Спомени. II. Освободителна борба 1919 - 1924 г.
Иванъ Михайловъ

 

ПОКАЗАЛЕЦЪ

 

I. Имена
II. Специални въпроси

 

        I. ИМЕНA  [*]

 

A.

Абазовъ Славчо, войвода — 225, 354

Абдулъ-Хамидъ, султанъ — 37, 60, 250

Авни Рустемъ — 160

Аврамовъ Асѣнъ — 27, 251-253

Аврамовъ, свещеникъ — 350

Аврамовъ Стефанъ, четникъ — 164

Аджаларски Василъ, войвода — 112

Адилъ Бей, проф. — 77, 164

Адлеръ — 298

Алайковъ Велинъ — 187, 188, 203, 208

Александровъ Коце — 202

Александровъ Тодоръ — 21-23, 25, 3133, 57, 65, 68, 79-84, 89, 90, 92-94, 96-99, 101-103, 108-114, 116, 118-124, 126-128, 130, 131, 136, 138, 144, 150, 151, 153, 155, 159, 173-176, 179, 180, 185, 186, 192, 196-199, 201-203, 207212, 217, 219-221, 224, 228, 231-234, 236-238, 240-246, 249, 254, 257, 268, 269, 276, 284, 287, 291-297, 304, 306, 307, 309, 312, 313, 317-319, 321, 324, 327-329, 356

Александъръ Велики — 230

Александъръ, краль сръбски — 49, 51, 132, 285, 351

Алихи Акимъ — 146

Алихи Скшейманъ — 145

Али Шефикъ Бей — 197

Алтимирски Никола — 221

Аметовъ Мустафа Ибраймовъ — 259

Ананиевъ В., четникъ — 143

Анастасовъ Григоръ — 57

Ангеловъ Петъръ — 245, 258

Андрѣевъ Ангелъ — 357

Антоновъ Никола — 292

Антовъ Ивановъ Стоянъ, войвода — 154, 208, 209

Анчевъ Василъ —148

Апостоловъ Николчо — 93

Арнолдъ Е. — 166

Асанъ Али — 145

Асанъ Хюсейнъ — 146

Асѣновъ Кръсто, войвода — 164

Атанасовъ Георги, подполковникъ — 128, 163, 228, 229, 235, 243, 296, 297, 306

Атанасовъ Гошо — 28

Атанасовъ Миланъ — 203

Атанасовъ Недѣлко — 287

Атанасовъ Филипъ д-ръ — 159, 208, 221, 258, 297, 320, 323, 324, 326

Ато Жоржъ — 176

Ацевъ Петъръ — 27

Ачковъ Димитъръ — 267

 

Б.

Бабамовъ Петъръ — 264

Бабата Атанасъ, войвода — 136, 143, 164

Бабунски Иованъ — 61, 62, 275, 351

Бадевъ Йорданъ — 231

Баждаровъ Георги — 188, 231

Байърдъ Дж. Ф. — 340

Балабановъ Ал., проф. — 48

Балабановъ Иванъ — 251-255

Балкански Комитетъ въ Лондонъ — 165

Балканско Съглашение — 176

Бараковъ Иванъ — 185

Баучеръ Джеймсъ — 52, 54, 174, 335, 337, 340, 341, 343, 728

Бедри Пелни — 159

Бекиръ, четникъ — 154

Бенешъ Едуардъ — 289

Бераръ Викторъ — 52

Берлински конгресъ — 47, 49

Berthelot — 334

Бичаклиевъ Стоилъ, четникъ — 129

Благоевъ Христо, четникъ — 163

Бобчевъ Илия — 287

Бобчевъ Стефанъ С. — 286

Богдановичъ — 170

Бойчевъ Никола — 260

Болийо Анатолъ Льороа — 52

Бондикевъ Ангелъ — 226

Бондикевъ Коце — 226, 227

Бондикевъ Христо, четникъ — 226

Борисъ III, царь — 193, 218, 251, 265-267

Ботевъ Христо — 32, 213, 276

Брайлсфордъ Н. — 236, 347

Брайсъ Лордъ Джеймсъ — 53, 339, 341

Брелъ Валтеръ — 176

Британска Енциклопедия — 283

Бугарчевъ Илия — 28

Будиславлевичъ Сава — 63

Бужбовъ Димче — 157

Буйновъ Ал., войвода — 164, 249

Букурещки договоръ 1913 г. — 48, 49, 51, 341, 347, 352

 

 

*. Отъ списъцитѣ, които сѫ дадени като приложения, въ този показалецъ сѫ посочени само нѣколко имена.

 

817

 

 

Буряхамъ Ж. — 166

Буровъ Атанасъ — 211

Буховъ Георги — 28

Бучковъ Стоянъ — 243

Бучишки Григоръ, четникъ — 136

Бъкстонъ Леландъ — 54, 338

Българията Кръсто, войвода — 164

Бъмкаловъ Стоянъ — 148

Бърльо Иванъ Янeвъ, войвода — 25, 135, 138, 141, 144, 202-206, 216, 230

Бѣлуховъ Петъръ — 260

Бюловъ, графъ — 50

 

В.

Вазовъ Иванъ — 47

Вайгандъ Густавъ, проф. — 342, 343

Вангели Пандели — 160

Вапцаровъ Иванъ — 255

«Вардаръ» дружество — 26-28, 30, 31, 146, 185, 301

Василевъ Алеко — 234, 235, 243, 260, 296

п. Василевъ Ангелъ, четникъ — 157, 234

Василевъ Василъ — 28

Василевъ Славейко, полковникъ — 270, 271

х. Васковъ Илия — 139

Везенковъ Гьошо — 62

Везенковъ Михайлъ — 62

Велевъ Никола — 301

Велиновъ Мите, четникъ — 107

Велишавовъ Мехмедъ — 260

Велковъ Лазаръ Дивлянски, войвода — 112, 143, 144

Велчевъ Дамянъ, полковникъ — 265, 270, 271, 296

Веляновъ Величко, войвода — 57, 144

Веляновъ Кръсто — 26, 28-30

Венизелосъ — 307, 308

Весовъ Любомиръ, войвода — 144, 146, 157

Видаковичъ — 57

Вилхелмъ Втори — 50

Витларовъ Нанчо — 218

Влайковъ Тодоръ Г. — 295

Влаховъ Димитъръ — 32, 134, 312, 313, 325-328

ВМОРО — 306

ВМРО — 21-23, 25, 26, 35-39, 42, 45, 46, 48, 65-68, 73, 79-82, 84, 85, 87-90, 94, 112-116, 119-122, 124-128, 131-133, 138-142, 144-150, 153-155, 157-164, 171, 173, 178-181, 185, 187, 188, 192, 196-200, 204, 207-210, 216, 217, 221-225, 230-232, 234, 238, 240, 241, 243-249, 253-255, 257, 260, 261, 263, 265, 268-271, 274, 276, 283-285, 287-293, 296, 297, 301, 303-307, 310-328, 330, 333, 352, 355, 356

Воденски Георги — 321

Войновъ Мите, четникъ — 62

Временна Комисия — 29, 34, 41

Вуичъ — 65

Вълковъ Иванъ, полковникъ — 266, 267, 270, 271

Вълковъ Кочо — 74

Въндевъ Георги, войвода — 148, 149

Въндо Стари, войвода — 149

Върховенъ Съветъ на Конференцията за миръ въ Парижъ — 173

Вяневъ Георги — 312

 

Г.

Гайгуровъ Славчо — 28

Генчевъ Ванко (Аспарухъ), войвода — 155, 235

Гарибалди Джузепе — 198

Гарвановъ Иванъ — 163, 248, 250-256

Гелевъ Живко — 27

Георгиевъ Евлоги — 221

Георгиевъ Кимонъ — 265, 267, 270, 271

Георгиевъ Петко, четникъ — 163

Георгиевъ Клинчарски Симеонъ, войвода — 80, 90, 92, 198, 199, 269, 284

Георгиевъ Стоянъ, четникъ — 156

Георговъ Ив. д-ръ проф. — 24, 48, 242

Герджиковъ Михайлъ, войвода — 164

Гешовъ Ив. Ев. — 45-47, 221

Гиргиновъ Ал. — 45

Гичевъ Димитъръ — 277

Гйошевъ Иванъ, четникъ — 145

Гладстонъ Уйлямъ — 174, 290

Годаръ Жюстенъ — 346

Голисъ Жоржъ — 52

Горно-Джумайско възстание — 49, 319

Гочевъ Гйошо, войвода — 254, 354

Границки Санде — 205

Грашевъ Иванъ — 30, 35

Грей Ед. — 48

Грековъ Александъръ — 193, 223, 281, 292

Григоровъ Кирилъ — 219

Гризебахъ А. д-ръ — 87

Гроганъ Леди — 179

Грозевъ Иванъ — 47

Груевъ Дамянъ — 36, 37, 113, 136, 150, 215, 301

Група «Освобождение» — 36

Грънчаровъ — 325

Грънчаровъ Стоянъ — 148

Гръцки Юмрукъ — 62

Гулевъ Никола, четникъ — 145, 212

Гули Пито, войвода — 145

Густи, проф. — 164

Гушлевъ Никола, четникъ — 156

Гущеровъ Тодоръ — 219

Гърдовски Йорде — 97, 133

 

818

 

 

Гюрковъ Йорданъ — 301

Гюрлуковъ Иванъ, четникъ — 156

 

Д.

Давидовичъ Люба — 120

Давидовъ Тома, войвода — 157, 164, 231

Даевъ Михайлъ, войвода — 164, 248

Даневъ, министъръ председатель — 45, 287

Д’Анунцио Габриеле — 168

Данчевъ Иванъ, четникъ — 164

Даскала Гйоре — 234

Даскаловъ Асѣнъ, четникъ — 163, 217-218

Даскаловъ Иванъ — 61

Даскаловъ Райко — 190, 203, 208, 217, 239, 285, 287, 289, 290, 320

Даскаловъ Христо — 198

Дашнакцютунъ, арменска организация — 222

Дебрешенски Георги — 243

Дей Пиеръ — 179

Декларация на Ц.К. на ВМРО отъ 1.8.1924 г. — 48

De Martino — 334

Д’Епере Франие, ген. — 173

Д’Етурнель дьо Констанъ, баронъ — 346

Дечевъ Димитъръ, войвода — 164

Дечевъ Никола, войвода — 164

Джамбазовъ Санде, четникъ — 62

Джидровъ Кирилъ — 28

Джолевъ Христо — 148

Джоневъ Иванъ — 354

Джуздановъ Мито, четникъ — 214, 310

Дзингарели Итало — 176

Диаманди — 164

Диамандиевъ Ихчиевъ Василъ, четникъ — 154

Дигаловъ Илия, войвода — 156, 157

Дикинсонъ — 298

Димитриевичъ Мита — 126

п. Димитриевъ Миланъ — 63

Димитровъ Александъръ — 22, 25, 35, 131, 198, 199, 201-203, 212, 244, 268, 271, 276, 284, 285, 320

Димитровъ Георги — 295, 323

Димитровъ «Ггопчето» Ичко, войвода — 154, 214

Димитровъ Любенъ — 27

Димитровъ Ставри — 354

Димитровъ Христо — 238, 239

Димовъ Вергилъ — 277

х. Димовъ Димо — 31, 35, 36, 152, 247, 277, 321

Диогенъ — 222

Di Villanova — 334

Добревъ Стойчо — 99, 132, 133, 198, 199

Добровски — 177

Доде Алфонсъ — 56

Драгачевацъ — 63

Дранювъ Кирилъ — 27, 28

Драшковичъ, министъръ — 59, 60, 321

Дубински — 287

Дървинговъ Петъръ — 231

Дърхамъ Едитъ — 355

Дътонъ Самуелъ Т. д-ръ проф. — 347

Дьо Пресансе Франси — 52

Дѣлчевъ Гоце — 36, 37, 80, 95, 136, 150, 152, 163, 197, 215, 220, 250, 251, 301

 

Е.

Евдокия, княгиня — 266, 267

Евтимовъ Симеонъ — 30, 221, 309

Едуардъ VII — 50

Еренталъ — 50

Есадъ Паша — 289

п. Ефремовъ Ване — 113

п. Ефтимовъ Иванъ — 211

 

Ж.

Жантизонъ Полъ — 176

 

З.

Замбаковъ Атанасъ — 147

Занковъ Георги — 34, 164, 223, 230, 233, 235

дѣдо Зао отъ с. Емирица — 90, 136

Зафировъ Запро, войвода — 147

«Звено», — 266

Здравена Зора — 28

Здравковъ Ангелъ, четникъ — 163

Земледѣлска Македонска Дружба — 36

Зия Дибра — 160

Златановъ Харалампи («Шаренъ Ампо»), четникъ — 95, 109, 127, 128, 130

Златаревъ Иванъ — 157

Златевъ Пенчо — 267

Златковъ Дончо, войвода — 150

Зографовъ Крумъ — 97, 98, 208

Зогу Ахмедъ — 160

 

И.

Ибраимовъ Алия, четникъ — 156

Ивановъ Йорданъ, проф. — 287

Ивановъ Йосифъ — 187, 188

Ивановъ Лука, войвода — 164

Ивановъ Моне — 188

Ивановъ Сандо — 219

 

819

 

 

Ивановъ Славе — 208, 209, 323, 324, 326

п. Ивановъ Илия, войвода — 234, 260

п. Ивановъ Константинъ — 260

Изпълнителенъ Комитетъ на македонската емиграция — 34, 39, 40, 43

Икономовъ — 244

Икономовъ Иванъ — 74

Илиевъ Иванъ, войвода — 154, 322

дѣдо Илиевъ Мито, войвода — 154

Илинденско възстание — 37, 38, 49, 119, 247, 319

Организация «Илиндень» — 223, 264, 300

Иширковъ А. проф. — 87

 

Й.

Йовковъ Арсени — 307

Йорданъ отъ с. Лѣзово, четникъ — 216

 

К.

Кабакчиевъ Хр. — 322

Кавуръ — 46

Кадри Ходжа — 159

Казасовъ Димо — 210, 268

Каламатиевъ Михайлъ — 139

Калйошъ — 158

Калфовъ, полковникъ — 265

Калчевъ Атанасъ, войвода — 154

Камбонъ Жюлъ — 50

Kammerer — 334

Кангаловъ Никола — 219

Кантарджиевъ Чудомиръ — 164

Капетански Насе — 95, 96

Каравеловъ Любенъ — 276

Кара-Георги — 172

Караджата Стефанъ — 213

Караджата Стефанъ, войвода — 91 127

Караджовъ Иванъ — 146, 147, 187, 211, 217, 224, 307

Карайордановъ Стефанъ — 28

Каракашевъ, д-ръ — 152

Карамановъ Христо — 244

Карамихайловъ Стоянъ — 28

Каранджуловъ Иванъ, д-ръ — 43, 212, 308

Каранфиловъ Миле «Кучкаро», четникъ — 214

Карасулски Иванъ, войвода — 149

Карнегиева Анкетна Комисия — 52, 57, 67, 347, 349, 350

Кастолди, полковникъ — 335

Като — 334

Кацаровъ Гаврилъ, проф. — 230, 287

Кацарски Илия — 148

Качарковъ Доню, войвода — 154

Келпековъ Иванъ, войвода — 154

Кемаловъ Г. — 261

Кемаловъ Димитъръ — 239, 258, 261

Кемалъ Паша Мустафа (Ататюркъ) — 128, 328

Кибрита — 193

х. Кимовъ х. Григоръ, помощникъ войвода — 104, 139

х. Кимовъ Моне — 138

Кингъ Х.В. — 339, 340

Св. св. Кирилъ и Методи — 85, 298, 352

Китинчевъ Спиро — 144

Кицевъ Пандо, четникъ — 156

Кларкъ Дж. Ф. — 340

Клемансо Жоржъ — 50, 178

Кльонковъ Ладе — 153

Кльонковъ Лазаръ, войвода — 153

Клисаровъ Коце — 357

Ковачевъ Йосифъ, проф. — 303

Козлевъ — 238, 244

Коларовъ — 323

Коларовъ Илия П., четникъ — 155

Колевъ Крумъ — 267

Колевъ Петрушъ — 352

Колинсъ Уолтъръ — 126, 176, 180

Колищърковъ Петъръ — 28-30

Комитетъ за нови държави — 334

Кондовъ Георги — 43

Константиновъ Алеко — 303

Константиновъ Петъръ — 61

Конференция въ Генуа — 173

Конференция въ Лозана — 164, 173, 298

Конференция на 2-я соц. Интернационалъ — 298

Корфъ, полковникъ — 75

х. Костадиновъ Тодоръ — 188

Костадинъ дѣдо, отъ с. Баничанъ — 259

Костаки отъ с. Колешино — 148

Костенцевъ Арсени — 30

Костенцевъ Михайлъ — 30

Костурковъ Стоянъ — 294-296

Коте отъ с. Руля — 275

Котевъ Иванъ — 352

Кошевецъ Христо — 357

Крамаржъ — 290

Красновски Иванъ — 23

Кратовски Мане, четникъ — 145

Крафтъ, д-ръ — 168

Кресненско възстание — 49

Крушевска Република — 37

Кръстевъ Траянъ Лакавишки, помощникъ войвода — 139

Кулишевъ Георги — 31

Куртевъ Владимиръ — 164, 188, 230

Куртишъ, четникъ — 154, 158

Кусевъ Владимиръ — 43

Кушевъ Бано — 146

Кушевъ Илия, войвода — 27, 145-147, 157

 

820

 

 

Кушевъ Петъръ, д-ръ — 145, 146

Кушевъ Тодоръ — 27, 146

Куюмджиевъ Арсо — 148, 154

Куюнджичъ — 70

Кърчовалията Илия, войвода — 154

Кьосеивановъ Георги — 193

Кюлевъ Благой — 28

Кюлевъ Илия — 260

 

Л.

Лазарова Иванова Мария — 260

Лазаровъ Иванъ — 260

Лазаровъ Кръсто, войвода — 112, 141, 143, 306, 354

Лазаровъ Тодоръ — 80, 146

Лазичъ Жика — 63, 312

Лайбиъръ A. X., д-ръ — 53

Лапанда, дѣдо — 259

Laroche 335

Leeper — 334

Лейбъръ Парти въ Англия — 52, 338

Лековъ Стоянъ Царо, войвода — 145 Лерински Илия, войвода — 156 Лерински Марко Ивановъ, войвода 164

Лесновски св. Гаврилъ — 67

Лилинковъ Илия — 219

Липманъ Уолтъръ — 51

Лисицата — 138

Личевъ, ген. — 269

Личката — 193

Ллойдъ Джорджъ Давидъ — 52, 178, 336

Локвички Арсо, войвода 155, 157

Лонгъ Едуардъ — 175

Лудендорфъ, ген. — 202

Лукашъ — 287

Лѣсевъ Петъръ, войвода — 112

Льо Бонъ Гюставъ — 311

Льондевъ Кръсто — 207

Лютвиевъ Атанасъ — 348

Лямевъ Григоръ — 275

Ляповъ Димитъръ Гуринъ — 222

 

М.

Маджаровъ Атанасъ — 187

Маджаровъ Лазаръ — 211

Мазонъ Андре, проф. — 178

Майореско Титу — 48

Македонски Наученъ Институтъ — 112

Малешевски Илйо дѣдо, войвода — 68

Малинковъ Сандо, четникъ — 188

Малиновъ Александъръ — 286, 287

Малонъ Сесилъ Л’Естрейнджъ, полковникъ — 53

Мандарче Велко — 209

Маневъ П. — 301

Маноловъ — 204

Маркъмъ Рувимъ — 176

Марчевъ Георги — 28

Масарикъ Алиса — 286

Матковичъ Добрица — 63, 64, 134, 321

Матовъ Христо — 79, 80, 118, 146, 249, 254

Махно — 235

Мацанкиевъ Д. — 281

Мачекъ Владко, д-ръ — 166

Mazes S. Е. — 51

Медаровъ Димитъръ. четникъ — 90, 91, 97, 99, 107, 108, 112, 130, 131

Меморандумъ на ВМРО до ОН, 1924 г. — 66

Мерджановъ Славе, войвода — 164

Мечкаровъ Йорданъ — 267

Миладиновъ Ат. — 301

Милевъ Никола, проф. — 70, 242, 273, 275, 278, 292, 308

Miller David Hunter — 51, 334, 335

Милетичъ Лгобомиръ, проф. — 24, 33, 42, 185, 192, 242, 296, 303, 308

Милковичъ Животинъ, поручикъ — 352

Милюковъ Павелъ, проф. — 23, 120, 188, 286, 287, 347

Митевъ Ионо — 271

Митовичъ, приставъ — 252-254

Михайлова Менча — 253

Михайловски Стоянъ — 303

Михайловъ Димитъръ — 43

Михайловъ Иванъ — 225, 251

Михайловъ Панчо, войвода — 97-100, 126, 128, 203, 204

Мицевъ Христо, свещеникъ — 61

Мишевъ Стоянъ — 133-135, 208, 260, 297, 312, 323-326

Молловъ Владимиръ — 158, 293

Моневъ Михайлъ — 23, 211, 312

Morley Headlam — 334

Мотикаровъ Иванъ — 217

Мула Ахмедъ — 260

Муструка Кочо, войвода — 150

Мълчанковъ Иванъ, четникъ — 234, 260

Мълчанковъ Стоянъ — 258, 260

Мърквичка, проф. — 286, 287

Мърмевъ Петъръ — 188

 

Н.

Настевъ, върховистски войвода — 231

Наутлиевъ Мишо, четникъ — 97, 129

Начевъ Владимиръ — 270

Неджибъ Бей Драга — 167

Недѣлковъ Мише, четникъ — 105, 129, 163

 

821

 

 

[[ Страници 822-823 липсват ]]

 

823

 

 

Тито Брозъ — 312

Титони — 50

Тиховъ, д-ръ — 220

Тодоровъ Коста — 194, 224, 276, 279, 283, 321, 325

Тодоровъ Лазаръ «Фертико» — 209

Тодоровъ Панчо (Калята) — 358

Тодоровъ Тодоръ — 39, 55

Толстой Левъ — 56

Томева Цвѣта — 64

Томовъ Коста — 204

Томсонъ, ген. — 176, 179, 286

Тончевъ — 198

Топалджиковъ, ген. — 269

Тополовъ Тома — 57

Торлаковъ — 204

Тошевъ А. — 45, 48

Трайковъ Илия — 148

Трайковъ Пецо — 156

Трайчевъ, поручикъ — 225

Трумбичъ Анте, д-ръ — 49

Тунджанска дивизия — 81

Тушо отъ с. Колешино — 148

Търговишки Кръсто — 61, 321

Tyrrell — 335

 

У.

Удърфъ В. Лайлъ — 339, 340

Узуновъ Ангелъ — 187

Уйлсонъ Уудроу — 51, 54, 299, 335, 339

Умленски Хр. — 321

Унче — 236

 

Ф.

Фаденхехтъ, проф. — 287

фонъ Фалкенхайнъ, ген. — 50

Федеративенъ комитетъ — 34

Фердинандъ, царь български — 45, 46, 251-255

Филиповъ Стоянъ — 74, 187, 260

Филипъ Македонски — 230

Францъ Йосифъ — 49

 

X.

Хаджи Димитъръ — 164, 213

Хаджията Теодоси — 90, 136

Хазнатарски Гогата, войвода — 154

Харизановъ Иванъ — 294

Харлаковъ, капитанъ — 230, 270

Харлаковъ Н. Ив. — 270, 316

Хартъ В. X. Лиделъ — 50

Херберъ Обрей — 54

Хинденбургъ, ген. — 202

Христовъ Димитъръ — 231

п. Христовъ Георги, войвода — 157

Hudson Manley О. — 334

Хърстъ Франсизъ В. — 346

Хюсеинова Ава Бабичка — 260

 

Ц.

Цанковъ Александъръ — 231, 266, 267, 270, 286, 292, 310, 315, 323, 325

Цановъ Стефанъ — 277, 279

Цариградска Конференция, 1876 г. — 49

Цариградски Парламенъ — 48, 85

Цвиичъ, проф. — 169, 348

Цвѣтковъ Параскевъ, войвода — 164

Церетели — 298

Циклевъ Григоръ — 133, 260, 261, 321, 326

Цилевъ Димитъръ — 301

Цицваричъ Кръсто — 169

Цицонковъ Йорданъ (Николовъ Атанасъ) — 218, 285-287, 289, 290

Цоневъ Б., д-ръ — 47

Цура Байрамъ Бегъ — 160

Църковенъ Съборъ — 299, 300

Църнилишки — 97

Църцорийски Дончо — 61, 321

Цѣрски Янe — 97, 103

 

Ч.

Чавчето Славе, войвода — 157

Чакаларовъ Василъ, войвода — 141, 156

Чаулевъ Петъръ, войвода — 22, 81, 231, 290, 312, 323-327, 356

Чернодрински Войданъ — 30

Чернопѣевъ Христо, войвода — 81, 112, 141, 164, 231, 232, 234, 356

Чичевъ, поручикъ — 236

Чкатровъ Йорданъ — 26-30, 301

Чолаковъ Асѣнъ, четникъ — 163

Чолаковъ Гйошо, войвода — 145

Чорбаджисъ — 75

Чочковъ Стойчо — 208, 260, 321

Чуклевъ Пано — 193, 223

Чукуровъ Александъръ — 236

Чупариновъ Дончо — 214, 313

Чучковъ Ефремъ, войвода — 25, 80, 94, 96, 150-153, 351

Чърчилъ Уйнстонъ — 51, 196, 334

 

Ш.

Шалдевъ Василъ — 27

Шалдевъ Христо — 187

Шандановъ П., четникъ — 144

Шеба Янъ — 287

Шерадамъ Андре — 52

 

824

 

 

Шеретовъ Коце — 131

Шишмановъ Иванъ, д-ръ — 47

Шкартовъ Мишо — 154

«Шофьора» Владо, Черноземски (Георгиевъ Величко), четникъ — 102, 139, 216

Шукингъ Валтеръ, проф. — 346

 

Щ.

Щаба на 3-а бригада на македонското опълчение — 81

Щерю Юнака, войвода — 149

 

Ю.

Юруковъ Василъ — 265

Юруковъ Никола, архитектъ — 32, 34, 208, 221, 297, 320

Юруковъ Петъръ, войвода — 164

Юсни Цура — 160

 

Я.

Яворовъ Пѣю — 37, 118, 163, 220

Ягичъ Ватрославъ, проф. — 177

Янакиевъ Ташко — 233, 235, 236, 260

Янeвъ Спасъ — 228

п. Янeвъ Гйошо — 206

Янковъ, полковникъ — 231

Яшаръ Еребара — 160

 

825

 

 

 

    II. СПЕЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

 

Дѣлежътъ на Македония — 45, 46, 47

Разлика между турския режимъ и наследилитѣ го сръбски и гръцки — 84-89

Чужденци за българщината въ Македония — 52, 53, 54, 176, 177, 178, 334, 336, 338, 339-340, 340-343, 732-739

Основната цель на борбата — независимость на Македония — 115-124

Условия за прекратяване на нелегалната борба — 122, 123

Признания на сръбската преса за насилническия сръбски режимъ — 134, 135, 136, 170, 740-747

Признания на гръцката преса за насилническия гръцки режимъ 747-748

Мнения на чужденци за сръбския режимъ въ Македония — 749-751, 752-764

Сръбскитѣ държавни банди въ Македония — 61, 62, 131-136

Масовитѣ убийства въ с. Търлисъ 74-77

Масовитѣ убийства въ с. Гарванъ — 63-65

Права на националнитѣ малцинства — 343-345

Независимостьта на Македония — 28, 31, 36-41, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 124, 174, 175, 179, 334-336, 337, 338, 340343, 346, 728-747

Важность на македонския въпросъ — 49

Положението на другитѣ народности въ Македония (освенъ българитѣ) — 77-78

Конвенция за «доброволно изселване» — 73, 73-77, 694-698

Колонизация на сърби въ Македония — 73, 139-141

Гласуване за югославската комунистическа партия — 124, 126

Фалшивитѣ сръбски лозунги за славянство и за балканска общность — 167

Безосновни обвинения къмъ България — 171-172

Срещи и изявления на Т. Александровъ предъ чужди журналисти — 120-124, 173-177, 313-317, 318-319, 319-328, 764-766

Сближението между България и Югославия при управлението на Стамболийски — 278-280

«Македонскитѣ чукари» — 191

Македонската емиграция и ВМРО — 42

«Федералиститѣ» — 30, 31, 34-36, 39, 41, 207-209

Студентското дружество «Вардаръ» — 301

Македонската парламентарна група въ България — 302-303

Трѣбваше ли да се създаде македонска политическа партия въ България — 307-309

Споразумявания съ албанцитѣ за обща борба — 158

Убийството на Стамболийски — 268-272

Опити за сбществено обединяване въ България — 293-296

Разговори съ болшевишки представители — 322-328

Отношенията между Т. Александровъ и Стйепанъ Радичъ — 313-317

Доброволци отъ България въ ВМРО — 163

 

[Previous]

[Back to Index]