Спомени. II. Освободителна борба 1924 - 1934 г.
Иванъ Михайловъ

 

ПОКАЗАЛЕЦЪ НА НѢКОИ ИМЕНА

 

 

A

Абдулъ Хамидъ, султанъ — 57, 131, 238, 317, 632

Абдурамановъ — 292

Абдурамановъ-Атанасовъ Н. — 291, 292

Авенолъ — 852

Аврамовъ Асѣнъ — 597, 894

Агамемнонъ — 582

Агата Ильо — 964

Агопшъ ханъ Бедросъ — 890, 897

Агостини — 438

Адамикъ Луисъ — 975

Аджаларски Василъ, войвода — 262

Адоръ, председатель — 127

Айдемирски Аспарухъ — 560

Айзенхауеръ, ген. — 236

Айнщайнъ, проф. — 119

Акитовъ Сюлейманъ, четникъ — 926

Албера, ген. — 164

Александровъ Тодоръ — 27-36, 38-40, 42-65, 67-70, 72-74, 76-82, 85-87, 92, 94, 122, 141, 149, 150, 156-158, 163, 164, 166, 170, 191, 193, 228, 230, 231, 240, 243, 245, 250, 258, 260, 271, 279, 281, 282, 298, 315, 329, 332, 333, 387, 397, 424, 425, 477, 515, 521, 552, 555, 557-559, 566, 572, 577-581, 587, 595, 607-609, 611, 616, 617,622, 623, 630, 656, 677, 679-682 684, 685, 687, 690-693, 696-744, 747, 748, 750, 751, 753-756, 760-763, 766-771, 869, 872-874, 892, 902, 955, 960, 966, 967, 970, 972, 975, 977, 982, 984, 985, 1009

Александъръ Карагеоргевичъ, краль — 135, 142, 241, 303, 321, 346, 383, 390, 391, 395, 421, 498, 540, 543, 625, 628, 653, 694, 852, 861, 958

Александъръ Велики — 666, 844, 845, 847

Алексиевъ Методи — 681, 685, 692-694, 710, 722, 747-749

Али Бей, депутатъ — 130

Алябака Иванъ, войвода — 962

Аменде Евалдъ, д-ръ — 120, 362

Анастасовъ Григоръ, адв. — 376, 381, 569, 841, 948

Ангеловъ Георгя — 34

Андерсонъ Муса — 463

Андерсонъ Артуръ И., проф. — 361, 645, 1007, 1018

Антоновъ Никола, дипломатъ — 197, 636

Антраникъ, арменски борецъ — 904

Апони, графъ — 669

Апостоловъ Н., м-ръ — 904

Алрилско възстание — 548

Апостолъ Петковъ, войвода — 92, 271, 964

Армантиеръ Д., журналистъ — 398, 399

Арсовъ Славейко, войвода — 754

Арсовъ Христо — 595

Артуковичъ Андрия, м-ръ — 633

Асията Лазо, четникъ — 963, 964

Аскитисъ — 330

Асланъ, арменски борецъ — 904

Атанасовъ Димитъръ, куриеръ — 725-727

Атанасовъ Георги, подполк. — 27-29, 31-35, 37-39, 43, 45-48, 50, 54, 72, 74, 258, 578, 677-682, 685-687, 692, 694, 701-703, 707-720, 722, 724, 726, 727, 730-734, 736-740, 742, 744-747, 749-753, 755, 762, 768, 770

Атанасовъ Недѣлко, м-ръ — 226, 228, 229, 231, 694

Атанасовъ Никола — 682

Атанасовъ Филипъ, д-ръ — 157, 229-231, 575, 694, 705, 740, 871

Ахмедъ Хамди Бей — 597, 598, 990

Ауфенбергъ, ген. — 215

Алевъ Мирчо — 965

Ацевъ Петъръ — 44, 485, 707, 718, 965

Ачковъ Димитъръ — 180

 

Б

Бабата Атанасъ, войвода — 92

Бабунски Йованъ — 150, 513

Бадевъ Йорданъ — 47, 230, 578, 735, 740, 741, 750, 751

Баждаровъ Георги — 42, 75, 76, 79, 230, 702, 707, 741, 972

Бакай Константинъ — 976

Балвански Христо, четникъ — 28

Балдачи Антонио, проф. — 115, 956

Балдуинъ Роджеръ Н. — 400, 401, 981

Балкански Марковъ Динчо, куриеръ — 33, 720-724, 726, 727, 742, 748, 750

Банковски Минчо, ген. — 586

Бастидъ Полъ, министъръ — 118, 983

Батембергъ Александъръ, князъ — 698

Баучеръ Джеймсъ — 103, 637

Бацария, журналистъ — 55, 131

Бегоновъ Григоръ — 734

Бейклесъ Джанъ, проф. — 543, 662-664, 951, 956, 957, 974, 981

Белевъ Георги — 986

Беличъ Ал., проф. — 135

Бенешъ Едуардъ — 165, 539, 643, 975

Бенковски Георги — 63, 254

Березинъ Иванъ, дипломатъ — 878

Беркесъ Теодоръ — 443

Берлински договоръ — 217 560, 588, 634, 754, 847, 1002, 1005

Бернхартъ Георгъ, журналистъ — 120

Бидиковъ Стефанъ — 182

Бурчанинъ — 390

Бисмаркъ — 560

Битова Л. Доца — 890

Бичевъ Пане — 230

Бишофъ, проф. — 878, 885

Бланки Жеромъ Адолфъ — 438, 860

Блонделъ Жоржъ, проф. — 397, 843

Боадичеа, британска кралица — 535

Богатиновъ Янe — 197, 228, 231

Богданъ, псевдонимъ на Т. Александровъ — 609

Бойлъ съръ Едуардъ — 102, 104, 665, 839, 842

 

1020

 

 

Бокландтъ А., публицистъ — 862

Бонифачичъ Анте, писатель — 259, 896

Борисавлевичъ — 294, 295

Борисъ III, царь — 49, 254, 618, 621, 638, 653, 756, 770, 852

Ботевъ Ал., министъръ — 196

Ботйовъ Христо — 63, 482, 758, 901

Бояджиевъ Иванъ — 310, 323-325

Бояджиевъ, ген. — 986

Брайлсфордъ X, Ноелъ — 101, 103

Брайсъ Джеймсъ — 111

Браслетъ Пиеръ, журналистъ — 852

Брекард, ген. — 1001

Брелъ Валтеръ — 312-314, 970

Британска Енциклопедия — 60, 111, 235

Бриянъ Аристидъ, министъръ — 407, 635, 955, 1003

Бркичъ, патриархъ — 851

Брода Рудолфъ — 981

Бруцъ, лордъ — 103

Брѣзовъ, псевдонимъ на Ив. Михайловъ — 27, 36-38, 41, 741

Буденний, маршалъ — 769

Будимировичъ — 302

Буе Ами — 438

Буйновъ Александъръ — 231

Бумбаровъ Борисъ — 196, 229, 240, 241, 881

Бунева Надя — 367, 370

Бунева Мара — 209, 245, 247, 363-367, 370-376, 579, 960

Буневъ Борисъ — 366, 367, 369

Буневъ Никола — 367

Буровъ Атанасъ, министъръ — 407, 448, 449, 653, 654

Бъкстонъ Ноелъ Чарлсъ — 102, 843

Бъкстонъ Чарлсъ Роденъ — 102, 463

Бъкстонъ Фоуелъ — 102

«Бѣла Рѫка», сръбска организация — 539

 

В

Вайгандъ Густавъ, проф. — 126, 438, 666, 856

Вайрингеръ, д-ръ — 877

Vander Ghinst, dr. — 1016

Вандервелдъ Емилъ — 54, 843, 999

Вапцаровъ Иванъ — 38, 734, 752, 968

Варвикъ, лордъ — 225

«Вардаръ», студентско д-во — 320

Варнава, митрополитъ — 364, 365, 370

Вартанянъ, арменски борецъ — 904

Василевъ Алеко — 27-38, 43-48, 54, 72-74, 258, 578, 678-681, 684, 687, 689-695 699, 701-703, 707-714, 716, 717, 720-727, 729-740, 742, 744-747, 749-753, 762, 768, 769

Василевъ Григоръ, министъръ — 230, 766, 768

Вашингтонъ Жоржъ — 543

Велева Гена — 265, 569

Велевъ Никола — 28, 34, 36, 201-203, 207, 208

Великъ Македонски Народенъ Съборъ — 558, 568

Велчевъ Велчо, журналистъ — 455, 458

Велчевъ Дамянъ, полков, — 253, 577

Венделъ Херманъ, публицистъ — 351

Венизелосъ Елефтериосъ — 122, 649, 650

Vergniaud Pierre — 234

Веръ Карлайлъ, общественикъ — 1005

Весовъ Лгобомиръ, войвода — 344, 480

Вестлейкъ, проф. — 103

Вилари Луиджи, д-ръ — 663

Вилдовичъ, жупанъ — 370, 371

Влаховъ Димитъръ — 158, 164, 193, 195-197, 229-231, 327, 574, 575, 693, 719, 740, 741, 748, 767, 869, 902

Влаховъ Щерьо — 32, 33, 63, 73, 681, 685, 687, 720-722, 725, 727-730, 732, 733, 735, 737, 740

ВМОРО — 254

ВМРО — 227, 36, 39, 45, 47-50, 58-60, 63, 65, 67, 68, 72, 73, 75-78, 80-86, 88, 90, 91, 93-95, 99, 101, 128, 131, 141, 145, 147, 155, 159, 169, 170, 186, 193, 214, 227, 228, 231, 236, 238-240, 245, 246, 248-250, 260-262, 270, 271, 274, 276, 279, 291-293, 296, 297, 300, 301, 308, 309, 312, 314, 315, 322, 325, 327330, 332, 333, 338, 352, 354-356, 358, 360, 387, 389, 393, 417, 418, 449, 458, 463-467, 469, 533, 534, 536, 538-541, 543, 545, 547-552, 554, 555, 557-572, 577583, 585, 587-589, 591, 593-595, 599, 605-609, 613, 616-618, 633, 634, 642, 647, 655-657, 663, 664, 671, 672, 677, 681, 682, 687, 690, 692-694, 697, 699, 704, 713, 714, 716, 743, 745, 749, 751, 754-756, 759, 761-763, 769, 770, 867-871, 873, 948, 951, 953-962, 964, 967, 969, 970, 972-981, 984-987, 999, 1003, 1007

Волонакисъ, полковн. — 523

Вретенаровъ Динчо — 32, 33, 63, 73, 685, 687, 721-725, 727-730, 732, 733, 737, 740, 742

Вълковъ, инж. — 621

Вълковъ, ген. — 577

Въндо Стария, войвода — 524

 

Г

Гавриловичъ Миланъ — 673

Гавриловъ Мише — 347, 922

Гавриловъ Христо — 347, 922

Гайда Вирджинио, журналистъ — 1019

Ганевъ Венелинъ, проф. — 635, 976

Ганели Иозефъ — 984

Ганчевъ Аспарухъ, войвода — 30, 35

Гарвановъ Иванъ — 226, 233, 238, 248 551, 599, 600, 890, 901-904, 962

Гарибалди Джузепе — 166, 414, 641, 660

Геди Е, Дж., журналистъ — 958

Генадиевъ, д-ръ — 904

Геновъ Г.П., проф. — 121, 456

Георгиевъ Кимонъ, министъръ — 577, 585, 618, 757, 762, 765, 770

Георговъ Ив., проф. — 576, 741

Герджиковъ Михайль — 576

Герню Анри, министъръ — 976, 982

Гешовъ Ив, Ев., министъръ — 562, 848

Гладстонъ Уилиямъ — 540, 588, 666, 841, 842, 852, 950, 980, 981, 984, 1015

 

1021

 

 

Говедаровъ Петъръ — 29, 30, 33, 515, 684, 686, 710, 721, 722, 724-726, 734, 747, 749, 752

Говенъ А., журналистъ — 165

х. Гогу Толи — 888

Годардъ Жюстенъ — 118, 399, 936, 982, 983

Гочевъ Гьошо — 39, 66, 962, 966

Гранджевъ Димитъръ — 506

Гревсъ Филипъ, журналистъ — 637

Грей Джеймсъ — 975

Грей С.Х. — 947

Грей Чарлсъ — 314

Гроганъ, леди — 103, 104

Груевъ Даме — 34, 63, 65, 66, 86, 92, 191, 270, 330, 331, 358, 580, 607, 754, 962, 1004

Гучъ Г.П., проф. — 1004

Гънъръ Джонъ — 110, 955

Гьошевъ Иванъ — 182, 472

Гюрковъ Йорданъ — 37, 40, 41, 44, 79, 268-273, 585, 741, 742, 907, 909

Гюрковъ Христо — 270, 271

 

Д

Давидовичъ Л., министъръ — 376, 391

Давидовъ Тома, войвода — 762

Д'Азбекъ, баронеса — 852

Даевъ Михайлъ, войвода — 226, 559

Дами Алдо, проф. — 124

Д'Аркъ Жака, — 216, 224, 543, 881, 884

Дачевъ Ванко, четникъ — 293

Де Азкарате и Флоресъ Пабло — 857

Де Голъ, ген. — 93

Дежарденъ — 438

Дейвисъ P., депутатъ — 535

Дей Кливъ, д-ръ — 112

Делиорманъ М, Неджметтинъ, журналистъ — 597, 598, 896, 897, 990

Де Лукачъ, дипломатъ — 670

Де Пресансе Франси — 950

Де Роверъ — 222

Десбонъ Жоржъ — 457, 635, 667, 851, 976, 983, 1000, 1001

Деръ Гарабедианъ Антрантикъ — 897

Джевадъ Абазъ — 130

Джеферсонъ Томасъ — 542

Джидровъ Петъръ — 450

Джорджевичъ Цека — 621, 622

Дзингарели Итало, журналистъ — 1019

Дикинсонъ, лордъ — 103

Дилъ Робертъ, журналисть — 657

Димитрачко — 228

Димитриевичъ Мита, депутатъ — 617

Димитровъ Александъръ, министъръ — 147, 185, 683

Димитровъ Георги — 694

п. Димитровъ Еманушъ, проф. — 472

Димовъ Вергилъ, министъръ — 591

х. Димовъ Димитъръ — 54, 685, 692-694, 700, 702, 703, 718, 720, 741, 746-751, 755

Диониси, сръбски владика — 985

Ди Чезаре Колонна, дука — 1019

Доминиянъ Леонъ — 1018

Дошенъ Марко — 633

Драгиевъ Димитъръ — 591

Дранговъ Борисъ — 472

Дранговъ Кирилъ — 39, 40, 44, 45, 735

Дръмондъ съръ Ерикъ — 400

Думевъ Велко, общественикъ — 65, 628

Душанъ, царь — 850, 860

Дъновъ — 187

Дървинговъ Петъръ, полков. — 73, 986

Дърхамъ Едитъ — 1017

Дѣлчевъ Гоце — 63, 65, 66, 86, 191, 270, 281, 316, 327, 329, 358, 404, 607, 691, 747, 754, 758

 

Е

Евансъ съръ Артуръ — 103, 104

Едуардъ VII — 360, 950

Екатерина II — 851

Елмазъ Абдулъ, четникъ — 930

Енверъ Бей — 146, 239, 965

Епингеръ, проф. — 202

Ерио Едуардъ — 117, 1001

Есадъ Паша — 165

Естоние Раулъ, журналистъ — 949, 983

Есхилъ — 580

п. Ефремовъ Ване — 210

Ефтимовъ Симеонъ — 567, 568, 669

 

Ж

Жантизонъ П., публицистъ — 949

Жековъ Никола, ген. — 180, 181

Жерменъ Алфонсъ, журналистъ — 848

Жечевъ, подполк. — 30

Живковичъ Пера, ген. — 132, 410, 446, 447, 454, 499

Жинзифовъ Р. — 847

Жоресъ Жанъ — 950

 

З

Занковъ Георги — 44, 159, 163, 327, 688-696, 702, 703, 705, 712, 713, 732, 746, 749, 966-968

Зафировъ Панзо — 28, 31-33, 720-722, 725, 748

Зее Херни, проф. — 1002

Зилберщайнъ, проф. — 62

Зиновъ Христо, четникъ — 736

Златаревъ, ген. — 742

Златковъ дѣдо Алексо — 502

Зографовъ Крумъ — 608, 705

Зографовъ Христо — 485

Зогу Ахмедъ — 240, 603, 869

 

И

Ивановъ Илия Которкинъ, четникъ — 520, 521

Ивановъ Лука, войвода — 762

Ивановъ Славе — 149, 230, 581, 699, 740, 741, 871, 876

п. Ивановъ — 741

Измирлиева Магдалена — 178, 185-189, 192-198, 201, 219, 227, 229, 230, 231, 244, 719, 875, 878, 881, 902

Илиевъ Димитъръ, адв. — 376, 569, 948

Илиндень организация — 36, 44, 460, 687-694, 696, 713, 733, 740, 743, 749

Ингалсъ Сатърли Мейбълъ, журнал, — 854

Иречекъ, проф. — 104, 988

 

1022

 

 

Й

Иовановичъ Драголюбъ — 985

Йовковъ Арсени — 38, 44, 577, 579, 580, 688-696, 702, 703, 705, 712, 713, 716, 719, 732, 749

Йоничъ Велиборъ, журналисъ — 673, 674

Йотовъ Георгиевъ Спасъ — 592

 

К

Кабалцаръ Феручио — 971

Казанджиевъ — 483

Кайзеръ Жакъ, проф. — 983, 1017

Калайджиевъ Христо — 902

Каламатиевъ Михайлъ — 148, 149, 153, 320, 390, 392, 395, 404, 406, 457

Caldwell I. Robert — 1019

Калоро Бонавентура — 971

Калфовъ — 137, 138

Кантарджиевъ Чудомиръ — 185, 700, 718, 737, 746-748

Капа Иноченцо, адв. — 160, 161, 165-168, 872-874

Капокачиа, адв. — 164

Каравеловъ Любенъ — 758

Караджова Олга — 212, 245

Караджовъ Георги — 750

Караджовъ Димитъръ — 149, 320

Караджовъ Иванъ — 43-45, 466, 552-554, 555, 577

Карайововъ Тома — 207, 208

Каранджуловъ Иванъ, д-ръ — 457, 548, 549, 688, 764, 889

Карасулията Иванчо, войвода — 92

Кардарасъ, журналистъ — 856

Карлъ Велики — 540

Карнегиева Анкетна Комисия — 70, 100, 217, 222, 558, 605, 606, 611, 987

Касабовъ — 693

Cazalet Alexander V. — 1018

Келемановъ Спиро — 66

Келпековъ Иванъ, войвода — 35

Келси К.У. — 1005

Кемалъ Ататюркъ Паша — 61, 130, 248

х. Кимовъ х. Григоръ, четникъ — 77, 148, 436

Кипертъ, ученъ, — 438

Кизови Райна и Кръсто — 246

Китинчевъ Спиро — 364

Клеръ-Вери С.С. — 318

Ковачевичъ Драгиша, генералъ — 341, 346, 349-352, 354, 390, 401, 404, 673

Ковачевъ Георги — 734, 745, 748, 751-753

Ковачевъ Славко — 694

Кожухаровъ Г,Д., журналистъ — 610

Кожухаровъ Т. — 64

Коларовъ Ангелъ — 687, 735, 736

Коларовъ В. — 240

Комитетъ за потиснатитѣ народи — 1009

Кондилисъ Г., генералъ — 137

Кондовъ Георги — 628

Консуловъ — 584

Копола Франческо, журналисть — 1019

Корде Шарлота — 216, 217, 224, 233, 235, 237, 241, 373, 881, 884, 891

Кормиласъ, консулъ — 330

Корошецъ Антонъ, министъръ — 107, 149, 260, 353, 387, 391, 394, 402, 622

Корфъ — 222

х, Костадиновъ Тодоръ — 594

Костичъ, генералъ — 371

Кошутичъ Августъ, министъръ — 131, 132, 626, 632

Кременъ Михаилъ — 901, 902

Кретиенъ, генералъ — 117

Кристофъ Герхардъ, журналистъ — 855

Кромвелъ Оливъръ — 414, 660

Кръстичъ Лшба, полковникъ — 609, 610

Крюгеръ К., проф. — 111, 542, 981, 1006

Куба Лудвигъ, проф. — 133, 134

Кулишевъ Г. — 756

Кумануди К., министъръ — 910, 911

Кулъ Фердинандъ — 1002

Куракуки — 165

Куртевъ Владимиръ — 276, 555, 556, 577, 582, 583, 619, 690, 992, 963-969

Кусевъ Владимиръ — 53

Кушевъ Илия, войвода — 268, 274, 344

Кушевъ Тодоръ, четникъ — 274

Куюджиевъ Др. Иванъ — 527

Куюнджичъ — 365

Кързонъ, Лордъ — 61

Кърневичъ Юрай, д-ръ — 543, 632

Кърничева Менча — 171, 214-216, 218-220, 222-225, 227, 232-237, 241-245, 247, 248, 250-259, 369, 370, 374, 600, 719, 875-882, 884-898

Кърчовалията дѣдо Илия — 966

Кьосеивановъ Георги, министъръ — 637

Кюпферъ Емилъ, проф. — 127, 953

Кязимъ Паша — 129, 130

 

Л

Лазаровъ Арсо, депутатъ — 149

Лазаровъ Велизаръ, генералъ — 651

Лазаровъ Тодоръ — 68, 69, 92, 595, 962

Лазичъ Алексие — 393, 396, 672, 673

Лазичъ Жика — 107, 187, 189, 223, 226, 233, 235, 303, 304, 319, 320, 327, 339, 354, 381, 383, 385, 386-396, 430, 458, 539, 615, 621, 672, 673, 875, 879, 893

Лайбиъръ А.Х. — 112

Лакавички Траянъ Кръстевъ, войвода — 417

Ламартинъ Алфонсъ — 234, 860

Ламбъ Съръ Хари — 109

Ламушъ Леонъ — 116, 848, 850, 1001

Лантоанъ Албертъ, писатель — 539, 666, 950

Ланцило, адвокатъ — 164-166

Латино Лилло Джорджио, журналистъ — 155

Лауренсъ, полковникъ — 235, 661, 662

Левски Василъ — 52, 63, 237, 281

Легренъ — 537, 1018

Лежанъ Е. — 104, 438, 538, 851

Леже Луи, проф. — 843

Лели Енрико, журналистъ — 657

Ленгелъ Емилъ, писатель — 959

Ленинъ — 90, 238, 892

Лерински Марко, войвода — 292

Лилинковъ Илия — 341-345

Линколнъ Абрахамъ — 542

 

1023

 

 

Листеръ Е, Грахамъ, дипломатъ — 105, 1017

Литълфилдъ Уолтеръ, журналистъ — 975

Лоди Епоре, полковникъ — 164, 873

Лойдъ Давидъ Джорджъ — 61, 108

Лондонски Балкански Комитетъ — 102, 103, 317, 357

Лондъръ Албертъ, журналистъ — 656658

Луголъ Жанъ, публицистъ — 984

Лудендорфъ, генералъ — 643

Льондевъ Кр. — 291, 293

Луманъ А.Р., д-ръ — 1017

Ляповъ Димитъръ — 968, 969

Ляпчевъ А., министъръ — 406, 456, 628, 653, 958, 966

 

М

Маджаровъ Атанасъ — 30, 681

Маджаровъ Лазаръ, войвода — 245

Маджаровъ Рашко, министъръ — 767, 768

Мазонъ Андре, проф. — 843

Майеръ Хартъ, журналистъ — 463

Макарчикъ Янушъ, журналистъ — 953

Макасъ Леонъ, депутатъ — 645

Македонски Женски Съюзъ — 257, 313, 314, 566

Макензи и Ирби — 104, 438, 852

Македонски Наученъ Институтъ — 566, 570

Макиавели Никола — 634

Маккормикъ Анна, журналистка — 108

Максимовъ, депутатъ — 749

Малешевски дѣдо Илия — 262

Малешевски Никола — 710

Малинковъ Сандо, четникъ — 345

Малиновъ Александъръ, министъръ — 654, 657

Малро, министъръ — 660

Мандаловъ Стефанъ, четникъ — 434

Манера Козма, полковникъ — 164

Мановъ Андрей, четникъ — 293, 482, 484, 485

Манолевъ Гоце — 29, 33, 684-687, 719722, 724, 726, 734, 752

Манолевъ Миланъ — 231, 575

Манчичъ, полковникъ — 673, 674

Мара, френски революционеръ — 224, 233-235, 237

Марилъ Алфредъ, адвокатъ — 217, 238, 239, 241, 878

Маринковичъ Воя, министъръ — 137, 138, 385, 391, 418, 447, 464, 466, 467, 469, 558

Мариновъ, полковникъ — 655

Марковъ Благой, 894

Маркъмъ Рувинъ X., журналистъ — 111, 112, 305, 314, 508, 584, 662, 853

Марчевъ Владимиръ, четникъ — 761

Мартенъ Вилиямъ, журналистъ — 644, 984

Мартиновичъ Петьръ Байица — 673, 674

Масарикъ Томасъ, политикъ — 133, 1013

Матковичъ Добрица, жупанъ — 132, 222, 339, 392, 394, 673

Матовъ Христо — 34, 70, 76, 191, 754, 903, 971

Мауреръ Емилъ — 787

Махмудъ Ефенди — 43

Махмудъ Шефкетъ Паша — 598

Мацини Джузепе — 166, 237, 414, 869, 871, 873

Мачекъ Владко, д-ръ — 107, 124, 467, 534, 543, 558, 958, 985

Медникаровъ Христо — 683-687, 728, 735, 751

Меласъ Спиросъ — 137

Мечкуевски Василъ — 750

Мештровичъ Иванъ, скулпторъ — 626

Милевъ Никола, проф. — 60, 61, 231, 572-575, 577, 741, 764, 986, 988, 989

Милетичъ Любомиръ, проф. — 52, 98, 570, 576, 667, 741, 764

Миличевичъ — 385

Милошевичъ — 615

Милчиновъ Григоръ — 384

Милюковъ Павелъ, проф. — 57, 670, 970, 1017

Мирски С, д-ръ — 911

Митровичъ Чеда, проф. — 910, 911

Михайловичъ Михайло, жупанъ — 394, 404

Михайловъ Василъ, свещеникъ — 894

Михайловъ Димитьръ — 163

Михайловъ Иванъ — 27, 45, 65, 122, 188, 230, 248, 258, 301, 307, 309, 333, 347, 359, 385-388, 448, 460, 463, 466, 499, 541, 543, 545, 552, 555, 558, 559, 597, 602, 621, 622, 630, 631, 633, 652, 654, 655, 733, 743, 744, 853, 889, 891, 895, 897, 922, 947, 948, 956, 957, 959, 960, 961, 971-975, 982, 984, 985, 1007

Михайловъ Коце — 580

Михайловъ Панчо, войвода — 28, 29, 31, 38, 40, 44, 78, 228, 344, 577-580, 716, 717, 733, 931

Михалакопулосъ — 124

Мишайковъ Димитъръ, проф. — 698, 766

Мишевъ Стоянъ — 142, 147-151, 153, 154, 188, 223, 235, 239, 390, 392, 581, 717, 739, 740, 875, 879

Миятовичъ, дипломатъ — 851

ММТРО — 301, 325

Модисъ Георгиосъ, министъръ — 985

Мойсаку — 514

Мойсиловичъ, полковникъ — 410

Моловъ Л. калитанъ, — 162, 163

Момчиловъ Иванъ — 383-394, 621, 67

 Моневъ Михайлъ — 28, 29, 31, 32, 34, 585, 704, 731, 733

Мончевъ Георги — 330, 331

Моргентау — 664

Мореале Евгенио, публицистъ — 545

Морелло Винченцо, адвокатъ — 160, 164, 545, 867, 872, 874

Мотикаровъ Иванъ — 715

Моцарть В. Амадеусъ — 236

Мурикьо Винченцо, генералъ — 982

Мусолини Бенито — 236, 610, 874

 

1024

 

 

Мутафчиевъ — 967

Мутé Мариусь, депутатъ — 983

Мушановъ Никола, министъръ — 129, 842, 923

Мърмевъ Петъръ — 484, 741

Мълчанковъ Стоянъ — 178

Мюрей Гилбертъ, проф. — 459

Мюръ Надежда — 841, 1017

 

Н

Навуходоносоръ, царь — 233

Наджи Али, журналистъ — 658

Наджъ (Наги) В. Иванъ, писатель — 983

Найденъ Златковъ, свещеникъ — 76

Наполеонъ — 414, 659, 867

Народна Отбрана, организация, — 346, 406

Настевъ Георги — 555, 556, 619

Натанаилъ, владика — 135

Наумовичъ, полковникъ — 373, 375, 394

Начевъ Владимиръ — 770

Невинсонъ Хенри — 103

Недичъ Миланъ, генералъ — 673

Недѣлковъ — 593

Немановъ Л., журналистъ — 58, 399, 670, 970

Ненадовичъ, генералъ — 655

Неронъ, императоръ — 535

Нешичъ Люба, дипломатъ — 448, 449, 654

Нидерле Луборъ, проф. — 438

Николай II, царь — 360, 848, 950

Николай, сръбски владика — 108

Николовъ Коста, полковникъ — 635

Николъ А,П., майоръ, — 852

Нинчичъ Момчило, дипломатъ — 138, 589

Нити Франческо — 982

Нодо Людовикъ — 116

Нойманъ Фурлковичъ Алфредъ — 198, 204, 205, 878

Норденъ Тофтъ Кнутъ — 128

Норманъ Ев. — 1002

Нунковъ Константинъ, войвода — 408

Нурижанъ Жоржъ — 115, 545, 669, 859, 860, 971, 982

Нъждехъ Карекинъ, генералъ — 671

Нюбигинъ М. — 438

 

О

Обовъ — 229, 240, 241

Общество на Народитѣ — 39, 102, 106, 111, 123-125, 138, 222, 260, 290, 313, 315-317, 319, 346, 352, 357, 362, 400, 418, 459, 465, 467, 469, 470, 472, 509, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 557-559, 562, 564, 567, 569, 573, 584, 585, 587, 589, 654, 659, 669, 841, 849, 858, 864, 952, 959, 981, 1002, 1015

Омарчевски Стоянъ, министъръ — 258, 289

О'Неилъ Ж, X., проф. — 1017

Орестъ — 580

Орловъ, адмиралъ — 851

«Отецъ Паисий», съюзъ — 471

Османъ бей, капитанъ — 597

Османли Халаскяранъ Джемиети — 598, 990

 

П

Паасенъ Ванъ Пиеръ, публицистъ — 543, 958, 1008

Павелъ, князъ — 621

Павеличъ Анте, д-ръ — 303, 306, 310, 321, 602

Пангалосъ, генералъ — 137, 316, 513, 514, 584, 585

Пандурски Илия — 226, 228

Паница Тодоръ — 34, 142, 149, 153, 165, 171, 178, 185-190, 192-197, 201, 204, 215, 217-219, 222-233, 235-242, 244, 248, 249, 251, 385, 392, 393, 574, 600, 621-623, 694, 719, 739, 753, 771, 875, 876, 878-884, 886-893, 895, 897, 901-903, 961

Параспуровъ Ване — 209

Парвисъ Е. Г., журналистъ — 114, 982, 1012

Парини Пиеро, журналистъ — 1009, 1019

Партений, митрополитъ — 904

Паси Паулъ, проф. — 983

Пастуховъ Кръстю, министьръ — 453, 654

Пауелъ Александъръ, полковникъ — 855

Пашичъ Н. 59, 147, 397, 402, 599, 612, 617, 739

Пелетие Робертъ, проф. — 399, 844, 999

Пенковъ Георги — 29, 30, 32-34, 72, 681, 682, 684, 685, 710, 712, 717, 722, 725, 727, 733, 734, 746, 750-753

Пенчевъ Митко — 158, 163

Пенчевъ Петко — 611, 612, 689

Перчецъ Густавъ, д-ръ — 627, 628, 630, 631

Петрова Жерменъ — 569

Петровъ Гйорче — 755

Петровъ И. 569

Петровъ Рачо, ген. — 149

Петровъ Тодоръ — 498

Петьофи — 234

Пилсудски — 549

Политисъ, дипломатъ — 137, 138, 655

Полски Гогата, войвода — 29, 226, 685, 721, 728

Полски Ефтимъ Ташовъ, войвода — 143, 226, 267, 276, 423, 425, 477, 480, 482, 484, 485, 488, 491, 582, 916

х. Поповичъ Спасое — 290-293, 298, 390, 673

Поци Анри, писатель — 538, 539

Поцковъ Георги — 226

Прайсъ К., журналистъ — 653

Преличъ Велимиръ — 302, 303, 363-365, 369, 370, 371, 373, 375, 390

Пресбургеръ Рихардъ, адв. — 200, 205, 214-216, 225, 232, 233, 235, 241, 877, 880-886

Прециози Джовани, журналистъ — 668

Прибичевичъ Светозаръ — 107, 134, 135, 397, 1014

Прийстъ — 1004

 

1025

 

 

Принципъ Гаврило — 475

Протогеровъ Александъръ — 27-30, 3235, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 50, 72, 73, 75, 77-80, 142 157, 158, 163, 170, 193, 196, 211, 230, 240, 245, 258, 329, 331333, 499, 517, 552, 557, 578, 611, 618, 689, 690, 693, 696-704, 707-742, 744753, 755, 756, 761, 762, 764, 766-771, 872, 873, 878, 970-972, 975

Пршдомо — 398

Пундевъ В. — 163

Пърличевъ Кирилъ — 28, 29, 31, 32, 35, 42, 75, 76, 230, 702, 707, 731, 733, 741

 

Р

Радевъ Симеонъ — 93, 568, 576, 761, 988

Радичъ Владимиръ — 861

Радичъ Стиепанъ — 305, 317, 540

Радко, псевдонимъ на Ив. Михайловъ — 210-213, 256

Радовичъ, ген. — 499

Радославовъ Василъ, министъръ — 406, 643

Развигоровъ Ипократъ, борецъ — 341, 343-345

Развигоровъ Мише, войвода — 34, 66, 191, 270, 345, 552, 754

Развигоровъ Страхилъ — 466, 552, 556

Райли Бенъ, депутатъ — 840

Райновъ Панайотъ — 45

Райсъ P, А., проф. — 54, 529, 604-615, 926

Ракичъ Миланъ, дипломатъ — 610

Раковски — 698

Рапапортъ Алфредъ — 665, 983

Раусекъ С. Йозефъ — 1017

Рачичъ Пуниша — 305

Ренардъ Жоржъ, проф. — 1000

Ридолфи Родолфо, полковникъ — 164

Ристичъ А., полковникъ — 615

Рисъ Петъръ, публицистъ — 56, 1014, 1017

Робертъ Сиприенъ, — 104, 860

Родки Станлей Фредрикъ, проф. — 1018

Розенфелдъ Игнацъ Кургъ, адв. — 205, 207, 215, 877, 886

Ронкали Джовани, капитанъ — 164

Росенъ Петко — 599

Роулондъ Полъ — 108

Ружди Тефикъ — 130

Русевъ, ген. — 709, 766, 770

 

С

Саймондсъ Франкъ — 1007

Самуилъ, царь — 845, 860

Сандански Янe — 34, 69, 72, 178, 185, 226, 551, 597,600, 682, 901-903, 966-968

Санса Джорджио, журналистъ — 660

Сарай, ген. — 165

Сарафова Злата — 213, 600

Сарафовъ Борисъ, — 213, 226, 233, 238, 248, 551, 599, 600, 890, 901-90, 962, 964

Сарафовъ Кръсто — 213, 248, 600

Сарафовъ Ст., д-ръ — 171, 191

Саркотичъ, ген. — 204, 625

Сартоли Марио, журналистъ — 858

Сезонъ Жанъ — 115

Сейджъ Роберъ — 1000

Секулички Заре — 396, 410, 576

Секулички Марко — 962, 967

Селигманъ Р. А. Едуинъ — 956

Силяновски Кирилъ — 188

Силяновъ Христо — 238, 329, 330, 570, 599, 903, 986

Симидчиева Екатерина — 895

Симондсъ А. Г. — 102

Сирма, войвода — 895

Сисъ Владимиръ, публицистъ — 57

Скорцени Опо — 236

Скрижевски Г., войвода — 901

Сланковъ Владимиръ, войвода — 70, 274, 966

Словцовъ, журналистъ — 58

Смитъ Бернардъ, проф. — 663, 664

Солми Ариго — 982

Сониксенъ Албертъ — 662

Спространовъ Наумъ — 163

Спеланцони Чезаре — 1010

Сръшкичъ, дипломатъ — 107, 499

Стаичъ, ген. — 266

Сталинъ — 769

Стамболийски Александъръ — 48 59, 62, 120, 147, 185, 186, 191, 226, 231, 384, 400, 402, 470, 576, 585, 591, 607, 608, 611, 618, 683, 688, 694, 717, 763, 764, 765, 868, 893, 969, 989

Стамболовъ Ст. — 638

Станишевъ Ал., проф. — 656

Станишевъ Константинъ, д-ръ — 628, 667

Станишевъ Христо, — 981

Станчевъ Кр., журналистъ — 66

Станчевъ Петъръ, войвода — 76, 189, 192, 206, 263, 273-275, 687, 741

Станчовъ Димитъръ, дипломатъ — 841

Старчевичъ Анте, д-ръ — 625, 626, 632

Степановичъ Степа, ген. — 673

Стефановъ Димчо — 142, 159, 160, 164166, 168, 169, 867, 871, 874

Стефанъ, митрополитъ — 475

Стийдъ Уикамъ, публицистъ — 980

Стоенчевъ Любомиръ, полковникъ — 73, 767

Стоенчевъ Янко, министьръ — 607, 766-768

Стойчевъ Боби, войвода — 262

Стоядиновичъ Миланъ, министъръ — 248, 610, 621, 622

Стояновъ Захари — 98, 254

Стояновъ Кочо, капитанъ — 651

Страшимировъ Антонъ — 579, 600

Сугаревъ Георги, войвода — 361

Суеро Пабло — 546

Суиръ Ж. — 960

Супило, д-ръ — 626

 

Т

Таксинъ Бей — 983

Талевъ Димитъръ, писателъ — 272, 449, 454

 

1026

 

 

Талятъ Бей — 165

Тантиловъ, ген. — 180, 181

Татарчева Марта — 294, 300, 568

Татарчевъ Асѣнъ, д-ръ — 294-300, 318, 568, 569

Татарчевъ Христо, д-ръ — 300, 475, 970

Тачитъ Н., писатель — 273

Тахауеръ Болеславъ — 128, 129, 374, 640, 970, 976

Та1ръ Бей — 614

Терлинденъ Ш., висконтъ — 539, 1013

Тодоровъ Коста — 147, 229, 240, 383, 390, 391, 456, 475, 612, 635, 659, 694

Тодоровъ Панчо — 328

Тодоровъ Тодоръ, министъръ — 183

Тозеръ — 104

Толстой Левъ — 59

Томалевски Наумъ — 39, 79, 191, 230, 618, 619, 698, 741, 972

Томичъ, ген. — 273, 337, 339, 354, 387, 851

п. Томовъ Вл. — 745, 750, 752

Томсонъ, лордъ — 107, 665

Топаловичъ Живко — 453

Тошевъ Андрѣй, министъръ — 180, 204

Тошевъ Доне — 690

Тошевъ Панчо — 577, 690

Тошевъ Пере — 66, 754

Трайковъ Пецо — 294, 297-299, 300, 515, 516

Трайчевъ, поручикъ — 187

Трамплеръ Куртъ, д-ръ — 857, 1016

«Трекани», италианска енциклопедия — 253

Трокле Леонъ, депутатъ — 984

Троншонъ, проф. — 1001

Трумбичъ Анте, д-ръ — 626

Тръбичъ Василйе — 917

Тувей Ирина — 102

Търговишки Кръсто — 150, 335

 

У

Уатсонъ Р. У. Сетонъ — 105, 107, 134

Узуновъ Ангелъ — 76, 79, 577, 733, 731

Узуновъ Христо — 578

Уилкинсънъ X. Р. — 138

Уйлсонъ Уудроу — 539, 542, 664, 954, 1002, 1015

Уйлсонъ Ф. — 463

Уолферсъ Арнолдъ — 664

 

Ф

Фанъ Ноли — 869

Фердинандъ I, български царь — 116, 131, 754

Фердинандъ-Ло, С., проф. — 983

Фери Бенедето, д-ръ — 1011

Филиповъ Стоянъ — 27, 32, 34, 35, 178, 229, 682, 716

Фишеръ Едгаръ, д-ръ — 664, 982, 1018

Фоа Родолфо, журналистъ — 113, 1019

Фогдалъ П. С., д-ръ — 1016

Форбертъ Розита — 840

Форелъ Аугустъ, проф. — 984, 1019

Фрашери Мехди — 669

Фрицлеръ, К., д-ръ — 358, 856

Фротъ, депутатъ — 849

 

Х

Хаанъ — 104, 438

Халъ И. К., журналистъ — 535

Хагертъ Вернеръ, д-ръ — 122

Хаджиевъ Стою — 722, 751, 752

Хаджовъ Иванъ — 628

Хайне Хенрихъ, поетъ — 219

Харлаковъ Н. — 694

Хасанъ бей Прицина — 601-603

Хаскелъ Едуардъ Б. — 109

Хаукинъ К. С. — 980

Хейретъ, журналистъ — 397

Хелсей Е., журналистъ — 850

Хендерсонъ Невилъ — 636, 653

Хилми Паша — 330, 331

Хитлеръ Адолфъ — 639

Холоси Ал, В., публицистъ — 954

Холофернъ, полководецъ — 233, 234, 236

Хорти Никола — 236

п. Христовъ Георги — 79, 80, 552, 972

Христовъ Стоянъ — 971, 972, 975

Хербертъ Обрей, полковникъ — 103

Хьовелъ, д-ръ — 878, 882-885

Хюго Викторъ — 641

 

Ц

Цаневъ Александъръ — 765, 770

Цанковъ Александъръ, министъръ — 54, 164, 229, 231, 237, 242, 577, 698, 744, 766, 767, 768, 868

Цановъ Стефанъ — 258, 591

Цариградска Конференция — 560

Цвиичъ — 100, 121, 397

Цвѣтковъ Силко, войвода — 580, 695

Цилевъ Димитъръ — 568

Циклевъ Григоръ — 150, 239, 264, 410, 739

Цицонковъ Йорданъ — 164, 165

Цончевъ, ген. — 760

«Църна Рука», сръбска организация — 547, 548

Църцорийски Кръсто — 150, 335

Цьохлингеръ, д-ръ — 877

 

Ч

Чаковъ Михайлъ, войвода — 707, 747, 751, 962, 965, 967

Чаневъ Методи — 890

Чаулевъ Петъръ — 142, 156, 157, 159, 160, 162-164, 169, 551, 580, 694, 695, 702, 703, 719, 744, 750, 761, 770, 867-869, 871-84

Чемберлейнъ — 1003

Ченто, проф. — 872, 873

Черноземски Владо — 344

Чернопѣевъ Христо — 77, 551, 552 598, 761, 968

Черски — 193, 196, 201, 229, 231

Чифлишки Ефтимъ — 915

Чкатровъ Йорданъ — 483, 741

Чупариновъ Дончо — 77, 189, 192, 206, 687

Чучковъ Ефремъ — 69, 70, 271, 279, 423, 607, 677

Чърчилъ Уйнстонъ — 107, 147, 148, 155 535, 612, 614

 

1027

 

 

Ш

Шалдевъ Христо — 552

Шалевъ Д. — 465, 569, 841, 948

Шаронъ — 656

«Шаръ», студентско дружество — 65

Шатевъ Павелъ — 574-576

Шафарикъ, проф. — 438

Шафранъ Емерихъ, проф. — 123

Шерилъ Фердинандъ, проф. — 981

Шеферъ Л. — 438

Шехъ Сали Ефенди — 225

Шлумберже, историкъ — 845

Шмитъ Джими — 853

Шулце Йена, проф. — 121

 

Щ

Щайнхардъ Артуръ — 858

Щормъ Вернеръ — 971

Щраснеръ, д-ръ — 877

Щросмайеръ, владика — 135

Щрупъ Карлъ, проф. — 121, 122, 457 536, 1018

 

Ю

Юберсбергеръ Хансъ, проф. — 59, 988

Юдитъ — 233, 236

 

Я

Яверъ Паша — 867

Яворовъ Пѣю — 238, 329, 408, 437, 482, 755, 901, 902, 968

Ягичъ Ватрославъ — 135, 202

Ягичъ Сретенъ, журналистъ — 609, 610

Якоби Зигфридъ — 119

Янeвъ Иванъ Бърльо — 577, 578, 581-583

Янковъ, полковникъ — 760

Янкулъ, куриеръ — 480

 

[Previous]

[Back to Index]