ИВАН МИХАЙЛОВ, „МАКЕДОНСКА ТРИБУНА":
Македонското Освободително Дело и Преврата от 19 Май 1934 Година
 

От какъв характер са връзките между Националния комитет и ВМРО

Полицията след 19 май издаде едно комюнике, с което съобщаваше на обществото, че били установени връзки между ВМРО и Националния комитет на емиграцията, поради което членове на последния са арестувани и ще бъдат интернирани (касае се до същите членове, които много преди 19 май бяха избивани от сдружението „Звено-протогеровисти", в което видно място заемаше и Владо Начев, директор на полицията.) След това последваха разпоредбите и грижите за натрапване от страна на полицията нов Национален комитет, съставен от протогеровисти. От как съществува в България македонска емиграция, тя не е била оскърбена по-рано по такъв начин. Не ни е известно също така, дали някога и турската власт или румънската са се отнесли така грубо спрямо емигрантските български сдружения в Цариград и Румъния. Позорът на превратаджиите от 19 май за нас добива още по-релефен образ като си изясним какви са били „връзките" на легалните организации с ВМРО.

* * *

Не е възможно легалните и нелегалните ратници на един народ, който се бори за свобода, да бъдат без връзки помежду си - връзки морални, психологически, идейни.

Преди всичко преследваната цел е една. Ако тя не би била една то би значило, че поробените сами подпомагат поробителя за собственото си унищожение. В робството един народ има най-много нужда от своето морално единство.

Успехите или неуспехите било на легалните, било на нелегалните дейци, влияят върху духа на едните и на другите, върху целия народ и върху шансовете на общонародното дело. Затова всеки почтен македонец по-дълго се смята загрижен за състоянието на освободителното движение и в двете му направления. От тук идва и правото му да даде всички указания и съвети, които той - добрият македонец - смята в даден момент необходими. А още повече отговорните хора са в правото си да постъпват така, т. е. да си изпълнят дълга, независимо от това дали ще бъдат възприети всякога техните схващания.

Макар да са благотворителни, македонските легални организации преследват политическа цел. Тя ги заставя да бъдат един вид на революционно становище относно режима, под които насилствено е поставена Македония. В тоя случай революционерството го разбираме като отрицание, тъй като се говори, например за революционерство и в дадена философска, социална, религиозна доктрина и т.н.

[Previous] [Next]
[Back to Index]