Изъ старата българска книжнина

I. Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство

Иванъ Дуйчевъ

 

СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

БИБ — Българска историческа библиотека.

БПр — Български прегледъ.

BHG — Bibliotheca hagiographica graeca.

Виз. Врем. — Византійскій временникъ.

Глас Ср. Кр. Акад. — Глас Српске Краљевске Академије.

Гласник Ск. Н. Д-ва — Гласник Скопског научног д-ва

ГодСУбф — Годишникъ на Софийския Университетъ, богословски факултетъ.

ГодСУиф — Годишникъ на Софийския Университетъ, историко-филологически факултетъ.

ЖК — Житие на св. Кирила.

ЖМ — Житие на св. Методия.

ИБЛИ — Известия на Българския археологически институтъ.

ИзвБГД-во — Известия на Българското географско дружество.

ИзвБИД-во — Известия на Българското историческо дружество.

ИзвНЕМ — Известия на Народния етнографски музей.

ИзвOPяC — Извѣст. отдѣл. русск. языка и словесности имп. Ак. Наукъ.

ИРНИК — Известия русскаго архелогическаго института въ Константинополѣ.

МакПр — Македонски прегледъ.

MGH — Monumenta Germaniae historica.

PWRE — Paulys-Wissowa, Real-Encyklopädie.

Псп — Периодическо списание — София.

ПспБр — Периодическо списание — Браила.

СбБАкН — Сборникъ на Българската академия на наукитѣ.

СбНУК — Сборникъ за народни умотворения и книжнина.

СпБАкН — Списание на Българската академия на наукитѣ.

Споменик Ср. Кр. Ак. — Споменик Српске краљевске академије.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]