Спомени. II. Освободителна борба 1919 - 1924 г.
Иванъ Михайловъ

 

ДАРИТЕЛИ ПО ОТПЕЧАТВАНЕ СПОМЕНИТѢ HA ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ.

 

Похвално е за нашата македоно-българска общественость, че и отпечатването на настоящата книга става съ народно участие и помощь. Така стана и съ първата книга отъ мои спомени, както е посочено въ самата нея.

 

Съ благодарность посочвамъ тукъ имената на дарителитѣ, всички живущи въ новия свѣтъ, но останали привързани къмъ каузата на поробена Македония.

 

1. Аджиевъ Георги отъ с. Екшису, Леринско ; живущъ въ Индианаполисъ, Инд., Съед. Щати Долари 100

2. Алексовъ Ангелъ отъ с. Селце, Прилѣпско ; живущъ въ Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щати » 20

3. Анастасовъ Христо отъ с. Турйе, Костурско ; живущъ въ Сентъ Луисъ, Мисури, Съед. Щати » 100

4. Андрѣевъ Мичо отъ с. Горно Дупени, Рѣсенско ; живущъ въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щати » 50

5. Атанасова Ката отъ с. Неволяни, Леринско ; живуща въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 2

6. Ацевъ Димитъръ отъ с. Брѣзница, Свети Врачко ; живущъ въ Торонто, Онт., Канада » 50

7. Ацевъ Петъръ отъ Скопйе ; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щати » 100

8. Банскалиевъ Борисъ отъ с. Мосомище, Неврокопско ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 10

9. Бекташъ Миланъ отъ Прилѣпъ ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 5

10. Битовъ Лазаръ, по родители отъ с. Габрешъ, Костурско живущъ въ Торонто, Онт., Канада, въ честь на баща си Никола Битовъ и дѣдо си (баща на съпругата му) Атанасъ Лазовъ, живущъ въ Фортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щати » 1.500

11. Бундевъ Вангелъ отъ с. Лнковецъ, Рѣсенско ; живущъ въ Алтонъ, Илиноисъ, Съед. Щати » 50

12. Василева П. Фания отъ с. Екшису, Леринско; живуща въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 2

13. Василевъ Кирилъ отъ с. Дреновени, Костурско ; живущъ въ Гранитъ Сити, Илиноисъ, Съед. Щ. » 50

14. Георгиева Урания отъ Леринъ ; живуща въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 1

15. Георгиевъ Василъ отъ с. Радойна, Охридско ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 5

16. Главчевъ Андонъ отъ с. Черешница, Костурско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 100

 

11

 

 

17. Григоровъ Михайлъ отъ с. Богданци, Гевгелийско ; живущъ въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 5

18. Гриевъ Смиленъ отъ Беровско ; живущъ въ Синсииати, Охайо, Съед. Щати » 5

19. Даниловъ Никола отъ Радовишко ; живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Калиф., Съед. Щ. » 10

20. Димитровъ Анастасъ отъ Буфъ, Леринско ; живущъ въ Барбертонъ, Охайо, Съед. Щати » 6

21. Димитровъ Любенъ, Индианаполисъ, Инд., Съед. Щати ; родомъ отъ Битоля. » 50

22. Дотинъ Никола отъ Леринъ ; живущъ въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щати » 10

23. Дошева Султана отъ Суровичево ; Кирилъ и Виктория Казакови — Кирилъ по родители отъ Зелениче, Леринско, а жена му отъ Суровичево ; живущи въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 5

24. Дурато Майкъ отъ с. Гопешъ, Битолско ; живущъ въ Ийстъ Сентъ Ауисъ, Илиноисъ, Съед. Щати » 100

25. Ефтимовъ Христо отъ Струга ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 100

26. Золумовъ Никола Гировъ отъ Софлу, Тракийско, по родители отъ с. Габрешъ, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт., Канада » 50

27. Ивановъ Бориславъ отъ Неврокопъ ; живущъ въ Индианаполисъ, Инд., Съед. Щати » 55

28. Ивановъ Йонче отъ Жупа Селце, Дебърско ; живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Калиф., Съед. Щати » 10

29. Илиевъ Анастасъ отъ с. Арменско, Леринско ; живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щати » 10

30. Иловъ Стоянъ отъ с. Велгощи, Охридско ; живущъ въ Гери. Инд., Съед. Щати » 10

31. попъ Исаковъ Аспарухъ Д-ръ, по родители от Емборе, Кайлярско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 100

32. Ичкаровъ Методи отъ Пѫтеле, Леринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 5

33. Карговъ Андонъ отъ с. Екшису, Леринско ; живущъ въ Дирборнъ, Мич., Съед. Щати » 50

34. Кемпъръ Нада и Монти, — мѫжа американецъ, съпругата по родители отъ Дупени, Рѣсенско ; живущи въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щати » 10

35. Ковачевъ Георги, по родители отъ Воденъ ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 5

36. Колянови Никола и Лена отъ Мокрени, Костурско ; живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 5

37. Коневъ Борисъ отъ с. Варошъ, Прилѣпско ; живущъ въ Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щати » 40

 

12

 

 

38. Костовъ Георги отъ Баница, Леринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 5

39. Котевъ Димитъръ отъ Кономлади, Костурско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 10

40. Краевъ Кирилъ отъ Екшису, Леринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 50

41. Кръстамовъ Глигоръ отъ Екшису, Леринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 10

42. Кръстеви Стефанъ и Поликсена отъ с. Дупени, Рѣсенско ; живущи въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щати » 20

43. Кузманова Мария, живуща въ Гери, Инд., Съед. Щати — въ паметь на съпруга си Христо » 20

44. Кръстовски Димитъръ отъ с. Габрешъ, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт., Канада » 200

45. Лазовъ Атанасъ отъ Шестеово, Костурско ; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щати » 50

46. Лейковъ Лазаръ отъ Шестеово, Костурско ; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щати » 50

47. Македоно-българска източно-православна църква «Свети Георги», Торонто, Онт., Канада » 1.500

48. Македонска Патриотическа Организация «Тодоръ Александровъ», Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щати » 100

49. Македонска Патриотическа Организация «Бащинъ Край», Гранитъ Сити, Илиноисъ, Съед. Щати » 50

50. Македонска Патриотическа Организация «Братя Миладинови », Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щати » 50

51. Македонска Патри-отическа Организация «Победа», Торонто, Онт., Канада » 100

52. Македонска Патриотическа Организация «Победа» —Женската Секция —, Торонто, Онт., Канада » 1.500

53. Македонски Патриотически Организации «Победа» и «Правда», Торонто, Онт, Канада » 500

54. Македонска Патриотическа Организация «Прилѣпъ», Стилтонъ, Пенсилваиил, Съед. Щати » 100

55. Македонска Патриотическа Организация «Родина», Гери, Инд., Съед. Щати » 100

56. Манова София отъ с. Мокрени, Костурско; живуща въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 3

57. Марковъ Благой отъ с. Габрешъ, Костурско; живущъ въ Торонто, Онт., Канада » 500

58. Марковъ Спасъ отъ с. Брѣзница Петричко ; живущъ въ Торонто, Канада » 40

59. Мелановъ Никола отъ Кономлади, Костурско; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 100

60. Миленковъ Георги, живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Съед. Щати » 5

 

13

 

 

61. Миленковъ Йонче отъ Битоля; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 50

62. Мирчевъ Асенъ, по родители отъ Прилѣпъ; живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щати » 5

63. Михайловски Методи, по родители отъ Велесь; живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щати » 5

64. Михайловъ свещ. Василъ, по родители отъ Битоля; живущъ въ Торонто, Онт., Канада » 50

65. Михайловъ Никола Фотовски, по родители отъ Дрѣновени, Костурско; живущъ въ Торонто, Онт., Канада » 1,000

66. Мицевъ Никола отъ Баница, Леринско; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 2

67. х. Мицевъ Стоянъ отъ Суровичево; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 10

68. х. Мицевъ Христо отъ Суровичево; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 5

69. Мишевъ Стефанъ отъ Скопйе; живущъ въ Флинтъ, Мич., Съед. Щати » 25

70. Наумова Анастасия отъ Битоля; живуща въ Барбертонъ, Охайо, Съед. Щати » 2

71. Наумовъ Василъ отъ Кономлади; живущъ въ Барбертонъ, Охайо, Съед. Щати » 5

72. Николовъ свещ. Георги отъ Крушово; живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щати » 100

73. Николовъ Живко отъ Леорѣка, Рѣсенско; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 5

74. Низамовъ Христо отъ Лнковецъ, Рѣсенско ; живущъ въ Индиаполисъ, Инд., Съед. Щати » 50

75. Палчевъ Енди отъ Косинецъ, Костурско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 5

76. Пандовъ Благой отъ Дрѣновени, Костурско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 5

77. Папазовъ Божинъ отъ с. Желево, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт., Канада » 50

78. Петрови Фоти и Спаса отъ с. Зелениче, Леринско ; живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 3

79. Пешовъ Никола отъ Церово, Леринско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 5

80. Поповъ Антонъ отъ с. Брѣзница, Петричко ; живущъ въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 110

81. Поповъ Димитъръ отъ с. Брѣзница, Петричко ; живущъ въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 5

82. Поповъ Мишо отъ Битоля ; живущъ въ Аосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щати » 10

83. Прентовъ Йонче отъ с. Велгощи, Охридско ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 4

 

14

 

 

84. Ралевъ Лазаръ отъ с. Габрешъ, Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт., Канада » 100

85. Ристовъ Борисъ отъ с. Сапотско, Рѣсенско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 5

86. Спасовъ Цене отъ Битолско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 2

87. Спахиевъ Георги отъ Неврокопъ ; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щати » 50

88. Спиртови Кочо и Роза — респективно отъ с. Мокрени, Костурско и отъ с. Зелениче, Леринско ; живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 5

89. Ставревъ Иванъ отъ с. Дупени, Рѣсенско ; живущъ въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед, Щати » 20

90. Стефовъ Киме отъ с. Кривени, Рѣсенско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 5

91. Сугарева Дейзи, живуща въ Гери., Инд., Съед. Щати — въ паметь на съпруга си Христо ; » 10

92. Талевъ Тралнъ отъ Битоля ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед, Щати » 5

93. Тасевъ Христо отъ Прилѣпъ ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 100

94. Тесови Кирилъ и Катерина отъ с. Мокрени, Костурско ; живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 5

95. Тодоровъ Димитъръ отъ Крива Паланка ; живущъ въ Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щати » 50

96. Трайковъ Стоянъ отъ с. Нередъ, Леринско ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 10

97. Филевъ Атанасъ отъ Охридъ ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 10

98. Филевъ Илия отъ Охридъ ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 10

99. Филиповъ Анастасъ отъ с. Арменско, Леринско ; живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щати » 10

100. Христовъ Методи отъ Прекопана, Костурско ; живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щати » 20

101. Христовъ Тодоръ отъ с. Глвато, Битолско ; живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щати » 20

102. Христовъ Христо живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щати » 10

103. Цицковъ Михайлъ отъ с. Екшису, Леринско ; живущъ въ Индианаполисъ, Инд., Съед. Щати » 50

104. Чалевъ Кирилъ отъ Екшису, Леринско ; живущъ въ Индианаполисъ, Инд., Съед. Щати » 25

105. Чаневъ Методи отъ с. Острово, Воденско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щати » 200

106. Чачови Филипъ и Нада, респективно отъ Кондороби и отъ Мокрени ; живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 5

 

15

 

 

107. Чачови Христо и Дана отъ Кондороби, Костурско ; живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щати » 5

108. Чикодревъ Коле отъ Екшису, Леринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щати » 2

109. Чукалевъ Никола отъ Рѣсенъ ; живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щати » 50

110. Чукалевъ Тодоръ отъ Рѣсенъ ; живущъ въ Алтонъ, Илиноисъ, Съед. Щати » 100

111. Янчулевъ Андонъ отъ Прилѣпъ ; живущъ въ Стилтонъ, Пенсилвания, Съед. Щати » 20

112. Симеоновъ Михайлъ отъ с. Тресонче, Гостиварско ; живущъ въ Торонто, Канада ; » 50

113. Личинъ Василъ отъ с. Българска Блаца, Костурско; живущъ въ Фортъ Уейнъ, Инд. » 75

114. Цафаровъ Лазаръ отъ с. Смърдешъ, Костурско ; живущъ въ Торонто, Канада ; » 100

 

[Next]

[Back to Index]