Спомени. I. Младини

Иванъ Михайловъ

 

Иванъ Михайловъ

 

Спомени

 

I. Младини

 

Stabilimento Tipografico «Pliniana» - Selci Umbro - 1958

1958

  

Настоящата книга бѣ отпечатана съ подаренитѣ хиляда долари отъ нашия сънародникъ АНДОНЪ Д. КАРГОВЪ, родомъ отъ Екши-Су, Леринско, работникъ въ фабриката Фордъ. Той е емигрантъ въ Съединенитѣ Американски Щати отпреди половинъ столѣтие; но преданостьта му къмъ старото отечество е останала непокътната.

 

Тукъ изказвамъ благодарностьта ми къмъ него.

 

Авторътъ

 

Тѣзи страници сѫ съвсемъ скроменъ приносъ къмъ истината за близкото минало на народа ни.

 

Надѣвамъ се, че за по-младитѣ наши братя и сестри може да представлява интересъ атмосферата, въ която растѣше нашето поколѣние, а действуваше поколѣнието, което бѣ отпочнало освободителната борба на Македония.

 

Ив. Михайловъ

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. ДЕТСКИ ВЪЗПОМЕНАНИЯ . . . . . . . стр. 1

— Вампиритѣ . . . . . . . 1

— Сражението на Сандо Малинковъ . . . . . . . 4

— Въ Рилския монастиръ . . . . . . . 8

— На Новакова чешма . . . . . . . 11

— Въ нашата махала . . . . . . . 13

— Въ Доляни на Свети Илия . . . . . . . 23

— Гроздоберъ . . . . . . . 28

— Нашитѣ битки . . . . . . . 35

— Борческа атмосфера . . . . . . . 43

 

II. ЕМИГРАНТСТВО ВЪ СОФИЯ . . . . . . . 63

III. ХУРИЕТСКОТО ВРЕМЕ . . . . . . . 67

IV. ОБЕЗОРѪЖИТЕЛНАТА АКЦИЯ . . . . . . . 76

V. ВЪ НАДВЕЧЕРИЕТО НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА . . . . . . . 88

VI. ВЪ СОЛУНСКАТА ГИМНАЗИЯ. КАКЪ ДОЧАКАХМЕ РАЗГРОМА НА ТУРЦИЯ . . . . . . . 95

VII. ВОЙНАТА МЕЖДУ СЪЮЗНИЦИТѢ . . . . . . . 116

VIII. ПОДЪ СРЪБСКА ВЛАСТЬ . . . . . . . 142

IX. СЪРБИЯ ПРЕГАЗЕНА . . . . . . . 153

X. НА РАБОТА ПРИ ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ . . . . . . . 176

 


 

 

STAMPATO CON I TIPI DELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO

 «PLINIANAA» - SELCI UМBRO (ITALY) GIUGNO 1958

 

 

Copyright 1958 by Ivan Michailoff

All Rights Reserved

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ОТЪ АВТОРА.

 

STAMPATO IN ITALIA

PRINTED IN ITALY

Stabilimento Tipografico «Pliniana» - Selci Umbro - 1958

 

[Back to Index]