Историја на македонскиот народ. I. Од предисториското време до крајот на XVIII век

Михаило Апостолски (гл. ред.)

 

Историја на македонскиот народ. Книга прва

Од предисториското време до крајот на XVIII век

 

акад. Михаило Апостолски (гл. ред.)

 

Институт за национална историја — Скопје, 1969

 

Издава: НИП „Нова Македонија" — Заедница за издавачка дејност: книги, периодика и публицистика — Скопје.

 

[[ Страница 283 липсва ]]

 

РЕДАКЦИЈА

акад. Михаило Апостолски, (претседател)

д-р Данчо Зографски,

д-р Иван Катарџиев,

акад. Блаже Конески,

проф. Љубен Лапе,

акад. Димитар Митрев,

д-р Христо Андонов Полјански

 

Секретари

д-р Александар Стојановски,

д-р Глигор Тодоровски

 

Редактор

д-р Александар Стојановски

 

АВТОРИ НА КНИГА ПРВА

Д-р Стјепан Антолјак — дел втори, гл. I, II т. 5, гл. V

д-р Коста Балабанов — дел четврти, гл. VI т. 3 (освен за музиката).

Ванчо Бошков — дел четврти, гл. VII т. 1

д-р Милутин Гарашанин — дел први, гл. I

д-р Орде Иваноски — дел втори, гл. II т. 1—4

д-р Петро Јанура — дел четврти, гл. VIII

д-р Панче Кировски — „Природно — географски одлики на Македонија“

Димче Коцо — дел трети. гл. VIII т. 2 (освен за музиката)

Љубен Лапе — дел четврти, гл. VI т. 2

д-р Александар Матковски — дел четврти, гл. I т. 1, 6—7, гл. II т. 2—3, гл. III, гл. V.

д-р Бранко Панов — дел втори, гл. II т. 6, гл. III т. 1, гл. IV; дел трети, гл. I — III.

Душица Петрушевска — дел први, гл. II — III

д-р Харалампие Поленаковиќ — дел втори, гл. III т. 2—7; дел трети, гл. VIII т. 1; дел четврти, гл. VI. т. 1,

Тодор Скаловски — дел трети, гл. VIII т. 2 (само за музиката) дел четврти, гл. VI т. 3 (само за музиката).

д-р Александар Стојановски — дел четврти, гл. I т. 2—5, гл. II т. 1, гл. IV, гл. VII (освен т. 1).

Томо Томовски — дел трети, гл. IV — VII.

 

ДРУГИ СОРАБОТНИЦИ

Д-р Блага Алексова и Марија Јовановиќ

 


 

СОДРЖИНА

 

Предговор 5

 

Природно-географски одлики на Македонија 9

 

ДЕЛ ПРВИ. Македонија во времето на првобитното општество и робовладетелскиот период 15

Глава I. Првобитно општество 17

Глава II. Создавање и развиток на древната македонска држава 33

Глава III. Македонија под римско владеење 49

 

ДЕЛ ВТОРИ. Македонија во времето на раниот феудализам 57

Глава I. Населувањето на Словените на Балканскиот Полуостров 59

Глава II. Населување на Словените во Македонија и создавање на Македонските Склавинии 79

Глава III. Ширење на христијанството и книжевноста кај Македонските словени 97

Глава IV. Богомилското движеше во Македонија 107

Глава V. Самуиловото царство 117

 

ДЕЛ ТРЕТИ. Македонија за време на развиениот феудализам 143

Глава I. Византиската власт во Македонија 145

Глава II. Борба против византиската власт 159

Глава III. Навлегување на Нормани, Срби и крстоносци во Македонија 171

Глава IV. Самостојни феудални владетели на Просек 177

Глава V. Српската власт во Македонија 187

Глава VI. Осамостојување на Македонија и нејзиното паѓање под турска власт 193

Глава VII. Стопанството и општествената структура во Македонија во XIII и XIV век 197

Глава VIII. Културните прилики до крајот на XIV век 207

 

345

 

 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ. Турската власт во Македонија (XV—XVIII век) 227

Глава I. Македонија во времето на развојот на Османската империја 229

Глава II. Македонија во времето на слабеењето на Османската империја 257

Глава III. Борба против феудалната експлоатација и турската власт во Македонија 267

Глава IV. Карпошовото востание 279

Глава V. Феудална анархија во Македонија 287

Глава VI. Културните прилики во XV—XVIII век 297

Глава VII. Исламската култура во Македонија 315

Глава VIII. Културнотворечки пројави на албанската народност во Македонија 325

 

Библиографија 329

 

346

 

 

 

Јазичен редактор: Благоја Корубин

Технички уредник: Благоја Наумовски

Нацрт на корицата: Димитар Кондовски

Колор прилози: Киро Билбиловски

Коректор: Марија Михајлова

 

Картата е работена во Географскиот институт на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

 

Печат и поврзување: печатница „Нова Македонија“, Скопје — Црно-бели прилози (бакропечат) и печат на корици: Графички завод на Хрватска, Загреб. — Мапи: „Геокарта“, Белград. — Бездрвна хартија: Фабрика за целулоза и хартија, Кочани. — Тираж: 20.000 примероци.

 

[Back to Index]