Песни на Козма Китийски за Св. Климента

Македонски наученъ институтъ

 

История на Охридската архиепископия-патриаршия

отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.)

 

отъ  Иванъ Снѣгаровъ

Изв. проф. въ Богосл. факултетъ при Соф. университетъ

 

София — Печатница П. Глушковъ — 1932

Второ фототипно издание

Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, 1995

 

Посвещавамъ на свѣтлата паметь на блаженопочиналия български екзархъ Иосифъ I

въ знакъ на признателность за положенитѣ отъ него грижи за моето образование и възпитание

Съдържание

В .pdf формат (223 Мб)

Корица..

    Предговоръ

 

I. ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ ОТЪ ПАДАНЕТО НА ОХРИДЪ ПОДЪ ТУРЦИТѢ ДО 1557 Г.

    1) Териториални придобивки

    2) Материални и морални загуби

 

II. ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ ОТЪ 1557 ГОД. ДО УНИЩОЖЕНИЕТО Ѝ (1767 ГОД.)

    1) Териториални загуби

    2) Гнетъ на турската държава презъ втората половина на XVI в. и презъ XVII в.

    3) Връзки на охридски иерарси съ Русия, Римъ и др. християнски държави

    4) Турци и християни презъ XVIII в.

    5) Отношенията между Цариградската и Охридската църкви

 

III. ГРАНИЦИ И ЕПАРХИИ НА ОХРИДСКИЯ ДИОЦЕЗЪ

 

IV. ИЕРАРСИ

    1) Архиепископи:

   Матей, Ненаименуванъ, Никодимъ, Доротей, Дοситей, Маркъ Ксилокаравъ, Николай, Захарий, Прохоръ, Симеонъ, Григорий, Никаноръ, Паисий, Партений, Софроний, Гавриилъ, Теодулъ, Иоакимъ, Атанасий, Βалаамъ, Нектарий, Μитрофанъ, Нектарий (II), Порфирий Палеологъ, Георгий, Иоасафъ, Аврамий, Мелетий, Симеонъ, Харитонъ, Даниилъ, Атанасий (II), Дионисий, Гавриилъ, Πафнутий, Игнатий, Арсений, Зосима, Панаретъ, Нектарий (III), Игнатий (II), Григорий (III), Теофанъ, Μелетий (II), Партений, Германъ, Григорий, Игнатий (III), Зосима (II), Ρафаилъ, Методий, Дионисий, Филотей, Иоасафъ (II), Иοсифъ, Дионисий (III), Методий (II), Кирилъ, Иеремия, Ананий, Арсений (II)

    2) Епархийски архиереи:

   Авлонски — Бански (кюстендилски) — Босненски (дебробосненски) — Будимълски или будимски — Бѣлградски (бератски) — Бѣлградски (въ Сърбия) — Бѣлоцърквенски — Велешки — Верийски — Воденски — Горомокренски — Гребенски — Дебърски — Драчки — Зетски (цетински) — Ипекски — Италийски — Зворнишки — Кичевски — Корчански — Костурски — Крупнишки — Молдавски — Молисковски — Морозвижки (или кратовски) — Музакийски — Нишки — Мъгленски — Новобърдски — Пелагонийски — Положки — Призренски — Прѣспански — Рашки (новопазарски) — Романски — Радауцки — Сисанийски — Скопски — Смедеревски — Софийски — Спатийски — Спатийскомузакийски — Струмишки — Студенички — Угърски — Унгровлашки — Херцеговински (хълмски)

 

V. ВѪТРЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОХРИДСКАТА ЦЪРКВА

    1) Презъ XV и първата половина на XVI в.:   а) Взаимоотношения на клира и народа  —  б) Религиознонравствено състояние

    2) Отъ половината на XVI в. до унищожението ѝ:   а) Взаимоотношения на клира и паството  —  б) Религиознонравствено състояние

 

VI. ДУХОВНА ПРОСВѢТА

    1) Отъ падането на Охридъ подъ турцитѣ до половина XVI в.

    2) Отъ втората половина на XVI в. до 1767

 

VII. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОХРИДСКАТА ЦЪРКВА

    1) Управни органи

    2) Титли на:   а) Архиепископитѣ    б) Бившитѣ архиепископи    в) Титли, давани на архиепископитѣ отъ други лица    г) Диоцезътъ    д) Епарх. архиереи и чиновниятъ клиръ    е) Почетни епитети    ж) Изрази на скромность и сговорчивость

    3) Избори

    4) Издръжка на клира

    5) Дисциплина

    6) Сѫдъ

 

VIII. МАНАСТИРИ

    1) Охридски  ( Св. Пантелеймонъ, Св. Богородица Перивлепта/Св. Климентъ, Девически манастирь, Св. Ηаумъ, Заумъ, Калища, Св. Никола, Св. Илия, Св. Петка, Лакочеревски, Вси свети, Св. Богородица, Скребатно Св. Богородица )

    2) Прѣспански  ( Слимнишки, Св. Богородица, Въ мѣстностьта Горица, Св. Марина, Янковецъ )

    3) Битолски  ( Слѣпченски/„Продромъ”, Журче, Топлица, Добромиръ, Градище, Св. Апостоли, Стрежево, Дихово, Буковски, Христофоръ )

    4) Прилепски  ( Трѣскавецъ, Св. Архангелъ, Зързе, Слѣпче, Св. Ηикола, Св. Илия, Мелнишки, Св. Атанасий )

    5) Велешки  ( Св. Димитъръ, Орѣшичъ/Вѣтърски, Орле/Чичевски, Св. Константинъ, Св. Богородица )

    6) Кичевски  ( Пречиста/Кърнино, Кнежински, Рождество Богородично, Св. Илия )

    7) Дебърски  ( Св. Богородица, Св. Иванъ Бигоръ, Модрички )

    8) Тетовски  ( Св. Богородица, Лешочки „Св. Атанасий”, Вълковски „Св. Георгий”, Благовещение, Св. Атанасий, Св. Илия, Св. Богородица, Св. Ηедѣля, Св. Атанасий, Св. Спасъ, Развалини при с. Сърбиново, Св. Мина, Гостиварски )

    9) Скопски  ( Нерѣзки, Марковъ, Матка, Шишевски, Св. Андрей, Побожки, Кучевищки, Вунешъ, Св. Никола, Св. Иванъ, Виргински „Св. Георги-Горгъ”, Св. Никита, Св. Иванъ Златоустъ, Св. Богородица Елеуса, Св. Теодоръ, Св. Богородица при с. Крушица, Св. Богородица при с. Кожле, Св. Иванъ Предтеча )

    10) Кумановски  ( Матейче, Св. Прохоръ Пшински/Св. Отецъ, Св. Петъръ, Св. Γеоргий, Карпино, Забелъ, Бѣляковички, Градищки, Гюришки, Св. Илия, Св. Богородица )

    11) Паланешки и кратовски  ( Св. Иоакимъ Осоговски (Сарандапорски), Лѣсновски, Пиргъ/Пирогъ )

    12) Кочански, щипски и струмишки  ( Св. Димитъръ, Св. Пантелеймонъ, Св. Архангелъ Михаилъ, Св. Богородица, Велюшки, Св. Леонтий, Развалини до с. Чамъ-чифликъ, Св. Никола )

    13) Тиквешки  ( Полошки, Бошавски, Моклищки )

    14) Лерински, мъгленски, ениджевардарски  ( Св. архистратизи Михаилъ и Гаврилъ, Мъгленски, Св. Апостоли, Св. Илариοнъ/св. Ρиοнъ, Олшански, Св. Атанасий, Кованецъ )

    15) Костурски  ( Успение на св. Богородица Мавриотиса, Св. Богородица Стерниотиса (Щерненска?), Св. Βрачъ (св. Козма и Дамянъ), Св. Ηикола, Чинонаначалници, Св. Атанасий, Св. Михаилъ и Гавриилъ, Св. Иванъ Предтеча, Св. Богородица, Кременски „Успение Богородично”, Развалини при с. Линотопи/„Прор. Захарий”, Св. Иеремия )

    16) Анаселишки и гребенски  ( Св. Параскева, Преображение Господне, Успение Богородично, Св. Георгий, Св. Атанасий, Спилейски, Преображение Господне )

    17) Корчански  ( Бобощички, Св. Богородица, Рождество Богородично, Св. Иванъ Предтеча, Св. Петъръ и Павелъ, Св. Никола )

    18) Бератски и елбасански  ( Св. Димитъръ, Св. Богородица Оросяваща (Ἀρδεύουσα), Св. Иванъ Владимиръ (алб. Шинъ Йонъ) )

 

ПРИТУРКИ

    1) Кога Охридската архиепископия е подчинила Ипекската патриаршия

    2) Отговоръ на охридския архиепископъ до царигр. патриархъ по въпроса за софийската и видинската епархии

    3) Писмо на царигр. патриархъ Иеремия I до охридския архиеп. Прохоръ

    4) Писмо на охридския архиеп. Софроний до царигр. патриархъ (Иеремия II)

    5) По отстранението на охридския архиеп. Арсений

    6) Съгласно ли е било охридското паство за унищожението на неговата архиепископия?

    7) Сѫдебниятъ процесъ срещу св. Никола Софийски

    8) Житието на св. Ивана Владимира

    9) Пастирско послание на архиеп. Иоасафа и архиерейския съборъ (1718 г.)

    10) Решение на Охридската община за подкрепване на нѣколко обществ. дейци

    11) Енориитѣ въ гр. Охридъ въ 1694 г.

    12) Чиновницитѣ на Охр. архиеписхопия въ 1690 г.

    13) Пѣсни: на Козма Китийски за св. Ивана Владимира и св. Климента, на Михаила Иписхиоти за архиеп. Иоасафа и Охридъ, на печатаря Григорий Мосхополецъ за охридския Синодъ

    14) Изповѣдь на правосл. вѣра

    15) Поменикъ на дарители:

       а) архиереи    б) низши клирици    в) първенци, търговци, занаятчии    г) селяни

    16) Писмо на полския краль Стефанъ Баторий до папа Сикстъ V

    17) За преговоритѣ на архиеп. Иоасафа съ Австрия

    18) По въпроса за датата на смъртьта на архиеп. Зосима II

    19) Кога е пострадалъ Св. Георгий отъ София?

    20) Опростително писмо на охридския архиепископъ Иоасафъ

    21) Ентронистики на архиеп. Григорий Търновчанинъ и корчанския митрополитъ Иоасафъ

    22—28) Подписи, писма размѣнени между Стефана Велики и архиеп. Доротей, документи изъ костурски кодексъ

 

Имененъ показалецъ

Поправки  (Поправките са включени в текста, В. К.)

Прибавки  (Прибавките са и включени в текста, В. К.)

 

[Back to Main Page]