Спомени. II. Освободителна борба 1919 - 1924 г.
Иванъ Михайловъ

 

Иванъ Михайловъ

 

Спомени

 

II. Освободителна борба 1919 - 1924 г.

 

Copyright 1965 by Ivan Michailoff

All Rights Reserved

Всички права запазени отъ автора

 

Printed in Belgium by

A. ROSSEELS PRINTING Cо

70, rue du Canal — Louvain

tel. 016/219.62

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържание стр. 5

 

Дарители по отпечатване споменитѣ на Иванъ Михайловъ 11

Уводни думи 17

 

ЧАСТЬ ПЪРВА — МАКЕДОНИЯ НАНОВО ПОДЪ СРЪБСКО И ГРЪЦКО РОБСТВО. 19

 

I. МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ НА РАБОТА : При Александровъ. — Арестуване на Александрова и Протогерова, бѣгството имъ отъ затвора. — Атентата въ театъръ „Одеонъ". — Гйорче Петровъ става близъкъ на българското вѫтрешно министерство. — Създаване и дейность на студентското дружество „Вардаръ". — Опозиция всрѣдъ македонската емиграция ; становищата ѝ. — Бѣгла преценка за емиграцията ни въ България. 21

 

II. РЕШЕНИЯТА ВЪ ПАРИЖЪ : Политическитѣ факти до Балканската и първата свѣтовна война. — Проектъ за автономия на Македония. — Видни чужденци за създаване на отдѣлна македонска държава 45

 

III. БЪЛГРАДЪ И АТИНА ПОВТАРЯТЪ СВОЯТА ПОЛИТИКА. ТЕРОРЪ И ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ: Забрана на легални обществени прояви. — Полицейска сатрапия. — Държавни банди противъ народа. — Масови убийства въ с. Гарванъ. — Нѣкои числени указания за терора. — Събиране войници въ поробена Македония. — Характеристика за режима подъ „югославска" власть. — Гръцкиятъ режимъ въ южна Македония. — Масови убийства въ с. Търлисъ. — Недоволството на другитѣ народности въ Македония 56

 

IV. РОЛЯТА НА ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. — ВМРО НА СЦЕНАТА : Характеристика за Тодора. — Преценката на единъ четникъ за Александрова 79

 

V. РЕВОЛЮЦИОННА РАБОТА ВЪ РАЗЛИЧНИТѢ ОКОЛИИ : Начало на организирането. — Политическата цель на ВМРО. — Окрѫжно писмо на

 

5

 

 

Т. Александровъ относно конкретнитѣ искания на ВМРО. — Защо ВМРО нареди презъ ноемврий 1920 г. да се гласува за комунистическата листа. — Дейностьта въ Царево-селска околия. — Кочанска околия. — Сражение при с. Калиманци. — Наказание на Мите Соколарски и Шеретовъ. — Ренегати въ услуга на сръбската власть. — Държавното „Удруженйе противъ бугарскихъ бандита”. — Протести на сръбски вестници срещу държавнитѣ банди. — Кратовска околия. — Щипска околия. — Бѣгства отъ сръбскитѣ затвори. — Нападение надъ Каламатиевъ. — Сражение при с. Люботенъ. — Сръбската колонизация и нападението надъ с. Кадрафаково. — Кумановска околия. — Кой бѣ Кръсто Лазаровъ. — Сражение на Цвѣтанъ Спасовъ при с. Тополовикъ. — Скопска околия. — Велешка околия. — Никола Пито Гулевъ. — Илия Кушевъ. — Деиность въ Струмишки, Солунски, Сѣрски и Битолски окрѫзи. — Афери въ Струмишко. — Четата на Г. Въндевъ. — Чучковъ въ Малешевско. — Радовишка околия. — Арсо Локвички. — Илия Дигаловъ. — Любомиръ Весовъ 112

 

VI. ОЩЕ НѢКОИ ОСВѢТЛЕНИЯ ЗА ПОДЕТАТА БОРБА : Нелегални борци отъ другитѣ народности въ Maкeдoния. — Споразумявании съ албанцитѣ. — Задачата на нелегалната чета. — Селянитѣ и еснафитѣ главна опора на ВМРО. — Социалнитѣ и други стремлении на борбата. — Финансовитѣ срѣдства на ВМРО. — Доброволци откъмъ България. — Становище на други македонски народности. — Стйепанъ Радичъ и македонската борба. — Черногорци, албанци, маджари противъ сръбската тирания. — Сръбски вестници осѫждатъ режима на Бѣлградъ. — Югославия, Ромъния и Гърция обвиняватъ България заради борбата на Македония. Бѣлградъ и Атина взаимно се подозиратъ. — Европейската и американска преса взима подъ защита поробена Македония 158

 

 

ЧАСТЬ ВТОРА — УДАРИ ВЪ ГЪРБА НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ 183

 

VII. СЛЕДЪ БѢГСТВОТО НА ТОДОРА : Подпомагане на зараждащата се ВМРО 185

 

VIII. ЗНАЦИ НА СМУТНО ВРЕМЕ ВЪ БЪЛГАРИЯ 190

 

6

 

 

IX. НЕДОСТОЕНЪ СЪЮЗЪ НА БЪЛГАРСКАТА ВЛАСТЬ : Властьта се съюзява съ доказани разбойници. — Убийства надъ мирни граждани въ Кюстендилъ. — Предупреждение отъ Т. Александровъ до министъръ Ал. Димитровъ. — Наказването на Димитровъ. — Превзимане на градъ Кюстендилъ отъ милиция на ВМРО 196

 

X. РАЗБОЙНИЦИТѢ СТАВАТЪ „ФЕДЕРАТИСТИ”: Провиненитѣ се именуватъ „федератисти". — Пращане въ Македония чета, която да убие Т. Александрова. — Съчувствие къмъ македонската борба всрѣдъ разни обществени срѣди въ България. — Нападения надъ македонски дейци отъ органи на българската власть и контра-удари 207

 

XI. ТАЙНА РАБОТА ВЪ СОФИЯ : Услугата на млади софиянци. — Впрѣгатъ се въ борба новоизбѣгали отъ поробена Македония младежи. — Бомба въ софийския народенъ театъръ. — Криене изъ София и подпомагане на ВМРО. — П. Пенчевъ тръгва нелегаленъ за Македония. — Г. Атанасовъ въ София. — Среща на проф. Г. Кацаровъ съ войводата Бърлйо 213

 

XII. ЕДНА СРЕЩА СЪ ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ : Залавяне на пратени отъ сърбитѣ бандити отъ групата на Ил. Пандурски. — Правителствениятъ въорѫженъ отрядъ, воденъ отъ Тод. Паница и Стоянъ Мишевъ 233

 

XIII. ПОЛОЖЕНИЕТО ВЪ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ. — СПОМАГАТЕЛНА ВМРО : Какъ описва положението единъ окрѫженъ управитель на Стамболийски. — Необходимость отъ единство на македонскитѣ българи. — Окрѫжно на Т. Александровъ за създаване на спомагателна ВМРО. — Редъ и миръ въ Пиринския край следъ създаването на спомагателната организация. — Превзимане на Неврокопъ отъ милиция на ВМРО. — Последно предупреждение отъ Т. Александровъ до Ал. Стамболийски и колегитѣ му министри 238

 

XIV. САНДАНИСТИТѢ И ПРОЯВИТѢ ИМЪ : Кои бѣха нѣкога санданиститѣ ; какво представляваше сега Т. Паница. — Чести посещении на Сандански въ двореца при Царь Фердинандъ 247

 

XV. ЗЛОЧИНСТВА НА ВЛАСТИТѢ И ПАНИЦА ВЪ НЕВРОКОПСКО 257

 

7

 

 

XVI. ВОЕННИЯТЪ ПРЕВРАТЪ ВЪ БЪЛГАРИЯ НА 9 ЮНИЙ 1923 г. И МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ : Оскръбления къмъ офицерството. — Въ деня на преврата. — Има ли ВМРО участие вгь преврата. — Царь Борисъ и преврата. — По убийството на Стамболийски 262

 

XVII. ПРЕЦЕНКИ НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОНФЛИКТА МУ СЪ КАБИНЕТА HA СТАМБОЛИЙСКИ 273

 

XVIII. СЛЕДЪ ПРЕВРАТА ВЪ БЪЛГАРИЯ : Бѣлградъ губи важна своя позиция. — Наказанието на Райко Даскаловъ. — Министерскиятъ кабинетъ въ София подиръ преврата. — Опити за създаване партийно единство въ България. — Легалнитѣ македонски организации въ България и други страни. Комунистическо възстание. Комунисти злоупотрѣбляватъ съ името на ВМРО. — Опростено прегрешение на Н. Ризовъ. — Нѣкои искатъ македонска партия въ България 285

 

XIX. СТРАНИЧНИ ПРѢЧКИ ЗА ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДѢЛО : Писмо на Т. Александровъ до Стйепанъ Радичъ. — Разговоритѣ на ВМРО съ болшевикитѣ. — Окрѫжното писмо на Централния Комитетъ на ВМРО отъ 2 августъ 1924 година 312

 

Приложения 331

 

Показалецъ за имената 817

 

8

 

 

СПИСЪКЪ HA ПРИЛОЖЕНИЯТА

 

№ 1 Границитѣ на Македония стр. 333

№ 2 Уйнстонъ Чърчилъ за македонскитѣ българи 334

№ 3 Проектъ въ Парижъ за автономия на Македония 334

№ 4 Лойдъ Джорджъ за македонскитѣ българи 336

№ 5 Джеймсъ Баучеръ за независима Македония 337

№ 6 Английската Леибъръ-парти за независима Македония 338

№ 7 Лордъ Джеймсъ Брайсъ за отдѣлна макед. държава. 338

№ 8 Протестантскитѣ мисионери въ защита на македонскитѣ българи 339

№ 9 Дж. Баучеръ въ защита на македонскитѣ българи 340

№ 10 Договора за защита на националнитѣ малцинства въ Гъpция и въ сръбско-хърватско-словенската държава 343

№ 11 Българската държавна делегации въ Парижъ предлага създаване на независима Македония 345

 

№ 12-а Първиятъ сръбски и гръцки режимъ въ Македония (1912-1915 г.). Тероръ и денационализация 346

№ 12-б Извадки отъ рапорта на Карнегиевата анкетна комисия 359

№ 12-в Изгонени български учители отъ Битоля 380

№ 12-г Списъкъ за терора въ Македония подъ сръбска власть (1912-1915 г.) 383

№ 12-д Възстание въ Охридско-Дебърско (1913 г.) 525

№ 12-е Четническа борба (1913-1915 г.) въ Македония

№ 12-ж Нападението при Удово-Валандово 529

№ 12-з Бѣгства на македонскитѣ българи отъ редоветѣ на сръбската apмия 530

№ 12-и Бунтътъ въ Крагуевацъ на македонскитѣ новобранци българи 532

№ 13 Списъкъ за cpъбcкия и гръцки тероръ въ Македoния (1918-1924 г.) 535

 

№ 14 Коментаръ върху Конвенцията за размѣна на населeниятa (изселване) между Гъpция и Бългapия 694

№ 14-а Нѣкои примѣри за насилническитѣ методи на гръцкитѣ власти 697

№ 15 Животописни бележки за Тод. Александровъ 699

№ 16 Окрѫжна наредба на Т. Александровъ отъ 28 юний 1920 г. за изборитѣ въ Югocлaвия 700

№ 17 Загинали до м. августъ 1924 г. нелегални македонски българи (четници и войводи) 703

№ 18 Списъкъ на нѣкои нелегални борци до м. августъ 1924 г. 710

№ 19 Кратъкъ списъкъ на нѣкои сражения и афери 718

 

9

 

 

№ 20 Македонскиятъ българинъ въ борба за националната си свобода (данни за една улица въ Щипско Ново-село) стр. 722

№ 21 По-прсжвени участници въ Щипъ, презъ турския режимъ, въ ВМРО 725

№ 22 Пострадали въ Щипъ по аферата Каламатиевъ-хаджи Васковъ 728

№ 23 Отзиви на чуждата преса по македонския въпросъ 728

№ 24 Грабежи и разбойничества въ Македония 767

№ 25 Сътрудничество между българската власть и разбойници 773

№ 26 Стойче Добревъ и бандата му 782

№ 27 Условия на Т. Александровъ за помилване на провиненитѣ 784

№ 28 Показания на Владимиръ Сосипа 786

№ 29 Показания на Хр. Желѣзнички 787

№ 30 Писмо относно минали прояви на Яне Сандански 790

№ 31 Друго писмо по сѫщия въпросъ 792

№ 32 Писмо по сѫщия въпросъ 794

№ 33 Писмо по сѫщия въпросъ

№ 34 Оранжева (полицейска) експедиции въ Неврокопско 797

№ 35 Снимка на бандити, предали се на гръцкитѣ власти 798

№ 36 Показания на Лака Ивановъ 804

№ 37 Писмо отъ проф. Ал. Цанковъ до Ив. Михайловъ 806

№ 38 Писмо на проф. Ал. Цанковъ до Ив. Михайловъ относно убийството на Стамболийски 812

№ 39 Извадка отъ в-къ „Народно земедѣлско знаме" (ноемврий 1946 г.) 814

№ 40 Факсимиле на писмо отъ проф. Ал. Цанковъ до Ив. Михайловъ 815

 

[Back to Index]