; бѣлгр. печат., 336; игум. на Банския ман., 335; рилски книж., 316.

 

Маринъ Дриновъ, истор., 289, 501.

 

Маринъ попъ Радоновъ, ктит., 270.

 

Мартинъ Крузий, тюбинг. проф., 190, 388, 513.

 

Марица, р., 1.

 

Мария, виз. принц., 489; мосхоп. гражд., 347. — Aнтиохийска, виз. имп-ца, 456.

 

Маркианъ, гръцки книж., 493.

 

Марко, кр. въ Прилепъ, 1, 157, 424, 442—444, 447, 457—460; алекс. патр. 311; босн. митр. 22, 211; ип. митр., 18, 226, 255, 308, 395; херцег. митр., 255, 258; игум. на Трѣб. ман., 332; охр. протопопъ-книж., 308, 318. — Мини 35; Порфиропулосъ, у-ль, 344; Трѣбинецъ, иером.-трѣб. книж., 331.

 

Маркова рѣка въ Скопско 457, 465,

 

Маркови кули 443.

 

Маркъ Аврелий, римски имп., 458.

 

Маркъ (Марко) Ксилокаравъ, царигр. патр., после охр. архиеп., 9, 10, 42, 63, 184—186, 257, 308.

 

Матей, охр. архиеп., 2, 3, 4, 6, 157, 182, 183, 317, 386, 509; цар. патр., 5, 12; будим. влад., 211, 333; нишки (нишевски) еп., 22, 27, 235; прѣсп. еп., 242, 293; скоп. митр., 249, 458; иером.-ктит., 294, 437. — Басарабъ, вл. войв., 341; Властаръ, канонистъ, 12, 188, 340; Граматикъ 55, 60, 265, 267, 271, 273, 321, 328—330, 521, 572, 573; Гундуличъ, рагузки посл., 103.

 

Матка, скоп. с., 459.

 

Махала, гражд , 420.

 

Махмудъ I, т. султ., 108.

 

Махмудъ паша, вез., 33.

 

Махмудъ бенъ Мустафа, дупн. кад., 51.

 

Мацуки вж. Григорий Мацуки.

 

Меджитъ, царигр. ул., 297.

 

Медина, гр., 52.

 

Мена, гр., 52.

 

Мелетий (I), соф. митр., после охр. архиеп., 95, 122, 196, 197, 276, 304, 380, 420; (II) соф. митр., после охр. архиеп., 90, 114, 121, 124, 125, 128, 132, 202, 203, 367, 384, 389, 398, 404, 407, 408, 411; охр. архиеп.-дар., 293, атински митр., 11; брусенски влад., 144; деб. митр., 448; охр. митр., 434, 517, 544; струм. митр., 251; игум. на Велюшкия м-рь, 481; мон., 488. — Македонець, слав. печат., 341; Пигасъ, зам. царигр. патр., 17.

 

Мелница, вел. с., 107; морих., 446.

 

Мелхиседенъ, библ. лице, 311.

 

Менавино, султ. пажъ, 52.

 

Мере Хусеинъ паша, великъ вез., 79.

 

Мернавини, генуезецъ, 56, 59, 60.

 

Месемврия, гр., 321, 322.

 

Месина, гр., 31, 68.

 

Месиръ паша вез., 80.

 

Места, р., 157.

 

Методий, охр. архиеп., 134, 205, 383, 394, 395, 398, 407; (II), охр. архиеп., 115, 209, 213, 388; цар. патр., 84; бер. митр., 213, 279; кост. митр., 229, 376; струм. митр., 251; сисан. еп., 246; игум. на корч. м-рь, 497, — Aнтракитъ (Aнтракевсъ) иером., ерет., 248, 289.

 

Метохия, покрайн., 169.

 

Мехмедъ IV, т. сул., 187.

 „ ага въ Тетово 454.

 „ паша, вез., 80.

 „ Кюпрули, вел. вез., 76, 79, 80, 85.

 

Мехмедъ Соколовичъ, великъ вез., 35, 65, 66, 70, 79, 190—192.

 

 

593

 

Мецово, гр. въ Епиръ, 349.

 

Мидхатъ Фрашери, алб. пис., 353.

 

Мие, попъ, 333.

 

Мизия, обл., 52, 155, 284.

 

Милано, гр., 99.

 

Миланъ ср. книж, 335.

 

Мйлеръ д-ръ, импер. коксилиарий, 91.

 

Милий, ктит., 487.

 

Милица, ктит., 459.

 

Милко, ктит., 288, 432.

 

Мило, остр., 102.

 

Милутинова грамота 465.

 

Мильо Михо, дар., 491.

 

Милюковъ Π. Н., истор., 281, 433, 439—441, 456, 458, 461.

 

Мина, пълном. на студен. митр., 22; иерод.-скопски книж., 318.

 

Мингрелия, обл. въ Кавказъ, 84.

 

Миройъ Костинъ, молд. великъ логот. и хрон., 13, 15, 17, 507.

 

Мирославъ, хлъмски власт., 172.

 

Мисаилъ, мон.-лѣтоп., 14. — Дечанецъ, игум. на Кучев. м-рь, 462.

 

Митилини, остр. 40, 102.

 

Митре Балевъ (?), охр. рефер., 375.

 

Митровица, гр, 43.

 

Митрофанъ, охр. архиеп., 122, 195; бившъ вел. еп., 215, 406; вод. митр., 137, 216, 294, 527; бит. влад., 22, 27, 237; греб. митр., 219; деб. еп., после бит. (пелаг.) митр., 220, 221, 395, 399, 400, 403, 404; дупн. еп.. 251; корч. митр., 227; нишки митр., 344; ром., рад. еп., 245, 246; сисан. (?) митр., 248; струм. митр, 252; игум. на м. „Св. Ив. Бигоръ”, 451; иером., 304, светог. иером. 572.

 

Михаилъ, антиоп. патр., 21, 25; бълг. „царь” (= кн. Борисъ), 428; горомокр. еп., 208, 217, 279, 350, 356—359, 385, 386; зографи, 441, 452, 493; иером.-книж., 331; иером. отъ м. Слѣпче, 445; попъ, 432; ктит., 432. — Апостолиу, униятски рѫков., 184; Иписхиоти, гръцки книж., 358—360, 386, 537; Кантакузинъ, анх. богат., 321; Моксалия, вл. книж., 341; Обреновичъ, ср. князъ, 443; VIII Палеологъ, виз. имп., 6, 151, 435; IX Палеологъ, виз. имп., 435, 439, 440; Петковъ, ктит., 298; Суцулъ, вл. войв., 429; Теодоровичъ, р. царь, 238; Цанкицаки, виз. дан. агентъ, 481; Черниговски, р. князъ, 334; Чирли, ктит., 485; Шапкарь, гражд., 297; Шишманъ, бълг. царь, 470.

 

Михали, мосхоп. (?) първенецъ, 299, 495. — Лазари, дар., 346; Милингеръ, ктит., 298.

 

Михалъ, попъ-книж., 337.

 

Михна I Пакостни, вл. войв., 254.

 

Мишлешово, охр. с., 422.

 

Миятовичъ Чед., авт., 35, 51.

 

Младень Милошевъ, ктит., 472.

 

Младо Нагоричико, куман. с., 312, 469.

 

Млачице, тет. (?) с., 453.

 

Могилица, с-ще, 442.

 

Могиляни, с-ще, 442.

 

Моисей, иерод.-книж., 335; прор., 315, 323.

 

Мокра, покрайн., 153, 357, 500; пл. въ Ст. Сърбия, 169.

 

Мокренска планина 181.

 

Мокърско поле 426.

 

Молдава, държ., 9, 11—17, 75, 90, 140, 163, 170, 174, 194, 202, 219, 233, 234, 238, 245, 268, 283, 308, 507; р., 170.

 

Μολδοβλαχία 379, 388.

 

Молиска область въ Италия 3

 

Молискъ, мѣстно. (?), 179, 181.

 

Моловица (= Маловища) 433.

 

Момково, с. 460.

 

Момлища, с., 425.

 

Монемвасия, гр., 191.

 

Монте Албано, итал. пѫтешеств., 81.

 

Морава, р., 157, 332, 333.

 

Моравско 40, 161.

 

Морея, обл., 100, 103, 282.

 

Морихово, покрайн., 440.

 

Моровища, с., 422, 425.

 

Морозвижда, с-ще, 425.

 

Москва, гр., 16, 68, 93, 96, 188, 193—195, 198, 202, 203, 205, 211, 218, 222, 227, 238, 473, 490, 494, 495.

 

Московска патриаршия 192, 193, 218.

 

Мостаръ, гр., 173.

 

Мостеница, струм. с., 481.

 

Мосхополе, Мосхополъ, гр., 114, 118, 142, 174, 207, 227, 228, 231, 284, 299, 300, 303, 347, 348, 350, 354, 355, 357, 359, 360, 373, 377, 495—497.

 

Мосховия, гражд., 304, 373, 420.

 

Мохачъ, гр., 161.

 

Музакия, обл., 106, 173, 174, 430, 498.

 

Музаки, алб. владѣл. фамилия, 34.

 

Муравьевъ, р. писат., 197, 218, 219.

 

Мурадъ I, т. султ., 2, 3, 36, 38; II, т. султ., 38, 44, 46, 60; Ш, т. султ., 69, 70, 72, 79; IV, т. султ., 74, 77, 82.

 

Мурза Татарски 53.

 

Муса Челеби, т. султ., 2, 4, 33, 40, 182, 183, 509.

 

Муса кеседжия 450.

 

Мустафа, т. султ., 74; III, т. султ., 109, 115, 388, 503.

 

Мустафа паша, т. военонач., 35.

 „ Кюпрули, великъ вез., 77, 85, 112, 113.

 

 

594

 

Мухамедъ, основ. на мухам рел., 59, 262, 263, 303; охр. джамия на султанъ, 86; — I, т. султ., 2, 10, 33, 44, 182; II, т. султ., 9, 33, 34, 36, 37, 40—49, 61, 63, 82, 94, 167, 187, 338, 473, 503; III, т. султ., 74; IV, т. султ., 75, 77, 229; Челеби, дефтердаръ, 89.

 

Мъгленъ, покрайн., 171.

 

 

Н.

Наваръ, майсторъ, 432.

 

Навплия, гр. 106.

 

Наки (Вангеловъ), зогр., 485.

 

Накле, с., 426.

 

Нарда, гр. (κάστρον) въ Албания (?) [1], 186.

 

Наревъ, авт., 448.

 

Натанаилъ, мъгл. еп., после пелаг. митр., 149,154, 241, 516; охр., после пловд. митр., 461; лесн. игум., 477.

 

Наумъ, прор., 426.

 

Начевъ Η. А., авт., 307.

 

Неаполъ, гр., 97—99, 191, 238.

 

Небрѣгово, прил. (?) с-ще, 442.

 

Неготино, гр., 485.

 

Негре, поп-ктит., 445.

 

Негушъ, гр., 124, 132, 134, 135, 205.

 

Неврокопъ, гр., 32.

 

Невѣска, лер. с., 485.

 

Неда, дар., 288.

 

Недѣлко, попъ, 285; ктит., 445.

 

Нежинъ, гр. въ Русия, 202.

 

Нейко Челеби, охр. първенецъ, 517.

 

Нектарий, иерус. патр., 224; охр. архиеп., после вологодски, 90, 193, 194, 196, (?) 199, 237, (?) 293; (II), охр. архиеп. 90, 195; (III), охр. архиеп., 201; цар. патр., 321; авл. (каниноавл.) митр., 211, 276; бер. митр., 212,(?) 294; херцег. митр., 173; иером., 285; монахъ отъ пелаг. еп., 341; подвижникъ 260, 271, 488.

 

Неманя вж. Стефанъ Неманя.

 

Ненада, попъ-ктит., 460.

 

Неокастро (= Елбасанъ), 350.

 

Неофитъ, вид. митр.-авт., 9; греб. еп., 217,258, 317, 491, 493; бившъ джийски влад., 146; драчкй митр., 225; корч. митр., 88, 93, 196, 227; кариополски еп., 197; лесн. еп. (незак.), 24, 415; самок. митр., 145; сисан. влад., 246,247; сисан. митр., 248, 354, 492, 571; игум. на Лесн. м-рь, 475; иером.-книж., 336; иерус. протос., 301; ктит., 491.

 

Неплюевъ, р. резидентъ въ Цариградъ, 207.

 

Неранца, ктит., 288.

 

Неранче, дар., 287,

 

Нерѣзи, скопско с., 456.

 

Несторъ, попъ-дар., 302.

 

Нестрамъ, сега мѣстн. и с. въ Костурско, 41, 489.

 

Нешо, попъ-игум. на Пшинския м-рь, 467.

 

Никаноръ, охр. архиеп., 65, 120, 162, 188, 189, 227, 514; новобърдски митр., 16, 18, 22, 27, 236, 257—259, 264, 309, (?) 333, 395, 398; скопски митр., 454; херцег. митр., 18, 255; игум. на Слимн. м-рь, 295, 433; иером. отъ Милеш. м-рь (?), 335; иером.-ктит., 432.

 

Никита, архид., 312.

 

Никифоръ, бер. митр., 212, 213, 527; деб. еп., 135, 137, 221, 527; кипърски архиеп., 568; корч. митр., 228, 348, 373; морозв. (крат.) еп., 22, 27, 235; сѫщиятъ (?), 478; никомид. влад, 144; сисан. влад., 247; сисан. митр., 117, 147, 148, 209, 248, 286, 367, 370, 383, 389, 395, 396, 398, 409, 410; скоп. митр., 66, 250; струм. митр., 252; духовникъ, 285; иером., 405. — III Вотаниатъ, виз. имп., 463; Дучичъ архим., църк. истор., 226, 258, 501; Пархасий, екз. на царигр. патр., 17.

 

Нико, попъ-охр. великъ икон., 375. — Дедо, охр. общ. деецъ, 296, 528; Нйедовъ, охр. великъ логотетъ, 375; Стамовъ, охр. канстрисий, 375; хаджи Михали, дар., 346.

 

Никодимъ, охр. архиеп., 14, 15, 183, 232, 233, 386, 501, 505; ср. архиеп., 452, 456; II, ср. патр., 309, 369, 501—508; мъгл. еп., 123, 236; струм. митр., 252, 395; цет. (?) митр., 226; иером., 405; бер. мѫченикъ, 279, 303, 349, 354—356; иером.-книж., 310. — Метаксасъ, цар. печат., 348

 

Николица, с. въ Албания, 358, 409.

 

Никола, Николай, охр. архиепископъ, 186, 523; ср. Еп. въ Охридъ, 431; книжовници 336, 337; книж.-свещеници, 325, 336; ктитори, 294 (свещ.), 298, 432, 459, 462 (свещ.); ман. уч-къ, 460; мон. книж., 310; охр. книж., 317; охр. сакелий, 375; попъ въ Скопйе, 363; свещ. въ Шатища, 247; соф. мѫченикъ, 50, 55, 57, 58, 251, 259, 262, 263, 265, 267, 270, 273, 274, 321, 325, 328—330, 520, 522, 572, 573; (Нови) мѫченикъ отъ Мецово (?), 349. — Атанасовъ зогр., 485; Бойчикъ, крат. първ., 475; Граматикъ 325; Караджа, вл. войв., 429; Кортезе, катол. възпитаникъ, 107; Косиеръ, черног. книж , 331;

 

 

1. Въ Авлонско има голѣмо село Нарта.

 

 

595

 

Костинъ, молд. хрон., 14; Кричкъ Грубановикъ, ср. книж., 332; Пепикъ, ктит., 270; Поповичь (?) попъдар,, 436; попъ Захариевѣ, охр. великъ скевоф., 375; Спанчевикъ въ Мл. Нагоричино, 312; Становикъ, великъ войв , 479; Тосуи 441.

 

Николай V, папа, 45, 94.

„ Гателузио, лесбоски дукъ, 49.

„ Драшковичъ, полит. деецъ, 95, 103.

 

Николай Мехаенси, катол. еп., 95.

„ Мистикъ, цар. патр., 4.

,, Сагундино, венец. послан., 38, 47.

 

Николъ-Пазаръ въ Ст. Сърбия 332, 333.

 

Никонъ, моск. патр., 198, 283; ср. патр., 502; студенишки митр., 27, 202.

 

Никополъ (Никюпъ) въ Търновско 268.

 

Нилъ, вод. митр., 216.

 

Нинко, охр. първенецъ, 297; охр. попъ, 304. — Златарь, охр. екз., 375.

 

Нинкови, охр. фамилия, 287.

 

Нифонъ, призр. митр., 22, 27, 241; сол. митр., после царигр. патр., 16, 163, 186, 187, 254, 261; иером.-ср. книж., 337; книж., 271, 319, 321.

 

Ничо Стамо, охр. общ. деецъ, 293, 528.

 

Нишава, р., 157.

 

Нишъ, гр., 75, 161. 157, 158, 334.

 

Нова Академия въ Мосхополе 348.

 

Новаковичъ Ст., ср. истор., 306, 312, 326, 501, 523.

 

Новгородъ, гр., 572.

 

Нови-пазаръ, гр., 80, 164, 167, 264.

„ Римъ ( = Ц-градъ) 504, 509, 514.

„ Северинъ, гр. въ Влашко, 163.

 

Ново бърдо, гр. (сега с.) въ Ст. Сърбия, 33, 41, 164, 168, 169, 269, 311.

 

Новопазарски окрѫгъ 172,

 

Ново село, щипско с., 307.

 

Новоселяни, „ „ „

 

Ной, библ. лице, 315, 323.

 

Нтука, с. въ Новопатраска еп., 342.

 

Нуоръ, молд бол., 245.

 

Нягое, вл. войв., 16, 163

 

Нямецки сборникъ 507.

 

Нѫте, мъгл. с., 107.

 

 

О.

Обна, м. до р. Сава, 335.

 

Ободъ, черног. столица, 164, 334.

 

Обстраница, тикв. (?) с., 484.

 

Обършани, бит. с., 442.

 

Овче поле 53, 464, 475.

 

Одринъ, 37, 53, 56, 89, 123, 127, 129, 254, 296.

 

Ожие Гисленъ де Бусбекъ, пѫтешеств., 73.

 

Озия, ( = Азария), иуд. царь, 313.

 

Окуневъ Н. Л., проф., 469.

 

Оливаресъ графъ, неап. вицекр., 98.

 

Оливерова кула въ Лесн. м-рь, 476.

 

Ollivier G. Α., фр. пѫтеш., 108, 110.

 

Олища, кост. с., 488.

 

Олта (Алута), р. въ Влашко, 171.

 

Олтения, обл. въ Влашко, 16, 163.

 

Омировски форми 358.

 

Онуфрий, зогр., 447; иером.-дар,, 460; иером,-книж., 310. — Константинъ, катол. мисионеръ, после еп., 106, 107.

 

Ораховица, прешовско с., 468.

 

Ораховници, охр. (?) м., 426.

 

Орахъ, куман. с., 470, 471.

 

Оризари, с., 301, 364.

 

Орлица, рилски метохъ, 264, 272.

 

Орманъ, охр. с., 422, 426.

 

Орта-кьой, царигр. предгр., 404.

 

Орханъ, т. султ , 36.

 

Оршова, гр. въ Ромъния, 157, 158.

 

Орѣхово, гр. на Дунава, 157, 158.

 

Османъ, т. султ., 74.

 

Осмирдолъ, овчеп. с., 472.

 

Осоговска пл. 472.

 

Осой, деб. с., 452.

 

Остоя Раяковикъ, велм., 423, 425.

 

Островица, крепость въ Сърбия, 41.

 

Островско езеро въ Македония 181.

 

Отевданъ, езич. богъ, 440.

 

Отранто, гр., 48.

 

Охридско, 430, 449, 450; езеро 1, 165, 181, 182, 357, 426, 430, 431.

 

Охридъ, Ἀχρὶς, 1—3, 7, 13—15, 20, 21„ 23, 26—28, 32, 42, 65, 80, 86, 94, 100, 104, 105, 109, 114, 116, 118, 125, 129, 131, 134—136, 138, 139, 142, 143, 146, 147, 149, 152, 161, 165, 169, 174, 176, 177, 180, 182, 186, 195, 199, 200, 206, 212, 248. 249, 257, 275, 277, 279, 286, 289, 294, 296, 299, 302, 306—309, 316, 319, 341, 342, 358, 370, 372, 376, 377, 379—384, 386, 387, 398, 401, 404, 418, 422, 424, 426, 430—432, 451, 505—508, 511, 512, 515—519, 524, 528, 538, 575.

 

 

П.

Павелъ, ап., 26, 323, 541; смедер. митр., 10, 19—26, 28, 226, 250, 252, 257, 258, 366, 369, 371, 415—418, 511, 512; игум. на м-ря Пиргъ, 477; катол. кустосъ, 104. — I, папа, 95; V, папа, 95; Джорджичъ отъ Дубровникъ 71; Иовио 52; Самосатски, ерет., 511.

 

 

596

 

Паисий, алекс. патр., 223; иерус. патр., 197, 224, 283; ип. архиеп., 466; охр. архиеп., 67, 68, 119, 120, 189, 280, 365, 367, 369, 370, 373, 374, 378, 379, 393, 394—396, 399, 411—419; цар. патр., 141, 142, 248, 387, 391, 392, 571; драчки „архиеп.“, 14, 68; прѣсп. еп., 137, 243, 527; спатийскомузак. митр., 251; игум. на Полошкия м-рь, 484; игум. въ Прѣспа, 434; иером., 405; иером.-ктит., 491; попски синъ, 459. — Хилендарски 474.

 

Паладий, мъгл, еп, 236.

 

Паланешко 481.

 

Палеокастро, струм. с., 479.

 

Палеологовци, виз. императори, 482.

 

Палеологъ (Иванъ VIII), виз. имп., 14.

 

Палермо, гр., 100.

 

Палмешъ, дем. хис. с., 32.

 

Памфилъ, правосл. еп. въ Месина, 31.

 

Панайотъ Дешинъ, ктит., 497.

„ Зилактъ отъ Костуръ 147.

 

Панаретъ, охр. архиеп., 200, 381; пловд. митр., 200.

 

Пандзиръ, охр. м., 432.

 

Панкратий, греб. митр., 123, 220; соф. митр., 251; иером.-книж., 337.

 

Пантелеймонъ, пшински игум., 467.

 

Пападопуло Керамевсъ, гръцки ученъ, 185.

 

Папаригопуло, гръцки истор., 48, 80.

 

Параскева, монахиня-ктит., 460.

 

Парижъ 223, 497.

 

Партений, алекс. патр., 303; иерус. патр., 515; охр. архиеп., 189; (II), охр. архиеп., 125, 203, (?) 362, 373, 380, 385, 386; (I) цар. патр., 17, 377, 494; II, цар. патр., 75, 495; III, цар. патр., 75, 83, 84; (IV) (?), цар. патр., 202; бер. митр., 211; (II), бер. митр., 117, 214, 409; вод. митр., 123, 216; елас. влад., 145; прѣсп. еп., 242; (II), прѣсп. еп., 131, 132, 242, 400, 403, 404; (III), прѣсп. еп., 150, 243; сисан. влад., 247, 292, 340; (II), сисан. митр., 247; (?) влад. 124; игум. на мосхоп. м-рь, 295.299, 496; ктит., 489; мон., 434; хиленд. проигум. 301.

 

Пастровичи, алб. племе, 102.

 

Патишка рѣка въ Скопско 465.

 

Пафнутий, охр. архиеп., 99, 293; италийски митр, 226, 395.

 

Пахомий, цар. патр., 16; бѣлоцъркв. влад., 22, 214; крат. (незак.) еп., 24, 235, 415; мъгл. еп., 22, 25, 235; радауцки еп., 246; сисан. влад., 246; скоп. митр., 22, 250; студен. митр., 252; иером.-печат., 335; иером.слѣпч. книж., 311; иером.-ср. книж , 333; подв., 260. — Патестъ, царигр. патр., 121, 191.

 

Паша капуси въ Цариградъ 297.

 

Пезово, куман. с, 470.

 

Пелагония, обл., 434.

 

Пелешацъ въ Далмация 172.

 

Пелистеръ, пл., 302, 438.

 

Пелопонесъ ( = Морея) 191, 297.

 

Пенковци, соф. с., 325.

 

Персия 65, 75.

 

Петко, дар., 288; дяконъ-книж., 337; попъ, 307. — Вълковъ, ктит., 437.

 

Петкладенци, никополско с., 104.

 

Петокнижие 328.

 

Петрино, охр. пл, 431, 432.

 

Петровдень 468.

 

Петроний, игум. на Зързе, 445; иером., 220.

 

Петроусь, гр., 40.

 

Петъръ, ап., 26, 96; бълг. царь, 463; дар., 270; игум. на мъгл. м-рь, 486; молд. войв., 320; попъ въ Охридъ, 264; попъ-книж., 338; попъ-охр. великъ хартофилаксъ, 375; рибарь, 331. — Алдобрандини, кардиналъ, 98; Богданъ Бакшичъ, катол. еп., 103, 339, 340, 386; Велики, р. царь, 170, 205—207; Граматикъ 334; Делянъ, бълг. царь, 463; Могила, киевски митр., 341; Монавий, лѣкарь, 91; Парчевичъ, катол. еп., 198; Рарешъ, молд. войв., 234; V Сакати, молд. войв., 246; Хартофилаксь 270.

 

Пецо Пале отъ Клисура 147.

 

Пещани, охр. с., 297, 432.

 

Пива, покрайн., 244.

 

Пий II, папа, 46, 95; IV, папа, 347.

 

Пири паша, великъ вез., 35, 53.

 

Пирокъ, м. въ Злетовско, 477.

 

Пиротъ, гр., 73.

 

Пискупье, деб. с., 317; охр. с., 181.

 

Питещъ, гр., 170, 171.

 

Питичъ, селище, 442.

 

Плаканичка махала въ Янево 29.

 

Плаошникъ, м. въ Охридъ, 422.

 

Платонъ, моск. митр., 154.

 

Плевле, гр., 54, 56, 255, 265, 337.

 

Плешъ, тет. мѣстн., 453.

 

Пловдивъ, гр. 428, 432, 439.

 

Побоже, скопско с., 460.

 

Поградецъ, градче при Охр. езеро, 500.

 

Подгорица, гр., 334.

 

Подмоли, охр. (?) с., 426.

 

Подолски Каменецъ 331.

 

Подринска область 336.

 

Пологъ, покрайн., 165, 166, 464.

 

 

597

 

Полошко, тикв. с., 484.

 

Полчища, морих. с., 446.

 

Полша 13, 194.

 

Помпичико, с. 493.

 

Πόντος δυτικὸς 380.

 

Порѣче, покрайн., 444, 447, 464.

 

Порфирий Палеологъ, охр, архиеп., 95, 196, 388.

 

Порфирий Успенски, р. ученъ, 411.

 

Потли, издатель на канонитѣ, 137, 152.

 

Пояни, с., 430; с. въ Музакия, 499.

Вж. и Манастири.

 

Праведникъ, тикв. с., 282, 288, 295, 298.

 

Прага, гр., 91, 98—100, 237.

 

Πραιβαλία 382.

 

Превалитания, обл., 134.

 

Превеза, гр., 102.

 

Премети, (алб. Пърметъ), гр., 107, 143, 361.

 

Преполе, гр., 172, 335.

 

Пречиста (Св. Богородица), свет., 418.

 

Прешово, градче, 156.

 

Прешовско 471.

 

Прибрѣжна Дакия, обл., 4, 11, 134.

 

Призренъ, гр., 29, 157, 158.

 

Прилепецъ, прил. с., 445.

 

Прилепъ, гр., 294, 301, 302, 307, 310, 439. 444. 445.

 

Прилепско, 281, 441, 464.

 

Прищина, гр., 168, 169.

 

Провадия, гр., 73.

 

Прогонъ, гражд., 453. — Сгуръ, великъ етериархъ, 423, 425.

 

Проданъ, ктит., 288.

 

Прокупле, гр., 161.

 

Прокупленска нахия 332.

 

Просѣкъ, гр., 31.

 

Прохоръ, охр, архиеп., 10, 11, 16, 19—30, 63—66, 68, 162,169,175,184, 187, 188, 199, 236, 256—258, 264, 308, 318, 366, 368, 369, 371, 378, 384, 386—388, 391, 392, 396, 398, 424, 501; светог. мон., 572.

 

Прутъ, р., 158, 170.

 

Прѣспа, покрайн., 266, 281, 301, 426, 434, 499.

 

Прѣспанско езеро 433, 434.

 

Прѣспанско Мало езеро 433.

 

Псача, палан. с., 474.

 

Пулхериополъ, гр., 165.

 

Пулхерия, виз. имп-ца, 165.

 

Пупунчевъ М., екзарх. чин., 576.

 

Путивль. гр., 91, 92, 219, 488.

 

Пшиня, р., 446, 467.

 

Пъпли, прѣсп. с., 433.

 

Първа Юстиниана, α' Ἰουστινιανή, гр., 4, 23, 133, 134, 257, 372, 379—384, 386, 387, 398, 504, 506, 509, 511, 512, 515, 524.

 

Първоюстинианска архиепископия 11.

 

Пѣсочанъ, охр. с., 500.

 

Пѣю, соф. свещ.-книж., 50, 60, 266, 267, 271, 325; дар., 288.

 

 

Р.

Рада Ковачица, дар., 270.

 

Радауци (Радовци), гр., 162, 164, 170, 171, 246.

 

Радивой, босн. велм., 49; ктит., 265, 269.

 

Радика, деб. р., 451.

 

Радичъ, попъ, 357.

 

Раднишъ Димитровикъ, велм., 336.

 

Радобужда, охр. (?) с., 425.

 

Радовецъ, попъ ср.-книж., 332.

 

Радовищъ, гр., 301.

 

Радовлища, охр. с., 426.

 

Радой, дяконъ-ср. печат., 335.

 

Радко, ср. книж., 333.

 

Радоня, князъ, 243.

 

Радосавъ, попъ-ср. книж., 331.

 

Радославъ, велм., 338; попъ-ср. книж., 332; попъ-рилски (?) книж., 336. — Мавъръ, ктит., 269, 325.

 

Раду III Хубави, вл. войв., 253.

„ IV Велики, вл. войв., (= Иванъ, Раду IV) 163.

„ Михнеа, молд. войв., 17.

 

Разлогъ, покрайн., 65, 157.

 

Размови, охр. фамилия, 287.

 

Рале, попъ-щипски книж., 324.

 

Рали, издатель на канонитѣ, 137, 152.

— Майбали, гражд., 421.

 

Рамне, охр. с., 426.

 

Ранчинци, щипско с., 483.

 

Раса, гр., 167, 456.

 

Рафаилъ, охр. архиеп., 131, 132, 203, 205, 293, 368, 383, 393—395, 398, 399, 401, 403—407, 496; царигр. патр., 63; бобощички игум., 495; мон., 51.

— Леваковичъ, катол. охр. архиеп., 104.

 

Рашка, покрайн., 331; р., 167.

 

Реджепъ паша въ Тетово 454

„ Халифе бенъ Махмудъ отъ Джумая-Пазари 51.

 

Рени на Дунава 219.

 

Ресенско 435.

 

Ресенъ, гр., 302.

 

Рибникъ ( = Римникъ) 171.

 

Рико, секретарь на цар. англ. посл., 37, 76, 78, 81.

 

Рила, дупн. с., 51, 264; пл., 86, 109, 157, 170; р., 268.

 

Рилски панигирикъ 312.

 

Римникъ, гр., 16, 163, 164, 171.

 

Римъ 13, 28, 95, 96, 98, 100, 103, 104, 105, 107, 347, 497.

 

Ριπενσία, обл., 382.

 

Рогусъ, Рогой, гр., 503.

 

Родосъ, остр., 37.

 

 

598

 

Родокали, с., 425.

 

Розия, гражд., 420.

 

Романъ, царь, 463, 465; бѣлгр. митр., 22, 214; цет. митр., 225; игум. на анасал. м-рь, 491; свещ., 282; гр., 15, 162, 164, 170. — III Аргиръ, виз. имп., 463; IV Диогенъ, виз. имп., вж. Диогенъ.

 

Ромилъ, кюст. митр., 22, 211; цет. (?) митр., 226.

 

Ромъния 158, 171, 299.

 

Роса (Рокселана), султ. наложница,69.

 

Росе, Русе, дар., 287.

 

Росоманъ, тикв. с., 301.

 

Рохотино, бит. с., 432.

 

Рудникъ, вел. с., 298.

 

Руднишки окрѫгъ въ Сърбия 332.

 

Рудолфъ II, австр. импер., 91, 99.

 

Рулина, струм. м., 481.

 

Румянцевски музей 188.

 

Русия 90, 92, 94, 106, 128, 139, 173, 178, 191—198, 206, 218, 219, 222, 229, 235, 237, 238, 252, 299, 471, 483, 492, 494, 572.

 

Рустемъ паша, великъ вез., 35, 38.

 

Рѣка, макед. покрайн., 53, 452; черног. гр., 335.

 

 

С.

Сава, игум. на Спѣпч. м-рь, 437; иеромонаси-ср. книжовници, 332, 333; иером.-книж., 337; мон.-ср. книж., 332; попъ, 459; р. 158, 161, 335. — Петровичъ, черног. митр., 154.

 

Саватий Соловецки 334.

 

Савелъ, мѫченикъ, 482.

 

Саксония 113.

 

Саманле, крайморавско с., 333.

 

Самарина, греб. с., 452.

 

Самоковъ, гр., 183.

 

Самотраки, остр., 40.

 

Самуилово царство 164, 165, 499.

 

Самуилъ, бълг. царь, 175, 424, 434; иером.-ктит., 460; прор., 7. — Грамеръ 91; Ханджери, цар. патр., 84, 140, 147—149, 151, 154, 241, 389, 400, 405.

 

Санъ Джорджио, кардиналъ, 98.

 

Сара въ Кратово 271.

 

Сараево, гр., 171, 331.

 

Сарандапоръ, рѣка (?), 472.

 

Сарантий Кириаци, дар., 300

 

Саримешево, жупа, 333.

 

Саулъ, евр. царь, 313.

 

Саяда, гр., 99.

 

Сарджабей, греб. управитель, 33.

 

Св. Архангелъ Михаилъ (акат.) 477.

„ „ Гавриилъ 316.

 

Св. Атанасий, изобр., 435.

 

Св. Безсребърници, изобр., 482; мощи. 295.

 

Св. Богородица 315, 407; изобр. 307, 431, 448. — Одигитрия, изобр., 436, 483.

 

Св. Борисъ вж. Борисъ. бълг. князъ.

 

Св. Варвара, мощи, 295.

 

Св. Василий 313, 481; изобр., 435.

 

Св. Гавриилъ Лесновски 474, 475, 477; изобр., 457, 468.

 

Св. Георгий Софийски, Нови вж. мѫч. Георгий.

 

Св. Георгий Янински 436.

 

Св. Гликерия, мощи, 458.

 

Св. Гора 56, 186, 260, 300, 303, 480, 517.

 

Св. Григорий Богословъ 307, 309, 482; изобр., 435. Велики, 310.

 

Св. Димитъръ Солунски 313.

 

Св. Доротей 482.

 

Св. Епифаний 315.

 

Св. Еразъмъ 349.

 

Св. Ефремъ 482.

 

Св. Злата Мъгленска, изобр., 436.

 

Св. Иванъ Владимиръ 111, 279, 284, 315, 342, 349, 351—353, 500, 524, 537, 538; изобр., 428, 452.

„ Дамаскинъ. 287, 317.

„ Златоустъ, 24, 309, 311, 313, 321,482, 493; изобр., 435.

„ Милостиви, изобр., 435.

„ Предтеча, 323; изобр., 431, 435,496, 497; мощи, 295, 452.

„ Рилски, 57, 271, 313, 314, 316, 322, 323, 338; изобр., 437, 457, 468; мощи, 46, 232, 259, 263, 266.

 

Св. Иларионъ Мъгленски 313, 316, 338, 485, 486; изобр., 282, 484.

 

Св. Илия, икона, 483. Вж. и прор. Илия.

 

Св. Иоакимъ Осоговски 45, 468; житие, 469; изобр., 437; мощи, 474.

 

Св. Кирикъ, мощи, 295.

 

Св. Кирилъ и Методий, 313; изобр., 428, 436, 452, 469.

 

Св. Кирилъ славянски, изобр., 435.

 

Св. Кирилъ Философъ, изобр., 431, 435, 438.

 

Св. Климентъ Охридски 18, 165, 187, 283, 315, 316, 352, 385, 393, 407, 426, 427, 498, 537, 574—576; гробъ, 422; изобр., 95, 308, 360, 433, 452, 468; мощи, 295, 424; служба, 208, 317, 349, 354, 355, 357, 358.

 

Св. Козма и Дамянъ, изобр., 441.

 

Св. Константинъ (Кирилъ) философъ 313, 314.

 

Св. Мавъръ, остр., 102.

 

Св. Марко, венец. знаме, 98; венец. съкровищница, 343.

 

 

599

 

Св. Лука, ап. 574; негови мощи, 331, 503—505.

 

Св. Наумъ Охридски 283, 315, 372, 397, 426, 427, 430; гробъ, 428; изобр., 348, 350, 351, 360, 452; служба, 349, 354—357.

 

Св. Никола Софийски вж. соф. мѫч. Никола.

 

Св. Николе, с. въ Овче поле, 269.

 

Св. Пантелеймонъ, изобр., 457.

 

Св. Параскева Епиватска, житие, 338.

 

Св. Петка 316; мощи, 44.

 

Св. Прохоръ Пшински 471; житие, 467, 469; изобр., 437, 457, 468.

 

Св. Сава, ср. архиеп., 18, 168, 169, 172; житие, 331, 338.

 

Св. Седмочисленици 356; служба, 349, 354, 355; изобр., 428.

 

Св. Серафимъ, служба, 349, 354.

 

Св. Стефанида, мощи, 93.

 

Св. Теодора Солунска, служба, 349.

 

Св. Теодоръ Тиронъ 321.

 

Св. Хараламвий, служба, 349.

 

Св. царь Романъ, 463.

 

Свиланово, кочанско с., 478.

 

Севастъ, свещеноикономъ, 279, 358. — Леонтиади, (= свещеноикон. Севастъ?), директоръ на мосхоп. у-ще, 355, 358.

 

Седларево, тет. (?) с., 453.

 

Седмиградско 170.

 

Селви джамиси вж. охр. Св. Недѣля.

 

Секула, манаст. уч-къ, 460.

 

Селимъ I, т. султ., 36, 51—53, 55, 62, 451; II, т. султ., 35, 53, 69, 70, 72, 79, 89.

 

Селища, анасел. с., 492.

 

Семени, р. въ Албания, 173, 174, 498.

 

Семизче, хаск. с., 339, 413.

 

Серапионъ, положки еп., 27, 241; игум. на Спилейския м-рь, 494.

 

Серафимъ, босн. митр., 408; горомокр. еп., 217, 373; греб. митр., 220, струм. митр., 252; тавмански еп., 146; слѣпч. игум., 437.

 

Сервия, гр., 156.

 

Сергий, греб. м-ти, 195, 218; и 92, 197, 219; игум, на м. Слѣпче, 445; мон. (= Богоя), 460. — Макрей, хрон , 85, 89, 111.

 

Серетъ, р., 158, 170, 171.

 

Сертовалъ (?), вл. войв , 238.

 

Сигизмундъ, мадж. краль, 40. — Баторий, трансилв. князъ, 71.

 

Сикстъ V, папа, 30, 67, 95, 569.

 

Силванъ (Силуанъ), соф. митр., 250, 259, 264.

 

Силвестъръ, алекс.патр., 86, 120; скопски митр., 337; соф. митр., 250; игум. на ман. Говора, 341; игум. на Леш. м-рь, 454; мон., 467; иерод.-книж., 316.

 

Симеонъ, бълг. князъ, после царь, 4, 426; рашки митр., после охр. архиеп., 22, 65, 66, 188, 244, 258, 259, 264, 308, 365, 367, 374, 378, 386, 393—396, 398, 417, 419; (II), охр. архиеп., 387; цар. патр., 62, 63, 185, 186; греб. влад., 217; ип. митр., 22, 27, 226; струм. митр., 251; игум. на коч. м-рь, 478; иером., 406; иером.-гръцки книж., 349; ктит., 476; мон. (?), 286; свещ. тикв. книж., 340. — Ласкари, драчки катол. архиеп., 223; Неманя вж. Стефанъ Неманя.

 

Симонида, ср. кралица, 469.

 

Симонъ Влъхва, ерет., 526.

 

Синанъ паша, великъ вез. (?), 53, 451, 455; великъ вез., 69, 79, 80.

 

Синесий, скопски митр., 477.

 

Синопъ, гр., 418.

 

Сирку, р. ученъ, 312, 319, 322, 330.

 

Сиропулъ, дар., 497.

 

Сисаний, гр. (сега село), 141, 150, 175, 179, 180, 491.

 

Сисой, мон. охр. книж·, 317.

 

Сицилия, остр., 30, 67, 99, 101.

 

Скендеръ, т. име ( = Aлександъръ), 34. — бегъ вж. Г. Кастриоти; потурченъ черног. велм., 34.

 

Скампа, гр., 180.

 

Скопие, гр., 1, 28, 29, 32, 40, 41, 50, 157, 179, 249, 306, 307, 310, 316, 318, 363, 450, 454—457, 459, 461, 463, 465, 466, 521.

 

Скопско 464.

 

Скребатно, охр. с., 432, (?) 436.

 

Скутари, цар. преградие, 52.

 

Славата, графъ, 369.

 

Сланкаменъ, гр. въ Срѣмъ, 43, 331.

 

Сливени, кост. с., 343, 488.

 

Сливковци, м. въ Скопско, 465.

 

Сливница, Слимница, прѣсп. с., 432.

 

Спѣпче, бит. с., 310, 336.

 

Смедерево, гр., 24, 33, 331, 502, 503, 505.

 

Смирна, гр., 37.

 

Смоленскъ, гр. въ Русия, 194, 206.

 

Смолика, макед. пл., 492.

 

Согле, вел. с., 107.

 

Соломонъ, евр. царь, 7; иером., 198.

 

Соломонови притчи 328.

 

Солохонъ, мѫченикъ, 321

 

Солунско поле 156.

 

Солунъ, гр., 5, 99, 179, 180, 222, 299.

 

Соранцо, венец. послан., 80.

 

Сотиръ, ктит., 432.

 

София, гр., 8, 9, 39, 57, 80, 105, 108, 183, 224, 251, 259, 261, 264, 266, 271, 272, 274, 301, 313, 316, 318—321, 324, 325, 328—330, 436, 509, 521, 572.

 

 

600

 

Софийска нар. б-тека 306, 307, 317.

 

Софроний, иерус. патр., 86, 192; охр. архиеп., 119, 120, 162, 189,190, 227, 279, 369, 379, 387, 398, 513—515; цар. патр., 185; анх.влад,, 7; вер. еп., 215; греб. митр., 90, 218; крат. еп., 235; молиск. еп., 211, 235; игум. на кич. м-рь, 449.

 

Спатия, покрайн., 118, 173.

 

Сперански, пррф., 315.

 

Спилео, Спилио, греб. пл. и с., 492, 494.

 

Спилиотопулосъ, авт., 348.

 

Спиридонъ, ср. патр., 369, 505; лесн. игум., 475; мон.-книж., 239, 316, 340.

 

Срѣмска Митровица, гр., 158, 166.

 

Срѣмъ, покрайн., 8, 43, 159, 161, 169, 253, 254, 264, 331, 337.

 

Сречковичъ П., авт., 457, 458.

 

Сръбска Морава, р., 161, 169.

 

Сръбска патриаршия и църква вж. Ипекска патр. и църква.

 

Сръбско деспотство 502, 503.

 

Срѣдецъ (= София) 53, 268, 323, 329.

 

Срѣдиземна Дакия, Δακία Μεδιτερρανῶν, обл., 11, 134, 382, 385.

 

Сталакь, гр., ( = Сталачъ), 40.

 

Стале Иовановичъ Чешелковъ, ктит., 446.

 

Стаматъ, попъ-книж., 339.

 

Станимировъ Ст., авт., 436.

 

Станиславъ, бълг. книж., 475.

 

Станиша ( = Скендеръ-бегъ), 34.

 

Стано, свещ.-ктит., 265.

 

Станчо (-е) бей, охр. първенецъ, 147, 517.

 

Стара Сърбия, обл., 159, 167,169, 257, 264, 504.

 

Стара планина 157.

 

Старо Желине, тет. (?) с., 453.

 

Старо Нагоричино, куман. с., 468, 471.

 

Старъ Деволъ, развалини, 497.

 

Стахно, ктит., 325.

 

Стенье, прѣсп. с., 430.

 

Стефанъ Градичъ, дубровничанинъ, 71.

 

Стефанъ, бит. митр., 239; херцег. митр., 154; игумени: на Кучев. м-рь 462, „Св. Наумъ” 428, Слѣпч. 437; иером., 307; иером.-ктитори, 432; иером.-печатари, 341; мон. бълг. книж., 310; попъ, 310; попъ-скоп. книж., 318; соф. юноша, 325; срѣмски десп., 254; старецъ, 337. — Баторий, полски кр., 30, 67, 68, 191, 388, 569; Велики, молд. войв., 15, 42, 43, 158, 162, 184, 233, 244, 253, 308, 378, 386, 391, 398; Владиславъ, ср. кр., 172; Вукчичъ Косача, херцег. владѣт., 34, 172; Гаспари, катол. свещ., 80, 95; Герлахъ, нѣмски пѫтеш., 70, 81, 89, 90, 190, 192, 282, 292, 325, 339; Дечански, ср. кр., 166, 313, 460, 478; Душанъ, ср. царь, 29, 166, 423, 425, 426, 441—444, 453, 458, 465, 470, 474—476, 478, 481, 442; Кантакузинъ, вл. сановникъ, 344; Милутинъ, ср. кр., 165—168, 264, 274, 439, 441, 444, 448, 457, 454, 467, 469, 573; Неманя, ср. великъ жуп., 165, 167, 172, 173, 388, 464, 524; Първовѣнчани, ср. кр., 169; Първославъ, ср. жуп., 173; Пѣйчинъ, сердаръ, 297; VI Рарешъ, молд. войв., 245, 246; II Сурдулъ, вл. войв., 238; Томашевичъ, босн. кр., 49.

 

Стефо Яни отъ с. Клисура 147.

 

Стойко, ктит., 456; Милевъ, ктит., 288, 432.

 

Стонъ, гр., 172.

 

Стояновичъ Л., ср. ученъ 311, 312, 501.

 

Стоянъ, ктит., 288, 432; протопопъ, 265; първенецъ, 298. — Стоилковъ-Рале, ктит., 472.

 

Стрезъ, десп., 484.

 

Струга, гр., 280, 297, 301, 317, 340, 374, 431, 432. — Враниска 426, Мала 426.

 

Струма, р., 156, 157, 170.

 

Струмица, гр., 32, 150, 156, 174, 301, 479, 481, 483.

 

Суботецъ, с-ще, 425.

 

Сулакъ, възстан. войв., 112.

 

Сулейманъ (I), т. султ., 2—4, 33, 182; бейлеръ-бей, 35. — Великолепни, т. султ., 35, 36, 38, 43, 44, 51, 54, 56, 63, 69, 77.

 

Суха гора 453, 455.

 

Суха планина 181.

 

Сучава, гр., 162, 164, 170, 171; р., 170.

 

Сушица, скопско с., 457.

 

Сфакия на о. Критъ 102.

 

Сърбия, Σερβία 17, 18, 20, 35, 79, 81, 94, 101, 103, 112, 134, 158, 338, 372, 378—380, 385, 387, 503, 504, 507, 508, 512, 536.

 

Сърбиново, гостив. с., 455.

 

Сѣница, градче въ Сърбия, 172.

 

Сѣрско 237.

 

Сѣръ, гр., 299.

 

Сѫдии, библ. кн., 328.

 

 

Т.

Таваняси Мехмедъ, великъ вез., 79.

 

Танаско, попъ, 286.

 

Тарасий, игум. на корч. м-рь, 497; ром. еп. 244.

 

Тархунджи Ахмедъ, вел. вез., 79.

 

Тасе, попъ-ктит., 471.

 

 

601

 

Тасосъ, остр., 40.

 

Твъртко I, босн. владѣт., 172.

 

Темяникъ, тикв. с., 298.

 

Телче, дар., 288.

 

Тенедосъ, остр., 102.

 

Теодора, виз. княг., 456.

 

Теодоръ, архонтъ отъ Щипъ, 482; гражд. 420; игум. на тет. м-рь, 452; иером.-слав. печатари, 335; охр. „шарже д'аферъ”, 91; племеникъ на Сарджа бей, 33, 317; свещ.-ктит., 472; схимникъ (= Теоктистъ III молд.), 233. — Дука Комникъ, епирски царь, 5, 7, 425, 464; Ивановичъ, р. царь, 68, 94, 192; Кавалиоти, мосхоп. у-ль, 347, 348, 359, 361; Мекша, търговецъ, 351; Сина Круди, рѣзбарь, 496; Хаджи Филипиди (Елбасанитъ), пѣснописецъ, 111, 284, 351—353.

 

Теодосий, бер. митр., 212; вел. еп., 215; горомокр, 137, 217, 405, 527; прѣсп. еп., 243, 394, 399, 400, 404, 407; рад. еп., 246; смедер. митр., 22, 250; сол. митр., 145; унгровл. митр., 197; иг-ни на Лесн м-рь, 474, 476; игум. на Осог. м-рь, 473, 474; иером.-ктит., 433, 496; иером.-кост. протос., 378; иером.-слав. печат., 335; мон.-гръцки книж., 279; мон.слав. печат., 335. — Велики, виз. имп., 44: Млади, виз. имп., 165; Търновски, подв., 311, 313.

 

Теодулъ, охр. архиеп., 192.

 

Теоклитъ, лидорикийски влад., 144.

 

Теоктистъ, молд. митр., 14, 15, 232, 233, 507; (II) молд. митр., 233; (III) ром. еп. после молд. митр., 233, 244—245; рилски игум., 316.

 

Теолиптъ I, цар. патр., 251: II, цар. патр., 86, 121, 192.

 

Теологитъ, иером., 304.

 

Теофанъ, иерус. патр., 197, 238; греб. митр., после охр. архиеп., 123, 124, 201, 202, 216, 219, 304, 415; авл. митр., 192, 211; вод. влад., 215; греб. митр., 131, 137, 220, 421, 527; звор. еп. (некан.), 22—24, 226, 415, 416; кост. митр., 229, 420; прѣсп. еп., 242; рад. еп., после молд. митр., 234, 246; (II) молд. митр., 234; струм. митр., 252; игум.-ктит., 490; игум. ча Осог. м-рь (= свещ. Теодоръ), 473; рилски игум., 312, 316; рилски иером., 260.

 

Теофилъ, авл. влад., 22, 210; игум. на кич. „Пречиста”, 448.

 

Теофилактъ, охр. архиеп., 183, 208, 315, 316, 349, 361, 362, 504.

 

Тепеделенъ, градче въ Албания, 43

 

Тесалия 153.

 

Тетово, гр., 32, 164, 165, 442, 452— 454, 462.

 

Тетовско 449.

 

Тиквешъ, покрайн., 80, 286, 301, 484, 485.

 

Тимокъ, р., 157.

 

Тимотей, корч. еп., после итал. митр., 68, 189, 226, 227, 390, 395, 396, 404, 417. — II, цар. патр., 87, 121, 195; Aлександровичъ, р. печат., 341.

 

Тиса, р. 158.

 

Тодоръ, живоп., 468. — Вълчевъ, ктит. 432; Иванъ Коджи, ктит., 487.

 

Товитъ, библ. кн., 328,

 

Тома дар., 300; охр. (?) първенецъ, 298; свещ. въ Шатища. 346. — (Кирица), гражд., 136; Кокоска гражд., 420; Мандакасилъ, лѣкарь, 362.

 

Томаисъ, гражд., 420.

 

Томоръ, пл. въ Албания, 164.

 

Тополница, р., 161.

 

Тошникъ, ктит., 270.

 

Трайко, попъ, 443,

 

Тракия 4, 5, 52, 53, 79, 101, 155.

 

Трапезундъ, гр. 40, 41, 62, 106.

 

Трапезица въ В. Търново 475.

 

Траянаки, гражд., 420.

 

Траянъ отъ с. Маврово 147.

 

Тревизани 39.

 

Трепче, гр., 264.

 

Тресанче, деб. с., 446, 448.

 

Триада, майка на архиеп. Зосима, 247.

 

Триантафилъ, шат. свещеноикономъ, 141, 142, 571.

 

Тривещъ, греб. с., 493.

 

Триестъ, гр., 354

 

Трикала, гр., 349.

 

Трицково, (?) гр., 493, 494.

 

Трой-кръсти, прил. с., 285, 288.

 

Трохало, крат. с., 319.

 

Троянъ Гундуликъ, слав. печат., 336.

 

Трѣбине, гр., 35.

 

Трѣска, р., 459, 460.

 

Тулбели, лер. с , 487.

 

Туманецъ, прѣсп. с., 434.

 

Тунисъ 222, 223.

 

Турция 2, 36, 37, 40, 47, 66, 69, 71, 74, 81, 91, 94, 97, 99, 103, 106, 116, 170, 183, 192—194, 299, 408, 503.

 

Туши, ктит., 270.

 

Търговище, гр., 163, 167, 170, 198, 219.

 

Търново, гр., 2, 46, 57, 169, 170, 172, 259, 268, 475; бит. с., 299, 439; охр. мѣcтн., 298; родно м. на архиеп. Григорий, 125, 203.

 

Търновска патриаршия 3, 6, 503; църква, 9.

 

Търновци, бит. с., 442.

 

 

602

 

Търпенъ Кацалиновъ отъ Охридъ 286.

„ Дунде Писина, охр. общ. деецъ, 296, 528.

 

Търпо, зогр. 428. — Наумъ, дар., 433.

 

Тюбингенъ, гр., 91.

 

 

У.

Углешъ, ср. десп., 1; ср. кесарь, 156.

 

Угринъ, ктит., 288.

 

Улмь, гр., 95

 

Унгария 23, 37, 40, 62,65, 74, 101, 161, 238, 300, 360, 496.

 

Унгровлахии (= Влашко) 163, 379.

 

Урбанъ VI, папа, 2.

„ VIII „ 95, 96, 196, 388.

 

Уреке-Симеонъ, ром. лѣтописецъ, 14.

 

Урлевица, куман. м., 470.

 

Урошъ, ср. царь, 440, 442, 466; негова надгр. плоча, 458.

 

 

Ф.

Фенеръ (= Цар. патриаршия) 17, 123, 125, 127, 140, 147, 153, 155, 213.

 

Фердинандъ, архидукъ, 191, 379. — I, австр. импер., 59; II, австр. импер., 98; III, австр. импер., 198; I, неапол. кр., 30, Фюрстенбергъ, князъ, 71.

 

Фетхие, Фатихъ, цар. джамия, 49.

 

Филаретъ Вафидисъ, димот. митр.църк. истор., 200, 214, 216, 230, 488, 490.

 

Филаретъ Никитичъ, моск. патр., 195, 238.

 

Филаретъ Скрибанъ, ром. истор., 232.

 

Филотей, охр. архиеп., 114. 115, 134—139, 204—207, 215, 304, 366, 371, 372, 384, 397, 402—405, 411, 415, 525: бѣлград. митр., 214; лимски митр., 172; бившъ проилавски влад., 144, 146; атонски игум. 17, 91, 191, 379; игум. на Марковия м-рь, 459; иером., 286. — Зиси, драчки катол. архиеп., 106.

 

Фиери въ Албания 174, 299, 498.

 

Филипъ, мон-книж., 311; III, исп. кр., 101, 103.

 

Филимонъ, крат. книж., 319.

 

Филотея, светица, 314.

 

Фиуме, гр., 95.

 

Флавий, импер., 44.

 

Флоренция, гр., 13, 14.

 

Фокилидъ, гр. поетъ, 344.

 

Фокшани, гр., 171.

 

Фотий, цар. патр., 311.

 

Франция 97.

 

Франческо Аксидасъ, свещ., 98.

„ Ризеа, племеникъ на охр. архиеп. Атанасий, 99.

 

Франческо (Францискъ) Соймировичъ, охр. катол. архиеп., 104, 105, 388.

 

Фругови Власи, с-ще, 425.

 

Фрушка гора въ Срѣмъ 264.

 

 

Х.

Хаджи Алексий, попъ, 472.

„ Атанасий Римара, ктит., 497.

„ Василевичъ, ср. писат., 307, 444, 469.

 

Хаджи попъ Димче, ктит., 295.

„ Дионисий, игум. на м. Св. Наумъ, 429.

 

Хаджи Калфа, т. геогр., 166, 173.

„ Маноли, гражд., 420.

„ Михаилъ, ктит., 476.

„ Наке, дар., 452.

„ п. Никонъ, скоп. архидяк., 459.

„ Петъръ, кожухарь, 297.

„ Симеонъ, иером., после игум. на кич. м-рь, 190, 448, 449.

„ Стефанъ, скоп. митр., 459. — Младеновъ. ктит., 473.

„ Фотий Евстатиу, дар., 297, 342.

„ Теодосий, игум. на кич. и слѣпч. м-ри, 437.

„ Яковъ, ктит., 428, 448, 449.

 

Хазна ода, учреждение, 38.

 

Халкидонски съборъ 131.

 

Халкокондила, хронистъ, 34, 41.

 

Ханко, ктит., 455.

 

Ханъ, австр. консулъ и пѫтеш., 179, 467, 4 8.

 

Харитонъ, охр. архиеп., 90, 92, 196, 197, 219, 275, 276, 380, 391, 420, 495; вод. митр., 215; драчки митр., 68, 87, 93, 121, 194, 222; корч. влад., 227; кост. митр., 229; музак. влад., 22, 235; мъгл. еп., 211, 235.

 

Харфъ, пѫтеш., 56.

 

Хасъ ода, учрежд., 38.

 

Хвалище, тет. (0) с, 453.

 

Хвостно, покрайн., 167.

 

Херцеговина 31, 95, 98, 171, 173.

 

Химара, гр., 96—98, 106, 107.

 

Хиосъ, остр., 106, 115, 133—135, 205, 304, 383.

 

Хидна (Цидна), гр. 42.

 

Хидрунтъ, вж. Отранто.

 

Хионати, с. въ кост. еп., 132.

 

Хитиръ, т. име, 34.

 

Ходунища, охр. с., 425.

 

Хоморани, с-ще, 441.

 

Хращани, села, 425, 453.

 

Хреля, протосевастъ, 478.

 

Хрисантъ, иерус. патр., 128, 136, 175—178, 180, 204, 205, 216, 230, 344—346, 383, 390, 395, 527; греб. митр., 220; деб. еп., 135, 221, 415; кост. митр., 139, 145, 231, 232, 278, 294, 360, 396, 497; игум. на Марк. м-рь, 459; иером.-мосхоп. гл. у-ль, 347; мон., 471.

 

 

603

 

Хрисолора. гр. поетъ, 344.

 

Хрисохой 375.

 

Християнъ, датски кр., 222.

 

Христо, попъ, 443. — Граматикъ 363, 364.

 

Христодула, монахиня, 192.

 

Христосъ, 261, 314, 315, 418; изобр., 431, 483.

 

Христофоръ, игум. на Спил. м-рь, 493. — Ангелъ 413; Химариотъ, револ. деецъ, 97.

 

Хтѣтово вж. Тетово.

 

Хусеинъ паша, великъ вез., 79.

„ Кюпрули, великъ вез., 113.

 

Хушъ, гр., 162, 164, 170, 194.

 

Хъвзи паша въ Тетово 454.