"Сергей Лесной като продължител на Дмитрий Иловайский"

Бележки на А.Ч. от кореспонденция с Йордан Табов  (2003)

 

МАТЕРИАЛИ ЗА СЕРГЕЙ ЛЕСНОЙ

 

2.6.2003

Драги колега Табов,

Изпращам Ви една статия за Именника – мисля, че е най-хубавата и най-умната, която е писана до сега – за съжаление не от български автор. Тя показва, че традицията на Иловайски и ГЦ не изчезва, а се продължава – въпреки нашите и съветските „историци“!

Ваш – Ч

 

10 07 2003

Драги колега Табов,

Преди да скенирам и Ви изпратя следващите текстове от книгите на Сергей Лесной „Пересмотр основ истории славян“ І, Мелбурн 1956 и „Из далекото прошлого славян“, Мелбурн 1967, някои предварителни бележки:

 

В тези материали няколко от темите са от първостепенно значение за българската история – и това са не само главите, в които заглавието е непосредствено свързано с България (но също и Македония!), а и главите, посветени на въпроса за първоначалното население на някои европейски области, неговите „миграции“ и езиковите проблеми, свързани с него. Важни за нас са и статиите по проблеми на географията (напр.: „Перевод географических названий, как причина путаницы названий древных племен и народов“, „О реке Дунай“, „О заселении Балкан через Дунай“, „О географических названиях с окончанием на «брига», «дунум», «дурум» и т.д.“, „О географических названиях с окончанием на «дава»,«дева»,«дива» и т.д.“, „О термине «Кавказ» в древности“, „Об уграх и оногурах“, „О границах Мезии“), но и комплексът статии, посветени на гетите/готите. Това са в действителност именно есенциалните проблеми на българската история. В трудовете си Лесной цитира рядко съвременните автори, а цитира главно изворите. В този смисъл и на двете миста, на които цитира ГЦ, той споменава името му без подробности и дадено на немски. Макар, че възгледите му съвпадат до много голяма степен с възгледите на ГЦ, които понякога са явно отправна точка в неговите разсъждения, почти съм напълно сигурен, че той, Лесной, е познавал само двете немски книги на ГЦ. В този смисъл е много интересно и показателно, че стига до същите или почти същите изводи по отношение на Кавказ, македонците, гетите/готите и т.н., като развива последователно тезите му, допълвайки ги с още доводи. Има обаче и други случаи, когато въпросните тези са развити по-нататък от ГЦ в следващите му книги на бълг. език, за които Лесной явно не е знаел. Тъй или иначе, книгите на Лесной са една следваща фаза в историографията след ГЦ, която е съвсем неизвестна за българската, но и руската историография – в Русия излиза само книгата му „Русь, откуда ты“, Виннипег 1964, и то чак в 1995 г., при това със значителни манипулации и съкращения в текста на автора! Текстът на това издание го има и в Интернет, но той засяга предимно руската история – някои паралели между българската и руската митология, свързани по един или друг начин с индийските веди, са отстранени от текста на това руско издание!

 

Моето предложение е следното: да отпечатаме едно издание – сборник от статии, посветени на горепосочените теми. То да съдържа оригиналния руски текст на Лесной, без български превод, но с послесловие и доста изчерпателни бележки към текста, в които да се посочат както съответните тези на ГЦ, така и новото в историографията по съответните проблеми. За това издание аз съм готов да дам както новоформатирания текст (поради технически причини отхвърлям факсимилното издание), така и послесловието с бележките. Текстът на Лесной идва приблизително в рамките на 200 стр.,  а за приложението допускам, че ще са нужни около 30 до 60. Разноските по един тираж от ок. 500 екз. ще бъдат в рамките под 1000 – 1500 лв. Питайте Емо, дали би бил готов да поеме част от тази сума. Възможно е и разпространение на малка част от този малък тираж и в Русия, или пък кооперирането с руски издател – по този въпрос Вие имате повече опитност. При една такава кооперация аз обаче не съм готов да дам руски превод на моите текстове по технически причини – изготвянето на превода би ми отнело много време, с каквото не разполагам. А в крайна сметка, както българският читател може да чете руски, би следвало и руският читател да се научи да чете български. Едно българо-руско издание би могло да се приготви и отпечата до няколко месеца и то със собствени сили, докато за само българско или само руско издание са нужни повече време, средства и чужда помощ – т.е. имаме класическия случай с „орташката кобила“, която „вълците“ само чакат да й видят сметката!

 

И така – помислете.

 

А в близките дни ще получите и останалите текстове – тъй като за изданието ще бъде нужно и тъй и тъй ново форматиране, материалите няма да изпращам съвсем изкусурени и изпипани, като ще се старая поне да няма в тях печатни грешки.

Със здраве – Ваш Ч.

 

Изпращам още няколко глави от втората книга (1967). Преди да мина към малките глави на географски и филологически теми, ще скенирам и изпратя 3 големи глави от първата книга (1956). Междувпрочем екземплярът, който имам и е купен в антиквариат, носи личен автограф с посвещение «Дорогому Миколаю Ивановичу Кардалову на добрую память от автора» – и това е всичко, което зная за него. Като опитах да го намеря в руската търсачка, получих над 400 сведения, главно във връзка с „лесной промышлености“ и с някакви Сергеевци, занимаващи се в този тъй важен ресор от руската икономика. Вчера Ви изпратих и страницата на Цыба в И-т – и за нея моята руска търсачка не даде никакви сведения, добре че тя се беше запазила в моя И-т, а я намерих при Повесть вре­менных лет, където след това вече я нямаше. А Вие имате ли някакви възможности чрез Русия да научите нещо за Лесной?

Със здраве и с най-добри пожелания за успешно завършване на бояджийските работи.

Ваш – Ч

 

Изпращам и трите глави от първата книга + изводите (от които могат да се използват само от 13 нататък. Изобщо „славянофилството“ на автора ще събуди у българския читател смесени чувства. Не трябва обаче да забравяме, че това славянофилство няма нищо общо с официалното славянофилство в Русия – казионното славянофилство на Погодин, Ламански и Сие, в което няма място за българи-славяни, защото българите са турци, или хуни, или турко-фини, или Бог знае какви, но само не и славяни, защото трябва да се различават от македонците, а и тяхната роля за развитието на руската култура трябва да се сведе на нула! Същото се отнася и за волжките българи. И затова се създават и финансират разни „орди“, с тържества, литература, многозаслужили лидери и пр. Но за това ще си приказваме друг път.

От по-малките статии във втората книга ще изпратя повече, отколкото може да се публикуват – общо са близо 30 на над 100 стр.

 

Драги колега Табов,

Изпращам Ви началото на последната част от книгата на СЛ от 1967 г.

На това място следват няколко по-големи, но предимно малки текстове, които непременно ще събудят Вашето внимание, и то не само поради ориентацията на обектите  при тълкуванието на старите автори, а и поради образуването на племенните имена и тяхното сродство. Това по принцип, т.е. в общ смисъл. Но и в частен смисъл, по отношение на историята на българите, тези текстове са много важни. Те засягат „другата страна на Дунав“, където са резидирали българските князе преди Исперих. И това съвсем не е южнорумънската низина и даже Карпа­тите, а Северното причерноморие. Обръщам Ви особено внимание на племената, които са живеели там – как са се казвали, с какво са се занимавали, и – най-важно – тяхното един вид „класово“ деление. При това аз съвсем не изхождам от „историческия материализъм“ на Маркс, а от  развитието на историята: имаме първо уседнало население („кимерийци“), които „после“ са завладени и подчинени от някакви-си „царски скити“ – или с други думи имаме едно племе (или 2 племена), орачи и земеделци, което (или които) се управлява от друго племе, „царските“ скити, които при това говорили на разни (макар и близки!) езици. Каква забележителна логика! И това само защото в тази тъй отдалечена историческа епоха на „първобитно-общинния строй“, възпитани от нашите велики философи, ние не можем да си представим съществуванието на организирана държава! Ами „Именникът“? Ами „Календарът“? Дори и да възприемем теорията на Лесной за обяснение на „митическите“ срокове в „Именника“, ние стигаме да една твърде ранна епоха, А календарът показва, че тази епоха отива много далече назад. При това според данните, с които Лесной не е имал още възможност да оперира, в тази епоха имаме не само „рунна“ писменост, но и писменост с „гръцки“ букви. А тези „гръцки“ букви намираме вече доста изопачени на „Влесовата книга“ от средата на ІХ в. (?), но и поне 4 хилядолетия преди това в Караново! И пак ще подчертая: къде трябва да търсим столицата, т.е. резиденцията на князете от „Именника“ – във Фанагория ли?! Или в Болгар, т.е. зад полярния кръг! Или в някакъв „паралелен“ свят? Въпроси много!!! И най-важното, никой не иска да им се отговори!

Между малките статии има някои, които представляват за нас съвсем малък интерес, но ги скенирах за пълнота – така че и Вие можете спокойно да ги прескочите, макар че от Лесной винаги може да се научи нещо важно, ако не друго, то в методиката му.

Поздравлявам Ви за завършване на основната част по „големия доктор“

Ч

........

Както вече Ви писах, в останалата част от края на книгата ще намерите малко нещо, които Ви интересуват (но в това число за Балатон!, както и за имената на градове с „келтски“ названия, за които трябва да се помисли какво общо имат с езика на „траките“). А останалите статии от средата на тома няма засега да скенирам – прегледах ги само набързо (заглавията им ще намерите в съдържанието накрая.

Един от главните проблеми сега за мене е (покрай бележките по текста на Лесной) да се опитам да разбера нещо по-конкретно за него. Не зная доколко в тукашните библиотеки има руски емигрантски списания от 50-те и 60-те години (напр. Жар птица), което е твърде съмнително. С хора от първата емиграционна вълна във Франция нямам никакви връзки – пък и от тях вече няма да има живи, а само от следващото поколение. Имам обаче известни данни, че Лесной е писал под псевдоним, а истинското му име е било д-р Парамонов и е живеел постоянно в Австралия – но тези данни не са особено сигурни. Може-би в руското издание на книгата „Русь, откуда ты“ има някакви бележки за него – но да се търси и купува тази книга е просто глупаво: целият текст е в И-т, и при това е манипулиран. А в официалната руска „научна историческа“ литература едва ли името му ще се споменава някъде (освен в списъците на литературата при Нос/Фом, където в текста не съм срещал никъде да бъде цитиран). Но Вие може евентуално да запитате – разбира се, ако Ви е удобно. Но по никакъв начин не казвайте за моето намерение.

Засега повече няма да Ви дотягам, а само ще изпратя последните текстове.

Ч

 

 DATE \@ "dd.MM.yy" 27.12.182003

Драги колега Чилингиров,

 

Питате се къде е била столицата на владетелите от "Именника"? Горе-долу къде е била пише в самия Именник.

 

И така, първите 5  КНЯЗЕ са князували на оная страна на Дунава. Исперих минава на тая страна; той и следващите след него до Навуходоносор са вече асурийски ЦАРЕ, както пише в отрязаното от Именника важно изречение. Сменят си резиденцията, а с това и ранга си. Значи са отишли в столицата и са станали ЦАРЕ. Може да са узурпатори, може всичко да е станало по добра воля - това не знам.

 

Разбира се, вероятно по онова време подчинението княз - цар е било до голяма степен условно. Но все пак ... символът, столицата на "царството" е отсам Дунава. Разбира се, ако сме сигурни, че столицата на Исперих, Тервел и другите след него е била Плиска. Но ако не е била ...

 

От материала на Лесной при мен има файлове с номера 1, 5, 6, 7, 7b, 7Ca, 8 и 9.

 

Попитах Ирина Мусина може ли да открие в Москва книги или друго нещо за Лесной и да провери за книгата на Цыба.

 

Тези дни ще попитам и Фоменко; аз му пиша много рядко, защото той е много зает, и въпреки че винаги ми отговаря любезно, знам, че не бива да прекалявам.

 

С Лида кроим планове да отидем в Москва в началото на септември за 10-ина дена. Тогава се надявам да проверя на място повече работи.

 

Благодаря ви за интересните материали. Ще имаме работа за лятото.

 

Със здраве,

Ваш ЙТ

 

 

10 07 2003

Това е едната версия (т.е. втората). Първата версия предава Лесной много хубаво, с думите на Александр Львович Погодин (не е пряк роднина на акад. Михаил Петрович Погодин, † 1875, главния представител на казионната руска историография след смъртта на Карамзин) и с чудесни коментарии. От коментариите (или по-скоро въпросите) на Лесной стигаме до известно изясняване на положението между ІV и VІІ век. Според официалната версия наистина е имало някаква-си „велика“ България, някъде-си между Азия и Европа или даже в Манджурия или пък Китай – колкото по-далече, толкова по-добре! И макар че тази България била велика и следователно не съвсем малка (но колко малка или голяма никой не се пита), след смъртта на „хан“ Кубрат синовете му, вместо да си седят във „великата“ България, тръгват по всички посоки на света да си търсят щастието – това е разказано много увлекателно от Лесной. И така един (баткото) остава в „бащините си земи“, друг „отива“ в Панония, друг пък „отива“ в Италия, а един с „ордата“ си (барабар с жените, децата и говедата) „потегля“ към Дунава и намира някакъм пуст остров с подходящи условия за пасане на говедата. Византийският император с цялата си войска и флота тръгва „да се защитава“ (така е казано от патриарх Никифор), но го заболява стомаха (или нещо подобно), връща се набързо и сключва мир, т.е. благославя основаването на българската държава в „съседство“ на неговата империя. Но ако се огледаме малко по-назад, ще видим, че в т.нар. пък „хунска империя“ на Атила, заемаща цяла Средна Европа (каква част от Източна Европа и Евразия е заемала изворите мълчат), името на българите някак-си се смесва с името на „хуните“. И тогава започва т.нар. „Велико преселение на народите“ (?!). (Много хубави са обясненията на Лесной кои са готите, но също кортигурите, оногурите и онугурите и как се е получило името им – вижте съотв. глава на с. 343 сл.) И при това „велико“ преселение се сриват само някои укрепени византийски градове, а за техния хинтерланд не се казва нищо – т.е. населението от „най-многочисления и храбър народ“, т.нар. „траки“ + „илири“, което не е загинало при римското нашествие и не е отвлечено в робство, измира от епидемии и загива от земетресения, така че на негово място в пустеещите земи идват славяните“, които при това са езичници и са на най-ниското културно ниво на първобитното общество. Интересно също, че тези опустошени от римляните земи, чието население или е избито или пък отвлечево в робство, почти непосредствено след завладяването им от Рим, стават (според изворите!) главната житница на Империята! И (както твърдят гръцките „историци“) в последвалата „тъмна“ епоха, продължила до началото на ХІ век във вътрешността на Балканския полуостров замира всякакъв културен, обществен и църковен живот – ако не вярвате, прочетете съответната литература! Във всеки случай прочетете Лесной – той описва тази история много хубаво, макар че тя може да се и допълни.

 

Но не искам да Ви отнема удоволствието, което ще изпитает, като прочетете текста на Лесной.

Тук след два тропически горещи дни имаше тропически дъжд (аз го проспах), а днес малко поотпусна, но за утре се очаква пак над 30°. Във всеки случай в жилището ми още не е тъй напекло, че да не може да се работи. За „идентифицирането“ на Лесной изгледите не са много добри. В общогерманския библиотечен каталог на периодиката е отбелязана само старата серия от „Жар птица“ (1921-1926), а че е излизала и през 50-те и 60-те години там няма никакви следи.

Кажете на Мусина да не купува по никакъв начин книгата на Лесной, тъй като пълният текст може да се свали от И-т: http://probib.ndrod.ru в книгата или на корицата обаче може да има някакви данни за автора.

Лека нощ (или вече „добро утро“!)

Ч

 

Драги колега Табов,

След 4 дни празници (петдесетница) + жега днес библиотеките отново работят и аз се поразходих до тях. Макар, че имам възможност и от къщи да влизам с И-т в главната база библиографски данни, предпочитам да правя това в Държ. библиотека. Оказа се обаче че в цяла Германия нямо нищо повече от това, което намерих тук, в никоя немска библиотека не е регистрирана втората (следвоенната) серия на списанието Жар птица, къдеот може и Лесной да е публикувал нещо. А за другите руски емигрантски списания от 50-те и 60-те години нямам никакви данни. Дългогодишният директор на отдел Славистика е вече пенсионер и в момента не мога да го намеря. Все пак събрах парче по парче някои данни, които са повече от нищо, а може би и повече от това, което може да се научи в Русия за него – освен чрез архивите на КГБ и евент. на Киевския у-т. С няколок думи: Сергей Яковлевич Парамонов (1898-1968) завършва естествени науки в Киевския у-т, където промовира в 1930 г. (имам темата), до 1940 г. е на изследователска работа в същия у-т и има редица публикации. В края на войната емигрира в Австралия и преподава в у-та в Камбера – в момента бързам и не мога да допълня адреса му, който имам записан. Помолих и една моя стара приятелка от Ленинград, която беше дълги години заведующа лекциите и просветната дейност в Руския музей, от 12 г. живее тук, но поддържа връзки с колегите си там и ще се обади по телефона да пита дали те знаят нещо. Ще пиша и на една позната археоложка от Киев. Засего толкова по този въпрос

Ваш Ч

 

Драги колега Табов,

Днес на обед много бързах – от библиотеката можах да дойда само за няколко минути вкъщи и оттам трябваше да бързам да взема от училище внука си. Така че ето и допълнението с адреса на Лесной: Dr. Paramonov, University House, Canbera, Australia. Тъй като това е бил пълният му адрес, трябва да се предположи, че в у-та е бил доста известна личност. Сетих се, че Вие имахте също някакви връзки с австралийските у-ти – не бихте ли могли да запитате там? Но и без други данни, това, което днес можах да събера, е достатъчно. Може да опитам оттук да проверя във френската национална библиография от 50-те и 60-те години дали има някакви данни за публикации в периодиката. Но и това е нещо второстепенно – ще се съсредоточа главно върху публикациите му във връзка с България, макар и в предговора (или послесловието?) да спомена също главните му приноси в руската историография.

Това е засега положеинето.

Ако Ви е трудно да намерите статията на Крънджалов, пишете ми да я потърся и Ви я изпратя – преди години бях чел и дори имам една негова публикация в Италия за Плиска, но ми направи впечатление на твърде несериозна и хипотетична, без абсолютно никакви основания.

Ваш Ч

 

Драги колега Табов,

Това е едната версия (т.е. втората). Първата версия предава Лесной много хубаво, с думите на Александр Львович Погодин (не е пряк роднина на акад. Михаил Петрович Погодин, † 1875, главния представител на казионната руска историография след смъртта на Карамзин) и с чудесни коментарии. От коментариите (или по-скоро въпросите) на Лесной стигаме до известно изясняване на положението между ІV и VІІ век. Според официалната версия наистина е имало някаква-си „велика“ България, някъде-си между Азия и Европа или даже в Манджурия или пък Китай – колкото по-далече, толкова по-добре! И макар че тази България била велика и следователно не съвсем малка (но колко малка или голяма никой не се пита), след смъртта на „хан“ Кубрат синовете му, вместо да си седят във „великата“ България, тръгват по всички посоки на света да си търсят щастието – това е разказано много увлекателно от Лесной. И така един (баткото) остава в „бащините си земи“, друг „отива“ в Панония, друг пък „отива“ в Италия, а един с „ордата“ си (барабар с жените, децата и говедата) „потегля“ към Дунава и намира някакъм пуст остров с подходящи условия за пасане на говедата. Византийският император с цялата си войска и флота тръгва „да се защитава“ (така е казано от патриарх Никифор), но го заболява стомаха (или нещо подобно), връща се набързо и сключва мир, т.е. благославя основаването на българската държава в „съседство“ на неговата империя. Но ако се огледаме малко по-назад, ще видим, че в т.нар. пък „хунска империя“ на Атила, заемаща цяла Средна Европа (каква част от Източна Европа и Евразия е заемала изворите мълчат), името на българите някак-си се смесва с името на „хуните“. И тогава започва т.нар. „Велико преселение на народите“ (?!). (Много хубави са обясненията на Лесной кои са готите, но също кортигурите, оногурите и онугурите и как се е получило името им – вижте съотв. глава на с. 343 сл.) И при това „велико“ преселение се сриват само някои укрепени византийски градове, а за техния хинтерланд не се казва нищо – т.е. населението от „най-многочисления и храбър народ“, т.нар. „траки“ + „илири“, което не е загинало при римското нашествие и не е отвлечено в робство, измира от епидемии и загива от земетресения, така че на негово място в пустеещите земи идват славяните“, които при това са езичници и са на най-ниското културно ниво на първобитното общество. Интересно също, че тези опустошени от римляните земи, чието население или е избито или пък отвлечево в робство, почти непосредствено след завладяването им от Рим, стават (според изворите!) главната житница на Империята! И (както твърдят гръцките „историци“) в последвалата „тъмна“ епоха, продължила до началото на ХІ век във вътрешността на Балканския полуостров замира всякакъв културен, обществен и църковен живот – ако не вярвате, прочетете съответната литература! Във всеки случай прочетете Лесной – той описва тази история много хубаво, макар че тя може да се и допълни.

 

......................................................

Още нещо за резиденцията – в Именника не пише къде горе долу се е намирала тази резиденция, а съвсем точно. На два пъти Ви препоръчах да прочетете какво пише Раковски. Тъй като изглежда Ви е трудно да намерите том ІV от съчиненията му, ще Ви напомня – а и голяма част от текста, заедно с бележките на нашите „езиковеди“, имам скениран и мога да Ви го изпратя. Но конкретно тук имам предвид етимологията на Вавилон (или по-точно Бабылоно) и Багдат (или по-точно Богдать). На съвременния българин не е съвсем ясно какво означава „лоно“, докато образованите българи в миналото са знаели това много добре – най-малкото с връзката „Лоно Аврамово“. Знаели са и какво значи „Бабá“, което не е нито турска, нито тюркска дума, а са употребявали по всяка вероятност и родителния падеж. За „Богдать“ смятам излишно да обяснявам. Работата е там, че според езиковедите (вкл. и Лесной, който не е такъв) ако е имало някакви връзки между „славянския“ и санскритския език, те трябва да се търсят в най-далечното (колко далечно?) минало. Лесной отрича и всякакви миграции в посока Индия-Европа, като вместо Индия търси някои места „западнее“ от Индия (колко западнее?). В този смисъл той взима отрицателно отношение към хипотезата за някакви връзки на Влесовата книга с ведите – неговият руски редактор/издател дори се погрижва съответните примери да не се поместят в руското издание на книгата, като се грижи за душевното спокойствие на читателите си. Също както издателите на Именника, които махат въпросното изречение. Или както критиците на „Веда Словена“ се погрижиха всички материали да бъдат унищожени (заедно с непубликуваните), защото били фалшификат. Трябва ли да продължавам? Ако да – тогава отговорете ми кой скри изпратения за печат мой оригинален текст на „Лекциите“ и след като направих скандал, ми беше върнато ксерокопие. Ще кажете, че това са отделни случаи без никакна взаимна връзка! Но в лекциите си аз обръщам внимание на още едно съвпадение: Нека писаното от Раковски е лишена от всякаква научна база фантасмагория, нека „Веда Словена“ е фалшификат, нека текстовете във „Влесовата книга“ да са неправилно прочетени и разтълкувани. Какво ще ми кажат обаче за наводняването на района около Черно море и последвалата го миграция от околните райони към Двуречието и именно към това двуречие, а не към някакви-си други двуречия, каквито изобилстват в населените от „славяните“ земи и каквито Лесной посочва? И за несъмнените връзки между археологическите находки от двата района, въпреки мнимата разлика във времето от 2  1 / 2  хилядолетия, която показват изследванията с С14 и която аз смятам, че обяснявам достатъчно разбираемо за всеки специалист и неспециалист!

В моите бележки към студиите на Лесной аз съвсем не смятам да казвам „това е вярно или правилно“ и „онова е невярно или неправилно“. Смятам „само“ да посоча различни версии. Това засяга и много места в студиите на Лесной, където той е бил по-малко запознат със съществуващата по негово време литература, но и да обърна внимание върху последвалото развитие през следващите 35 години. Напр. по въпроса за писмеността. А по някои въпроси, където разсъжденията му взимат вярна насока, той ги прекъсва насред пътя и се плаши да посочи до какви естествени заключения се стига в този път. Това засяга напр. въпроса за „славянската“ топонимия на Гърция, и по-специално на Пелопонез. Защото заключението, което трябва да си извадим от съпоставянето на фактите е не, че „славяните“ са „дошли“ на Балканския полуостров по-рано (колко по-рано?) от VІ век. И разбира се, въпросът на какъв език са тези топоними – напр. имаме на няколко места „Търново“ и различни варианти от корена „българи“ (според Фасмер името на племето или ордата от тюркски/турски произход, населила едно островче на Долни Дунав. И т.н. В коментариите си смятам да се придържам към фактите и да ги посочвам, а да предоставя тълкуванието им на интелигентния читател – ако има такъв. И пак по въпроса за това име – възможно ли е, както допуска Лесной (и не само той!) да имаме най-малко три народа с това име (чието обяснение никой не може да даде), и то на места, отдалечени на хиляди километри! И ако туй име (volgares) са го дали „римляните“ на един от тези народи, кои римляни са го дали на „другите едноименни“ народи? До днес ние знаем, че както в днешни дни, така и в миналото, българите на Балканския полуостров сами се наричали така – наистина, в ново време има случаи, когато някои хора или група от хора, респ. племе възприема името, което му дават другите, главно неговите съседи. Но историческите извори показват, че в миналото имената, давани на едно и също племе от различните му съседи, са се различавали твърде много. Наистина, ние разполагаме с много малко български паметници във връзка с този въпрос, но в българските паметници се казва изрично българи, а не куртигури или оногундури и пр. – напр. в надписа на Пресиян във Филипи.


 

А ето и текста на Лесной за „основаването на българската държава“ – разбира се ако намерите някога време да го прочетете:

 

КАК СОЗДАЛАСЬ БОЛГАРИЯ 679 ГОДА?

Мы уже указывали на стр. 92-110 нашей работы («Пересмотр основ истории славян»), что началом Болгарского государства совершенно ошибочно считают 679-й год, в котором князь болгар Аспарух заключил с Византией договор.

Мы привели достаточное количество совершенно бесспорных доказательств, что еще до появления Аспаруха к югу от Дуная жили в течение уже нескольких столетий болгары и имели своих собственных князей. Наконец сам Аспарух вошел в историю, как один из пяти сыновей Куврата, государя «Великой Болгарии», – значит и до Аспаруха существовало государство болгар и притом бывшее «Великим».

Полезно будет ознакомиться более подробно и, главное, критически с событиями эпохи 679 года, чтобы понять что же в действительности случилось в это время и почему 679-й год принят за основную точку истории болгарской хронологии.

Выясним себе оффициальные взгляды на историю Болгарии («История Сербии», повид. 1910 г.), как они изложены проф. А. Л. Погодиным. Хотя работа и довольно стара, но и новейшие истории в основном говорят тоже, что и Погодин, зато мы можем точно цитировать Погодина, не опасаясь упреков в недостаточно хорошо понятом болгарском оригинале, и с другой стороны воспользоваться тем, что А. Л. Погодин часто довольно ясно показывает некоторые свои сомнения в высказанном, тогда как последующие историки излагают так, как-будто всё ясно, как на ладони.

Погодин пишет (стр. 6): «...едва умер Куврат, как его царство распалось на 5 частей, во главе которых стали его сыновья. Один из них, Аспарух, не мог противиться хазарам и бежал вместе со своим племенем на запад. Перебравшись через Дон, Днепр и Днестр и миновав нынешнюю Бессарабию, орда Аспаруха спустилась к устьям Дуная и остановилась в безопасном месте, образуемом одним из островков дельты, куда не заходили византийские отряды, и где сообщение между берегами производилось с помощью легких лодочек».

Из этих строк видно, что орда Аспаруха была незначительна, если могла поместиться на «островке», и что она вынуждена была искать убежища где-то в малодоступном для византийской пограничной стражи уголке. .

«Это было уже испытанное место в передвижениях народов, продолжает Погодин, здесь побывали и готы и германские бастарны, и позже славяне. Но для всех этих племен стоянка в устье Дуная была лишь временной остановкой на пути к Византии, которая манила к себе варваров своей неописанной роскошью и величием. По стопам своих предшественников, варварских народов, тюрков, германцев и славян, намеревалась двинуться и орда Аспаруха, но раньше ей надо было завоевать, себе место для поселения, более удобное, . чем:. маленький голый островок в устье Дуная».

Приведенные отрывки пестрят нелепостями: Погодин представляет себе, что дельта Дуная: была чем-то вроде постоялого двора для целого ряда племен в их нападениях на Византию. На деле мы имеем область (а не островок!), .которая издревле была заселена без какого бы то ни было отношения к Византии.

Другая нелепость: оказывается орда, которая не в состоянии была противиться хазарам, и занимавшая «маленький голый остров», прятавшаяся подальше от пограничной византийской стражи, – эта орда имела намерение... захватить Византию! Как можно писать рядом такие несовместимые вещи, знает только Погодин и Ко.

Третья нелепость: по Погодину, кочевники поселились на «маленьком голом островке», сообщение с которым поддерживалось «легкими лодочками». Спрашивается: откуда Погодин узнал о «легких лодочках»? Укажите источник. Как могли кочевники стать лодочниками? А главное: где пасся скот: кони, коровы, овцы и т. д. на «голом островке»? Как мог прокормить островок целую орду?

«Каковы бы, впрочем, ни были намерения Аспаруха, говорит Погодин, связанного с Византией узами родовой дружбы (Господи, откуда же эта родовая дружба у варвара из Придонья с Византией? С. Л.), – в самом Цареграде отнеслись весьма недружелюбно к появлению нового варварского племени на северной границе империи. Константин Погонат предпринял поход на болгар, но, против ожидания, поход оказался неудачным».

Оказывается против небольшой орды, прятавшейся от страха в дебрях, выступил сам византийский император и византийская армия и флот бежали от орды, скрывавшейся на «маленьком голом островке»! Трудно понять, где помещается у историков способность к логическому мышлению. И нам преподносят подобную чушь, как достижение науки!

На деле всё было, конечно, иначе: болгарская орда представляла собой грозную силу, заставившую бежать армию византийского императора, самолично участвовавшего в походе.

На «островке» (вероятно подразумевается остров Певка, отнюдь не малый) находилась не вся орда, а ставка орды. Византийский император пошел войной не на неведомую варварскую орду, а на крупное государство, с которым Византии (увидим ниже) пришлось очень и очень считаться. Константин Погонат, узнав о смерти князя «Великой Болгарии» Куврата и распадении его государства на 5 частей, решил воспользоваться удобным случаем и покончить со старинным врагом, но предприятие оказалось неудачным: даже ослабленная Болгария дала Погонату по рукам.

Но слушаем дальше: «Вслед за бегущей византийской армией двинулась болгарская орда, которая должна была пробиваться чрез славянские племена Балканского полуострова. Она дошла до Варны и заняла побережье Дуная, причем центром новых болгарских владений сделался Преслав около Шумена или Шумлы (на запад от Варны)».

Слушаем теперь внимательно дальше, ибо Погодин говорит о том, о чем другие почему-то умалчивают: «Славяне покорились Аспаруху; вообще до вооруженного столкновения между славянами и болгарами дело не дошло» (значит никакого завоевания славян болгарами не было, С. Л.).

«По мнению историка болгар, Иречека, продолжает Погодин, это объясняется, по всей вероятности тем, что славяне ненавидели византийское владычество и рады были переменить его на болгарское. Трудно сказать, справедливо ли такое предположение: ведь, владычество византийцев было, в сущности номинальным, и даже в начале 9-го века некоторые славянские племена, с запада граничившие с болгарским царством, сохранили свою независимость.

К тому же тюркское иго было достаточно знакомо славянам, и они не раз пытались освободиться от него. Не более ли вероятно, что разрозненные славянские племена не были в состоянии противиться натиску маленького, но хорошо организованного народа, который обладал настолько сильным государственным чутьем (ну, и фразеология, прости, Господи! С. Л.), что объединил этих славян и, ассимилировавшись с ними, создал крепкое и долговечное государство».

Безпредметность мышления Погодина ужасающая: как мог «маленький» народ болгар, не только вытеснить Византию из славянских областей, но даже заставить платить дань?! Как мог энергичный народ с «государственным чутьем» ассимилироваться с народом без этого чутья? Наоборот, он должен был ассимилировать народ, ему подчиненный и с недостаточным «чутьем». Как видим, у Погодина концы с концами не сходятся.

Итак, даже для Погодина, объяснение Иречека, которому он почти во всем слепо следует, неприемлемо; неприемлемо, как мы увидим ниже, и погодинское объяснение.

Слушаем дальше: «На какие-то договорные отношения, существовавшие между победителями-болгарами и покоренными славянами, указывает один из византийских писателей, Феофан (да, ведь, только что было сказано, что до вооруженного столкновения между славянами и болгарами дело не дошло, почему же болгары называются «победителями»? Как можно так легкомысленно бросаться словами?).

«По всей вероятности, договор касался, говорит Погодин, поселения одного из славянских племен на новом месте, в восточных проходах Балканских гор, и возложения на семь остальных славянских «родов», переселенных на запад, обязанности защищать страну от аваров. Это указывает уже на известную солидарность победителей с побежденными, на образование организации, в которой эти последние приняли добровольное участие: иначе славяне, поставленные между аварами и болгарами, легко могли перейти на сторону первых».

Из высказанного самим Погодиным ясно, что никакой войны между болгарами и славянами не было, не было поэтому ни победителей, ни побежденных. Болгары Аспаруха только вступили в договорные отношения с местными славянскими племенами, которые предпочитали этот шаг подчинению Византии или аварам. Почему это случилось не понимают ни Иречек, ни Погодин, ни другие историки, хотя материала в истории для этого предостаточно.

На самом деле никаких чудесных явлений в виде добровольчества славян в отношении пришельцев-болгар не было: и славяне, и болгары были своими славянскими племенами, откуда и проистекало единство стремлений защищаться вместе и от византийцев, и от аваров. Ниже мы приведем свидетельство истории, что славяне и болгары говорили на одном и том же языке.

«Но одного народа, продолжает Погодин, болгары и славяне еще не составляли: современные писатели проводят строгое различие между ними и, напр. Феофан рассказывает, что болгарский князь «повел весь подчиненный ему народ славян и болгар». А позже, в 762 году, в период продолжительных междоусобий между славянским и болгарским населением страны, одно из них противопоставляется другому, и византийцы стремятся вступить в сношения со славянами против болгар.

Тем не менее, процесс ассимиляции подвигался быстрыми шагами вперед: необходимость держаться вместе против завоевательных стремлений Византии, с одной стороны, и аваров с другой, заставляла немногочисленную орду болгар уживаться так или иначе со славянством Мизии».

 Погодин, как и другие историки, не понимает, что различие между славянами и болгарами было только племенное: новгородцы и киевляне еще много столетий спустя как образовали единое государство продолжали называться своими племенными названиями, хоть и были «руссами» и еще шире «славянами».

 Разве сейчас Чехословакия не является цельным славянским государством и разве вместе с тем не ясно, что отношения между чехами и словаками не всегда были прекрасны?

В том, что Феофан различал славян и болгар ничего удивительного нет, – племенные различия оставались еще долго, но зато ясно почему болгары ассимилировались со славянами так, что в современном болгарском языке нет ни одного «старо-болгарского» слова, что абсолютно необъяснимо, если мы примем положение, что это были два народа разных корней, – должно было что-то остаться в названиях посуды, орудий, мелочей быта, одежды, именах, прозвищах, названиях некоторых растений и животных и т. д., ибо болгары, обладавшие столь сильным «государственным чутьем» не могли не сделать своего, вклада в сокровищницу языка, – ничего этого нет.

Слилось два славянских племени, причем еще до Аспаруха не только пришельцы, но и местные жители назывались болгарами (см. стр. 92-110).

Создание аспаруховской Болгарии совершилось иначе, чем это описывают: после смерти Куврата произошел распад его государства, на 5 частей в результате дележки между его 5-ю сыновьями. Сильная задунайская группа славян, называвшаяся болгарами, поддержанная вероятно и подчиненными племенами кочевников, пeреселилась с северного берега Дуная на южный. .Мы увидим ниже, что Аспарух явился не как чужой завоеватель, а как законный наследник того, что ему принадлежало по праву, он восстанавливал то, что когда-то было захвачено Византией.

Поэтому-то не произошло никаких боев, а наоборот, с помощью местного населения Аспарух окончательно разгромил Византию и Болгария с того времени стала самостоятельным государством без кризисов на многие столетия.

 «К: 679 году, .продолжает Погодин, относится мир Аспаруха с императором Византии, Константином Погонатом, в силу которого Византия обязалась уплачивать известную ежегодную дань болгарскому князю и таким образом признавала, что болгары по праву владеют занятой; ими областью между Дунаем и Балканами. С этого времени начинается история Болгарии, как самостоятельного государства».       

 Вывод этот совершенно ошибочный: а разве, навязывая свою волю такой империи, как Византия, орда Аспаруха не была самостоятельной? Разве она не имела предыдущей историй? Разве мы не знаем, что государство болгар уже существовало на Балканах по крайней
мере за 300 лет до этого? Наконец, Аспарух перешел Дунай в 660 году, почему не этот год принимается за начальный год Болгарии, а 679-й? Только потому, что разбитая Византия заключила именно, в этом году позорный для себя мир?    

 Историки, в том числе и А. Л. Погодин, не могут отрешиться от верноподданической точки зрения: для них история – это история императорской Византии. Пишучи историю Болгарии, они не становятся на болгарскую точку зрения, т. е. на точку зрения объективную. Историю Болгарии можно понять, если учитывать не только внешние, но и внутренние факторы. В ходе историй всякое государство то расширяется, то уменьшается, то распадается, воссоединяется, вовсе исчезает и вновь возрождается, вспомним хотя бы современную Чехословакию.

 Наконец, в истории государства мы видим постоянную смену центров его управления и, как следствие, поднятие значения или упадок его в отношении того племени, которое в данный момент имеет свой племенной центр государственным центром.

Аспаруховская Болгария – только одна из вех длинной истории Болгарии, но этого историки не поняли.                                                     

Мы намеренно привели длинные выписки из Погодина, чтобы наглядно показать, как подчас нелогично и легкомысленно делались весьма ответственные выводы; кроме того, мы избавляемся от упрека, что, мол, атаковали одно неудачное место, нет, мы атаковали всю концепцию.

 Чтобы восстановить истинную историю Болгарии, обратимся прежде всего к первоисточникам и здравой логике.

Константин Багрянородный (стр. 46, edit. Bonn, III) указывает, что варвары, перешедшие Дунай в конце царствования Константина Погоната (668-685), назывались «оногундурами», а вовсе не «болгарами» (очевидно это было их частное, племенное, точное название). Значит не пришельцы дали имя местным жителям, а последние пришельцам, ибо имя болгар отмечено на Балканах уже в 4-м веке.

«Главные источники, писал А. Л. Погодин (стр. 9), которые рассказывают о возникновении первого славянского государства на Балканском полуострове, относятся ко времени гораздо более позднему, именно к началу 9-го века: это хронограф Феофан и патриарх Никифор. Рассказывают они почти одно и тоже, и даже более того: почти в одних и тех же выражениях, хотя это сходство наблюдается не всегда (в подробностях, а особенно в собственных именах много отступлений), так что в науке установилось убеждение, высказанное такими авторитетными писателями, как В. Г. Васильевский и Крумбахер, что оба писателя восходят к одному общему древнейшему источнику».

Таким образом до нас дошел фактически только пересказ настоящего источника, следовательно мы должны быть весьма осторожны в оценке данных Феофана и Никифора –всегда пересказ является искажением истины.

Желая сократить, а иногда и расширить изложение, пересказчик выбрасывает слова или выражения, либо вставляет их, и тем незаметно для самого себя часто совершенно изменяет смысл того или иного оригинального места. Ему только кажется, что смысл остался тот же, ибо он знает действительное содержание рассказываемого и не замечает, что в его версии появляются неточности, недомолвки, либо не совсем ясные или противоречивые места, т. е. основания для путаницы.

Патриарх Никифор (806-815) писал, что болгарский князь Кобрат (т. е. отец Аспаруха или Испериха) образовал свое государство из гуннов и болгар. Тоже самое подтверждает и Феофан († 817). Так как Кобрат определенно княжил в Болгарии и назывался болгарским князем, второй составной частью его государства были гунны.

Что местные болгары, т. е. к югу от Дуная, были славяне, видно из данных армянского историка Моисея Хоренского († 487). Его данные особенно важны потому, что он писал самое малое за 30 лет до первого, всеми признаваемого появления славян к югу от Дуная в 517 году.

Он писал следующее: «Фракийская земля представляет пять меньших областей и одну, большую, где обитает семь славянских племен».

Значит к концу 5-го века во Фракии уже обитало целых семь племен славян, которые, разумеется, явились там веками раньше, ибо Фракия не представляет собой области, пригодной для номадов, а для оседлых земледельцев, что и подтверждается, как историческими, так и археологическими данными.

Что славянская основа болгарского народа была именно в той части Фракии, о которой говорит Моисей Хоренский, видно из того, что и Феофан, и Никифор, говоря о приходе болгар за Дунай, указывают, что между Дунаем и Балканами пришельцы нашли 7 славянских племен, т. е. тех самых, о которых говорит Моисей Хоренский.

Отметим, кстати, что последний упоминает в своей истории и о руссах, т. е. показывает существование руссов на юге уже в 5-м веке, - еще один тяжелый камень на шею норманизму.

Феофан в другом месте (стр. 217) говорит: «В это же время (т. е. в 531 году, С. Л.) болгары восстали в Мезии и Скифии». Значит они жили там, где и теперь, и назывались болгарами.

Жили они и в Паннонии, т. е. гораздо севернее и западнее. В 569 году (Pauli Historia Langobardorum, II, 26), когда лонгобарды двинулись из Паннонии в Италию, они захватили с собой и часть болгар среди других племен ("Certum est multos secum ex autem mnc Albion diversis, quas vel alii reges vel ipse ceperant, gentibus ad Italiam adduxisse. Unde usque hodie eorum in quibus habitant vicos Gepidos, Vulgares, Sartmates, Pannonis. Suavos, Noricos sive aliis huiusmodi nominibus appellamus". Интересные данные мы находим в легенде о св. Ди-митрие (A. Tougard, 1874, De l'histoire profane, §110, p. 186). Речь идет приблизительно о том же времени, когда славяне (частное название племени, С. Л.) и авары явились в нижней Паннонии, а затем подвегли разграблению «всю Иллирию, именно её провинции, т. е. обе Паннонии, обе Дакии (Дарданию, Мезию, Превалу, Ро-допу и всю окружность), а также Фракию до длинной стены». «В это время, добавляет рассказчик, и состоялось смешение аваров и других языческих племен с болгарами».

Что болгары даже при аварах играли большую роль и жили и на северном берегу Дуная, видно из хроники Фредегара, где под 631-632 годом он отмечает спор о наследовании трона между болгарами в Паннонии и аварами ("Ео anno in Abarorum cuinomento Chunnorum regnum in Pannia (Pannoniaj surrexit viaemens intentio, eo quod de regnum certarint, mi deberetur ad succendendum: unus ex Abares et alius ex Bulgarie collicta multitudinem inpugnarint»). Значит существовали цис – и трансдунайские болгары, причем трансдунайские – уже в первой половине 7-го века претендовали на равенство с аварами в выборе вождя.

Особенный интерес представляет указание Константина Багрянородного, что болгары были родичи сербов. Согласно Багрянородному, сербы явились в Далмацию во времена имп. Ираклия (610-641), когда уже болгары были под владычеством Византии (éd. Bonn, p. 153, 19). Отсюда ясно, что: 1) болгары были на Балканах задолго до 610 г. и 2) болгары были соседями Далмации.

Но самое интересное его указание (ibid. 154, 3), что болгары до царствования сербского короля Властимира относились дружелюбно к сербам: «как соседи и родственники они взаимно любили друг друга». Так как славянство сербов не подвергается сомнению, то ясно, что болгары были также славянами.

«Мир был нарушен, продолжает Багрянородный, болгарским королем Михаилом, который захотел ввести христианство и в Сербии; когда сербы увидели, что Михаил не имеет злых намерений, они проводили его до Расы, которая была границей между сербами и болгарами (ibid. p. 154, 5). Речь здесь идет о реке Расе или по современному Рашке, притоке Ибара, которая была границей между Далмацией с одной стороны и Мезии-Дардании с другой.

Тоже, что о сербах, Багрянородный в сущности говорит и о кроатах (ibid. р.150, 17), с той разницей, что во времена имп. Ираклия кроаты были подчинены болгарам.

Напомним теперь панегирик Эннодия (Monum. auct. antiq. VII, 205) Теодориху Великому, в нем он говорит, что болгары во Фракии и Иллирии до Теодориха делали всё, что хотели. Сопоставляя данные Эннодия с вышеприведенным, можно заключить, что с 5-го века и по крайней мере до начала 7-го болгары орудовали в Иллирии и Паннонии. Эти болгары были родственники сербов и, следовательно, были славянами.

Существовало две группы болгар: цисдунайская и трансдунайская; так как они разделялись на множество племен и, так как соседи их (а также историки в дальнейшем) называли по-разному, эти группы этнически не были верно поняты, а следствием этого явились такие дикие теории, что болгары были зырянами или даже самоедами.

Перейдем теперь к изложению первоисточников, прежде всего патриарха Никифора, который сообщает об образовании; государства болгар следующее (под 673 годом, т.е. во время царствования Константина 4-го Погоната (668-685): «Теперь еще нужно сказать о так именуемых гуннах и болгарах, об их происхождении и устройстве. Около Майотидского озера (Азовско море АЧ) по реке Кофина была расположена издревле известная великая Болгария и жили так называемые котраги, одноплеменные с ними»

Чтобы не упустить важных подробностей, мы будем, рассматривать свидетельство Никифора по частям. Йтак, гунны и болгары не были разными народами, это были только племена одного и того же народа, ибо котраги были одноплеменны с ними, а быть одноплеменными с двумя разными народами невозможно. Поэтому Никифор и излагает их историю вместе.

Центром гунно-болгар-котрагов была река Кофина; комментаторы усматривают в ней одну из рек, впадающую в Сиваш (западная часть Азовского моря) и считают, что Куфис и Кофина одно и тоже, и эта идентификация, и самое местоположение реки совершенно неясны, а потому лучше воздержаться от окончательных решений.

Далее обращает на себя внимание выражение: «издревле известная великая Болгария». К какому времени относится это выражение? Никифор умер в 829 году; в эту эпоху Болгария не представляла собой ничего великого, кроме того, сказано издревле известная». Самое сообщение записано под 673 годом, т.е . в год очень близкий к разделению Болгарии и образованию Болгарии Аспаруха. Значит еще до Аспаруха была «Великая Болгария».

«Во времена же Константина, который умер на западе (речь идет очевидно о Константине 2-м, племяннике Ираклия, умершем в Сицилии (642-668), С. Л.); Куврат, бывший государем этих племен, умер; оставив пятерых сыновей, которым он завещал никоим образом не отделять друг от друга жилья (? С. Л.) и чтобы они добрым расположением друг к другу охраняли свою власть (т. е. государство, С. Л.)».

Года смерти Никифор не дает, во всяком случае это случилось в промежутке 642-666 гг.

 «Они же, мало заботясь об отеческом завещании, по прошествии недолгого времени отделились друг от друга, и каждый из них отделил себе свою часть народа. Из них. первый сын, по имени Баян, остался согласно приказа отца, на родовой земле по сю пору».

Из этого следует, что: 1) племя гунно-болгар не было номадами в полном смысле этого слова, – существовала и какая-то постоянная, родовая земля, о целости которой заботился Куврат, 2) на этой-то земле сидел. Баян, т, е. уж конечно, потомки его «по сю пору», иначе говоря, еще в начале 9-го века.

Второй – именуемый Котрагом, переправившийся через реку Танаис. поселился напротив него».

Имя Котраг несомненно дало основание для названия племени, ему принадлежавшего. Прокопий-Кесарий-ский говорит, что народ гуннов разделился на два племени по: сыновьям умершего вождя: одни стали называться «утигурами», другие – «кутригурами».

 Местоположение державы Котрага неясно; если Баян сидел к востоку от Дона (что вероятнее), то Котраг оказался к западу от него.

 «Четвертый перешел через реку Истр в Паннонию, которая ныне находится под властью аваров, и поселился путем заключения союза среди местных племен». Бросается в глаза; что место действия переносится сразу от Дона:..на средний Дунай, т. е. на огромное расстояние. Это могло случиться двояко: неназванный брат мигрировал далеко на запад, но об этом не сказано ни слова, хотя о движении других братьев через реки сказано; могло быть и другое, четвертый брат уже жил рядом с Паннонией, а затем перешел Дунай. «Пятый же, обосновавшийся в Равеннском Пантополисе, стал подданным ромеев» (по данным Рансимена в провинции Беневенто). Бросается и тут колоссальная разница в местожительстве: Меотида и Равенна.

«Последний из них, третий брат, по имени Аспарух, перейдя реки Данапр и Данастр, поселился в местности около Истра, заняв удобную для поселения местность, знаываемую на их языке Олгом, неудобную и недоступную для врагов. Она ограждена с одной стороны впереди тем, что перед ней находятся теснины и болота, позади же она защищена стенами неприступных скал».

Очевидно Аспарух первоначально жил к востоку от Днепра, но западнее Дона, иначе было бы сказано, что он перешел и Дон. Местность, которую он занял, по Никифору, называлась «Оглом»; Феофан называет её «Онглос» или «Уклос», Анастасий в латинском переводе «Хоглос» и «Онглос». Из этого непостоянства начертаний видно, что: 1) слово безусловно негреческое, 2) заключало в себе некоторые трудности для греческого произношения.

Невольно приходит в голову, что «Угол» и «угличи», «улучи», «улутичи» и т. д. русских летописей соответствуют местности, занятой Аспарухом. Напомним, что существовал звук «оу» (напр, оум), в котором одни подчеркивали «о», другие «у»; отсюда разноголосица: Oгл или Угл,

Местность «Оглос» можно понимать по-разному. Как обширную область, достаточную для вмещения и жительства большого народа, способного угрожать Византии. В этом случае под «стенами неприступных скал» можно понимать Карпаты, охранявшие тыл области Аспаруха, под болотами и теснинами (последнее слово безусловно переведено неверно) – многочисленные болота и озера северного берега устья Дуная.

Можно понимать и как только боевой лагерь, огражденный естественными препятствиями, неудобными для проникновения врага. Последнее понимание менее вероятно, хоть и поддерживается некоторыми подробностями (см. ниже). Во всяком случае о маленьком островке Погодина здесь нет ни слова.

«Именно потому, что народ так разделился и расселился, племя хазар, жившее внутри области, именуемой Верилией, по соседству с Сарматией, часто нападало на него. И пройдя все области, лежащие за Понтом Эвксин-ским, проникло через все земли до моря. И вслед за тем подчинило Баяна и заставило его производить уплату дани».

Таким образом, но Никифору, после смерти Курта или Куврата большой и сильный народ разделился, расселился и ослабев, попал под иго хазар, именно его основная часть. Очевидно хазары вышли из области между Волгой и Доном и достигли восточных берегов Азовского моря, где и подчинили себе остатки болгар.

Что за страна «Верилия», – сказать трудно; Феофан, говорящий о тех же событиях, называет её «Берзелиам», «Берзилиам».

«Константин же, так как он узнал, что народ (этот) расставил шатры на Истре и что он подвергает опустошению расположенные по соседству земли, находящиеся под властью ромеев, переправил вооруженную армию во Фракийскую область и, вооружив также и флотилию, направился против этого народа, чтобы защититься».

Таким образом Константин Погонат был защищающейся стороной.

Историю болезни императора, паники и бегства греков мы опускаем.

«...Достигнув Истра у так называемой Варны, близ Одисса, и дойдя до лежащего выше материка, они увидели укрепленное и надежное положение этого места со всех сторон, огражденное рекой, и из-за его непроходимости расположились там».

Здесь в изложении явные неточности: и Варна, и Одисс находятся на морском побережьи и совершенно в стороне от Истра; мы не будем останавливаться на этих подробностях, не имеющих для нас значения в данном вопросе.

. «Они владычествуют и над живущими поблизости славянскими племенами и одних поставили для охраны от находящихся по соседству аваров, других же – для наблюдения над находящимися поблизости ромеями.

Таким образом, укрепившись и возвысившись, они опустошали и нападали на области и города Фракии. Императору, видевшему это, пришлось заключить с ними договор об уплате им дани».

Так изображает Никифор начало Болгарского государства к югу от Дуная и так оно принимается современными историками. Ниже мы увидим, что рассказ этот далек от действительности: начало Болгарии гораздо древнее.

Достаточно обратиться к Йордану и там мы найдем

о болгарах: «Далее за ними тянутся над Понтийским морем места расселения булгар, которых весьма прославили несчастья, (совершившиеся) по грехам нашим. А там и гунны, как плодовитейшая поросль из всех самых сильных племен»... Значит еще в 551 г. (не в 679!). болгары уже так отличились на Балканах, что их считали божеским наказанием за грехи, и не может быть речи о неожиданном появлении на северном берегу Дуная какого-то неизвестного племени.

Еще более странным кажется такой подход к оценке начала Болгарского государства, если мы примем во внимание существование множества сведений об отце Аспаруха Куврате, который уже был властителем «Великой Болгарии».

У того же патриарха Никифора мы находим под 635 годом, т. е. за 44 года до Болгарии Аспаруха, следующее: «В те же самые времена восстал вновь Куврат, государь гунно-гундуров, родственник Органы, против аварского хагана и весь народ (его), который находился вокруг него, подвергая оскорблениям, прогнал из родной земли» (родной земли; Куврата, а не хагана! С. Л.:),

«(Куврат) прислал послов к Ираклию и заключил с ним мир, который они сохраняли до конца своей жизни. И Ираклий послал ему подарки и удостоил сана патрикия».

Мы видим, что: 1) восстание Курта или Куврата в 635 г. было не первым, сказано: «вновь восстал», значит он пытался восставать и до этого, но на этот раз иго авар было-сброшено, 2)-он был родственником «Органы»,- другие источники прямо указывают, что Органа был его дядей и правил до совершеннолетия Куврата (по-видимому Органа и Гостун одно и тоже лицо, но называемое по-разному: по-гречески и по-славянски), 3) Куврат был членом династии гунно-гундуров, и династия очевидно уходила в глубь времен, 4) место действия Балканы, а не берега Меотиды, 5) в дальнейшем между Кувратом и греками войн не было; Ираклий умер в 641 г., Куврат, по Златарскому, в 642 г., по Ценову, в 666 г.

Из сказанного ясно, что Аспарух был только продолжателем дела отца и что история Болгарии должна быть перестроена на других основаниях: 1) центр, ядро государства Куврата были Балканы и прилегающие страны, а вовсе не задонские степи, 2) если распад большого государства после смерти единодержца – явление обычное и понятное, теория миграции 4-х его сыновей на запад совершенно невероятна. Смерть Куврата вовсе не значила, что его сыновьям и народу стало вдруг жить плохо и что где-то далеко на западе им захотелось найти «счастливую жизнь»; ведь новые земли, на которых, якобы, поселились сыновья Куврата, не были пустыми, их; надо было брать кровью. Наконец, что за. счастье, хотя бы для пятого брата из независимого стать подчиненным?

Если сыновья Куврата осели на новых местах, почему этого не сделал раньше сам Куврат, ведь он был гораздо сильнее своих ослабленных сыновей? 3) государство Болгария создавалось и существовало не только на северном берегу Дуная, но и на южном, чему мы приводили в первом выпуске «Пересмотра» много, доказательств, 4) список имен болгарских князей показывает, что вожди болгар назывались не «ханами», а «князьями»; старинная династия их была из рода Дуло и носили они имена славянских корней и т. д.

Не следует также забывать свидетельства летописи попа Дуклянина, который сообщает о нашествии болгар, что в составе их были готы, славяне и болгары и что все они говорят на одном языке. .Это случилось тогда, когда в Далмации был король Владин. Из текста видно, что он был внуком Свевлада, а тот воевал с имп.Анастасией († 518), Свевлад княжил 12 лет, а затем княжил его сын Сидимир 21 год, потом на престол вступил Владин, иначе говоря, между Ана-стасием и Владином легло менее 33 лет, ибо дед Владина еще захватил Анастасия. Таким образом болгары, наводнившие Балканы (подробности мы опускаем); приблизительно около 550 года, были:славяне.

Мы полагаем, что противоречивые сведения истории вполне объяснимы при допущений следующего: 1) произошло смешение нескольких сходных событий, в которых играли роль болгары (передвижение гуннов во второй половине 4-го века; их передвижение в середине 6-го и затем 7-го веков) и 2) смешение двух племен с похожим названием, из которых одно было определенно славянским (подробности дальше).

Обратимся теперь к некоторым моментам жизни Куврата, которые многое нам разъяснят. Согласно Ран-симену (р. 13-14), в 619 году Куврат появился в Царь-граде со своими боярами и женами их и все они, включая главную жену Куврата, приняли христианство. Патриарх Никифор рассказывает это перед 619-м годом следующим образом: «Прошло некоторое время, и государь гуннского народа вместе со своими правителями и дорифорами прибыл в Византии, домогаясь у императора, чтобы принять христианство. Тот же охотно его принял и ромейские архонты были восприемниками гуннских архонтов, а их жены – гуннских жен, и их окрестили в божественной купели. И также они были одарены императорскими дарами и наделены званиями. Император удостоил саном патрикия их игемона и благосклонно отпустил (их) в гуннскую страну». Имеется, однако, иное сообщение Иоанна из Никеи (Zotenberg, 460), что Куврат, вождь гуннов и племянник Органы, был крещен еще ребенком в Константинополе, вырос в царском дворце и был связан с имп. Ираклием тесной дружбой.

Мы знаем, что одним из обычнейших приемов в Византии при заключении мира было брать заложников, маленьких сыновей у вождей народов, заключавших мир. Подобные заложники годами жили в Византии, (напр. Теодерих Великий с 8-ми и до 18-летнего возраста) и получали там полное воспитание. Неудивительно, что подружившись в юности, Куврат и Ираклий остались друзьями и взрослыми.

Обратимся теперь к легенде о св. Димитрии, которая сообщает огромное количество сведений о славянах и болгарах и которая несомненно заслуживает особого исследования. Мы ограничимся только самыми краткими сведениями. Уже одно заглавие: «О тайно подготовленной болгарами Мауром и Кувером (Кувратом) братской войне против города» (Фессалоник или Солуни) показывает, что Куврат считался болгарином.

Ниже мы даем в извлечении содержание §§ 110-111.

Что касается славян, то после того, как они разграбили всю Иллирию, т. е. обе Паннонии и обе Дакии, а также Фракию до «длинной стены», их подчинил себе аварский каган, включая ту часть Паннонии, главным городом которой является Сирмиум.

«С этого времени началось смешение болгар с аварами и прочими чужими народами и произошел неисчислимый большой народ. Каждый ребенок получал от отцов предания и чаяния о возвращении на родину в империю ромеев».

Это сообщение исключительной важности, ибо объясняет весь ход дальнейших событий, именно: болгары и славяне были угнаны аварами из областей к югу от Дуная, и в дальнейшем была не инвазия чужих, а возвращение назад .своих, поэтому пришельцы и были приняты соответственно.

Вернемся к прерванному изложению. Прошло более 60 лет со времени увода народа, большинство стало свободным и каган рассматривал его, как свой собственный. Согласно, обычаям, он поставил над ними начальника именем Кувер (Куврат). Узнавши о желании народа возвратиться на родные земли, Куврат восстал против аваров, поднял весь бывший ромейский народ со всеми другими чужими племенами.

Пять или шесть раз нападал каган, на них, но каждый раз был разбит. В конце концов он должен был отойти на север с оставшимися ему верными. После победы Куврат перешел со всеми, руководимыми им народами Дунай, пришел в нашу страну и занял Керамезийское поле.

После того, как они там осели, они потребовали родных городов: одни Фессалонику, другие королеву городов Константинополь, другие, иных .городов. Для захвата их была употреблена хитрость против имп. Ираклия, с которым у Куврата были хорошие отношения и с которым он формально не хотел порывать.

Было решено, что какой-нибудь умный и ловкий из вождей (Маур), который знал бы греческий, славянский и болгарский языки, ибо ему пришлось бы иметь дело со смешанным населением Фессалоник, произвел бы мнимое восстание против Куврата и ушел бы с народом, им возглавляемым, в Солунь, оставаясь наружно подданным греческого императора. :

 Когда народ: под руководством мнимо восставшего вождя войдет мелкими, незаметными группами в Солунь, его уже нетрудно будет захватить, так сказать, изнутри. А затем, соединившись с Кувратом, захватить и другие города. Таким образом без формальной войны болгары и другие племена могли бы осуществить свои чаяния.

Хитрость удалась: император назначил:Маура консулом в Солуни а начальником всех керамезийцев, бежавших, якобы, из под.власти Куврата. Однако, к Мауру сбегались люди, и из других городов: Сердики, Наисса и т. д. Самых выдающихся из «беженцев» Маур назначал на ответственные места, разыгрывая роль наилойяльнейшего подданного. Император приказал начальнику флота помогать во всем Мауру, матросы приняли даже, участие, в оборонительных сооружениях около города,

 В результате всего этого не только Солунь, но и вся Фракия попала в руки болгар, в греческих руках оста вался только, .Царьград. Обо всех этих подробностях греческие хроники умалчивают (вероятно неудобно было, рассказывать, как их околпачили), но что вся страна оказалась в руках болгар, говорят и они.

Феофилакт (Patr. graeca, 126, col. 189) говорит, что болгары, после того, как изгнали, аваров, стали господами всей. Иллирии, старой Македонии, старой Фракии и т.д. Они; захватили эти страны потому, что. были постоянными жителями их, однако, население переменило места: население южных городов было переселено в северные, так; как их считали греками (т. е. симпатизирующими грекам), а из северных городов в южные.

 Вот каким образом создалась «Великая .Болгария» Куврата, ни о каких событиях на Дону или Днепре нет и полслова, – всё совершалось на Балканах или в непосредственной близости.

«Великая Болгария» имела совсем иные границы, чем те, о которых сообщает Никифор: она простиралась от северных границ Паннонии до стен Царьграда, на этих именно землях происходило подчинение болгар аварам, свержение аварского ига, княжение Куврата и распадение его государства на 5 частей после его смерти.

С распадением государства были связаны сравнительно мелкие передвижения, обусловленные делением государства и действиями соседей: авар, хазар, греков, а в общем это была реэмиграция. Становится понятным почему после смерти Куврата пятый сын его перешел Истр и попал в Паннонию, а о движении его из придонских степей не сказано ни слова: потому что он уже сидел на Истре. Совершенно очевидно, что и Аспарух не переходил Днепра и Днестра, – это необоснованная догадка: раз, мол, он был у Дона, чтобы достигнуть устья Дуная, надо было пересечь Днепр и Днестр.

Итак, мы видим (всего материала мы не излагаем, ибо он огромен), что около 630 г. в Солуни жило много болгар и славян, жили они, и притом целыми племенами, и вокруг: в Македонии, Фракии и Мезии. За 60 лет до этого, т. е. около 570 г. огромное количество славян и болгар было угнано аварами за Дунай. Захват Солуни около 630 г. был только возвращением на родину, в «города отцов». Значит история Болгарии уходит куда глубже, чем 570-й год. Однако, точно отмеченной в непрерывной истории мы находим Болгарию в 582 году.

Именно в 582 г. аварский хан назначил «наместником» для болгар некоего Гостуна (он же, по-видимому, Органа), который приведен также и в «Списке болгарских князей». В 584 г. Куврат сменил своего опекуна. Таким образом не 679-й год, а 582-й мы должны считать началом Болгарского государства. Это совершенно точная, неоспоримая дата, нелепый 679-й год должен быть отброшен безоговорочно.

Конечно, и 582-й год не есть действительное начало болгарского государства, – это только крайняя (пока!!) дата, которую мы знаем бесспорно, но новые поиски и сопоставления позволят отодвинуть эту дату еще глубже.

Обратимся теперь к чрезвычайно важной гипотезе: все высказанные соображения касаются народа на Балканах, славянского корня, которых мы предлагаем назвать «вестболгары», но был еще народ другого, неславянского орня, который жил в северном Предкавказьи. Придоньи, доходил на север до Камы, этот народ, нападавший даже на Закавказье, мы предлагаем назвать «остболгары».

В истории произошло смешение этих двух народов, когда, как и почему, – это требует отдельного исследования; к этому вопросу мы надеемся еще вернуться.

 

 

 


 

 

Драги колега Табов,

Благодаря за сведението! Може ли да купите 3 броя за мене – Юлия е извън София и ще се върне чак в понеделник.

Ваш – Ч

 

10 07 2003

Драги колега Табов,

Благодаря!

Прилагам пълния текст на статията ми във вестника. За първия абзац дадох на редакцията пълно право да го редактират тъй, както смятат за добре – дали са променили нещо в останалата част, не зная.

Днес приключвам с окончателното форматиране на текста на Лесной. След като много мислих, спрях се на следния избор:

о происхождении славян на основании лингвистики, о прародине славян на основании изучения названий растений, о славянских географических названиях в греции, загадка македонцев, загадка болгар, как создалась болгария 679 года? о восточных болгарах, загадка списка древних болгарских князей, златарскии и протоболгарское летоисчисление, о титуле «хан» у болгар, загадка готов, на каком языке была написана «готская библия» ульфилы? мелкие заметки: перевод географических названий, как причина путаницы названий древних племен и народов, о реке дунай, о термине «кавказ» в древности, о заселении балкан через дунай, о географических названиях с окончанием на «брига»,«дунум», «дурум» и т. д., о возможности некоторых кардинальных ошибок в истории, об уграх и оногурах, о неверном применении терминов «остготы» и «вестготы», о границах мёзии.

Въпреки силно редуцирания си вид, този избор съдържа 215 стр. От изводите взех само края и го прикачих към втория текст за България. Още се колебая дали да добавя и студията Народы Приадриатики в прошлое (16 стр.) – ще зависи от туй колко страници ще ми са нужни за послесловието и коментариите / бележките. Във всеки случай не искам по никакъв начин книгата да е над 300 страници.

 

Освен темите, на които досега съм Ви обръщал внимание, има още една, която по своята важност надминава всички останали – освен, може би, темата за автохтонното население. При внимателно четене на студиите, и то в този ред, както ги давам тук, натрапва се една мисъл, която (също както мисълта за автохтонното население на Балканския полуостров) Лесной не се осмелява да изкаже напълно: В действителност през ІV-VІІ век няма никакво «Велико преселение» на народи от Бог знае къде, та чак от Източна Азия и Балтика (Скандинавия), а просто завръщане на коренното автохтонно население, отчасти изтласкано на север, североизток и северозапад по време на експанзията на Рим в първите векове на новата ера. То не се състои от някакви си „хун-ну“, „угро-фини“ и кой знае какви още, като историческите извори посочват и доказват това недвусмислено. На първо място това са гетите / готите и бесите / мизийците, както и всички онези, които под различни племенни имена фигурират в историята на западното и северното причерноморие през последните векове преди новата ера – включително кимерийците. А и самите маджари, които са единственият угрофински народ в тази среда, нямат нищо общо с уно- и оногондурите а и с котригурите, в чиито земи се заселват – всъщност и етимологията на тези племенни названия има толкова „тюркски“ произход, колкото и думата „текучитем“ от Именника и „канасювиги“! Наистина, тази мисъл трябва добре да се предъвче и смели, но тя показва нещата по съвсем друг начин – включително „опустошителните походи“ на Самуил до Пелопонез. Показва и същността на хунското племенно обединение, опита на аварите (които също не са някакъв си чужд народ, дошъл от кой знае къде) да се наложат в племенния съюз и изместването им от „пра“-българите.

Извън този кръг от теми са въпросите за „варяжкия“ произход на русите и за писмеността, на които Лесной посвещава по-голямата част от интересите си, рекапитулирани в книгата му от 1963 г., която е достъпна на всеки чрез Интернет и за която в послесловието ще добавя само някои бележки.

Толкова за днес.

Ваш Ч

 

14 VІ 2003

Драги колега Табов,

Приключих с финото форматиране и коригиране на текста на Лесной – 235 стр., като добавих и студията за Адриатическото крайбрежие (като я прочетете, ще видите колко е важна) а също и малък текст за една „четвърта България“ на Южното  черноморско крайбрежие, за която никой досега не знае. Взех я от една от частите на десетчастната „История „Руссов“ в неизвращенном виде. Там, в последната част, има много хубаво послесловие, под което и аз, и Вие бихме се подписали – текста ще Ви изпратя, но в самата книга няма да го включа – освен може би някои мисли.

Намерих в деветия том и някои автобиблиографични бележки, които прилагам без съкращения:

 

«Нас упрекали в том, что мы отказываем людям в праве ошибаться. Ошибаются все, и немало, но человеку дан дар находить рано или поздно свои ошибки. Достаточно срав­нить писания Шлёцера и Вернадского, чтобы увидеть, что за более чем за 150 лет история не сделала никакого про­гресса. В этом виноват ложный метод историков.

 

Да не подумает читатель, что столь резкие высказыва­ния об истории делаются желторотым птенцом от науки, — с 1915 года, когда появилась первая печатная работа автора, и по сей день [1959] автор напечатал более 150 книг, брошюр и научных статей (статьи научно-популярного характера не в счет). За более чем 40 лет он имел возможность увидать, что такое наука и научный метод.

 

Автор не замыкался в узком кругу своей специальности и печатал свои работы на разных языках и в разных стра­нах: России (Акад. Наук, докторская диссертация), Украине (Академия Наук), Германии, Швеции, Англии, Голландии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Франции, Испании, Соединенных Штатах, Бразилии, южной Африке, Канаде, Австралии и на Гавайских островах. Автор сталкивался с разными проблемами, течениями мысли, разными мировоз­зрениями и, наконец, разными людьми. Когда он подошел к изучению истории (вплотную с 1945 г.), за его спиной стоял уже многолетний опыт, зна­ние, что такое научный метод. Ошибочность метода исто­риков стала ясной мгновенно и автор понял, что надо ис­править не только многочисленные частные ошибки исто­риков, но и изменить самый метод истории. Нужна преж­де всего точность, объективность, логика, самодисциплина исследователя, выражающаяся, прежде всего, в самообуздании фантазии. Необходимо понимание ответственности перед обществом, — беспочвенные гипотезы толь­ко балласт для науки, задерживающий ее прогресс.

Автор надеется, что историки возвышатся над мелкими личными обидами и прислушаются к голосу нашей критики. Она – только голос сотоварища по науке, целью ко­торого является только помощь общечеловеческому про­грессу, прогресс-же без точного знания истории, опыта всех поколений предков, – немыслим.»

 

Със здраве!

Ваш – Ч

 

Драги колега Чилингиров,

 

Благодаря за файла. Отпечатан на компютър, текстът е много по-четлив. Освен това вестникът постепенно се зацапва.

 

Милош също вече е чел статията и е доволен.

 

За книгата на Лесной също като вас мисля, че е добре обемът да не е много голям. Обаче според мен много важни ще бъдат вашите бележки. Струва ми се, че е добре да са на български, тъй като книгата е насочена изцяло към българските читатели. И нещо много важно: бележките трябва да са ПОД ЧЕРТА, А НЕ В КРАЯ НА КНИГАТА ИЛИ НА ГЛАВИТЕ.

 

Всъщност преместването на бележките под черта в края е направено под диктата на печатарите, защото бележки под черта са се набирали трудно. Сега вече сме ХХІ век, за печатари изобщо не мислим, и е редно бележките под черта да се върнат там, където им е мястото: при основния текст, за който се отнасят.

 

В конкретния случай вашите бележки ще са не по-малко важни за нашите читатели от текста на Лесной, и затова те трябва да са пред очите им, а не някъде на заден план, където е мястото само на библиографските данни. Даже мисля, че не бива да са с по-дребен шрифт.

 

До 320-350 стр. е разумен обем; добре е да изберете малко по-голям размер на страницата, отколкото за "Св. Герман"; мисля, че така се икономисва малко. Впрочем това не е важно.

 

Радвам се, че работите са придвижени, и че ще може да действаме за напечатването й.

 

Със здраве,

Ваш ЙТ


 

 DATE \@ "dd.MM.yy" 27.12.18  TIME \@ "HH:mm" 12:25

Драги колега Табов,

 

Благодаря за съветите Ви, които до голяма степен се покриват с моите намерения за организирането на материала в книгата. По технически причини обаче някои от Вашите предложения не мога да приема. Едно увеличаване на формата на книгата само с 1 см. ще удвои времето на подготовката и цената на материала за фолиите за печатницата. За едно ново преформатиране на 240 стр. са нужни 3 до 4 плътни работни дни. Това важи и за подвързията респ. обложката, ако книгата не е подвързана. После по-големия формат е неудобен за читателя и при копирането, а и при „складирането“ на книгата – това го зная от личен опит.

 

За бележките към текста съм по принцип напълно на Вашето мнение. В частния случай обаче се касае за издаване (едитиране) на чужда книга и при такива случаи е повсеместно възприето бележките и коментарите да бъдат отделени от текста. Сам аз още не съм напълно наясно коя част от коментариите ще мине към отделните студии и коя ще бъде в послесловието, където ще се спра подробно на някои принципни положения – и то не само във връзка с поместените в сборника студии, а във връзка със становището на автора по тези, а и по други проблеми в контекст с възприетите от официалната наука становища, а в по-редки случаи и с моето становище. Важна подробност в този случай са и изследванията на ГЦ по съответните въпроси, които СЛ в редки случаи наистина споменава, но своите тези изгражда почти изключително върху ГЦ, като посочва и дадените от него извори като продукт на свои търсения. Това давам само като пример, в действителност има много теми, върху които трябва да се разисква. Друг пример е за македонците.  Тезата, която той поставя в началото на своето изследване е напълно погрешна, защото т. нар. „македонци“ възприеха само от няколко десетилетия насам това етническо/народностно име, а преди това не само че се придържаха само за името „българи“, но и като такива са признати в историята, и то не само от времето на Василий Българоубиец. Куриозното е, че и византийските извори, които наричат българите от северна България „мизийци“, българите от Македония наричат „българи“! В съответната студия  на СЛ са важни бележките за езика на македонците които се допълват с бележките на ГЦ по този въпрос, а и за конфликта на „славо-македонците“ с „илиро-македонците“, в които СЛ вижда планинското автохтонно население, при което изпада обаче в противоречие с топонимите: напълно ясно е, че това славо-македонско“ население е по тези места преди VІ век – но колко преди? 1,2,3,4,5 века не оправят положението и при това явно тук не се касае до някакво преселение, защото новопреселените (србите) си имат специфични етнически особености, ако и да са близки по произход, език и нрави на завареното население, а и не стигат чак до Македония. И т.н. Това са важни проблеми, по които трябва да се помисли. Някои от тях ще изискват по повече страници, което също прави невъзможно включването им в текста. А тези проблеми са и повече, отколкото разглежданите в тези студии – извън тях (отчасти!) са проблемите за писмеността, за връзките с Индия, за граматиката (СЛ използва само фонетиката и в само 2 случай засяга синтаксиса!). Наистина, той не пише филологически труд, но това, което пише, не идва в някакъв вакуум, а по тези въпроси са писани много неща. Това засяга и въпроса за руските летописи и Нестор, който за СЛ е икона, за която да се спори е богохулство. Тук той е подвластен на своя малоруски (т.е. украински) местен патриотизъм. По силата на този патриотизъм той си затваря очите пред явните манипулации в Повесть вре­менных лет, направени по всяка вероятност не от Нестор, от когото явно е останало съвършено малко в нейния текст. А и то не е негово, а е от Григорий! В този дух СЛ отрича Новгородския летопис (от който първите 200 стр. липсват), като по-нов от Повесть вре­менных лет, но със същото настървение, с което в някои свои статии защитава Нестор и критикува неговите критици, той приема безпрекословно Йоакимовския летопис, който е обаче новгородски. А и за този летопис не са му ясни много положеиня – от многототомната история на Татишчев са му известни само първите томове, излезли в ново издание малко преди смърта му, а за монографичното изследване на П. А. Лавровски от 1855 г. не е и чувал. Както нищо не е чувал и за книгите на кн. Оболенски. И тъкмо там се дават някои обяснения, свързващи този летопис с България. Това са много важни неща, с което ще се съгласите, след като прочетете студията за Адриатическото крайбрежие. Много важна е и темата за Именника (свързана с темата за „княз“) – за нея, както и за много други отделни теми имам подготвени материали, но дори и само подбора им ще ми отнеме много време. Във връзка с тази тема имам нужда и от Вашата помощ: Нещо ми се върти в главата за някаква по-нова публикация на Именника – мисля че Юлия ми беше обърнала внимание на това, но аз не отреагирах. Знаете ли нещо за такова ново изследване – последната монография, която имам е изданието на Москов от 1988 г. и рецензията към нея в Палеобулгарика от 1990. Изобщо отворен съм към всякакви съвети, които могат да Ви дойдат на ум, като четете текста на СЛ.

Със здраве!

Ваш Ч

 


 

Драги колега Табов,

Отделете няколко минути да прочетете следващите 3 страници от един от сборниците статии на Лесной – по липса на място няма да ги поместя в книгата, но са много забавни. Става дума за множество унгарски думи, свързани с ежедневието и бита. Всеки турковед ще забележи несъмненото им сродство със съответните думи в българския език, потвърждаващи близостта и сродството на туркобългарите и маджарите. Всички тези думи обаче се намират и в речника на украинците, за които не съществува подозрението да са от туркофински произход, и то също в доста близка форма. А че са влезли в унгарския език, причината е, че маджарите са дошли в българските земи – т.е. в земите на унугурите – и са се смесили с българското население.

 

 

ФОНЕТИКА ДРЕВНИХ «РУССОВ»

НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА.

 

Венгры (угры или унгры древности), они-же мадьяры, появились на землях, которые они занимают теперь, не раньше первой половины IX века. Здесь они осели и сме­шались в значительной степени с местным славянским населением.

Это сожительство отразилось прежде всего на языке венгров, — будучи кочевниками, но ставши земледельца­ми, они вынуждены были заимствовать от славян огром­ное количество слов, связанных с оседлостью и земледе­лием.                                                               

Этот факт показывает с полной убедительностью, что в начале IX века на землях нынешней Венгрии жили сла­вяне. От славян венгры заимствовали такие слова, как :borona (борона), bàrazda (борозда), rozs (розкь), màk (мак) и т. д.                                         

Заимствования венгров в фонетическом отношении в общем довольно точны, хотя надо иметь в виду, что вен­гры обладают той-же особенностью своей фонетики, что и многие тюркские народы (недаром древние греки назы­вали их «турками»), именно они не терпят сочетания двух согласных в начале слова. Чтобы избежать этого, они прибавляют спереди гласную, получается, например» udvar (двор), на самом деле-же было-бы просто «dvar» (следует иметь в виду, что венгерское «а», не имеет такого откры­того звука, как широкое русское «а», а приближается к «о»).

Современные тюркские народы средней Азии, следуя этому правилу, создают такие слова, как «истанция» (стан­ция), «исклад» (склад) и т. д.                             

Изучая венгерский язык, мы имеем возможность не толь­ко узнать лексику тех славян, с которыми смешались вен­гры, но даже и их фонетику.

Возьмем характерную черту современного украинского языка: стiл, пот, двiр, об, pina, сiль, пiдкова, сiчка и т. д., в них «о» или «е» переходят в острое «i».

У венгров мы встречаем соответственно: «asztal» (стол), patak: (поток), «udvar» (двор), «abèd» (обед), «rера» (ре­па), «sô» (соль), «patkô» (подкова), «szecska» (сечка) и т. д. Этот переход ряда гласных в «i» отсутствует и в го­ворах западных прикарпатских украинцев, где чаще го­ворят «конь», «народ» и т. д. Следовательно «i» в совре­менном украинском языке скорее всего результат совре­менной эволюции языка, а не древняя, архаическая черта.

Характерное для украинского языка изменение «л» в «в» отсутствовало, напр., «kolbàsz», а не «kovbas» (кол­баса).

Приведем несколько примеров славянских слов—орудий и предметов хозяйства, вошедших в венгер­ский язык: kasza — коса; gereblye — грабли; lapàt — лопата; veder— вёдро; borona — борона; szàn —.- сани; patko — подкова; jarôm — ярмо; pàlca — палка; szita — сито; ladik — лодка (ладья); abrencs — обруч; rosta— решето; szekercse — се­кира; jaszol —- яела; széna — сено; szalma — солома и т, д. Приведем названия некоторых растений: ugorka — огу­рец; len— лен; mak — мак; kalàsz — колос; kàposzta— ка­пуста; cserèsznye — черешня; dinye — дыня; bab — боб; retek — редька; szilva - слива; javor — явор. Особенно интересно слово— «bü— бук, которое считается некотoрыми норманистами отсутствующим у славян, — венгерскоё слово ясно показывает, что в начале IX века на южных-склонах Карпат оно бьило обыкновенным народным «русским» словом.

  Приведем также названия некоторых животных: pava — пава; bоlhа — блоха; raj — рой .(пчел); vidra— выдра; veréb,— воробей; szuka — сука; medva — медведь (не украинское «ведмiдь»), varju — ворона; szarka — сорока; galamb — голубь; bivaly -— буйвол; pôk — паук и т. д. ;  Интересны слова, связанные с христианством: рар— поп; püspök— епископ (польское бискуп); kereszt — креет: angyal — ангел; oltàr— алтарь; àbràzat — образ; keresztény.— крещеный, т. е. христианин; szent kereszt— святой крест; pogàny — поганый (язычник); pokel — пек­ло (укр.); könyv — книга.

 Пoдобные   слова   ясно   показывают, что   христианство проникло к венграм через славян.

    Весьма   показательны   также   некоторые   дни   недели; czerda — середа; сzütörtök —. четверток (четверг); ntek— пятница, т. е. пенток. Интересна здесь : весьма древняя славянская   форма:   «пять»   в   древности   произносилось «пент»  (эта форма встречается также во «Влесовой- кни­ге»); szombat — суббота.       

Имеется также много названий предметов и общих по­нятий одинаковых у славян и венгров: udvar—двор (со­вершенно ясно, что понятие «двор»-было совершенно чуж­до кочевнику и он заимствовал его у своих оседлых сосе­дей); uteza — улица; korcsma — корчма; halom — холм; beszéd— беседа; vacsora — вечеря (укр.), gàt — гать; gàtolni — гатить; ganaj — гиой; szalona ~— солонина, kàsa  —каша; èbed — обед; pecsenye — печенье; zsir —"жир; malaszt — милость; borotwa — бритва; szomszed : сосец; lab — лапа; nyavalya — неволя; rab — раб;   baba – баба (восприемница при родах); szolga - слуга; iga — иго; goromba — грубиян; gomba — губа (интересно, что у укра­инцев до сих пор есть насмешливое выражение: «що ти гемби надув» — очевидно в древности «губа» произноси­лось   «гемба»);   zalog — залог   (по  украински  «отряд»); szikra — искра; kalacs — калач  (украинское «колач», од­нако, более правильно, так как происходит от слова; «ко­ло» (круг); kavasz — квас (слово, известное со времен:Ат-тилы!); csorda — череда (украинское «стадо»); cseber —ведро (по украински «цеберко»); olaj — олея (раститель­ное масло); salata — салат (слово не славянское, но оче­видно заимствованное венграми через славян).

Интересны названия профессий: takàcs — ткач; kalapàcs — клепач; kovàcs — коваль (кузнец), очевидно венгры за­имствовали прямо от корня «ковать»; molnàr — млынар, т. е. мельник; также malom — млыя (укр.), от «молоть», урусских мельник, мельница; szilagyi- шилодий, т. е. де­лающий шило и т. д.

Замечательны некоторые прилагательные: gorbe — гор­батый; dràga — дорогой; kurta — короткий; tisztu — чи­стый; puszta — пустой. Венгерская «пушта» является сло­вом заимствованным, — в древнем русском языке слова «степь» не было, употреблялось «пустыня», вариантом этого является «пушта».

Некоторое количество слов военного характера также заимствовано венграми: vitèz — витязь; sztràzsa — стра­жа; vaida — сокращ. от «воевода»; baj — бой; szablya — сабля; kalpag — колпак; pàlosz — половец.

Некоторые слова заслуживают особенного внимания, напр., слово drôt, по украински «дрiт», в русском слово, очевидно, вовсе отмерло в данное время, означает-«про­волоку».

    Интересно также слово «kas», т. е. «кот». Возможно, что в древности было два слова «кос» или «кош» (самец) и «кошка» (самка); во множественном числе было «косы» или «кодаи», что было переозвучено в «коты», отсюда из множественного в единственное перешло — «кот».

Мы не знаем в древности русского слова «кухня», у венгров — «konyha».

Интересно происхождение слова koliba — колиба, молдоване произносят «кулиба»,— это шалаш из соломы, ветвей или тростника. Сколько можно судить, это слово не славянское, а одного из кочевых народов, которые оставили на юге слова подобные: чабан (чобан) пастух; кобыця (маленькая печь во дворе), кулиба, отара (стадо овец), герлыга (особая пастушья палка) и т. д. Здесь ко­чевники передали ряд слов земледельцам.

Мы не имеем возможности останавливаться здесь под­робно на затронутом вопросе, углубиться — значило-бы писать особую филологическую статью, что вовсе не вхо­дит в наши задачи.

Приведенным выше мы показываем, что в этом направ­лении имеется огромное поле работы, работы для фило­лога, но работы, выводами которой будет заинтересован и историк. Во первых, многое из норманистских бредней отпадет, а во вторых, чтение древних источников ста­нет яснее. Наконец, роль, местонахождение славян в древ­ности будут уточнены.

 

.........................................

 

А ето и няколко думи за статията с откритието. Мога да си представя колко горд ще бъде Фоменко от това откритие, потвърждаващо неговата хронология. Има само едно малко „но“! Както е известно, в 1539 г. Испания е отдавна отхвърлила арабското владичество (простиращо се все още над близкия изток) и завладява Куба, а в изобразителното изкуство това е годината, в която Тициан рисува своя шедьовр «Венера с огледало». И Аменхотеп/Ехнатон с хубавата му съпруга са забравени отдавна през изминалите повече от две и половина хиляди години. Аз не се съмнявам никак в точността на изчисленията на Вашия млад колега – също както не се съмнявам в точността на изчисленията на хиляди геолози, палеонтолози и пр., които доказват възрастта на различните земни пластове с доста голяма точност (± 50 000 000 000 години). Но и едните и другите изхождат от едно положение, за което е възприет терминът «Linearität» – на бълг. език би трябвало да се преведе като «линеаризъм». Т.е. приема се, че всички събития и явления протичат при условия, идентични на съвременните. Това обаче (за съжаление!) не е така. Както явленията на нашата земя, така и в нейната по-близка и по-далечна околност не протичат при еднакви условия. Това се отнася и до планетите на нашата слънчева система. И ако за последните 2000 години не са отбелязани особени отклонения, за предшестващите две хилядолетия това не може да се каже. Ако Вашият млад колега беше малко по-начетен, щеше да знае, че в периода между седмото и четиринадесетото столетие преди нашата ера отклоненията в орбитите на Земята и Марс (а да не говорим за Венера!) са тъй значителни и непостоянни, че годишно е трябвало да се правят многобройни изчисления за определяне  дори на земната година, т.е. времето за обиколката на Земята около Слънцето, вариращи в рамките на над 10 дни – а съответно и дължината на земния ден. И причината да няма преди Юлий Цезар точен календар съвсем не се крие в неумението на тогавашните астрономи да пресметнат точно до секунда дължината на най-големия ден и оттам да определят и останалите величини, а посочените отклонения в еклиптиката – през последните предшествуващи тези аномалии хилядолетия дължината на годината е била точно 360 дни – и това е известно от асирийските и китайските хроники. Така че днес никой не може да изчисли точно кога през този период (т.е. приблиз. между 600 и 1400 г. пр. н. е.) е имало слънчево затъмнение, но и на кои места се е виждало и в каква степен Луната е закрила Слънцето. Ако някой каже, че може да изчисли ефимериди за този период, той е мошенник.

Тук топлината стана вече по-поносима!

Ваш – Ч

 

16 06 2003

Драги колега Табов,

Един приятел пътува днес за Сф и аз го убедих да вземе със себе си ксерокопието на книгата „Срби...“ за Вас. Той ще го даде на Юлия, а тя ще се уговори с Вас кога и как да Ви го предаде.

Със здраве!

Ваш Ч

 

Драги колега Табов,

Във връзка с молбата ми към Вас от моето писмо (15.06.) за литература:

При миналото ми идване в Сф бях видял в един брой на сп. Минало от последните години статия (за Именника или за титлите – не мога да си спомня). Исках да прегледам последните годишнини на списанието в библиотеката на АрхИнст., но тя беше затворена за инвентаризиция и не можах да свърша тази работа, нито пък да си отбележа дори заглавието и автора. Може ли да попитате Сашко Мошев дали знае за тази статия и евент. дали може да я намери. Тук това списание не се получава.

Ваш – Ч


 

Драги колега Табов,

Имам една изненада – малка сензация за Вас и Емо: моя приятелка открила в едно немско списание, Minerva Zeitschrift, год. І/1924, бр. 1, статия от ГЦ за научния живот в България и ми подари броя. Тъй като аз не събирам редки книги, предоставям на вас да решите какво да правите с този брой – д-р Динчо Кръстев може да провери дали в някоя библиотека го има, в което се съмнявам. Но и да го няма, а и да го дадете в неговата библиотека, сигурно няма на никого да направи впечатление. А това е първият брой на това списание, което излиза от 1924 до 1933 г., издава го най-предистинираното немско научно издателство, Де Гройтер, което по-късно издава и двете негови книги и което съществува и до днес. В близки дни ще проверя в Държ. библиотека, където имат всички течения от това списание, дали ще намеря и други статии от ГЦ – а сега изпращам с аттачмент скенирания текст; по-нататък ще изпратя и бълг. превод за документация. Все пак аз считам, че най-хубавото, което мога да направя за паметта на ГЦ в този момент, е да издам книга със студиите на СЛ, от които се вижда, че семето, което ГЦ е посадил, започва да дава хубави плодове.

 

Имам една молба, свързана с една доста весела история. Дуйчев попаднал на едно гръцко стихотворение с думи на много странен език, които никой грък не можел да преведе – какви са тези думи и на какъв странен език са те, ще Ви стане веднага ясно, след като ги прочетете (макар и да се написани с гръцки букви). Моравчик ги публикува в своята книга за остатъците от тюркските езици (нали българският език е тюркски!). Текстът, който Ви изпращам, е от книгата на Моравчик, но публикацията на Дуйчев, Проучвания върху бълг. средновековие в СпБАН от 1945, ч. 1, с. 132-143, няма в никоя берлинска библиотека. Ще можете ли да ми направите ксерокопие и да ми го изпратите – или поне само на страниците, които са във връзка с тази тема?

А ето и съответния онкъс на „неизвестен език“:

 

dταν δε και σνντυγχάνει,

το Κλοκοτενίτζιν λέγει

και το χλάβα και το βοϊνον,

και το καράτε κοβέτα,

τίποτε σφετεϊ Δημήτρι,

ντα μη πογρεμπε  λοτζιτζα...

 

Със здраве – Ваш Ч

 

21 VІ 2003

Драги колега Табов,

Затрупах Ви пак с писма, които едва ли насмогвате да прочетете, а камо ли да им отговорите. Но тук имам още една весела и печална историйка, а понеже също сте се занимавали доста с Именника, тя ще Ви бъде интересна. Както знаете, аз не се задоволявам никога с предадени от втора ръка цитати и търся оригиналите. Затова поръчах в библиотеката списанието „Вестник древней истории“, в което Тихомиров през 1946 година публикува за първи път третия (най-ранен) ръкопис на Именника. И какво виждам?! В същия брой на списанието статията: „Древнеперсидский календар в свете новейших откритий“ от А.А.Фрейман, където се дават паралели със всичките три известни до тогава календара от Близкия изток (древноперсийски, вавилонски и еламски), които имат същите зодиакални цикли с по 12 месеца и същите наименования на съответните езици. И това не е забелязал досега никой, а би трябвало да се предположи, че всички автори на изследвания за Именника са държали в ръка едната от всичко на всичко две публикации на извора! Ако поне един от стотиците изследователи беше забелязал тази статия, щяха да бъдат спестени ни повече, ни по-малко от 50 години! А и Добрев, който е направил най-много в това отношение и си е блъскал главата 15 години, се позовава само на докторската работа на Л. Базен от 1974 г., която цитира, но сигурно не я е чел (700 стр. на френски език!). Пък не е и нужно непременно тя да се прочете, защото в тази статия от 20-тина страници (при това на руски език!) има всички информации по този въпрос, познати на науката до 1946 година – а след това явно непознати. И второ: Добрев почти решава въпроса с имената на годините от цикъла и на месеците – но почти! Стига до «текучитем» и започва да увърта: седмата година от цикъла, «кон» (за разлика от всички други!), трябва да е имала 2 имена – «теку» и «именшегор», а неизвестният „кан“, наследник на Тервел, се е казвал също както четвъртият месец «Твирем», т.е. Четвъртко! Но всичко е тъй просто:  в текста на Именника се казва „текучий темъ твиремъ“ или на новобългарски език „четвъртият (месец) на същата текуща (година)“ – това не Ви ли прилича на гръцкото стихотворение с думите на неизвестен (може-би „тюркски“!) език от предишното ми писмо?

Научих още нещо: Именникът бил на староруски език – и това твърди и пише не някой друг, а най-големият специалист по „тракийски“ език – но не и по тракийска писменост, защото според него такава нямало, а „траките“ били безписмен народ!

Със здраве – Ваш Ч


 

Драги колега Табов,

С риска да Ви отегча с моите размишления и да Ви отнема още от малкото време, с което разполагате (след изпълнение на семейните задължения!), не мога да не споделя с Вас някои мисли, от които не мога да се откъсна при работата си с Именника – където все пак вече се вижда някаква светлинка в края на тунела. Но преди това едно съвсем кратко въведение.

Преди 33 години се запознах с най-изтъкнатия специалист от ГДР по въпросите на руската история, проф. Онаш. За разговор с него отидох специално в Хале (след препоръка от мои колеги от Института за паметниците), прекарах много часове в дома му, водихме безкрайни разговори и се разделихме като добри приятели, въпреки че разликата в годините ни беше доста голяма. По-нататък се срещахме често на разни конференции, а той изглежда изигра важна роля за възлагането на мене написването на голямата ми книга – тя излезе в същото издателство, където преди това и след това излязоха много негови книги, а директорът на издателството имаше голям респект към него. Във всеки случай той никога не е споменавал сам, че е най-малкото подкрепил идеята за моята книга. Макар и по времето на нашия дълъг разговор аз още да бях съвсем в началото на моята работа по руската история и изкуство, вече виждах накъде ще изведат моите изследвания. Онаш внимателно слушаше моите доводи, като направи само една забележка: „Аз никога не пипам горещо желязо“. Той наистина минаваше между колегите за опортюнист и те гледаха (отчасти може би от завист) с не много добри очи на неговите връзки с управляващите  – книгата си за иконите той издаде със съдействито на Улбрихт, което му отвори всички врати в Русия и в ГДР. Но резултатът беше все пак една хубава книга.

Втория случай, за който искам да Ви спомена, беше 15 години по-късно. При разни повече или по-малко делови срещи с най-големия специалист по българско богословие, проф. Дьопман от Хумболтовия у-т в Берлин. При такива срещи по време на тържества в нашето посолство и на разни конференции сме разменяли и по някоя и друга дума за българското църковно изкуство. На един от тези разговори аз му споменах за моите предположения, че е имало реални основания за византийците да обвинят българите в ерес. Той ми каза, че се е занимавал най-подробно с този въпрос във връзка с докторската си работа, посветена на първите столетия на българското християнство, проучил е всички извори и е стигнал до убеждението, че не съществуват никакви основания за такива предположения. След някоя и друга година, при друга среща аз му казах, че моите изследвания са ме довели до противни резултати, за които разполагам с достатъчно доказателства и му предложих да се срещнем в моето жилище и да разговаряме подробно по този въпрос. Той ми каза, че макар и вече пенсионер е много зает и трудно може да отдели време за такъв разговор. Когато месеци или дори повече от година след това, по време на друга официална среща, аз отново му направих същото предложение, той ми каза: „г.н Ч., защо искате непременно да изкарате българите еретици?“ Аз му отвърнах, че нито имам такова желание, нито мога да приема това обвинение към българите, но то единствено може да ми обясни много въпроси, които иначе остават за мене неразрешени. От тогава не сме приказвали повече по този въпрос – поздравляваме се най-любезно, по време на приемите в посолството непременно разменяме по няколко думи – и толкоз!

Това Ви пиша, защото все пак искам някой да знае тези подробности от моя живот – а дали сам аз ще успея да им дам някога „литературна обработка“, от ден на ден все повече и повече се съмнявам, че времето ще ми стигне за туй.

 

И тъй, след дългото предисловие няколко думи по същество.

В изследванията на Именника – който е един exempel не само за българската история и историография, а и за най-важните политически проблеми свързани с тях – аз не мога да не си задам някои съществени въпроси.

  1. Книгата на А. Попов излиза в 1866 г., но въпреки голямото значение на паметника, което той сам отбелязва в публикацията си, никой не се заема да проучи съдържанието му през изтеклите след това близо 40 години –­ макар и Рачки още през 70-те години също да подчертава важността му, а Шахматов в първата статия по този въпрос, излязла в Русия 35 години след книгата на Попов нарича Именника „Древнеболгарская  знциклопедия Х века “, никой не пипа това „горещо желязо“.
  2. Третият препис на Именника се публикува чак в 1946 г. Едва тогава се поправят някой (но само някои!) от многото груби грешки в предаването на текста (но не и в превода) допуснати при първата публикация. Забележителното в случая е, че този трети препис е от сбирката на Уваров, която през 80-те до началото на 90-те години на ХІХ век обработва и описва не някой друг, а архим. Леонид. Че той не може да забележи такава подробност при описанието си на ръкописния сборник, в който се е намирал този препис, не допускам. В антибългарско държание не мога дори да помисля да го обвиня – неговите публикации опровергават това най-красноречиво. Те опровергават и всяко предположение за липса на наблюдателност – той вижда повече неща, отколкото това е приятно на съвременниците му. Всъщност утре ще проверя какво пише той за сборника с третия препис, излязал след смъртта му.
  3. Бъри и Златарски пишат (и им се отпечатват!) такива глупости за Именника, които не може да не направят впечатление с абсурдността си не само на специалистите (каквито все-пак е имало), но и на най-непредубедения читател. И действително, в следващите години излиза голям брой унищожаващи рецензии на глупостите на Златарски. Но никой не се осмелява дори да загатне, че твърденията на Зл. в основата си са фалшиви: при непознатите думи в Им. няма нито една тюркска дума и сравненията са с толкова голямо приближение, че тъкмо туй би трябвало да послужи за опровергаване на теорията за „тюрко-финския“ произход на Именника и на българите. При това познавачи на тюркския и на финския език в Русия не липсват – та тюркофинска филология е и втората специалност на Шахматов, а той не обелва и дума по въпроса! Чак 70 години по-късно един французин трябва да каже, че нито календарът, нито думите в Им. имат нещо общо с тюркския език и календар – при това не само на тюркските календари, но и на всички други народи на североизток.
  4. Вече ви писах за парадокса, че в същия брой на Вопросы древней истории, където излиза публикацията на третия препис на Ив., няколко страници по-напред се разглеждат и сравняват главните календари от Близкия изток. А никой нито тогава, нито през следващите 40 години показва и най-малък интерес към тях – докато П. Добрев се отправи на своите пътеществия!
  5. Когато се оказва, че теориите им не са приложими върху календара при Именника, изследователите (чак до Венедиков през 1983 г. и М.Москов в 1988 г. включително!) търсят грешките навсякъде другаде, освен в своите теории. А и читателската публика приема това безрезервно – както безрезервно приема глуравите проповеди на Йордан Вълчев по този нъпрос, а ги слуша захласната.

 

Това е, което исках да споделя с Вас – въпроси след въпроси!

Статията, за която Ви бях помолил да проверите, е в сп. Минало, 1998, бр.1, с. 13-22. Броеве от списанието бях виждал в книжарницата срещу Военния клуб.

Вие не сте разбрали добре мисълта ми за гръцкото стихотворение – изглежда аз не съм я изразил правилно. Че това са български думи, Дуйчев естествено е забелязал, но куриозното е, че те се предават по такъв начин, и че се използват в книгата на Моравчик. Затова ми е нужна и публикацията на Дуйчев.

Със здраве – Ваш Ч

 

 

Драги колега Чилингиров,

 

Съжалявам, че съм се заблудил за Дуйчев; все пак това е само моя първосигнална реакция. Разбира се, ще намеря статията на Дуйчев в СпБАН от 1945 г, статията в сп. Минало от 1998 г. и евентуално статията на Фрейман, за да започне мсичко да идва на мястото си.

 

Наистина при критичен поглед към текста на Именника доста неща придобиват смисъл, различен от традиционно влагания в него. Не ми е ясно обаче защо още в първата публикация от Попов са допуснати груби грешки; за мене отрязването на изречението за "асирийските царе" е точно такава. Друга груба грешка е, че и досега считат текста за Навуходоносор за заемка от хрониката на Амартол, без да проучат обратната възможност: Амартол да е заимствал от източник, в който 4-та книга на царете е с продължение, както е в "Летописеца". Тези две грешки са довели до трета: никой не се интересува какво пише за времето след царуването на Навуходоносор. Как продължава историята на "асурийските царе" по-нататък? Ами ако има връзка с предходната история?

 

Понеже ходих да слушам лекцията на Прицак в СУ по повод присъдената му титла "доктор хонорис кауза", лично се убедих колко далече от логиката са доводите му. Очаквах да има изкуствени построения, но действителността ги надхвърли.

 

За еретичността на старото български християнство мисля, че истината ще излиза полека-лека на бял свят, и ще се радвам, ако моята последна книга в Русия обърне внимание на историците там върху този кръг проблеми.

 

Със здраве,

Ваш ЙТ

 

Драги колега Табов,

За статията на Фрейман едва ли има смисъл да си губите времето – аз я давам само като пример, че на нашите колеги просто им се набива в ръцете да разберат, че съществуват и други модели за календар, освен „тюркският“ – при който паралелите са толкова далечни, че тъкмо Именникът се превръща в един от най-силните аргументи против тюркския произход на българите. Но трябваше да мине още четвърт век, за да покаже това Базен – а и след неговата публикация нашите и чуждите „изследователи“ продължават с тяхното: „тюркски, та тюркски“ – както ми казваше покойната проф. Вера Мавродинова (баба Звера): „ти му говориш като на човек, а то си повтаря «тилилей-тилилей»“! В този контекст ми е много интересно и какво пише в новия колективен труд по българска история за Именника – а и за „тюркския“ произход!

А като споменавате за грешките при първата публикация на Попов, обърнали ли сте внимание на неговия превод? Цитирам по СЛ, защото още нямам оригинала на Попов, а СЛ е дал пълно извлечение със свои бележки:

 

 

 

«Нельзя не подчеркнуть, что дополнительные замечания Попо­ва требуют поправки.

Прежде всего в выписке нет: «первый пришел на Дунай Еспе­рих», как цитирует Попов, сказано: «и потом приде на страну Дуная Исперих князь». Из текста видно, что Исперих был далеко не первый на Дунае. Об его предшественниках сказано: «сии кънязь држаше княжение обону страну Дуная 515 лет остриженами главами». Количество лет и множественное число (главами) говорит о том, что речь идет не о предыдущем князе Безмере, а о всех пяти (что и указано цифрой), что все они связаны были с Дунаем.»

 

Във връзка с този откъс и вашия коментар в книгата Ви за ГЦ аз не мога да открия при никоя от статиите за Именника някой автор да тълкува текста в смисъл, че Исперих е дошъл на тази страна на Дунава, т.е. преместил си е резиденцията отсам Дунава, а не се е преселил със цялата си „«орда» – това Ваше откритие ли е или на ГЦ?

 

А във връзка с бележките Ви за Прицак – прочетете внимателно текста на Лесной в статията му за Именника (която съм Ви изпратил) – той чудесно сумира всички изводи на Прицак и показва колко погрешни са позициите му.

 

След всичкия труд, който инвестирах и продължавам да инвестирам на тази тема може би ще трябва да събера и обработя материалите си в приложение на книгата на Лесной – нямате представа какви глупости са писани по този въпрос, а досега никой не се е заел да да го разнищи както трябва; и работите на Добрев често увисват без нужната подкрепа: написани са много популярно и в това отношение търпят критика от научна гледна точка, макар и повечето от тезите му да са верни.

*  *  *

Писмото дотук написах сутринта, след което тръгнах по библиотеките да събера поръчаните книги и да направя проверката за Леонид, за която Ви писах в придишното си писмо. Заедно с новодоставената литература (между другото Прицак, с когото още не съм се занимавал, Рогев и Шахматов) резултатът беше за мене сензационен. И бележките на Леонид, и статията на Шахматов се оказаха заедно с книгата на кн. Оболенски между най-важните материали за Григорий – един вид продължание на статията ми в Про и анти. Повече от два часа си играх за да ги вкарам в pdf-формат, но ако ги прочетете, ще разберете колко са важни: Леонид казва за протографа на Именника същото, което кн. Оболенски казва (макар и Леонид да не знае какво е писал Оболенски – изобщо на мене не ми е ясно как са могли да скрият по такъв начин книгата му, че дори Леонид и Иловайски да не знаят за нейното съществувание). Но забележително е и това, което пише Шахматов – по умозрителен път и той стига до изводите на Кн. Оболенски, без да знае, че протографът е бил разкъсан на две – а тук пък следват моите изводи от анализа на прибавените листове в Светославовия сборник. Как всичко се закръгля! Зная, че за прочитането макар и само на последните 5 стр. от статията на Шахматов се изисква много голяма концентрация (всъщност напечатаното с по-малки букви не е тъй важно и може да се прескочи), но тези страници са от най-важните, писани за български паметник и трябва да се помъчите да ги прочетете!

До писане – Ваш Ч

 

На това място прекъсвам извадките от моята кореспонденция с Табов с. 454 от общо 675 в този файл

 

[Back]