Историја на македонскиот народ. I. Од предисториското време до крајот на XVIII век

Михаило Апостолски (гл. ред.)

 

АЛБУМ

 

1. Неолитска антропоморфна ваза од Вршник кај с. Таринци (Штипско)

2. Сад на четири ногалки од Вршник кај с. Таринци (Штипско)

3. Модел на неолитска куќа од Породин (Битолско)

4. Александар Македонски — мермерна глава од Пергамон (се чува во Цариград)

5. Фреска во »Епископската црква« во Стоби — фрагмент

6. Мозаик во »Палатата на Партениос« во Стоби — фрагмент

7. Кирил и Климент — фреска од црквата Света Софија во Охрид (XI век)

8. Црквата Свети Климент во Охрид (XIII век)

9. Самуилово царство

10. Доагање на ослепените Самуилови војници пред својот цар — минијатура во Манасиевиот летопис (XIV век)

11. Натпис од надгробната плоча на Самуиловите родители (993 година)

12. Натпис на столбот на црквата Св. Архангел во Прилеп (996 година)

13. Занимања на населението — минијатура од крајот на XII век (Париска национална библиотека)
14. Крал Марко, детал од фреска на црквата Св. Димитрија — Марков Манастир кај Скопје (XIV век)
15. Св. Климент XIV—XV век. Од црквата Св. Богородица Перивлептос (Св. Климент) Охрид
16. Црквата Света Софија во Охрид (XI век)
17. Епископска базилика во Баргала — Брегалница
18. Јован Теолог, Демир Капија икона од хлориден шкрилец (X—XII век)
19. Златни наушници од XIV век (с. Оризари, Кочанско)

20. Јаничар — гравура од 1685 година
21. Спахија — гравура од 1670 година
22. Богородица Пелагонитиса, икона од манастирот Зрзе (Прилепско), изработена од Макарија зографот во 1422 година
23. Купен, син на ктиторот на Сливнишкиот манастир во Преспа (XVII век)
24. Даут-пашиниот амам во Скопје (XV век)
25. Портали на турбето, дервиш-хането и ашчи-хането од теќето Арабати-баба во Тетово (од краја на XVIII век)

 

1. Неолитска антропоморфна ваза од Вршник кај с. Таринци (Штипско)

 

 

2. Сад на четири ногалки од Вршник кај с. Таринци (Штипско)

 

 

3. Модел на неолитска куќа од Породин (Битолско)

 

 

4. Александар Македонски — мермерна глава од Пергамон (се чува во Цариград)

 

 

5. Фреска во »Епископската црква« во Стоби — фрагмент

 

6. Мозаик во »Палатата на Партениос« во Стоби — фрагмент

 

 

7. Кирил и Климент — фреска од црквата Света Софија во Охрид (XI век)

 

 

8. Црквата Свети Климент во Охрид (XIII век)

 

 

9. Самуилово царство

 

 

10. Доагање на ослепените Самуилови војници пред својот цар — минијатура во Манасиевиот летопис (XIV век)

 

 

11. Натпис од надгробната плоча на Самуиловите родители (993 година)

 

 

12. Натпис на столбот на црквата Св. Архангел во Прилеп (996 година)

 

 

13. Занимања на населението — минијатура од крајот на XII век (Париска национална библиотека)

 


14. Крал Марко, детал од фреска на црквата Св. Димитрија — Марков Манастир кај Скопје (XIV век)

 


15. Св. Климент XIV—XV век. Од црквата Св. Богородица Перивлептос (Св. Климент) Охрид

 


16. Црквата Света Софија во Охрид (XI век)

 


17. Епископска базилика во Баргала — Брегалница

 


18. Јован Теолог, Демир Капија икона од хлориден шкрилец (X—XII век)

 


19. Златни наушници од XIV век (с. Оризари, Кочанско)

 

 

20. Јаничар — гравура од 1685 година

 

 

21. Спахија — гравура од 1670 година

 

 

22. Богородица Пелагонитиса, икона од манастирот Зрзе (Прилепско), изработена од Макарија зографот во 1422 година

 

 

23. Купен, син на ктиторот на Сливнишкиот манастир во Преспа (XVII век)

 

 

24. Даут-пашиниот амам во Скопје (XV век)

 

 

25. Портали на турбето, дервиш-хането и ашчи-хането од теќето Арабати-баба во Тетово (од краја на XVIII век)

 

[Back to Index]