Спомени. II. Освободителна борба 1924 - 1934 г.
Иванъ Михайловъ

 

ДАРИТЕЛИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НАСТОЯЩАТА КНИГА ОТЪ СПОМЕНИТѢ НА ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ

 

Съ похвала за родолюбието имъ, отбелязваме по-надолу имената на всички, които подариха суми за издаването на тая книга.

 

1. Абрашевъ Коста отъ Прилѣпъ ; живущъ въ Харисбургъ, Пенсилвания, Съед. Щати Долари 5

2. Алушови Ташо и Мица отъ с. Баница и Екши-Су, Леринско ; живущи въ Кливеландъ, Охайо, Съед. Щати » 15

3. Анастасовъ Христо отъ с. Турйе, Костурско ; жвдвущъ въ Сентъ Луисъ, Мисури, Съед. Щати 100

4. Анастасова Ева, живуща въ Сентъ Луисъ, Мисурш, Съед. Щати . . . . . . . .» 100

5. Андоновъ д-ръ Никола, р. отъ Башия о-Село, Велешко, а житель на Скопие ; сега установенъ въ Бризбенъ, Австралия ......... 500

6. Аргиловъ Андонъ отъ Петричъ ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада . . . .» 100

7. Атанасовъ Паско отъ с. Търсйе, Леринско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада . . . .» 15

8. Ацевъ Петъръ отъ Скопйе ; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Инд. Съед. Щати » 100

9. Битовъ Лазаръ и Спиро Богатиновъ, Компания, първиятъ по произходъ отъ с. Габрешъ, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада ; вториятъ по произходъ отъ Прилѣпъ; живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щати — въ паметъ на Любенъ Димитровъ » 100

10. Бундевъ Вангелъ отъ с. Янковецъ, Рѣсенско ; живущъ въ Алтонъ, Илиноисъ, Съед. Щати .» 500

11. Бѣлчевъ Алекъ отъ с. Цапари, Битолско ; живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щати .» 25

12. Василеви Коста и Динка отъ с. Сребрени, Леринско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада » 25

13. Василевъ Наумъ отъ с. Котори, Леринско ; живущъ въ Сиракузъ, Ню-Йоркъ, Съед. Щати » 15

14. Василевъ Тодоръ отъ с. Петърско, Леринско ; живущъ въ Индианаполисъ, Инд. Съед. Щати; 50 неговата съпруга Спасия отъ Леринъ ...» 25 неговия синъ Александъръ ...... 25 неговата дъщери Ненси ....... 50

15. Василевъ Киро отъ с. Дрѣновени, Костурско ; живущъ въ Гранитъ Сити, Илиноисъ, Съед. Щати » 100

16. Велевъ Кирилъ отъ с. Тиквени, Костурско; живущъ въ Лорейнъ, Охайо, Съед. Щати » 25

 

10

 

 

17. Велевъ Якимъ отъ Рѣсенъ и съпругата му отъ Пазарджикъ ; живущи въ Питсбургъ, Пенсилвания, Съед. Щат и» 50

18. Велевъ Димитъръ, по родители : баща отъ Костурско, майка отъ с. Покървеникъ, Рѣсенско ; живущъ въ Чикаго, Илиноисъ, Съед. Щати » 100

19. Георгиевъ Димитъръ отъ с. Неретъ. Аеринско ; живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щати .. » 10

20. Георгиевъ Розъ, по родители отъ с. Теарце. Тетовско ; живуща въ Сентъ Луисъ, Мисури, Съед. Щати 25

21. Главчевъ Андонъ отъ с. Черешница, Костурско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати 100

22. Григоровъ Михаилъ отъ с. Богданци. Гевгелийско ; живущъ въ Синсиннати, Охайо, Съед. Щати 30

23. Гулинъ Гиче Мицевъ и синъ му Тами отъ с. Неволяни, Леринско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада . .» 100

24. Далкълъчевъ Илия отъ с. Владово, Воденско; живущъ въ Браунсвилъ, Пенсилвания, Съед. Щати 25

25. Дворчанецъ Боро отъ Прилѣпъ : живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щати » 50

26. Деловъ Димитъръ отъ с. Неретъ. Леринско ; живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щати 10

27. Димитрова Ал. Катерина, по родители отъ с. Владово, Воденско ; живуща въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щати » 50

28. Домусчиевъ Трифунъ отъ с. Зелениче, Леринско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 50

29. Дорева Христина отъ с. Янковецъ, Рѣсенско ; живуща въ Торонто, Онт. Канада » 50

30. Дотинъ Никола отъ Леринъ ; жшЙущъ въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щати .» 50

31. Дурато Майкъ отъ с. Гопешъ, Битолско ; живущъ въ Ийстъ Сентъ Луисъ, Илиноисъ, Съед. Щати .» 300

32. Евтимовъ Димитъръ отъ Рѣсенъ : живущъ въ Гранитъ Сити, Илиноисъ, Съед. Щати » 10

33. Запровъ Спасъ отъ Неврокопъ ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 25

34. Зафировъ Георги отъ с. Елховецъ, Кичевско ; живущъ въ Стилтонъ, Пенсилвания . . .» 10

35. Ивановъ Бориславъ отъ Неврзкопъ ; живущъ въ Индианаполисъ, Индиана . . .» 100

36. Икономовъ Атанасъ отъ Разлогъ ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 50

37. Илиевъ Анастасъ отъ с. Арменско, Леринско ; живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щати » 25

38. Илиевъ Ставро отъ с. Габрешъ, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 25

39. Кадиевъ Богле отъ с. Айтосъ, Леринско ; живущъ въ Кливеландъ, Охайо, Съед. Щати . .» 15

40. Казаковъ Кирилъ, по родители отъ с. Зелениче, Леринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо ; въ паметь на Янаки Дошевъ ........ 25

 

11

 

 

41. Карамфиловъ Илия отъ с. Боища, Кичевско; живущъ въ Торонто, Онт. Канада ; въ паметь на съпругата му. 25

42. Карговъ Андонъ отъ с. Екши-Су, Леринско ; живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щати » 100

— Сѫщо отъ Карговъ дадени по сто долара въ паметь на Менча Кърничева и Владо Черноземски [*] . .» 200

43. Кирковъ Кирилъ, по родители отъ с. Дрѣновени, Костурско ; живущъ въ Гранитъ Сити, Илиноисъ, Съед. Щати 25

44. Колевъ Георги отъ с. Цапари, Битолско ; живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щати » 2

45. Короловъ Кръсто отъ с. Дрѣновени, Костурско ; живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щати » 25

46. Короловъ Пандо отъ с. Дрѣновени, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада, въ паметь на брата си Костадинъ ........ 25

47. Короловъ Лазаръ и синъ му Лабро отъ с. Дрѣновени, Костурско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада .» 15

48. Краевъ Бориславъ, свещеникъ, отъ с. Екши-Су, Леринско; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати . .» 50

49. Кърстовски Димитъръ отъ с. Габрешъ. Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 50

50. Лазаровъ Насто отъ с. Гломбочани, Преспанско ; живущъ въ Лорейнъ, Охайо, Съед. Щати » 25

51. Ламбровъ Христо отъ с. Черновища, Костурско ; живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щати .» 20

52. Лебамовъ Александъръ, д-ръ, по родители отъ с. Вишени, Костурско ; живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щати .» 100

53. Лебамовъ Аргиръ отъ с. Вишени, Костурско ; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щати » 150

54. Лебамовъ Георги, по родители отъ с. Вишени, Костурско; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щати » 125

55. Лебамовъ Иванъ, по родители отъ с. Вишени, Костурско; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щати » 100

56. Лебамовъ Климентъ, по родители отъ с. Вишени, Костурско ; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щати » 25

57. Личинъ Василъ отъ с. Българска Блаца, Костурско ; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щати » 25

58. Марковъ хаджи Благой и съпругата му Лоза отъ с. Габрешъ, Костурско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада, въ паметь на бащитѣ имъ Георги Марковъ и Ламбро Филевъ. —» 250 Сѫщо тѣ подаряватъ въ паметь на Менча Кърничева » 50

 

 

*. Волята на г. Андонъ Карговъ бѣше щото това му дарение да послужи за пренасяне тленнитѣ останки на Менча и Владо въ свободна и независима Македония.

 

Сега сумата, пакъ съ съгласие на г. Карговъ, се употрѣби за отпечатване на моитѣ спомени, въ чиито страници сѫ отбелезани и нѣкои отъ борческитѣ прояви на споменатитѣ герои.

 

Нека родолюбцитѣ въ утрѣшна свободна и независима Македония се погрижатъ и за изпълнение на дълга спрѣмо Менча и Владо, за който споменава г. Карговъ.

 

Авторътъ

 

12

 

 

59. Меанчевъ Тами отъ с. Дрѣновени, Костурско; житель на Торонто, Онт. Канада (сумата е била подарена за книга «Спомени-II», но случайно не е била отбелѣзана въ помѣстения списъкъ )....» 100

60. Меанчева Тами Милка, съ синоветѣ си Гери и Джани и семейство Филипъ Меанчеви отъ с. Дрѣновени, Костурско; живущи въ Торонто, Онт. Канада, въ паметь на покойния съпругъ, баща и братъ Тами Меанчевъ 100

61. Милановъ Никола отъ с. Кономлади, Костурско ; живущъ въ Кенгонъ, Охайо, Съед. Щати 100

62. Миленковъ Георги отъ Прилѣпъ живущъ въ Лосъ Анджелесъ, Калиф. Съед. Щати » 100

63. Минова Т. Виктория отъ Прилѣпъ ; живуща въ Стилтонъ, Пенсилвания, Съед. Щати » 10

64. Миновъ Трайко отъ Прилѣпъ ; живущъ въ Стилтонъ, Пенсилвания, Съед. Щати 10

65. Михайловъ Василъ, свещеникъ, по родители отъ Биголя; живущъ въ Торонто, Онт. Канада . . . .» 100

66. Михайловъ Василъ отъ с. Дрѣновени, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 25

67. Михайловъ Д. Никола, по родители отъ Дрѣновени, Костурско; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 200

68. Михалушевъ Киро, отъ Петричъ ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 20

69. х. Мицевъ Христо отъ с. Суровичево. Леринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 25

70. х. Мицевъ Стоянъ отъ с. Суровичево, Леринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати . .» 50

71. Мишевъ Стефчо отъ Скопйе ; живущъ въ Флинтъ, Мичиганъ, Съед. Щати .» 25

72. Младеновъ Георги отъ с. Мосомище, Неврокопско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 250

73. Младеновъ Илия отъ с. Буфъ, Леринско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 50

74. Младеновъ Пандо отъ с. Търлисъ, Неврокопско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада . . . .» 100

75. Моаремова Мария отъ с. Загоричани, Костурско ; живуща въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щати .» 2

76. Македонска Патриотична Организация «Бащинъ Край» — Женска Секция — Гранитъ Сити, Илиноисъ, Съед. Щати » 100

77. Македонска Патриотична Организация «Дамянъ Груевъ» — Женската Секция — Индианаполисъ, Индиана, Съед. Щати .......... 200

78. Македонска Патриотична Организация «Охридъ» Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щати . . . .» 10

79. Македонска Патриотична Организация «Охридъ» — Женската Секция — Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щати » 5

 

13

 

 

80. Македонска Патриотична Организация «Прилѣпъ», Стилтонъ, Пенсилвания, Съед. Щати ...» 25

81. Македонска Патриотична Организация «Родина», Гери, Индиана, Съед. Щати ....... 50

82. Наумовъ Василъ отъ Кономлади, Костурско ; живущъ въ Барбертонъ, Охайо, Съед. Щати . .» 25

83. Низамовъ Христо отъ с. Янковецъ, Рѣсенско ; живущъ въ Индианаполисъ, Индиана, Съед. Щати .» 50 неговата съпруга Славка отъ с. Пѫтеле, Леринско» 25 неговия синъ Никола ....... 25 неговата дъщеря Вирджиния ...... 25 неговия внукъ Христо ....... 25

84. Николовъ Георги, свещеникъ, отъ Крушево ; живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щати . « 50 неговата съпруга Вѣрка отъ Тетово ; въ паметь на родителитѣ си Никола и Анна Буневи» 50

85. Николовъ Димитъръ и съпругата му Евантия отъ с. Търсйе, Лерин. живущи въ Торонто, Онт. Канада, въ паметь на синъ имъ Александъръ ...» 25

86. Новачковъ Илия отъ с. Бобища, Костурско ; живущъ въ Ню-Йоркъ, Съед. Щати . .» 15

87. Новачкови Стасе и Борисъ отъ с. Габрешъ, Костурско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада ...» 50

88. Олеви Никола и Мица отъ Воденъ и Пѫтеле, Леринско ; живущи въ Кливеландъ, Охайо, Съед. Щати .» 15

89. Олеви Джимъ и Тина, по родители отъ Воденъ и Леринско ; живущи въ Кливеландъ, Охайо, Съед. Щати » 15

90. Павловъ Иванъ отъ Крива Паланка : живущъ въ Торонто, Онт. Канада . . .» 10

91. Панзовъ К. Георги отъ гр. Крушево ; жкзущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щати .» 100

92. Пановъ Никола отъ с. Брѣзница, Костурско ; живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щати .» 50

93. Пановъ Тами Джеймсъ, по родители отъ с. Въмбелъ, Кюстурско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада, въ паметь на брата си Джорджъ Джеймсъ . .» 100

94. Парговъ Никола отъ Скопйе ; живущъ въ Елъ Кайонъ, Калифорния, Съед. Щати ; внесълъ 50 долари за «Спомени II», пропустнати да се отбележатъ ; а за настоящата книга внесълъ 100 долари ; всичко . . . . . .» 150

95. Переловъ Стефе отъ с. Дрѣновени, Костурско ; живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щати .» 25

96. Перови Дине и Зоя отъ с. Баница, Леринско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада » 50

97. Попови Антонъ и Димитъръ отъ с. Брѣзница, Петричко; живущи въ Синсиннати, Охайо, Съед. Щати . .» 500

98. Поповъ Викторъ, по родители отъ с. Владово, Воденско ; живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ » 25

99. Репацевъ Иванъ отъ с. Смърдешъ, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада . . . .» 100

 

14

 

 

100. Симеоновъ Георги отъ Охридъ ; живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щати » 2

101. Симеоновъ Миле отъ с. Тресонче, Дебърско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада . . . .» 150

102. Стояновъ Пандели отъ с. Барбарево, Струмишко ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада . . . .» 100

103. Спахиевъ Георги отъ Неврокопъ : живущъ въ Фортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щати » 100

104. Тодорови Димитъръ и Анка отъ Крива Паланка ; живущи въ Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щати .» 35

105. Тодорова Хр. Свѣтла отъ с. Крушйе, Рѣсенско ; живуща въ Торонто, Онт. Канада » 25

106. Тодоровъ Филипъ отъ с. Неволяни, Леринско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 25

107. Христовъ Методи отъ о. Прекопана, Костурско ; живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щати .» 25

108. Цаковъ Александъръ отъ гр. Банско, Разложко ; живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ . . . .» 50

109. Цафарови Лазаръ и Живка отъ с. Смърдешъ, Костурско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада . . . .» 50

110. Централниятъ Комитетъ на Македонскитѣ Патриотически Организации въ Съединенитѣ Щати и Канада » 5.000

111. Чалевъ Карлъ отъ Екши-Су, Леринско ; живущъ въ Индианаполисъ, Индиана, Съед. Щати » 10

112. Чаневъ Методи отъ с. Острово, Воденско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати . .» 100

113. Читакови Иванъ и Анна отъ София ; живущи въ Италия ........ 30

114. Чокревъ Коста отъ с. Буфъ, Леринско ; живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щати .» 2

115. Чукалевъ Тодоръ отъ Рѣсенъ ; живущъ въ Алтонъ, Илиноисъ, Съед. Щати . .» 300

116. Шайковъ Никола отъ с. Дѣлчево, Неврокопско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 25

117. Шамандурови Ставро и Василъ отъ с. Смърдешъ, Костурско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада .» 60

118. Шинковъ Атанасъ отъ с. Косинецъ, Костурско ; живущъ въ Ню-Йоркъ, Съед. Щати ...» 25

119. Шоповъ Кириако отъ с. Кондораби. Костурско ; живущъ въ Ню-Йоркъ, Съед. Щати ...» 25

120. Янковъ Василъ отъ с. Търсйе, Леринско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада » 50

 

ОТЪ ДРУЖЕСТВО «Т. АЛЕКСАНДРОВЪ» ВЪ БРЮКСЕЛЪ

 

121. Атанасова Роза отъ Добри Лаки, Св. Врачко ; живуща въ Брюкселъ, Белгия -....» 30

122. Бойчевъ Панаиоти отъ Битоля ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 20

123. Вансевенаятъ Марил, белгийка отъ Ла Панъ ; живуща въ Брюкселъ, Белгия . . . . .» 10

124. Гуджаловъ Никола отъ Велюса, Струмишко ; 125. живущъ въ Брюкселъ, Белгия ;» 10

 

15

 

 

125. Дамяновъ Василъ отъ Раково, Кюстендилско ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 4

126. Даневъ Георги отъ Петричъ ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 20

127. Карагйозовъ Христо отъ Ново-Село, Щипско ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 20

128. Костовъ Филипъ отъ Кромидово, Св. Врачко ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 4

129. Марковъ Марко отъ Серменинъ, Гевгелийско ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 30

130. Меиеръ Маргаритъ, германка, отъ Спаеръ, Германия .» 6

131. Михайловъ Борисъ отъ Велюса, Струмишко ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 30

132. Николовъ Траянъ отъ Шурленци, Преспанско ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 20

133. Николова Николина отъ Дърмени, Преспанско ; живуща въ Брюкселъ, Белгия ...... 5

134. Николовски Бьорче отъ Езерени, Преспанско ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 20

135. Парговъ Христо отъ Полчища, Мариово, Прилѣпско ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 20

136. Проевски Стефанъ отъ Рѣсенъ ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 4

137. Ролевъ Василъ отъ Берово ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия ...... 2

138. Трайковски Трайче отъ Палчища, Мариово, Прилѣпско, живущъ въ Куртъ-Сенъ-Етиенъ, Белгия . . .» 10

139. Челебиевъ Христо отъ Струмица ; живущъ въ Брюкселъ, Белгия . . . . .» 10

140. Челебиевъ Коце, родень въ Брюкселъ, Белгия ; по баща отъ Струмица ......» 10

 

[Next]

[Back to Index]