Спомени. II. Освободителна борба 1924 - 1934 г.
Иванъ Михайловъ

 

Иванъ Михайловъ

 

Спомени

III. Освободителна борба 1924 - 1934 г.

 

Copyright 1967 by

Ivan Mihailoff

All rights reserved

Всички права запазени отъ автора

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържание .......... 5

Дарители по отпечатване споменитѣ на Иванъ Михайловъ . 10

The Memoirs of Ivan Mihailoff ....... 17

Предговоръ ........... 23

 

ЧАСТЬ ПЪРВА — ЗАГУБАТА НА ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. — СПАСЯВАНЕ НА ВМРО. 25

 

I. 31 АВГУСТЪ и 12 СЕПТЕМВРИЙ 1924 г.: Убийството на Т. Александровъ въ Пирина. — Тайната среща на Протогеровъ, Алеко Василевъ и Георги Атанасовъ съ физическитѣ убийци. — Още при погребението на Александровъ провиненитѣ попадатъ въ мрежата на конспирация срещу тѣхъ. — Наказанието имъ на 12 Септемврий ...... 27

 

II. ВИНОВНИЦИТѢ ПО УБИЙСТВОТО НА ТОД. АЛЕКСАНДРОВЪ : Подробни изяснения за всѣкиго отъ тѣхъ и за срѣдитѣ, които стоеха задъ гърба имъ . 47

 

III. ОТЗИВИ ЗА ТОДОРА И НЕГОВОТО ДѢЛО : — Какъ се посрещна смъртьта му всрѣдъ нашия народъ. — Отзиви на чужденци ....... 52

 

IV. ШЕСТИЯТЪ ОБЩЪ КОНГРЕСЪ НА ВМРО . . 72

 

V. КАКВА БОРБА ПРЕДСТОЕШЕ ДА СЕ ВОДИ И КАКЪ 81

 

VI. МАКЕДОНСКИТѢ СЛАВЯНИ СѪ БЪЛГАРИ : — Mнeния на чужденци за народностната принадлежность на потиснатитѣ въ Македония славяни . . 100

 

 

ЧАСТЬ ВТОРА — РЕВОЛЮЦИОННИЯТЪ ОТПОРЪ НА МАКЕДОНИЯ 139

 

VII. БОЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ АКЦИИ НАСКОРО СЛЕДЪ ЗАГИВАНЕТО НА Т. АЛЕКСАНДРОВЪ . . . 141

 

VIII. ЧЕТНИЧЕСКИ НАПАДЕНИЯ 143

 

IX. НАКАЗАНЪ ИЛИЯ ПАНДУРСКИ. — ЗАГИВА ВОЙВОДАТА СТОЯНЪ ЛЕКОВЪ „ЦАРО"... 145

 

5

 

 

X. РОДООТСТѪПНИКЪТЪ СТОЯНЪ МИШЕВЪ : — Наказанието му въ Щипъ. — Доблестното държание на младия Кирилъ Григоровъ ..... 147

 

XI. ИЗМѢНАТА НА ПЕТЪРЪ ЧАУЛЕВЪ: — Наказанието му въ Милано. — Процесътъ и освобождението на Димчо Стефановъ ....... 156

 

XII. СЪБИТИЕТО ВЪ ВИЕНСКИЯ БУРГТЕАТЪРЪ : — Менча Кърничева описва нѣщо отъ живота си и акцията й срещу Тодоръ Паница. — Пледоариитѣ въ виeнcкия сѫдъ. — Исторически прилики съ случая на Менча. — Авторътъ на тая книга описва Менча, гледана съ негови очи . . . . . . 171

 

XIII. ВЪОРѪЖЕНИЯТЪ ПРОТЕСТЪ СРЕЩУ ЮГОСЛАВСКАТА ТИРАНИЯ ПРОДЪЛЖАВА .... 260

 

XIV. 1924 г. ЧЕТНИЧЕСКИ акции. Скопскиятъ войвода Лазаръ Дивлянcки загива въ сражение .... 262

 

XV. 1925 г. СРАЖЕНИЯ въ Велешко, Кочанско, Царевоселско. — Загиватъ Петъръ Станчевъ, Петъръ Костовъ Пашата, Василъ Ихчиевъ, Харалампи Златановъ („Шаренъ Ампо") 268

 

XVI. 1926 г. — БОМБИ въ Струмица. — Наказанъ Спасой хаджи Поповичъ. — Голѣмо сражение при „Цървенио каменъ". — Обща нота на тритѣ балкански държави противъ България ...... 290

 

XVII. 1927 г. АФЕРАТА ВЪ РѢСЕНЪ .... 294

 

XVIII. СТУДЕНТСКАТА АФЕРА 301

 

XIX. ПРИБѢГВА СЕ ДО ДИНАМИТНИ АТЕНТАТИ 327

 

XX. УБИЙСТВОТО НА ГЕНЕРАЛЪ КОВАЧЕВИЧЪ . 341

 

XXI. ПОДВИГЪТЪ НА МАРА БУНЕВА .... 363

 

XXII. ЖЕСТОКОСТИ НАДЪ НЕВИННИ СЕЛЯНИ ВЪ СКОПСКО 377

 

XXIII. 1928 г. ЕДНА БѢЛГРАДСКА КОНСПИРАЦИЯ : — Жика Лазичъ праща лице да убива Иванъ Михайловъ. — Сѫщото лице стреля срещу Ж. Лазичъ. — Емигранти българи въ услуга на Сърбия .... 383

 

XXIV. 1929 г. ЗАГИВА ЙОСИФЪ КИРОВЪ. Опитъ за убийство на ренегата Каламатиевичъ. — Нападение въ Царевосело. — Стефанъ Петковъ Сиркето 404

 

XXV. 1930 г. БОМБИ въ Кочани, Паланка, Струмица и Охридъ . 410

 

6

 

 

XXVI. 1931 г. АДСКИ МАШИНИ въ Щипско. — Атентати въ Гевгели . . . . . . . . . 417

 

XXVII. 1932 г. АТЕНТАТЪ въ Гевгелийско .... 422

 

XXVIII. 1933 г. АТЕНТАТИ въ Гевгелийско. — Сражения въ Царевоселско и Струмишко. — Атентатъ въ гр. Гевгели. — Геройски загиватъ Дончо Христовъ Царевоселски, Димитъръ Паликрушевъ, Стоянъ Мандаловъ и тѣхни другари ....... 423

 

XXIX. РЕВОЛЮЦИОННИ АКЦИИ ВЪ РОДИНАТА НА ПОРОБИТЕЛЯ : — Сътрудничество съ поробенитѣ братя въ Западнитѣ български покрайнини. — Сражения и атентати въ Моравско. — Атентати въ Бѣлградъ. — Загиватъ героитѣ Ефтимъ Ташовъ Полски, Георги Спанчевски, Кръсто Припорски, Асѣнъ Николовъ и тѣхни другари. Терорътъ въ Западнитѣ покрайнини 437

 

XXX. ЧЕТНИЧЕСКИ ПРОЯВИ ВЪ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ: — Бомбенъ атентатъ въ Леринъ. — Загива войводата Никола Христовъ. — Загиватъ Ташо Гиздаровъ и Георги Вълкановъ (Мъската) . . . . . 512

 

 

ЧАСТЬ ТРЕТА — ВЪПРОСИ ЗАСѢГАЩИ ОТБЛИЗО МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДѢЛО. 531

 

XXXI. ОПРАВДАНИЯ НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА БОРБА 533

 

XXXII. УСТАВЪТЪ НА ВМРО 547

 

XXXIII. КОНГРЕСИТѢ НА ВМРО 551

 

XXXIV. ПОЛИТИЧЕСКИТѢ СТАНОВИЩА НА ВМРО : — Конгресни декларации и изявления на Централния Комитетъ. — Срещи съ чужди журналисти и общественици на членове отъ Централния Комитетъ ; тѣхни писания и изявления. — Нѣкои констатации и сѫждения за становищата и методитѣ на ВМРО . . 557

 

XXXV. ЛЕГАЛНИ НАЧИНАНИЯ НА ВМРО .... 565

 

XXXVI. ИЗМЕЖДУ ДОМАШНИТѢ ГРИЖИ НА МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ СЛЕДЪ КОНГРЕСА НА ВМРО ВЪ 1925 г. 572

 

XXXVII. АВАНТЮРАТА НА ГЕНЕРАЛЪ ПАНГАЛОСЪ . . 584

 

XXXVIII. ВМРО И ОБЩЕСТВОТО НА НАРОДИТѢ . . 587

 

XXXIX. СВОБОДНАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТЬ И МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ .... 591

 

7

 

 

XL. БОГАТАШИ БЕЗЪ РОДОЛЮБИЕ .... 593

 

XLI. ЯHE САНДАНСКИ НА ЗАПЛАТА ПРИ МЛАДОТУРЦИТѢ 597

 

XLII. АЛБАНЦИТѢ И МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОСЪ . . 601

 

XLIII. ОБРАЗЕЦЪ ОТЪ СРЪБСКАТА ПРОПАГАНДА ПРОТИВЪ МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ 604

 

XLIV. СРЪБСКИ ОПИТЪ ЗА РАЗГОВОРЪ СЪ ВМРО . 617

 

XLV. СРЪБСКИ ОПИТИ ЗА УБИВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТЪ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТЪ НА ВМРО . . . 618

 

XLVI. ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ХЪРВАТИ И МАКЕДОНСКИ БЪЛГАРИ 624

 

XLVII. ЧУЖДИЯТЪ СВѢТЪ И МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОСЪ 634

 

XLVIII. СТРАХЪТЪ НА СРЪБСКИТѢ ВЛАСТИ ОТЪ ВМРО 672

 

Приложения .......... 675

 

Показалецъ за имената . . . . . . . . 1021

 

 

СПИСЪКЪ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 

№ 1-29а Приложение къмъ главата „Виновницитѣ по убийството на Тодоръ Александровъ" (въ това приложение влизатъ документитѣ, нумерирани отъ 1 до 29) :

— Георги Атанасовъ ; Алеко Василевъ ; Георги Занковъ, Арсени Йовковъ ; Александъръ Протогеровъ.

— Какви контра - мѣрки замисляше Александровъ.

— Отъ настроения къмъ планове на тройката.

— Държанието на Протогеровъ следъ убийството на Тодоръ. — Комуниститѣ въ конспирацията срещу Тодоръ Александровъ. — Върховистскитѣ тенденции въ убийството на Тодоръ Александровъ . . . 772

 

№ 29 б Приложение къмъ главата „Македонскитѣ cлaвяни сѫ българи" ........ 839

№ 30 Извадка отъ писмо на Т. Александровъ до Петъръ Чаулевъ 865

№ 31 Продължение отъ процеса въ Милано .... 867

№ 32 Събитието въ Виенския Бургтеатъръ .... 875

№ 33 Рѫкописни поправки отъ Менча Кърничева въ споменитѣ й 899

№ 34 Какво писаха П. К. Яворовъ и Хр. Силяновъ за Тодоръ Паница 901

№ 35 Разписка отъ варшавския затворъ „Джелна" (споменъ отъ Менча Кърничева) ...... 905

№ 36 Писмо отъ Менча Кърничева до съпруга й . . . 906

№ 37 Впечатление на Йорданъ Гюрковъ отъ македонски ceляни .......... 907

№ 38 Опити на македонски студенти въ Югославия за организиране ......... 910

№ 39 Писъмце отъ Ив. Момчиловъ до Иванъ Михайловъ . 912

№ 40 Визитна картичка на жупана полковникъ Михайловичъ 913

№ 41 Саморѫчни показания на Ив. Момчиловъ . . . 914

№ 42 Революционни акции неспоменати въ текста . . 915

№ 43 Бойни акции на ВМРО за периода 1919-1923 г. . . 926

№ 44 Списъкъ на нелегални дѣйци ..... 932

№ 45 Оправдание на македонската революционна борба . 947

№ 46 Бележки за Владимиръ Куртевъ .... 962

№ 47 Изявления и срещи съ чужденци на членове отъ Централния Комитетъ на ВМРО 970

№ 48 Чуждестранни отзиви за независима Македония, списъкъ 980

№ 49 Бележки за проф. Никола Милевъ .... 988

№ 50 Яне Сандански на заплата при младотурцитѣ . 991

№ 51 Чуждиятъ свѣтъ и македонския въпросъ . . 999

№ 52 Чужденци приятели на Македония . . . . 1016

 

 


 

 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

 

1) По неизбежность допустнати сѫ въ настоящата книга нѣкои маловажни грѣшки като горепосоченитѣ.

 

2) Въ часть III на книгата не се намира изложението относно сѫденето и оправдаването на Иванъ Михайловъ отъ единъ софийски сѫдъ. To остава за друга книга, независимо че е споменато въ английския прегледъ, помѣстенъ въ началото на настоящата книга.

 

3) Авторътъ съжалява, че въ чужбина не е успѣлъ да намѣри и помѣсти въ книгата снимкитѣ на нѣкои много заслужили нелегални борци.

 

4) Срещатъ се на мѣста, въ книгата, думи погрѣшно написани съ огледъ на буквата «ѣ». Това се обяснява съ факта, че въ чужбина подобни грѣшки сѫ винаги по-възможни.

 

Printed in Belgium

by

A. ROSSEELS PRINTING CO 70, rue du Canal — Louvain

tel. 016/219 62

 

[Back to Index]