Изъ старата българска книжнина

I. Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство

Иванъ Дуйчевъ

 

ПОКАЗАЛЕЦЪ НА ПО-ВАЖНИТѢ ИМЕНА

 

 

Ааронъ (братъ Самуиловъ), 160, 240.

Августианъ (легендаренъ ц.: Алусианъ ?), 160, 240.

Авитохолъ, 1, 162.

Адрианъ II (папа), 19, 21, 25, 27-8, 63, 186, 192-3, 202.

Акила, 68, 208-9.

Александъръ (виз. имп.), 129, 201.

Алкмей, 90, 220.

Анастасий библиотекарь, 19, 186.

Аннисъ (Иоанъ VII Граматикъ), патриархъ, 10, 11, 180.

Анхиало, вж. Тутхонъ.

Аполинарий, еретикъ, 63.

Аполониада, 120.

Апсимаръ (Тиберий III), виз. имп., 120.

Аревъ (легенд. ц.), 161, 240.

Арий, еретикъ, 104, 222.

Аркадиополъ, гр., 123.

Арсений, епископъ, 19, 178.

 

Бдинъ, гр., 159.

Безмѣръ, 1, 2, 162.

Богомилъ, 104.

Борисъ-Михаилъ, XI, 3, 6, 7, 51-59, 64, 69-71, 76, 126-7, 156-7, 165, 168, 186, 203, 210-11, 214-5, 228, 238-9.

Боруи (Стара Загора), 123.

Брѣгалница, р., 142-3, 157.

Брѣзникъ, гр., 158.

Бурдепто, кр., 6, 175.

Бурдицо, кр., 175.

Българофигонъ, сел., 129.

Бѣлградъ, гр., 64, 159.

Бѣлото езеро (Охридското ез.), 64, 201.

 

Варда, управ. въ Македония, 125.

Варда кесарь, 12, 127, 183.

Варна, гр., 118.

Василий (легенд. ц.: Василии II?), 160, 240.

Василий I (виз. имп.), 45, 50, 61, 125-6, 201, 229.

Венеаминъ, князъ, 137.

Венециа, 15, 60.

Верзития, обл., 122, 225.

Виглиско (Вихингъ), 63, 202.

Виза, кр., 158.

Византия, гр., 158-9.

Винехъ, 1, 2.

Витоша, 158, 235.

Вихингъ, 202, вж. Виглиско.

Вихтунъ, 1, 2.

Владимиръ, 71, 126, 211, 228.

Влахерни, 120, 125, 129, 130, 134-5, 138.

Вокилъ (Оукилъ), 1, 2, 164.

 

Гаганъ Оделѣнъ (легенд. ц.: Петъръ Дѣлянъ?), 160, 241.

Гаудерихъ, епископъ, 19, 186.

 

 

242

 

Георги българинътъ, XIII, 70-3, 210-12.

Георги Сурсувулъ, 137-8.

Голиатъ „франкъ поморски", 156, 238.

Гостунъ, 1, 2, 162.

Григорий Богословъ, 15, 42, 185, 193-6, 199.

 

Давидъ (братъ Самуиловъ), 141.

Дакия, 64.

Далмация, 64.

Деволски Ливанъ, 62, 64.

Деволъ, 61-2.

Десимиръ (морав. князъ), 142-3.

Димотика, 240.

Дионисий Граматикъ, 65, 68, 207.

Дистъръ, вж. Дристъръ.

Днепъръ, р., 4, 170.

Добричъ, 157.

Драма, гр., 175.

Дристъръ, комитъ, 3, 7, 177.

Дръстъръ, кр., 128, 154, 156, 226.

Дуло, 1, 2, 163-4.

Дунавъ, 1, 2, 4, 5, 64, 120, 125-6, 128, 131, 154, 156, 159, 162, 171, 238.

 

Езекия (юдейски ц.), 144-5, 153.

Елена, 158-9, 239.

Епихарий (Епихармъ), 65, 68, 207.

Ерми, 1, 2.

Ермиаръ, 4.

Етиопи, 156, 238.

 

Загория, обл., 120, 224.

Затиуса, р., 155, 238.

Заутца, василеопагоръ, 127-8, 229.

Звѣчанъ, гр, 157.

Златнитѣ Врата, 121, 123, 125, 127, 129, 227-8.

Зоя (виз. императрица), 130.

 

Иванъ (Симеоновъ синъ), 137, 139-40.

Иванъ Асѣнь II, 218, 224, 238.

Иванъ Срацимиръ, 183.

Изворитѣ, мѣстн., 132-3, 135, 138-9.

измаилтяни, 154, 156.

Изотъ (легенд. ц.: Крумъ ?), 154, 156-7, 238.

Иоанъ VII Граматикъ, вж. Аннисъ.

Иоанъ Богословъ, 107, 114.

Иоанъ Вога, 130-2.

Иоанъ Екзархъ, XIV, 78-98, 219-20.

Иоанъ Златоустъ (цариградски патриархъ), 83, 173, 219.

Ирина (виз. имп.), 50, 123, 226.

Иринополъ (Боруй), 123.

Ирникъ, 1, 2, 162.

Исая, пророкъ, XVI, 92, 144-55, 234-37.

Исбулъ, 5, 6, 174, 175.

Исперихъ, 1, 2, 162-4, 170, 238.

Испоръ (легенд. ц.: Исперихъ ?), 154, 156, 237.

 

Йосифъ, архиепископъ, 71, 211.

 

Кавала, гр., 175, 240. I

 

 

243

 

Кадъмъ Милиски, 65, 68, 206-7.

Калокиръ, пратеникъ, 138.

Калоянъ, 183, 227.

Кападокия, 142, 233.

Карвунска земя, 154-6, 237-8.

Кардамъ, 123, 226.

Катасиртъ, обл., 132.

Киригиръ, 4.

Козма пресвитеръ, XIV, XV, 103-117, 222-3.

Коловъръ (?), 4, 170.

Константиновиатъ градъ (Цариградъ), 51, 60-1, 120, 129, 159, 161, 201; вж. Цариградъ.

Константинъ (легенд. ц.), 158-61, 239-40.

Константинъ Зелени (Хлоръ), 158, 239.

Константинъ Велики, 13, 49, 52, 104, 183, 222, 239.

Константинъ IV (виз. имп.), 50, 118.

Константинъ V Копронимъ (виз. имп.), 50, 121-23, 225.

Константинъ VI (виз. имп.), 50, 123.

Константинъ VII Багрянородни (виз. имп.), 130, 139, 239.

Константинъ, епископъ Преславски, X, XI, XIII, 36-50, 76, 196-200, 214-6.

Кордили (мак. воевода), 125-6.

Кормисошъ, 1, 2, 164.

Костуръ, гр., 159.

Коцелъ (панонски князъ), 14-5, 25, 27, 69, 185, 192, 210.

Крайниево мѣсто (Голгота), 158, 239.

Крумъ, 6, 118, 124-6, 165, 174-5, 227-8, 238.

Крѫглиятъ кастелъ (Стронгилъ), 123, 226.

Кувиаръ, 4.

кумани, 154-6, 237.

Куртъ, 1, 2, 162.

 

Латинци, 13, 22, 25-6, 30, 184.

Лъвъ (баща на свв. Кирила и Методия), 7, 177-8.

Лъвъ III (виз. имп.), 50, 121.

Лъвъ V Арменецъ (виз. имп.), 45, 50, 118, 124-6.

Лъвъ VI (виз. имп.), 45, 50, 128-9, 213-4.

Лъвъ Гамости (македонецъ), 126.

Лъвъ Магистъръ Хиросфактъ, XIII, 74-5 128-9, 213-14, 229.

Лъвъ Математикъ, 7, 8, 179.

 

Маджари, 61, 71, 201, 213; вж. Унгария.

Македоний, еретикъ, 63, 104, 202, 222.

Македония, македонци, 125-8, 134, 138, 203, 228.

Маламиръ, 4-6, 165, 171, 175, 228.

Манглава, кр., 132.

Мария (бълг. царица), 138-40, 231.

Мария, българка, 70, 73, 212.

Марко, епископъ, 61.

Месемврия, 118, 131, 138, 140, 224.

Мизия, 62, 64, 202.

 

 

244

 

Михаилъ (Симеоновъ синъ), 137.

Михаилъ, вж. Борисъ.

Михаилъ I Рангаве (виз. имп.), 45, 50, 118, 124-5.

Михаилъ Аморийски (виз. имп.), 127.

Михаилъ III (виз. имп.), 11-2, 24-5, 31-2, 45, 50, 69, 127, 179, 183, 196.

Мойсей (братъ Самуиловъ), 160.

Морава, гр., 63.

Моравия, моравци, 11, 13, 14, 23-4, 27-8, 61, 63, 69, 142-3, 185, 192.

Морунецъ (Кавала), гр. 159, 240.

Мотикъ (Димотика), гр., 159, 240.

Мундрага, кр., 129, 230.

Мусикъ, 127-8.

 

Несебъръ, гр., 161.

Никея, съборъ въ, 51-2, 104, 200, 222.

Никита Ксилинитъ, 121, 224.

Никифоръ (легенд. ц.: Никифоръ Фока ?), 159, 240.

Никифоръ I (виз. имп ), 45, 50, 124, 199, 200, 225-7, 238.

Никифоръ Фока, доместикъ, 128-9.

Никола (баща на Самуила), 141,

Николай Мистикъ (цариград. патриархъ), 130, 134-5, 230.

Николай I (папа), 22, 24, 186, 192.

Никополъ, гр., 159.

Нишъ, гр., 158

Нови Иерусалимъ, 158-9.

Нѣмско, нѣмци, 24, 28.

 

Овчо поле, 157, 161.

Одринъ, гр., 124-5, 130, 134, 228-9.

Озия (легенд. ц.), 156, 238.

Окорсисъ, 4.

Омуртагъ, 3-6, 165, 168, 170-2, 174-6.

Онегавонъ, 4, 170.

Ославна, 4.

Оугаинъ, 1, 2, 164.

Оукилъ, 1, 2, 164 ; вж. Вокилъ.

Охридско езеро, 201-2; вж. Бѣлото езеро.

Охридъ, 62, 64.

Охсунъ, 4.

 

Панамидъ (Паламидъ), 65, 68, 206-7.

Панония, 27, 63, 201; князъ, 14, вж. Коцелъ.

Пеонил, пеонски народъ (унгарци), 61, 201.

Петъръ, вж. св. Петъръ.

Петъръ Дѣланъ, 168, 240; вж. Гаганъ Оделѣнъ.

печенези, 130-2, 161, 237, 240.

Пленимиръ, 231.

Плиска, кр., 3, 5, 156, 171, 226; вж. Плюска.

Пловдивъ, гр., 158; вж. Филипополъ.

Плюска, гр., 154, 156; вж. Плиска.

Полихронъ, м-ръ, 23, 191.

Пресианъ, 6, 165, 175.

 

 

245

 

Преславъ, гр., 98, 101, 157, 160, 174, 215, 226.

Проватъ, кр., 6, 175.

Птолемей (I Сотиръ, Лагосъ, Филаделфъ), 47, 77-8, 217-8.

 

Равенъ, гр., 142-3.

Радивой Преславски, 142-3.

Радиславъ Бѣлградски, 64, 202.

Растица, 69; вж. Ростиславъ.

Римъ, римляни, 19, 21, 22, 33, 62-3, 65, 67, 99, 112, 155, 158-9, 178, 184, 188-9, 202, 223, 237, 239.

Рипсимия (майка Самуилова), 141, 232.

Романия (? мѣстн.), 158.

Романъ (легенд. ц.: Романъ III Аргиръ?), 160, 240.

Романъ Лакапинъ (виз. имп.), 132-3, 135-9, 166, 231, 239-40.

Ростиславъ (моравски князъ), 11-3, 15, 23, 25, 69, 182-5, 192, 210.

 

Савелий, еретикъ, 104, 222.

Самуилъ, XVI, 141, 160, 231-2, 240.

сарацини, 32, 122, 196.

св. Августинъ, 15, 185.

св. Андроникъ, престолътъ на (Срѣмъ, Сирмиумъ), 27, 193.

св. Архангелъ Михаилъ (св. Архангели), м-ръ, 60, 64, 202-3.

св. Атанасий Александрийски, XIII, 76, 194-5, 214-6.

св. Василии Велики, 77, 82-3, 193-5, 216, 219-20.

св. Георги, XIII, 70-3, 210-12.

св, Димитрий Солунски, 29, 193.

св. Иеронимъ, 12, 185.

св. Климентъ (Български), 60, 61, 64, 203.

св. Климентъ (папа и мѫченикъ), XIV, 19, 21-2, 26, 63 99, 101, 186-7, 221.

св. Константинъ—Кирилъ, VI, VIII-Х, 7-26, 29, 31-5, 62-3 65-9, 142-3, 177-93, 196, 201-2, 207-9, 218, 232-4.

св. Мамантъ, мѣстн., 125.

св. Мария (църква Фатни), 19 вж. Фатни.

св. Методий, VI, IX, X, 21-31 61-3, 69, 76, 184, 190-5, 201-2 209, 218.

св. Наумъ Охридски, XII, 42, 60-5, 199, 201-3.

св. Петъръ (църква въ Римъ) 19, 21-2, 24, 63.

св. Петъръ, бълг. ц., XIV, 98 102, 104, 137-40, 157-8, 220 22, 231, 239.

Светополкъ, князъ, 23, 25, 28, 192

Севаръ, 1, 2.

Северианъ, епископъ, 83, 219

Селевкия Симеклитъ (легенд. ц.: Самуилъ?), 158, 239-40.

Сигриани, м-ръ, 192.

Силиврия, гр., 123.

Симеонъ (легенд. ц.), 156-7, 159-60, 238-40.

Симеонъ, XIII, XIV, 3, 7, 60, 64 71-2, 74-9, 126-30, 132, 134-7 139, 165-9, 176-7, 201, 203, 211, 213-4, 216-20, 228-31.

 

 

246

 

Симеонъ Логотетъ, XV, 118-40, 174, 213, 223-31.

Симмахъ, 68, 208-9.

Симонидъ, 65, 68, 207.

Скутарионъ, кр., 175.

Славъ (легенд. ц.), 156, 238.

смоляни, 6, 175.

Солунъ, солунци, 7, 22, 24, 126-7, 142-3, 157, 168, 177, 190, 192-3, 227-8, 232-3.

Срѣдецъ, гр., 158.

Срѣмъ (Сирмиумъ), 158, 193.

Ставракий, логотетъ, 123, 226.

Ставракий (виз. имп.), 45, 50, 124.

Стефанъ българинътъ, 138.

Стронгилъ, вж. Крѫглиятъ кастелъ.

Струма, р., 190.

Струмица, кр., 177.

Сѣръ, гр. 159.

 

Телеригъ, 122-3, 163, 225-6.

Телецъ, 1, 2.

Теодора (виз. имп.), 50, 179-80.

Теодоръ, 3, 7, 129-30, 169.

Теоктистъ, логотетъ (8, 9), 179-80.

Теофанъ, протовестиарий, 138-9.

Теофилъ Иконоборецъ (виз. имп.), 31-2, 45, 50, 125-7, 196, 216.

Тервелъ, 1, 2, 120-1, 163.

Термополъ, гр., 132, 230.

Тиберий III (Апсимаръ), 120.

Тивериуполъ (Струмица), 177.

Тиса, р., 4, 170.

Тича, р., 3. 5, 76, 215.

Тракия, 121-3, 127, 130-2, 134, 137, 225.

Тудоръ Доксовъ, черноризецъ, 76, 214.

Тургий (легенд. ц.), 161, 240.

турци (угри), 128-9.

Тутхонска (Ахелойска) рѣка, 131, 230.

Тутхонъ (Анхиало), кр., 122-3, 225.

Тѣсно море (Босфоръ), 9, 180.

 

Угри (унгарци), 61, 71-2, 126, 128, 201; вж. Унгария.

Укилъ (Вокилъ и Оукилъ), 164

Уморъ, 1, 2, 163.

Унгария, унгарци, 29, 201; вж. маджари, турци, угри, хуни.

Устието, мѣстн., 132-3.

 

Фатни (църква въ Римъ), 19, 186.

Филипи, гр., 175.

Филипикъ Варданъ (виз. имп.), 50, 120.

Филипополъ, гр., 6, 175.

Формоза Портуенски (по-късно папа), 19, 186.

Фотий (царигр. патриархъ), XI, 7, 8, 51-9, 179, 184, 200.

франки, 156, 238.

фулски народъ, 32, 196.

 

Хазари, 15, 23, 32, 120, 128, 185, 196.

Христофоръ, синъ на Р. Лакапина и тъстъ на св. ц. Петра I, 138-40.

 

 

247

 

хуни (угри), 126, 201.

хървати, 137.

 

Цанций (мак. воевода), 126-7.

Цариградъ, 7, 8, 60, 118, 120-22, 124-28, 130-2, 137-40, 166, 173. 179, 186, 192, 200, 201, 224, 228; вж. Константиновиятъ градъ.

 

Чакараръ, 4.

Червенъ, гр., 161.

Черноризецъ Храбъръ, XII, 659, 166, 184, 203-10.

 

Швабия, 27.

 

Щипъ, гр., 161.

 

Юстинианъ II Ринотметъ (виз. имп.), 50, 119-20, 224.

 

[Previous]

[Back to Index]