Изъ старата българска книжнина

I. Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство

Иванъ Дуйчевъ

 

Стара българска книжнина

Избрани четива

 

 

Изъ старата българска книжнина

I. Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство

 

Иванъ Дуйчевъ

 

Второ поправено и допълнено издание

 

Хемусъ

А. Д. за книгопечатане и издателство — София

Печатница Р. Младеновъ София 1943

 

На проф. М. Г. Попруженко

които е посветилъ живота си

за проучване на старата

българска книжнина

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Уводъ V—XIX

I. Именникъ на първобългарскитѣ ханове 1—2

II. Първобългарски надписи 3—7

III. Изъ житието на св. Кирила 7—22

IV. Изъ житието на св. Методия 22—31

V. Похвала на св. Кирила 31—35

 

Съчинения на епископъ Константина:

VI. Прогласъ на Евангелието 36—39

VII. Азбучна молитва 39—41

VIII. Предисловие къмъ Поучителното Евангелие 42—43

IX. Беседа 42 43—44

X. Историкиитѣ на еп. Константина 45—50

 

XI. Изъ посланието на патриархъ Фотия до князъ Бориса 51—59

XII. Житие на св. Наума Охридски 60—62

XIII. Второ житие на св. Наума 62—65

XIV. Черноризецъ Храбъръ 65—69

XV. Чудото на св. Георги и българинътъ 70—73

XVI. Писма на царь Симеона 74—75

XVII. Приписка къмъ превода на словата на св. Атанасия Александрийски 76

XVIII. Похвала на царь Симеона 77—78

XIX. Изъ Шестоднева на Иоанъ Екзарха 78—83

XX. Книги за шесттѣ дни 84—86

XXI. Изъ словото за шестия день 86—98

XXII. Служби на св. царь Петра 98—102

XXIII. Изъ беседата на пресвитеръ Козма 103—117

XXIV. Извадки изъ хрониката на Симеона Логотета 118—140

XXV. Надписъ на царь Самуила отъ 993 година 141

XXVI. Солунска легенда 142—143

XXVII. Видение Исаево 144—153

XXVIII. Апокрифна българска лѣтопись 154—161

 

Бележки къмъ паметницитѣ 162—240

Показалецъ на по-важнитѣ имена 241—247

 

[Back to Index]