.

История на Охридската Архиепископия
Том 1. От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците

.

Иван Снѣгаровъ

 

(София, Кооп. печ. "Гутенбергъ", 1924; II изд. Акад. изд. "М. Дринов", 1995)

 

Съдържание

 Предговор към II изд.  (Ив. Божилов)

Заглавна страница..

 

    Прѣдговоръ

I. Българска епоха (969—1018 г.)

    1. Произходъ на Охридската архиепископия

    2. Каноническото положение на Охр. патриаршия

    3. I. Диоцезъ и епархии при царь Самуила;   II. Патриарси

    4. Вѫтрѣшното състояние на Бълг. църква въ Западното бълг. царство

 

II. Византийска епоха (1018-1334 г.)

    1. Охр. архиепископия при импер. Василия II

 

    2.  Положението на Охр. архиепископия слѣдъ смъртьта на Василия II до възстановяването на Второто бълг. царство:

      I. Правовото положение слѣдъ смъртьта на императора Василия II;

     II. Зависимостьта отъ Византия

 

    3. Положението на Охр. архиепископия отъ възстановлението на Второто бълг. царство до падането на Охридъ подъ сърбитѣ (1185-1334):

       I. При Асѣнъ I, Калоянъ и Стрѣзъ;

      II. При Теодоръ Комнинъ__1___2___3_;

     III. При Иванъ Асѣнъ II;

     IV. При епирскитѣ владѣтели и никеовизантийскитѣ императори

 

    4.  Граници и епархии на Охр. диоцезъ отъ 1018 до падането на Охридъ подъ сърбитѣ:

      I. При императора Василия II:  __1___2_ ;

     II. Слѣдъ смъртьта на Василия II;

    III. При архиеп. Хоматиана и слѣдъ него

 

    5. Иерарси на Охр. архиепископия (1018-1334 г.):

      I. Архиепископи;

     II. Епархийски архиереи

 

    6. Вѫтрѣшното състояние на Охр. църква въ XI и XII в.:

      I. Отношенията между клира и народа;

     II. Религиознонравственото състояние

 

    7. Вѫтрѣшното състояние на Охр. църква при архиепископа Хоматиана:

      I. Взаимоотношения на клира и народа;

     II. Религиознонравственото състояние

 

    8. Духовна просвѣта (отъ 1018-1334 г.)

 

    9. Устройство и управа на Охр. църква:

      I. Общитѣ начала на иерархичното устройство;

     II. Управни органи;

    III. Титулитѣ на управнитѣ органи;

    IV. Дисциплина;

     V. Съдопроизводство

 

III. Сръбска епоха

    1. Положението на Охр. архиепископия прѣзъ сръбското владичество въ Македония (1334-1393):

      I. При царетѣ Стефана Душана и Уроша IV;

     II. При кралетѣ Вълкашина и Марка

 

    2. Епархии и иерарси на Охр. архиепископия

 

    3. Вѫтрѣшното състояние на Охр. архиепископия

 

Показалец (0.5 Mb)

 

[Back to Index]