Историја македонског народа
Књига трећа. Период између два светска рата и народна револуција (1918-1945)

Михаило Апостолски
(ред.)

 

Библиографија

 

ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ
   Извори 
–  Литература

ДЕО ДВАНАЕСТИ
   Извори 
–  Литература


ДЕО ТРИНАЕСТИ
   Извори 
–  Литература

ДЕО ЧЕТРНАЕСТИ
   Извори 
–  Литература

 

ДЕО ЈЕДАНАЕСТИ

 

a) Извори

 

Архив радничког покрета Југославије, Ф. КИ Л923/29, 30 (Београд)

 

Грађа за педесетогодишњу историју Народне радикалне странке и политичку историју Србије. Уред. Д. Шијачки, књ. 1—4, Београд, 1924—1927.

 

Гласник Скопског научног друштва, књ. 1—16, Скопље 1925—1940.

 

Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. марта 1931. године, књ. I—IV, Београд 1937, 1938, Сарајево 1940.

 

Историјски архив КПЈ, т. II (Конгреси и земаљске конференције КПЈ 1919—1937), Београд 1949.

 

Историјски архив на Комунистичката партија на Македонија, т. I (Одбрани материјали од „Социјалистичка Зора“ за 1920), Скопје 1951.

 

Јужна Србија, књ. I—IV, Скопље, 1922—1924.

 

Komunistička partija Jugoslavije 1919—1941. Izabrani dokumenti. Priredio E. Hasanagić, Zagreb 1959.

 

Ribar dr I., Politički zapisi, knj. I—IV, Beograd 1948—1952.

 

Смиљанић, C., Сећање на једну диктатуру, Београд 1941.

 

Статистика индустрије Краљевине Југославије, Београд 1941.

 

Statistički godišnjak, knj. 1—9, Beograd 1932—1939.

 

Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, књ. 1—11, Београд 1927—1929.

 

Четириесет години. Зборник на спомени на активистите од југословенското работничко движење, кн. I—III, Скопје 1960—1961.

 

Colaković R., Kazivanje o jednom pokoljenju, Zagreb 1964.

 

 

б) Литература

 

Adžija, B., Izbor članaka, Izbor, napomene, predgovor i pogovor N. Soferovića, Beograd 1961.

 

Алексић, Д., „Наша реч“ 1939—1941, Скопје 1960.

 

Апостолов, A., Колонизацијата на Македонија во стара Југославија, Скопје 1966.

 

435

 

 

Апостолов, A., Струи, влијанија, организации и партии во Македонија во период на создавањето на кралството СХС, Гласник ИНИ, год. VI, бр. 1—2, Скопје 1962.

 

Благојевић, Б., Село нашег Југа и његови проблеми, Београд 1939.

 

Бојановски, Д., Џонов К. и Пемовска A., Развитокот на земјоделството во Македонија, Скопје 1955.

 

Bonchić, Е., La Macédoine et les Macedonien, Paris 1922.

 

Броз-Тито J., Одбрани дела, т I—VII, Скопје 1966—1968.

 

Влахов, Д., Македонија, моменти од историјата на македонскиот народ, Скопје 1950.

 

Вуковић, Д., Хрватски сељачки покрет браће Радића, Београд 1940.

 

Вучо, Н., Пољопривреда Југославије (1918—1941), Београд 1958.

 

Вучо, Н., Аграрне кризе у Краљевини Југославији, Београд 1968.

 

Гавриловић, М., Привреда Јужне Србије, Скопље 1933.

 

Гавриловић, М., Развитак банкарства и привреде у Јужној Србији, Скопље 1931.

 

Gaži, Ј., Komunistička partija Jugoslavije i sindikati, Beograd 1959.

 

Гласник на Институтот за национална историја, г. I—XI, Скопје 1957—1967.

 

Димитријевић, С., Карактеристике индустрије и рударства бивше Југославије, Београд 1949.

 

Димитријевић, С., Страни капитал у привреди бивше Југославије, Београд 1958.

 

Dukanac, Lj., Indeksi konjuktumog razvoja Jugoslavije 1919—1941, Beograd 1946.

 

Ђорђевић, T., Македонија, Београд 1929.

 

Erić, М., Agrarna reforma и Jugoslaviji 1918—1941. godine, Sarajevo 1958.

 

Зографски, Д., Македонското национално прашање и АСНОМ, Гласник ИНИ, г. VIII, бр. 1, Скопје 1965.

 

Зографски, Д., Појавата и значењето на брошурата „Македонија Македонцима! Земља земљорадницима!“, Гласник ИНИ, г. III, бр. 1, Скопје 1959.

 

Зографски, Д., Рацин како партиски работник и издавач на „Искра", Современост, г. IV, бр. 9, Скопје 1954.

 

Индустријата во НР Македонија, Скопје 1961.

 

Историа Југославии, т. I—III, Москва 1963.

 

Jaranof, D., La Macédoine économique, Sofia 1931.

 

Јовановић, J., Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, књ. 1—3, Београд 1928—1930.

 

Јовановић, Ј., Дипломатска историја нове Европе 1918—1938, књ. I—II, Београд 1938—1939.

 

Јоксимовић, др М., Основи здравствене и социјалне политике у Скопљу, Скопље 1934.

 

Кардељ, Е., Развој на словенечкото национално прашање, Скопје 1959.

 

Катарџиев, И., КПЈ во Македонија до Обзнаната, Скопје 1961.

 

Колишевски, Л., Аспекти на македонското прашање, Скопје 1962.

 

Крекић, Б., Проблеми радничке незапослености у Југославији, Београд 1938.

 

Мајскиот манифест и Декларацијата на ВМРО (Обединета), Скопје 1948.

 

Marković, S., Der Kommunismus in Jugoslawien, Hamburg 1922.

 

Марковић, C., Национално питање у светлости марксизма, Београд 1923.

 

Matl, Ј., Die Agrarreform in Jugoslawien, Berlin—Breslau 1927.

 

Миленковић, T., Историја грађења железница и железничка политика код нас (1850—1935), Београд 1936.

 

Mirković, М., Ekonomska struktura Jugoslavije 1918—1941, Zagreb 1950.

 

436

 

 

Мировић, Т., Један поглед на привреду Повардарја, Луч, бр. 4, Скопље 1938.

 

Миљовски, К., Македонското прашање во националната програма на КПЈ (1919—1937), Скопје 1962.

 

Мојсов, Л., Околу прашањето на македонското национално малцинство во Грција, Скопје 1954.

 

М. Ч., Јавна безбедност у Јужној Србији, Јужна Србија, г. I, бр. 8, Скопје 1922.

 

Назадъ към автономията, s. 1, 1919.

 

Недељковић, Б., Историја баштинске својине у Новој Србији од краја XVIII века до 1931, Београд 1936.

 

Олић, др Љ., Привредни развитак Јужне Србије, Јужна Србија, год. I, бр. 6, Скопље 1922.

 

Пијаде, М., Слободна Македонија у братској демократској заједници јужнословенских народа, Нова Југославија, бр. 6, s. 1., 1944.

 

Petrović, В., Administrativno-politička organizacija Vardarske banovine, Bankarstvo, g. VIII, br. 4, Zagreb 1931.

 

Преглед историје Савеза комуниста Југославије, Београд 1963.

 

Pribićević, S., Diktatura kralja Aleksandra, Beograd 1953.

 

Пурић, P., Работнички Југ, Скопље 1937.

 

Поповић, Р., Аграрна пренасељеност Југославије, Београд 1940.

 

Ribar, dr I., Stara Jugoslavija i komunizam, Zagreb 1967.

 

Розенберг, B., Инострани капитал у југословенској привреди, Београд 1937.

 

Соколовски, М., Најамнина у старој Југославији, Београд 1951.

 

Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912—1937, Скопље 1937.

 

Sforza, С., Pachitch et l’union des Yougoslaves, Paris 1938.

 

Ћоровић, B., Историја Југославије, Београд 1930.

 

Хаџи-Васиљевић, Ј., Скопље и његова околина, Београд 1930.

 

Црвенковски, К., 25 години од формирањето на Комунистичката партија на Македонија, Скопје 1968.

 

Црвенковски, К., Народноослободителната борба и револуционерната традиција на Македонија, Скопје 1968.

 

Culinović, F., Državnopravna historija jugoslovenskih zemalja XIX i XX veka, Zagreb 1953—1954.

 

Culinović, F., Jugoslavija između dva rata, knj. 1—2, Zagreb 1961.

 

 

ДЕО ДВАНАЕСТИ

 

a) Извори

 

Вапцаров, Никола, Спомени, писма, документи. София 1953.

 

Заговорътъ противъ Тодоръ Александровъ. По данни на Вѫтрешната македонска революционна организация. s. 1. 1924.

 

Изменниците на македонското дело. Виена 1925.

 

История на България. Второ преработено издание в три тома. Том трети, София 1964.

 

Лекции по историята на Българската работническа партия (комунисти). София 1947.

 

Назад към Автономията. Изложение по разрѣшението на македонския въпрос, 1919.

 

437

 

 

Мајскиот манифест и декларацијата на ВМРО (Обединета). Скопје 1948.

 

Спомени за Димитър Благоев, София 1956.

 

След злодейството. Шест месеца от убийството на Александър Протогеров. София, Материяли и белешки од В. Пундев 1929.

 

Трите дѣла, Прага — Таборъ — Виена — Милано, страници от борбата на Македония (по стенограми, отчети, коментари на весници и документи на Вътрешната Македонска Революционна Организация)

 

 

б) Литература

 

Грашев, Милан, Мафиите и катастрофите, София 1922.

 

Делирадев, Павел, Яне Сандански, София 1946.

 

Димитров, Георги, Речи, доклади, статии, том III, София 1947.

 

Димитров, Станке — Марек, Избрани произведения, София 1952.

 

Клинчаров, Г. Иван, Димитър Благоев — биография, София 1925.

 

Коларов, Васил, Против лявото сектанство и троцкизма в България, София 1949.

 

Мадолев, Т. Георги, Въоръжената борба в Пиринския край. София 1966.

 

Митрев, Анастас. За ставот на бугарските тесни социјалисти кон македонското ослободително движење. Скопје 1949.

 

Митрев, Димитар, Пиринска Македонија во борба за национално освободување, Скопје 1950.

 

Тодоров, Коста, Политичка историја Бугарске, Београд 1938.

 

 

ДЕО ТРИНАЕСТИ

 

a) Извори

 

Arhiva statului, Fond: „Presidintial coniliului de ministri" Fond: „Časa Regala", Bucuresti

 

Влахов, Димитар, Спомени (во ракопис) ИНИ, Скопје

 

Георгиевъ В., Впечатления отъ Гръцка Македония (ракопис), ИНИ, Скопје

 

Дневници (стенографски) на 21 обикновено собрание, София 1926.

 

Архив на Македонија, фонд на Македонскиот национален комитет во София, Скопје

 

 

Чипов, Андреа, Белешки на Андреа Чипов (во ракопис), ИНИ, Скопје.

 

438

 

 

б) Литература

 

Ἀγγελομάτη Χῤ. Ἐμ. Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας (Τό ἔπος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας). Ἀθῆναι Ἀσπρέα Γεωργίου Κ. Πολιτική ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος 1821—1930. Τάμος τρίτος. Τελευταία τριακονταετία. Α. Ἔκδοσις Α'. Ἀθῆναι 1930.

 

Битовски, Крсте, За положбата на македонската емиграција во Бугарија међу двете светски војни (до 1934 година), Гласник на ИНИ, год. VI, бр. 1—2, Скопје 1962.

 

Българско дружество „Червенъ кръстъ“, Бѣжанскиятъ въпрос въ България. София 1925.

 

Βακαλοπούλου Ἀ. ’Μαραβελάκη Μ. Αἱ προσφυγικαί ἐγκαταστάσεις ἐν τῆ περιοχή Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1955.

 

Влахов, Димитар, Македонија, моменти од историјата на македонскиот народ. Скопје 1950.

 

Βλάχος Νικολάου В. Ἡ ἐθνολογική σύνθεσις τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν Ἑλλάδα τμημάτων τῆς Μακεδονίας καί τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ἀθῆναι 1945.

 

Βογαζλη Δ. Κ. Φυλετικές καί ἐθνικές μειονότητες στήν Ἑλλάδα καί τή Βουλγαρία. Ἀθῆναι 1954.

 

Геновъ, Γ. Π., Ньойскиятъ договоръ и България, София 1953.

 

Геновъ, Г. П., Международни актове и договори засѣгащи България. Годишникъ на Софийския Универзитетъ, София 1940.

 

Γκοτζαμάνη Σωτ. Ἐθνικά ζητήματα. Μακεδονία καί Μακεδόνες — Γλωσσικοί μειονότητες Ξενικοί βλέψεις. Ἀθῆναι 1954.

 

Главна дирекция за настаняване на бѣжанцитѣ. Селскостопанско настаняване на бѣжанцитѣ 1927—1932. София 1932.

 

Δάφνη Γρηγορὶου, Ἡ Ἑλλάς μεταζύ δύο πολέμων 1923—1940. Ὁ Βενιζελινισμός κυβερνά. Τόμος Α'. Ἀθῆναι 1954.

 

Δάφνη Γρηγορίου. Ἡ Ἑλλάς μεταζΰ δύο πολέμων 1923—1940. Ἡ άνοδος του .ἀντιβενιζελισμοῦ. Τόμος Β'. Ἀθῆναι 1955.

 

Зографски, Д., Абаџиев Γ., Митрев А., Керемиджиев М., Егејска Македонија во нашата национална историја, Скопје 1951.

 

Јакшић Гргур. Из новије српске историје, Београд 1953.

 

Κανελλάκη Т.П. Κατηγορῶ τό ККЕ μέ μάρτυρα τό ἵδιο. Τόμος Α'. Ἀθῆναι 1950.

 

Кесяковъ, дръ Б. Приносъ къмъ дипломатическата история на България, 1878—1925, София 1925.

 

Κορδάτου Γιάννη Κ. Ἱστορία τού Ἑλληνικού ἐργατικοῦ κινήματος. Β' ἔκδοση ξαναδουλεμένη καί συμπληρωμένη. Ἀθήνα 1956.

 

Κορδάτου Γιάννη Κ. Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος. Τομος πέμτος. 1900—1924. Ἀθήνα 1958.

 

Македония като природно и стопанско цяло. София 1945.

 

Международно бюро на труда. Бѣжанцитѣ и условията на труда въ България. София 1926.

 

Μηλιώτη Παν. Δ, Ἡ έν Νεΐγύ σύμβασις τῆς Ἑλληνοβουλγαρικῆς μεταναστεύσεως τῆς 14ης (27ης) Νοεμβρίου 1919 καί ἡ ἐπαρμογή αὐτῆς. Θεσσαλονίκη 1962.

 

Мојсов, Лазо, Околу прашањето на македонското национално малцинство во Грција, Скопје 1954.

 

Νάλτσα Χριστοφόρου. Τό Μακεδονικόν ζήτημα καί ἡ Σοβιετική πολιτική. Θεσσαλονίκη 1954.

 

Πιπινέλη Παναγιώτη Ν. Ἱστορία τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος 1923—1941. Ἐν Ἀθήναις 1948.

 

Руменовъ, дръ Владимиръ. Българите въ Македония подъ гръцка властъ, София, отделенъ отпечатокъ отъ „Македонски прегледъ“, год. XII бр. 4, 1941.

 

439

 

 

Симовски, Тодор., Населените места во Егејска Македонија (во ракопис), ИНИ, Скопје

 

Σοφιανοπούλου I.А., Πῶς εἴδα τή Βαλκανική. Πολιτικἡ οἰκονομική ἔρευνα. Ἀθῆναι 1927.

 

Χρονικό τοῦ ἀγώνα 1878—1951. Ἔκροση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἐλλάδος. 1962.

 

Ярановъ, Д., Карта на Македония въ географскитѣ ѝ граници. София 1933.

 

Wurbain André, L’Echange Greco-Bulgare des minorités ethniques, Paris 1930.

 

 

ДЕО ЧЕТРНАЕСТИ

 

a) Извори

 

Балкански, Трифон, Нашите партизански пътища, София 1963.

 

Брезовски, Велимир — Миле Тодоровски, Некои документи од формирането и дејноста на АСНОМ. Гласник ка ИНИ 1964, VTII/1, 57—82, и Тодоровски, Миле — Велимир Брезоски, Материјали од подготовките и работата на АСНОМ до Првото вонредно заседание на АСНОМ, Гласник на ИНИ 1965, ΙΧ/1, 281—323.

 

Book on Greece, Published by the Office of Information attached to the government of the Federative People’s Republic of Yougoslavia, Beograd 1948.

 

Бюджет на Министерството на народното просвещение за 1944 бюджетна година (само за службено ползуване), София 1944.

 

Българската комунистическа партия в резолюции и решения на конгресите, конференциите и пленумите на ЦК 1924—1944, София 1954, том III

 

Говори на радиостанцията „Христо Ботев“ 23 юли 1941 — 22 септемврий 1944, София 1951, том I—VII

 

Документи за младинското движење во Македонија 1941—1945, (Редакција Славко Мандичевски и Велимир Брезоски), Скопје 1961.

 

Документи за создавање и развитокот на Македонија (1944—1946), Скопје 1949, 112

 

Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu Jugoslovenskih naroda. Beograd 1952, tom II, knj. 2; 1952—1954, tom VII, knj. 1—4; 1961, tom IX, knj. 2.

 

Зборник на документи АСНОМ 1944—1964 (Редакција и коментар Др Александар Христов и Миле Тодоровски), Скопје 1964.

 

Η ΕΙΙΟΠΟΙΑ 1940—1941. ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ. ΤΟΜΟΣ А'. ΑΘΗΝΑΙ 1965.

 

Ивановски, Владо А., Документи од активноста на Народноослободителниот одбор од село Сливово 1943, Гласник на ИНИ, Скопје 1961, V/1

 

Извори за Ослободителна војна и револуција во Македонија 1941—1945, (Редакција: Михаило Апостолски, Велимир Брезоски, Владо Ивановски, Растислав Терзиоски, Миле Тодоровски), Скопје 1968, том I

 

Идеология и програма на управлението в България, София 1942.

 

Историјски архив Комунистичке партије Југославије, Македонија у Народноослободилачком рату и Народној револуцији 1941—1944, Београд 1951, том VII

 

Историски архив на Комунистичката партија на Македонија (Статии од весници и списанија од периодот на Народноослободителната борба во Македонија 1941—1944), Скопје 1952, кн. I — 1941—1943; кн. II — 1944.

 

Областна училищна инспекция — Битоля. Напѫствие и планъ за работата на учителитѣ ... Битоля 1944.

 

440

 

 

V конгрес на Комунистичката партија на Југославија, извештаи и реферати, Скопје 1948.

 

Први конгрес на КПМ (материјали и резолуции), Скопје 1949.

 

Prvo i drugo zasedanje AVNOJ-a, Zagreb 1965.

 

Работата на БКП в армията, Документи и материяли 1941—1944, София 1959.

 

Ратна сећања активиста југословенског револуционарног радничког покрета 1941—1945, Београд 1962.

 

Сборникъ съ отбрани окрѫжни отъ освобождението до края на 1942 г., София 1943, том I, II и III

 

Стенографски дневници на XXV — обикновено народно събрание, София 1941.

 

Tajni arhivi grofa Ciana (1930—1942), Zagreb 1952.

 

Тито и револуција 1937—1967, Београд 1967.

 

Тодоровски Глигор, Окупаторски документи од времето на окупацијата во западна Македонија 1941—1944 година, Гласник на ИНИ, 1956, ΙΧ/1

 

Четрдесет прва — Устанак народа Југославије, Београд 1961.

 

Četrdeset godina — Zbornik sećanja aktivista Jugoslovenskog radničkog pokreta 1941—1945, Beograd 1961. knj. 5, 6, 7.

 

 

б) Литература

 

Алексиќ, Дејан, „Наша реч“ 1939—1941, Скопје 1960.

 

Андоновски, Христо, Драмското востание од 1941 година и бугарските фашистички злосторства, Гласник на ИНИ, Скопје, V/1

 

Андоновски, Христо, Македонците под Грција во борбата против фашизмот (1940—1944); Скопје 1968.

 

Андоновски, Христо, Мегленската област во Народноослободителното движење на Егејска Македонија, Скопје 1960.

 

Андоновски, Христо, Организацијата СНОФ во Леринско, Коструско и Македонскиот реонски комитет во Воденско, Гласник на ИНИ, Скопје 1966, Х/2—3

 

Антифашистичкое движение сопротивления в странах Европи в годы Второй мировой войни, Москва 1962.

 

Apostolski. Mihailo, II zasedanje AVNOJ-a i vojno-politička situacija u Makedoniji, Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd 1963, br. 4.

 

Apostolski, Mihailo, Završne operacije za oslobođenje Makedonije, Beograd 1953.

 

Апостолски, Михаило, Завршните операции на НОВ за ослободувањето на Македонија, Скопје 1953.

 

Apostolski Mihailo, Motivi koji su uticali da makedonski narod jedinstveno prihvati odluke AVNOJ-a. Značenje II-og zasedanja AVNOJ-a za socijalističku revoluciju u Jugoslaviji, Fakultet političkih nauka u Zagrebu, 1963.

 

Апостолски, Михаило, Од Кожуф до Богомила и Козјак. Операции на единиците од НОВ и ПОЈ зимата 1943—1944 во Македонија и Помо- равието, Скопје 1959.

 

Апостолски, Михаило, Ослободителната војна на македонскиот народ (1941—1945), Скопје 1965.

 

Апостолски, Михаило, Ослобођење Македоније, Војноисторијски гласник, Београд 1955, VI/2—3

 

Апостолски, Михаило, Александар Христов, Растислав Терзиоски, Положбата на окупирана Македонија во Втората светска војна (1941—1944), Гласник на ИНИ, Скопје 1963, VII/1

 

441

 

 

Апостолски, Михаило, Пролећна офанзива 1944 год. у Македонији, Београд 1946.

 

Апостолски, Михаило, Развојот на санитетската служба во текот на Народноослободителната војна во Македонија, Гласник на ИНИ, Скопје 1959. III/2

 

Апостолски, Михаило, Улогата на Главниот штаб на НОВ и ПОМ во изградбата на народната власт, Гласник на ИНИ, Скопје 1964, VIII, бр. 2

 

Атанасов, Щ. и др., Кратка история на Отечествената война, София 1958.

 

Брезоски, Велимир, Континуиран развој на востанието во Македонија, Погледи, Скопје 1966, III/3

 

Брезоски, Велимир, Некои моменти во врека со издавањето на Маиифестот на Главниот штаб; Зборник — Развиток на државноста на македон- скиот народ, Скопје 1966.

 

Брезоски, Велимир, — Миле Тодоровски, Политичкиот, националниот и социјалниот состав на народните претставници на Првото заседание на АСНОМ, Гласник на ИНИ, Скопје 1964, VIII/1

 

Бригада на братството и единството, Спомен книга на Првата македонско-косовска ударна бригада, Скопје 1958.

 

Broz, Tito Josip, Vojna djela, 1941-1945, Beograd 1961, t. I, II, III Броз, Тито Јосип, Говори и чланци, Загреб 1959, књ. 1 и 2.

 

Броз, Тито Јосип, Изградња нове Југославије, Београд 1947—1948, I и II

 

Броз, Тито Јосип, Стварање и развој југословенске армије, Београд 1949.

 

Весковиќ-Вангели Вера, Жените во Народноослободителната борба на Македонија во 1941 година, Гласник на ИНИ, Скопје 1967, ΧΙ/3

 

Виорни дни, Спомен книга на III македонска бригада, Скопје 1958.

 

Влахов, Димитар, Македонија — моменти од историјата на македонскиот народ, Скопје 1950.

 

Влахов, Димитар, Одбрани говори и статии 1924—1947; Скопје 1948.

 

Вукмановиќ, Темпо Светозар, За народната револуција во Грција, Скопје 1950.

 

Вукмановиќ, Темпо Светозар, Комунистичка партија Грчке и Народно- ослободилачка борба, Комунист, новембар 1949, III, 6

 

Гогова, Катерина, Првава пруга, Скопје 1965.

 

Дедиер Владимир, Југословенско-албански односи, Скопје 1949.

 

Дедиер, Владимир, Париска конференција, Београд 1947.

 

ΔЕКА ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 1935—1945. ΤΟ ККЕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ ΤΙΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΖΕΒΓΟΥ. ΑΘΗΝΑ 1945.

 

Димитров, Евгение, Значењето на Првото заседание на АСНОМ за изградбата на државноста на македонскиот народ, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Димитров, Георги, Съчинения, 1951—1955, том I—XIV

 

Димовски Горѓи — Кочанковски Јован, Ѓавато, Битола 1964.

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΗΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΔΙΩΓΜΟΙ 1942—1945. ΑΘΗΝΑ 1945.

 

Drugi svetski rat. Pregled ratnih operacija, Beograd 1961. knj. I, II.

 

Зографски, Данчо, Македонското национално прашање и АСНОМ, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Η ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 1948.

 

Ивановски, Владо А., Настојувањето и активноста на револуционарните органи на борбата и власта во Македонија 1941—1942, Гласник на ИНИ, Скопје, 1967 ΧΙ/3

 

Ивановски, Владо, Од Дебарца до Рогашка Слатина, Скопје 1964.

 

Ивановски, Владо А., Органите на НОВ во Македонија во 1941—1942 година, Зборник — Прво заседање ABHOJ-a, Бихаћ 1966.

 

442

 

 

Ивановски, Владо А., Партиската организација на територијата на Македонија под италијанска окупација април—ноември 1941 г., Гласник на ИНИ, Скопје 1966, Х/2—3

 

Ивановски, Владо, Системот на народната власт во Македонија спроти конечнето ослободување, сп. „Историја“, Скопје 1966, II/l—2

 

Ивановски, Владо, Формирањето и активноста на Народноослободителните одбори ва западна Македонија во 1943 година, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Иљоски, Васил, Оформувањето и развиток на македонскиот литературен јазик, сп. Македонски јазик, Скопје 1965, XVI

 

Инадески Митре, Илегалните техники во Македонија во Народноослободителната војна, Скопје 1961.

 

История Болгарии, Москва 1955, т. II.

 

Караиванов, Иван, Земја и народ — Народна Република Македонија, Скопје 1949.

 

ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ Δ.Γ. ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΑΝ ΕΠΑΡΙΙΙΑΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. (ΟΧΡΑΝΑ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΤΛΠ). ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1945.

 

Кардељ, Едвард, Од говорот на IV вонредно заседание во народната скупштина на ФНРЈ (прашање за федерација на Јужните Словени) — КПЈ и македонското национално прашање, Скопје 1949.

 

Кардељ, Едвард, Пут нове Југославије 1941—1945, Београд 1949.

 

Кирков, Н. и Леов Ј., Велес во НОВ, Скопје 1952.

 

Кодра, Масар, Борбите за Дебар во 1944 година според албанските извори, Гласник на ИНИ, Скопје X/1

 

Коларев, Васил, Избрани произведения. София 1954—1955, том I, II, III

 

Колишевски, Лазар, Историја, стварност и аспирации, Скопје 1958.

 

Кондарев, Никола, Народните читалища, вчера, днес и утре, София 1942.

 

Конески Блаже, Афирмацијата на македонскиот јазик, Литературен збор, ΧΙΙ/1965, бр. 3

 

Конески, Блаже, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1965.

 

Константинов, Хр., Душко, Константинов Хр. Милош, Цингаровски Ал. Коста — Кочо, „Летопис на Вториот реонски комитет на Комунистичката партија на Југославија — Битола (1941—1944)“, Битола 1963.

 

Константинов, Душко, Константинов Милош, Цингаровски Коста, Хроника за село Лавци, Битола 1962.

 

Константинов, Душко, Константинов Милош, Цингаровски Коста, Пуста река — хроника, Битола 1963.

 

Константинов, Милош, СКОЈ — гимназија Битола 1941—1944, Битола 1962.

 

Konstantinović, Đorđe, Ekonomsko-politička delatnost narodne vlasti u toku NOR-a, Zagreb 1964.

 

Крайчев, Аспарух, Гъвкавата учебна програма за народните основни училища в новоосвободените земи, Скопје 1942.

 

Krizman, Bogdan, Hitlerov „Plan 25“ protiv Jugoslavije, Zagreb 1953.

 

Кушеј, Горазд, За некои карактеристични црти во изградбата на македонската државност, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Манојловиќ, Слободан, Влијание на меѓународната положба на Македонка врз развојот на националната свест и идејата за автономија, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Marjanović, Jovan, Prilozi za istoriju sukoba NOP i četnika D. M., Istorija XX veka, Zbornik radova, Beograd 1959.

 

Матковски, Александар, Трагедијата на Евреите во Македонија, Скопје 1962.

 

Милошевић, Никола, Војни пуч и 27 март 1941, Београд 1960.

 

443

 

 

Милошевски, Филип, Македонската литературна историја и публицистика за Коле Неделовски, Литературен збор, Скопје 1966, ΧΙΙΙ./2

 

Миљоски, Кирил, Македонското прашанье во националната програма на КПЈ (1919—1937), Скопје 1962.

 

Минчев, Никола, Македонската азбука и правописот — значаен датум во културната историја на нашиот народ, Литературен збор, Скопје 1965. ΧΙΙ/4

 

Митрев, Анастас, Петгодишнината на Народна република Македонија и ослободителните борби на нашиот народ, Скопје 1949.

 

Митрев, Димитар, Пиринска Македонија во борба за национално ослободување, Скопје 1950.

 

Митровски, Боро, Борбите на XV-тиот корпус за ослободување на Славонска Пожега, Гласник на ИНИ, Скопје 1966, Х/2—3

 

Митровски, Боро, Дејствата на XV ударен корпус од пробивот на Сремскиот фронт до овладуваньето со с. Стриживојно — Врпоље, Гласник на ИНИ, Скопје 1960, IV/1—2

 

Митровски, Боро, Местото и улогата на партизанските одреди, батаљони и бригади на НОВЈ во создавањето и одбраната на слободната и полуслободната територија во Македонија од 1942—1943 година, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Митровски, Боро, Поважни настани во Народноослободителната борба во западна Македонија. Окупацијата и положбата на територијата во западна Македонија, Гласник на ИНИ 1966, III/1

 

Митровски, Боро, Поважни настани од развитокот на Народноослободителната борба на Битолско-Преспанското подрачје во период од 1941—1943 г. Ситуацијата во Битолскиот крај до формирането на партизанскиот одред, Гласник на ИНИ, Скопје 1963, VII/1

 

Мојсов, Лазо, Бугарската работничка партија (Комунисти) и македонското национално прашање, Скопје 1948.

 

Morača, Pero, Društveno-politička kretanja i politika KPJ u ustanku 1941. Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd 1962, br. 1

 

Морача, Перо, Преглед историје СКЈ, Београд 1966.

 

ΜΠΡΑΜΟΥ ΚΩΣΤΑ, ΣΛΑΥΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1953.

 

Narodi Jugoslavije u borbi za slobodu, Zagreb 1959.

 

Народноослободилачка борба у Македонији. Чланци и документи, Београд 1954.

 

Народноослободителната борба во Македонија. Пет години на Народна република Македонија, Скопје 1950.

 

Nemačke snage na teritoriji Jugoslavije u toku NOR (1941 godine). Vojno-istorijski glasnik, Beograd 1952, III, br. 2; 1953, IV, br. 1, 2 i 3.

 

Nešovič, Slobodan, Privredna politika i ekonomske mere u toku oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, Beograd 1964.

 

НОБ на Македонија (текст и карти), (Редакција: Михаило Апостолски, Галена Куцулова, Панде Ташковски), Скопје 1962.

 

Нова Југославија, Збирка одабраних чланака из бројева 1—14, 1944, Београд 1945.

 

Организацията и въспитанието на бранническата младеж. София 1942.

 

Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941—1945 (od sloma stare Jugoslavije do Drugog zasedanja AVNOJ-a), Beograd 1957, knjiga prva. Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941—1945 (od Drugog zasedanja AVNOJ-a do konačne pobede), Beograd 1958, knjiga druga.

 

Papagos, Grčka u ratu 1940—1941, Beograd 1954.

 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΘΙΙΝΑΙ, ΚΑΙΡΟΝ, ΛΙΒΑΝΟΣ. ΚΑΙΡΟΝ, ΙΤΑΛΙΑ, ΑΘΙΙΝΑΙ. ΑΘΙΙΝΑΙ 1945.

 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΚΥΝΙΙΜΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. ΑΘΙΙΝΑΙ 1964.

 

444

 

 

Пејов, Наум, Македонците и граѓанската војна во Грција, Скопје 1968.

 

Пенушлиски, Кирил, Борбената народна поезија израз на вековните ослободителни стремежи на македонскиот народ, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Пет година на Народна Република Македонија, Скопје 1949.

 

Пијаде, Моша, Изабрани говори и статии 1941—1947, Скопје 1949.

 

Plenča, Dušan, Međunarodni odnosi Jugoslavije u toku Drugog svetskog rata, Beograd 1962.

 

Поп Лазаров Ристо, Одгласот на АСНОМ во Костурско, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1956.

 

По-важните акции на Благоевградскиот партизански одред, в. Пиринско дело, Благоевград, 26. VIII 1954.

 

Преглед бригада Народноослободилачке војске Југославије, Војноисторијски гласник, Београд 1954, V, бр. 2

 

Преглед Народноослободилачког рата у Македонији 1941—1944, Београд 1950.

 

ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΚΟΜΝΙΙΝΟΥ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ THE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ. ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΗ ΤΙΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ — ΠΛΑΚΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1947.

 

Пут нове Југославије 1941—1945, Београд 1949.

 

ΡΟΥΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΚΕ. ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1966.

 

ΣΑΡΑΦΗ ΣΤ. Ο ΕΛΑΣ. ΑΘΗΝΑ 1964.

 

Sejfula, Kemal, Savez komunista Jugoslavije i nacionalne manjine, Beograd 1959.

 

Симовски, Тодор, По повод 25 години од смртта на Лазо Трповски, Гласник на ИНИ, Скопје 1968, ΧΙΙ/1

 

Смилевски, Видое, Одлуките на АСНОМ се израз извојуваните придобивки во Народноослободителната борба, Правна мисла, ХIII/1964, бр. 4

 

Сотировски, Никола, Првите прописи на АСНОМ за административно теиториалната поделба на Македонија, Правна мисла, Скопје 1964, XIII, 4

 

Статии по националното прашање на Југославија, Скопје 1945.

 

Стојановски, Мире Димче, Спроведување на спогодбата Тито—Шубашиќ во Македонија, сп. „Историја“, Скопје 1965 I/1

 

Стругар, Владо, Рат и револуција 1941—1945, Београд 1962.

 

Теменугов-Железни, Мито, Богданци во НОБ, Скопје 1963.

 

Терзиоски Растислав, Бугарската православна црква во окупирана Македонија (1941—1944), Гласник на ИНИ, Скопје 1965, ΙΧ/2

 

Terzioski, Rastislav, Bugarskata fašistička propagandna aktivnost vo Makedonija vo tekot na 1941—1942 god., Zbornik — Prvo zasedanje AVNOJ-a, Bihać 1966.

 

Терзиоски, Растислав, Големобугарската национална и културна пропаганда во окупирана Македонија, Погледи, Скопје 1966, III/3

 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. ΣΤ' ΑΡΜΑΤΑ ΣΤ' ΑΡΜΑΤΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, ΛΕΥΤΕΡΟΣ, ΤΡΙΤΟΣ, ΤΕΤΑΡΤΟΣ. ΑΘΙΙΝΑ

 

Тодоровски, Глигор, Меѓусебните односи на Италија и Бугарија од 1941— —1943 година во врека со западна Македонија, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

445

 

 

Тодоровски, Глигор, Некои институции во западна Македонија воведени во време на окупацијата 1941—1944, Гласник на ИНИ, Скопје 1961, V/2

 

Тодоровски, Глигор, Прилог кон изучавање на окупаторскиот систем во западна Македонија, Гласник на ИНИ, Скопје 1963, VII/2

 

Тодоровски, Глигор, Отпорот против воведувањето на десетокот во западна Македонија во времето на окупацијата, сп. „Историја“ бр. 2, Скопје 1968.

 

Tuđman, Franjo, Okupacija i revolucija, Zagreb 1963.

 

Tuđman, Franjo, Stvaranje socijalističke Jugoslaivje, Zagreb 1960.

 

Тодоровски, Миле, Борбата против колаборационистите во Македонија во 1941 година. Погледи, Скопје 1966, III/3

 

Todorovski, Mile, Voeno-politička situacija vo Makedonija vo periodot na sozdavanjeto na AVNOJ, Zbornik — Prvo zasedanje AVNOJ-a, Bihać 1966.

 

Тодоровски, Миле, Иницијативниот одбор во подготовките за свикување на Првото заседание на АСНОМ, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Тодоровски, Миле, Настанувашето и развитокот на народните судови во текот на НОБ во Македонија, Погледи, Скопје 1966, III/1

 

Тодоровски, Миле, Прилог кон борбата на Велешкиот партизански одред на планината Лисец 1942 година, Гласник на ИНИ, Скопје 1967, ΧΙ/3

 

Тодоровски, Миле, Прилог кон прашашето за формирање на првата народна влада на федерална Македонија, Правна миела, Скопје 1966, XV/2

 

Горѓевиќ, Јован, Особеностите и искуствата на југословенскиот повеќенационален федерализам, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Узуновски, Цветко, За прв пат во својата историја македонскиот народ доби своја народна влада, Говори и статии, Скопје 1947.

 

Урдин, Кочо, Струмица се бори, Скопје 1954.

 

Ustanak naroda Jugoslavije, Beograd 1962—1963, tom I—III.

 

Fidanova, Slavka, Borbata na KPJ za sozdavanje na političko edinstvo vo Makedonija vo tekot na 1942 godina, Zbornik — Prvo zasedanje AVNOJ-a, Bihać 1966.

 

Fidanova, Slavka, Napori KPJ u Makedoniji u borbi za mase i stvaranje političkog jedinstva u toku 1941—1942, Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd 1968, br. 1—2

 

Фиданова, Славка, Некои особености во развојот на народната власт во западна Македонија, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Фиданова, Славка, Подготовките за формирање на тетовскиот партизански одред, сп. „Историја“, Скопје 1966, II/1—2

 

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ I. ΑΘΑΝ. Η ΚΑΤΟΧΗ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. Η ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1949.

 

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ I. ΑΘΑΝ. Η ΚΑΤΟΧΗ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Η ΔΡΑΣΝΣ ΤΙ1Σ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΕ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ Α'. . 1941—1942, ΤΕΥΧΟΣ Β., 1943—1944. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1950.

 

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ I. ΑΘΑΝ. Η ΚΑΤΟΧΗ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. Η ΔΡΑΣΝΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΟΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1951.

 

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ I. ΑΘΑΝ. Η ΚΑΤΟΧΗ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ. ΤΕΥΧΟΣ Α'. 1941—1942, ΤΕΥΧΟΣ Β'. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1952.

 

Христов, Александар Τ., Дејноста на АСНОМ на неговото Прво заседание, Правна мисла. Скопје 1963, ХIII/4

 

446

 

 

Христов, Александар Т., Значењето на АСНОМ во државно-правната историја на македонскиот народ, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

Христов, Александар Т., КПЈ во решавањето на македонското прашање 1937—1944 година, Скопје 1962.

 

Христов, Александар Т., Политички декларации од Првото заседание на АСНОМ; Современост, Скопје 1964.

 

Hristov, Aleksandar, Pripreme za obrazovanje Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM), Jugoslovenski istorijski časopis br. 2, Beograd 1965.

 

Христов, Александар T., Создавање на федерална Македонија во југословенската федерација (1941—1945) — политичко правна студија, Скопје 1965.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 1878—1951. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1952.

 

Hronologija Narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941—1945, Beograd 1964.

 

Цеков, Дане, Кумановската околија во НОВ (од 16. II 1943 до 26. II 1944), Гласник на ИНИ, Скопје 1961, V/1

 

Цеков, Дане, Трета македонска бригада и Косовскиот одред до средината на мај 1944, Гласник на ИНИ, Скопје 1962, VI/1—2

 

Црвенковски, Крсте, Народноослободителната борба и револуционерната традиција на Македонија, Скопје 1966.

 

Culinović, Ferdo, Nacionalno pitanje u jugoslovenskim zemljama, Rijeka 1955.

 

Culinović, Ferdo, Stvaranje nove jugoslovenske države, Zagreb 1959.

 

Шуковиќ, Олга, Правото на самоопределување на македонскиот народ што го оствари во текот на војната, Зборник — Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966.

 

[Previous]

[Back to Index]