Историја македонског народа

Књига трећа. Период између два светска рата и народна револуција (1918-1945)

Михаило Апостолски  (ред.) 

 

Историја македонског народа

Књига трећа. Период између два светска рата и народна револуција (1918-1945)

 

Издaвaч Завод за Издавање Уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд, 1970.

 

Институт за националну историју — Скопље

 

 

Аутори:

    Академик Михаило Апостолски, Јован Бошковски, Др Велимир Брезоски, Др Данчо Зографски, Др Владо Ивановски, Академик Димитар Митрев, Тодор Симовски и Христо Андоновски, Др Александар Спасов, Тодор Скаловски, Др Paдислав Терзиоски, Др Глигор Тодоровски, Др Миле Тодоровски, Елена Маџан-Чукић

 

 

Наслов оригинала:

    Институт за национална историја  —  Скопје

    Историја на македонскиот народ. Книга третa. Периодот меѓу двете светски војни и народната револуција (1918—1945)

    Издава: НИП „Нова Македонија"  —  заедница за издавачка дејност: книги, периодика и публицистика  —  Скопје. Скопје, 1969. година

 

 

Редакција:

Председник Академик Михаило Апостолски

Чланови

Др Данчо Зографски, Др Иван Катарџиев, Академик Блаже Конески, Професор Љубен Лапе, Академик Димитар Митрев, Др Христо Андонов-Пољански

 

Секретари

Др Глигор Тодоровски, Др Александар Стојановски

 

Редактори

Академик Михаило Апостолски, Др Данчо Зографски

 

Аутори Књиге Треће

 

Академик Михаило Апостолски:

Део четрнаести, глава II (изузев тачке 4); глава III, тачка 4; глава IV, тачка 11, 12 и 13; глава V, тачка 4; глава VI (изузев тачке 1, 5, 11 и 12); глава VII и глава VIII (изузев тачке 5)

 

Јован Бошковски: део једанаести, глава IX, тачка 3

 

Др Велимир Брезоски: део четрнаести, глава IV (изузев тачке 7, 11, 12 и 13)

 

Др Данчо Зографски: део једанаести, глава I—VIII и глава IX, тачка 1

 

Др Владо Ивановски: део четрнаести, глава V (изузев тачке 6 и 7) и глава VI, тачка 1, 11 и 12

 

Академик Димитар Митрев: део дванаести, глава I—III (?) и део четрнаести, глава II, тачка 4; глава III, тачка 4; главе V, тачка ??; глава V, тачка 7 и глава VI, тачка 5

 

Тодор Симовски и Христо Андоновски: део тринаести, глава I—III

 

Др Александар Спасов: део једанаести, глава IX, тачка 2

 

Тодор Скаловски: део једанаести, глава IX, тачка 4 и део четрнаести, глава VIII, тачка 5

 

Др Paдислав Терзиоски: део четрнаести, глава I (бугарска фашистичка окупација)

 

Др Глигор Тодоровски: део четрнаести, глава I и глава IV, тачка 7 (италјанска фашистичка окупација)

 

Др Миле Тодоровски: део четрнаести, глава III (изузев тачке 4)

 

Елена Маџан-Чукић: део једанаести, глава IX тачка 5

 

Остали сарадници

Др Александар Апостолов, Вера Весковић-Вангели, Др Владо Ивановски, Др Орде Ивановски, Боро Мокров, Др Манол Пандевски И Др Александар Христов

 

НАСЛОВ ОРИГИНАЛА

Институт за национална историја — Скопје

Историја на македонскиот народ

Книга третa

Периодот меѓу двете светски војни и народната револуција (1918—1945)

Издава: НИП „Нова Македонија" — заедница за издавачка дејност: книги, периодика и публицистика — Скопје.

Скопје, 1969. година

 

Превели са македонског на српскохрватски језик:

Димитар Паневски, Лепосава Жунић и Борис Благоески

 

 


 

 

CAДРЖAJ

 

ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ. Македонија између два светска рата 7

Глава I. — Стање у Македонији за време Краљевине СХС до Видовданског устава 9

Глава II. — Привредни и политичко-просветни живот у Вардарској Македонији од Видовданског устава до шестојануарске диктатуре 28

Глава III. — Економска ситуација у Вардарској Македонији од увођења монархофашистичке диктатуре до априлског рата 1941. године 56

Глава IV. — Прве године монархофашистичке диктатуре у Вардарској Македонији 64

Глава V. — Политички живот и изборне борбе у Вардарској Македонији 1933—1935. године 72

Глава VI. — Превирање и борбе у Вардарској Македонији од 1936. до 1938. 88

Глава VII. — Вардарска Македонија у време избијаља другог светског рата 104

Глава VIII. — Априлски рат и подела Македоније 1941. године 117

Глава IX. — Штампа, култура и уметност у Вардарској Македонији од 1918. до 1941. године 123

 

ДЕО ДВАНАЕСТИ. Пиринска Македонија од 1918. до 1941. 151

Глава I. — Положај и борба Македонаца у Бугарској до краја 1924. године 153

Глава II. — Покрет Македонаца и „аутономистичка" ВМРО до мајског преврата 1934. године 179

Глава III. — ВМРО (Уједињена) и национално-политичке манифестације Македонаца у Бугарској 200

 

ДЕО ТРИНАЕСТИ. Егејска Македонија од 1919. до 1941. године 221

Глава I. — Промене етничког састава становништва у Егејској Македонији 223

Глава II. — Положај Македонаца у Грчкој до фашистичке окупације 236

 

ДЕО ЧЕТРНАЕСТИ. Народноослободилачки рат и револуција у Македонији 251

Глава I. — Окупација Македоније 253

Глава II. — Почетак устанка 274

Глава III. — Развој устанка 1942. године 288

Глава IV. — Распламсавање устанка 320

Глава V. — Општенародни устанак 359

Глава VI. — Ослобођење Македоније 387

Глава VII. — Ослобођење Југославије 416

Глава VIII. — Просвета, култура и уметност у НОБ-у 421

 

Библиографија 435

 

449

 


 

 

ИСТОРИЈА МАКЕДОНСКОГ НАРОДА, КЊИГА ТРЕЋА

 

ИЗДАВАЧ

ЗАВОД ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БЕОГРАД, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 5

 

Уредник БРАНИСЛАВ МАТИЋ

Корицу израдила ЉУБИНКА МИТРОВИЋ академски сликар

Лектор ЛЕПОСАВА ЖУНИЋ

Технички уредник ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЋ

Коректор ЛЕПОСАВА ЖУНИЋ

 

Рукопис предат у штампу фебруара 1970 године;

Штампање завршено јула 1970. године.

Обим 28 1/4 штампарских табака

Тираж 4.000 примерака

Формат 17 X 24 cm

 

Штампа: Штампарско предузеће КУЛТУРА

Београд, Македонска 4

 

Цена 120. — ДИНАРА.

 

[Back to Index]