Спомени. II. Освободителна борба 1919 - 1924 г.
Иванъ Михайловъ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 12-в

        ИЗГОНЕНИ УЧИТЕЛИ ОТЪ ГРАДЪ БИТОЛЯ (на 13 юлий 1913 год.)

 

 

А) ОСНОВНИ УЧИТЕЛИ ОТЪ ГРАДА :

1. Ефтимъ Миладиновъ, главенъ учитель, родомъ отъ гр. Щипъ.

2. Евгений попъ Симеоновъ, родомъ отъ гр. Кичево.

 

380

 

 

3. Благой Христовъ, родомъ отъ гр. Битоля.

4. Траянъ Коневъ, родомъ отъ Прилѣпъ.

5. Методи Бекяровъ, родомъ отъ гр. Прилѣпъ.

6. Борисъ Бѣлазелковъ, родомъ отъ гр. Прилѣпъ.

7. Христо Андрѣевъ, родомъ отъ Битолско.

8. Георги Илиевъ, родомъ отъ гр. Битоля.

9. Тома Заховъ, родомъ отъ Дойранъ.

 

Б) ОСНОВНИ УЧИТЕЛИ ОТЪ ОКОЛИЯТА :

1. Илия Димевъ, родомъ отъ Битолско.

2. Стоянъ П. Андоновъ, родомъ отъ Битолско.

3. Кръстю Атанасовъ, родомъ отъ Битолско.

4. Михаилъ Капиданчевъ, родомъ отъ Воденъ.

5. Антонъ Кръстевъ, родомъ отъ Дебърско.

6. Славейко Стрѣзовъ, родомъ отъ гр. Дебъръ.

 

В) КЛАСНИ УЧИТЕЛИ ОТЪ ГРАДА :

1. Лазаръ Цуневъ, директоръ на гимназията, родомъ отъ Гевгелийско.

2. Антонъ Димитровъ, директоръ на женската гимназия, родомъ отъ Тиквешко.

3. Никола Янишлиевъ, родомъ отъ Дойранъ.

4. Славейко Нечевъ, родомъ отъ гр. Велесъ.

5. Димитъръ Небреклиевъ, родомъ отъ Прилѣпъ.

6. Иванъ Василевъ, родомъ отъ Кайлярско (Емборе).

7. Петъръ Кировъ, родомъ отъ Кайлярско.

8. Георги Генчевъ, родомъ отъ гр. Битоля.

9. Александъръ Маджаровъ, родомъ отъ Охридъ.

10. Антонъ Кецкаровъ, родомъ отъ Охридъ.

 

Г) ДРУГИ ИЗГОНЕНИ :

1. Александъръ Развигоровъ, окрѫженъ училищенъ инспекторъ, родомъ отъ Щипъ.

2. Ахилъ Минджовъ, околийски училищенъ инспекторъ, родомъ отъ Охридъ.

3. Спиро Мирчевъ, секретарь въ Митрополилта, родомъ отъ Прилѣпъ.

4. Иванъ Петровъ, архиварь въ Митрополията, родомъ отъ Битоля.

5. Свещеникъ Иванъ п. Анастасовъ, родомъ отъ Охридъ.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]