Спомени. II. Освободителна борба 1924 - 1934 г.
Иванъ Михайловъ

 

(Галерия)

 

  1. Тодоръ Александровъ
  2. Тод. Александровъ на смъртно легло
  3. Гроба на Тод. Александровъ въ Пиринъ-планина
  4. Кратовска чета на Мите Опилски
  5. Стоянъ Лековъ «Царо», Паланечки войвода
  6. Кирилъ Григоровъ
  7. Димче Стефановъ
  8. Винченцо Морелло
  9. Иноченцо Капа
10. Менча Кърничева
11. Д-ръ Рихардъ Пресбургеръ
12. Виенскиятъ Бургтеатъръ
13. Скопска чета на Лазаръ Дивлянски
14. Отдѣсно Трайчо Пацковъ. Отлѣво другаря му щипянецъ Нанчо Витларовъ..
15. Мите Церски
16. Йорданъ Гюрковъ
17. Петъръ Станчевъ
18. Христо Петровъ (отъ с. Чичево, Велешко)
19. Тодоръ В. Кушевъ
20. Димитъръ Лазаровъ
21. Прилѣпска чета на Петъръ Костовъ «Пашата»
22. Василъ Ихчиевъ Диамандиевъ
23. Харалампи Златановъ (Шаренъ Ампо)
24. Шаренъ Ампо съ група български войници, които превежда презъ границата
25. Шаренъ Ампо съ брата си Илия (правия, загиналъ при с. Калиманци..)
26. Кочанска група на Шабанъ отъ с. Облешево
27. Мишо Недѣлковъ
28. Андрѣй Димитровъ Маневъ, отъ с. Ранчанци, Щипско (Участникъ въ сражението при «Цървенио Каменъ», Кочанско..)
29. Д-ръ Асѣнъ Татарчевъ
30. Осѫденитѣ презъ 1927 г. студенти
31. Тодоръ п. Пордановъ
32. К. Ципушевъ
33. Студентътъ Благой Моневъ
34. Йорданъ Цицонковъ
35. Панчо Тодоровъ (главенъ вдъхновитель на бунта на македонскитѣ новобранци въ Крагуевацъ. По-късно стана четникъ въ ВМРО..)
36. Тодоръ Димковъ
37. Петъръ Колевъ
38. Спасъ Станковъ
39. Мано Атанасовъ
40. Тиквешката група на Иванъ Илиевъ
41. Цвѣтанъ Спасовъ — кумановски войвода (Следъ като бѣ раненъ въ устата при едно сражение)
42. Гоно Христовъ Манчевъ
43. Ипократъ Развигоровъ
44. Илия Лилинковъ
45. Мара Бунева
46. Писъмце отъ Мара до майка й
47. Мѣстото въ центъра на Скопйе, кѫдето Бунева извърши подвига си
48. Иванъ Момчиловъ
49. Йосифъ Кировъ Танаровъ
50. Крумъ Бановъ и Миялче Колевъ «Шилката»
51. Велешката чета на Стефанъ Петковъ Сиркето
52. Стефанъ Петковъ Сиркето
53. Мише Наутлиевъ отъ Щипъ (Загиналъ въ сражението при с. Калиманци, Кочанско..)
54. Симеонъ Георгиевъ Клинчарски (Убитъ отъ българската полиция..)
55. Струмишка чета
56. Димитъръ Велковъ, отъ струмишката чета
57. Струмишка група начело съ Панделия Ангеловъ Стояновъ

58. Славко Судички, отъ с. Судикъ, Щипско (Отличенъ борецъ, застрѣлянъ отъ сърбитѣ..)
59. Трайко Теохаровъ отъ Гевгели
60. Дончо Христовъ, царевоселски войвода
61. Василъ Николовъ отъ с. Кучичино, Щипско
62. Димитъръ Паликрушевъ отъ Виница
63. Ангелъ Симеоновъ отъ Царевосело
64. Стоянъ Георгиевъ отъ с. Драгобраща, Царевоселско
65. Илия Костадиновъ Байковски
66. Василъ Ролевъ отъ Берово

67. Петъръ Николовъ Калайджиевъ отъ Валандово
68. Ангелъ Гоговъ отъ с. Планица, Кукушко
69. Стоянъ Мандаловъ, гевгелийски войвода
70. Кочанска чета
71. Ефтимъ Ташовъ Полски — кочански войвода
72. Георги Йосифовъ Спанчевски
73. Кочанска чета
74. Асѣнъ Спасовъ Северински
75. Лазаръ Кльонковъ отъ Щипско Ново-Село, радовишки войвода
76. Миланъ Филиповъ Станимировъ отъ Вранска Баня, синъ на моравски българинъ
77. Ангелъ Здравковъ «Ангелето» отъ с. Княжево, Софийско
78. Захари К. Янакиевъ
79. Добри Ив. Витевъ отъ Куманово
80. Кръсто Митевъ Припорски
81. Райко Рангеловъ отъ с. Берово, Царибродско
82. Нацко Илиевъ отъ с. Радейно, Царибродско (Загиналъ въ борба срещу сърбитѣ)
83. Василъ Цвѣтковъ
84. Василъ Николовъ отъ с. Власи, Царибродско
85. Асѣнъ Николовъ, незабравимия герой на Царибродско
86. Илия Дигаловъ
87. Никола Христовъ, войвода, отъ с. Негованъ, Леринско
88. Ташо Гиздаровъ отъ с. Ливади, Енидже-Вардарско
89. Георги Вълкановъ Мъската, отъ Гюменжде
90. Христо Андоновъ, войвода, отъ с. Гърчище, Гевгелийско (Загиналъ отъ измѣнническа рѫка)
91. Славе Наумовъ «Чавчето», войвода въ Рѣсенско
92. Иванъ Др. Куюмджиевъ, солунски войвода
93. Паметникътъ на незнайния четникъ, въ Горна-Джумая, разрушенъ отъ сърбофилската власть въ България следъ 1934 година
94. Страхилъ Развигоровъ отъ лѣво; Кирилъ Дранговъ въ срѣдата; съ Йосифъ Марковъ отъ с. Загоричани, Костурско, преданъ македонски дѣятель
95. Иванъ Караджовъ
96. Иванъ Караджовъ съ другари презъ първата свѣтовна война. Нѣкои отъ тѣхъ сѫ власи отъ Мегленско
97. Владимиръ Куртевъ (..като делегатъ въ конгресъ на Илинденската организация)
98. Проф. Никола Милевъ
99. Хърватскитѣ представители г.г. д-ръ Анте Павеличъ и Густавъ Перчецъ, съ Националния Комитетъ на македонската емиграция въ България
100. Отъ лѣво на дѣсно: д-ръ Анте Павеличъ и Иванъ Михайловъ
 

 

1. Тодоръ Александровъ

 

 

2. Тод. Александровъ на смъртно легло.

 

 

3. Гроба на Тод. Александровъ въ Пиринъ-планина

 

 

4. Кратовска чета на Мите Опилски

 

 

5. Стоянъ Лековъ «Царо», Паланечки войвода

 

 

6. Кирилъ Григоровъ

 

 

7. Димче Стефановъ

 

 

8. Винченцо Морелло

 

 

9. Иноченцо Капа

 

 

10. Менча Кърничева

 

 

11. Д-ръ Рихардъ Пресбургеръ

 

 

12. Виенскиятъ Бургтеатъръ

 

 

13. Скопска чета на Лазаръ Дивлянски

 

 

14. Отдѣсно Трайчо Пацковъ. Отлѣво другаря му щипянецъ Нанчо Витларовъ, сѫщо смѣлъ борецъ, загиналъ отъ рѫката на измѣнници

 

 

15. Мите Церски (За него е казано въ книгата «Спомени-II»)

 

 

16. Йорданъ Гюрковъ

 

 

17. Петъръ Станчевъ

 

 

18. Христо Петровъ (отъ с. Чичево, Велешко)

 

 

19. Тодоръ В. Кушевъ

 

 

20. Димитъръ Лазаровъ

 

 

21. Прилѣпска чета на Петъръ Костовъ «Пашата»

 

 

22. Василъ Ихчиевъ Диамандиевъ

 

 

23. Харалампи Златановъ (Шаренъ Ампо)

 

 

24. Шаренъ Ампо съ група български войници, които превежда презъ границата (Той е съ револвера въ рѫка.)

 

 

25. Шаренъ Ампо съ брата си Илия

(правия, загиналъ при с. Калиманци въ сражението, описано въ книгата «Спомени-II»)

 

  

26. Кочанска група на Шабанъ отъ с. Облешево

 

 

27. Мишо Недѣлковъ (За него е казано въ «Спомени-II»)

 

 

28. Андрѣй Димитровъ Маневъ, отъ с. Ранчанци, Щипско. (Участникъ въ сражението при «Цървенио Каменъ», Кочанско, описано въ «Спомени-II»)

 

  

29. Д-ръ Асѣнъ Татарчевъ 

 

 

30. Осѫденитѣ презъ 1927 г. студенти

 

 

31. Тодоръ п. Пордановъ

 

 

32. К. Ципушевъ

 

 

33. Студентътъ Благой Моневъ

 

 

34. Йорданъ Цицонковъ (За него се говори въ «Спомени-II») 

 

 

35. Панчо Тодоровъ

(главенъ вдъхновитель на бунта на македонскитѣ новобранци въ Крагуевацъ. По-късно стана четникъ въ ВМРО. Въ «Спомени-II» е описанъ този бунтъ.)

 

 

36. Тодоръ Димковъ

 

 

37. Петъръ Колевъ 

 

 

38. Спасъ Станковъ 

 

 

39. Мано Атанасовъ

 

 

40. Тиквешката група на Иванъ Илиевъ

(Той е въ срѣдата на предния редъ, съ брадата.)

 

 

41. Цвѣтанъ Спасовъ — кумановски войвода.

(Следъ като бѣ раненъ въ устата при едно сражение.)

 

 

42. Гоно Христовъ Манчевъ 

 

 

43. Ипократъ Развигоровъ

 

 

44. Илия Лилинковъ 

 

 

45. Мара Бунева 

 

 

46. Писъмце отъ Мара до майка й

 

 

47. Мѣстото въ центъра на Скопйе, кѫдето Бунева извърши подвига си.

(Точното мѣсто е на нѣколко метра въ лѣво отъ стрѣлката.)

Зданието на дѣсно отъ моста е тогавашниятъ сръбски офицерски клубъ

 

 

48. Иванъ Момчиловъ 

 

 

49. Йосифъ Кировъ Танаровъ

 

 

50. Крумъ Бановъ и Миялче Колевъ «Шилката»

 

 

51. Велешката чета на Стефанъ Петковъ Сиркето 

 

 

52. Стефанъ Петковъ Сиркето

(Той е тукъ и въ селски дрѣхи, както се е движилъ често по селата.) 

 

 

53. Мише Наутлиевъ отъ Щипъ.

(Загиналъ въ сражението при с. Калиманци, Кочанско, описано въ «Спомени-II»)

 

 

54. Симеонъ Георгиевъ Клинчарски.

(Убитъ отъ българската полиция. За него се говори въ «Спомени-II».)

 

 

55. Струмишка чета:

(Отъ лѣво на дѣсно: Илия Костадиновъ отъ с. Байково; Атанасъ Тренчевъ отъ с. Барбарево; Василъ Андоновъ отъ с. Бадиленъ; Панделия Ангеловъ Стояновъ отъ с. Барбарево-войвода; Дончо Аладжовъ отъ с. Моноспитово; Димитъръ Велковъ отъ с. Куклишъ.)

 

 

56. Димитъръ Велковъ, отъ струмишката чета 

 

 

57. Струмишка група начело съ Панделия Ангеловъ Стояновъ.

(Той е седналиятъ на дѣсно.)

 

58. Славко Судички, отъ с. Судикъ, Щипско.

(Отличенъ борецъ, застрѣлянъ отъ сърбитѣ. За него е споменато въ книгата «Спомени-II») 

 

59. Трайко Теохаровъ отъ Гевгели

 

 

60. Дончо Христовъ, царевоселски войвода

 

 

61. Василъ Николовъ отъ с. Кучичино, Щипско

 

 

62. Димитъръ Паликрушевъ отъ Виница

 

 

63. Ангелъ Симеоновъ отъ Царевосело 

 

 

64. Стоянъ Георгиевъ отъ с. Драгобраща, Царевоселско

 

 

65. Илия Костадиновъ Байковски

 

 

66. Василъ Ролевъ отъ Берово

(За него става дума и въ «Спомени II»)

 

 

67. Петъръ Николовъ Калайджиевъ отъ Валандово

 

 

68. Ангелъ Гоговъ отъ с. Планица, Кукушко

 

 

69. Стоянъ Мандаловъ, гевгелийски войвода

 

 

70. Кочанска чета

(най-лѣво войводата П. Михайловъ; въ първия редъ съ каскета помощникъ-войводата х. Григоръ х. Кимовъ; най-дѣсно доле Шабанъ отъ с. Облешево, Кочанско)

 

 

71. Ефтимъ Ташовъ Полски — кочански войвода

 

 

72. Георги Йосифовъ Спанчевски

 

 

73. Кочанска чета

(първия редъ отъ лѣво на дѣсно: Георги Йосифовъ Спанчевски, Дане Йордановъ Спанчевски, войводата Ефтимъ Полски, Владимиръ Куртевъ, Кръсто Припорски;

горния редъ отъ лѣво на дѣсно: Василъ Николовъ отъ с. Кучичино, Илия Деяновъ, Димитъръ Каракашевъ отъ с. Баня.)

 

 

74. Асѣнъ Спасовъ Северински

 

 

75. Лазаръ Кльонковъ отъ Щипско Ново-Село, радовишки войвода

(За него е казано въ «Спомени-II»)

 

 

76. Миланъ Филиповъ Станимировъ отъ Вранска Баня, синъ на моравски българинъ

 

 

77. Ангелъ Здравковъ «Ангелето» отъ с. Княжево, Софийско.

(За него е споменато въ «Спомени-II») 

 

 

78. Захари К. Янакиевъ

 

 

79. Добри Ив. Витевъ отъ Куманово

 

 

80. Кръсто Митевъ Припорски 

 

 

81. Райко Рангеловъ отъ с. Берово, Царибродско

 

 

82. Нацко Илиевъ отъ с. Радейно, Царибродско

(Загиналъ въ борба срещу сърбитѣ) 

 

 

83. Василъ Цвѣтковъ

 

 

84. Василъ Николовъ отъ с. Власи, Царибродско. 

 

 

85. Асѣнъ Николовъ, незабравимия герой на Царибродско.

 

 

86. Илия Дигаловъ

(За него е казано въ «Спомени-II».) 

 

 

87. Никола Христовъ, войвода, отъ с. Негованъ, Леринско. 

 

 

88. Ташо Гиздаровъ отъ с. Ливади, Енидже-Вардарско 

 

 

89. Георги Вълкановъ Мъската, отъ Гюменжде 

 

 

90. Христо Андоновъ, войвода, отъ с. Гърчище, Гевгелийско.

(Загиналъ отъ измѣнническа рѫка) 

 

 

91. Славе Наумовъ «Чавчето», войвода въ Рѣсенско

 

 

92. Иванъ Др. Куюмджиевъ, солунски войвода

 

 

93. Паметникътъ на незнайния четникъ, въ Горна-Джумая, разрушенъ отъ сърбофилската власть въ България следъ 1934 година

 

 

94. Страхилъ Развигоровъ отъ лѣво; Кирилъ Дранговъ въ срѣдата; съ Йосифъ Марковъ отъ с. Загоричани, Костурско, преданъ македонски дѣятель

 

 

95. Иванъ Караджовъ 

 

 

96. Иванъ Караджовъ съ другари презъ първата свѣтовна война. Нѣкои отъ тѣхъ сѫ власи отъ Мегленско

 

 

97. Владимиръ Куртевъ (Четвъртиятъ отъ лѣво на дѣсно въ първия редъ, като делегатъ въ конгресъ на Илинденската организация)

 

 

98. Проф. Никола Милевъ

 

 

99. Хърватскитѣ представители г.г. д-ръ Анте Павеличъ и Густавъ Перчецъ, съ Националния Комитетъ на македонската емиграция въ България

(Горния редъ отъ лѣво на дѣсно: Георги Кондовъ, Василъ Василевъ, Велко Думевъ, Никола Габровски, Борисъ Антоновъ, Сотиръ Наневъ, Манчо Димитровъ;

срѣдния редъ отъ лѣво на дѣсно: Лазаръ Киселинчевъ, д-ръ Анте Павеличъ, д-ръ Константинъ Станишевъ, Густавъ Перчецъ, Никола Якимовъ;

долния редъ: отъ лѣво на дѣсно Станимиръ Топуковъ, Иванъ Хаджовъ). 

 

 

100. Отъ лѣво на дѣсно: д-ръ Анте Павеличъ и Иванъ Михайловъ

 

[Back to Index]