Граматика на старобългарския език

Фонетика, морфология, синтаксис

 

Издателство на Българската академия на науките

София

Българска Академия на Науките, Институт за български език 1991

 

Главен редактор: чл.-кор. проф, д-р Иван Дуриданов

Редакционна колегия: ст. н. с. I ст. Екатерина Дограмаджиева, проф. к. ф. н. Ангелина Минчева

Авторски колектив: Иван Буюклиев, Владимир Георгиев, Ангел Давидов, Иван Добрев, Екатерина Дограмаджиева, Иван Дуриданов, Румяна Златанова, Светомир Иванчев, Петър Илчев,

Ангелина Минчева, Дора Мирчева

 

Като .pdf файл (86.8 Мб) Като .djvu файл (13.5 Мб) Галерия от сканове

Съдържание 5

Съкращения 13

Предговор 16

 

ВЪЗНИКВАНЕ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК И СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА 17

 

Старобългарският език — най-рано засвидетелствуваният славянски език (§ 1—4) — Св. Иванчев 19

     Названия на старобългарския език (§ 4) — Св. Иванчев 21

 

Възникване на старобългарската писменост и на старобългарския книжовен език (§ 542) — Д. Мирчева 22

   Делото на Константин-Кирил и Методий (§ 6—8) — Д. Мирчева 22

 

   Съдбата на старобългарския книжовен език в Чехия, Панония и Хърватско (§ 9—11) — Д. Мирчева 26

 

   България през IX в. (§ 12—14) — Д. Мирчева 29

 

   Делото на кирило-методиевите ученици в България. Разцвет на старобългарския книжовен език и на старобългарската литература (§ 15—20)— Д. Мирчева 32

 

   Разпространение на старобългарския книжовен език като официален книжовен език у други славянски народи. Редакции (изводи) на старобългарския книжовен език (§ 21—24) — Д. Мирчева 36

 

   Достойнствата на кирило-методиевите преводи. Обработка на книжовния език (§ 25—27)— П. Илчев 39

 

   Старобългарската графика. Състав и характер на азбуките. Последователност, названия и числена стойност на буквите. Небуквени знакове. Зависимост на старобългарските азбуки от византийското писмо, връзки помежду им, разпространение. Въпросът за техния произход (§ 28—42) — П. Илчев 41

 

5

 

 

Старобългарските писмени паметници 4348) — Ив. Добрев 52

 

Глаголически пергаментни книги и листове (§ 44) — Ив. Добрев 53

 

Кирилски пергаментни книги и листове (§ 45) — Ив. Добрев 55

   Глаголически надписи (§ 46) — Ив. Добрев 58

   Кирилски надписи (§ 47) — Ив. Добрев 58

   Акростихови творби на старобългарски автори (§ 48) — Ив. Добрев 60

 

Други източници за проучването на старобългарския език. Графика, заемки в неславянски езици, топоними, данни от съвременните български диалекти (§ 49—54) — П. Илчев 60

 

Старобългарският език като книжовен и народен в ареален аспект (§ 55—57) — Ив. Дуриданов 63

 

Ръководства за изучаване на старобългарския език: граматики, текстове, речници (§ 58—69) — П. Илчев 67

 

 

ФОНЕТИКА 76

 

Отражение на общи тенденции на праславянския фонетичен развой в старобългарския език — тенденцията към повишена сонорност и тенденцията към палатализация. Преглед на явленията, които са резултат от тези две тенденции (§ 70—74) — П. Илчев 77

 

Квантитет и ударение (§ 75—76) — П. Илчев 79

 

Структура на сричката в старобългарския език (§ 77—80) — П. Илчев 80

 

Преместване на сричковата граница. Така нареченото протетично (епентетично) N (§ 81) — П. Илчев 85

 

Произход на старобългарските гласни фонеми (§ 82—95) — Ив. Дуриданов 87

- Произход на гласната О (§ 85) — Ив. Дуриданов 88

- Произход на гласната А (§ 86) — Ив. Дуриданов 89

- Произход на гласната Е (§ 87) — Ив. Дуриданов 90

- Произход на гласната Ѣ (§ 88) — Ив. Дуриданов 90

- Произход на гласната Н (§ 89) — Ив. Дуриданов 91

- Произход на гласната ЪI (§ 90) — Ив. Дуриданов 92

- Произход на гласната Оу (§ 91) — Ив. Дуриданов 93

- Произход на гласната Ъ (§ 92) — Ив. Дуриданов 94

- Произход на гласната Ь (§ 93) — Ив. Дуриданов 94

- Произход на гласната Ѫ (§ 94) — Ив. Дуриданов 95

- Произход на гласната Ѧ (§ 95) — Ив. Дуриданов 96

 

Протетични J и V пред гласни в началото на думата (§ 96—98) — Ив. Дуриданов 97

 

6

 

 

Развой на праславянските срички, които са завършвали на сонорна съгласна (§ 99—106) — П. Илчев 98

- Метатеза на ликвидните съгласни (§ 100—103) — П. Илчев 98

- Сонантни р и л (§ 104—106) — П. Илчев 101

 

Отглас и отгласни редове в старобългарския език. Качествен и количествен отглас (§ 107—111) — Ив. Буюклиев 102

 

Система на съгласните фонеми в индоевропейския пра-език (§ 112—113) — Ив. Буюклиев 106

 

Система на съгласните фонеми в праславянски и старобългарски език (§ 114—121) — Ив. Буюклиев 107

- Произход на носовите съгласни М и N (§ 117) — Ив. Буюклиев 110

- Произход на плавните съгласни Р и Л (§ 118) — Ив. Буюклиев 110

- Произход на лабиалните съгласни Б, П, К (§ 119) — Ив. Буюклиев 111

- Произход на алвеоденталните съгласни Д, Т, З, С (§ 120) — Ив. Буюклиев 112

- Произход на веларните съгласни К, Г, Х (§ 121) — Ив. Буюклиев 112

 

Влияние на предните гласни върху веларните съгласни: трите палатализации в праславянски и тяхното отражение в старобългарския език (§ 122—136) — П. Илчев 113

- Първа палатализация на веларните съгласни (§ 123—126) — П. Илчев 114

- Втора палатализация на веларните съгласни (§ 127—134) — П. Илчев 115

- Трета палатализация на веларните съгласни (§ 135-136) — П. Илчев 117

 

Развой на праславянските звукосъчетания от съгласни с J и тяхното отражение в старобългарския език (§ 137151) — П. Илчев 119

- Сонорни съгласни пред j (§ 138) — П. Илчев 119

- Задноезичните (веларните) съгласни пред j (§ 139) — П. Илчев 119

- Предноезичните съгласни пред j (§ 140—144) — П. Илчев 120

- Групи от две съгласни пред j (§ 145—148) — П. Илчев 121

- Групи, образувани от устнена съгласна и / (§ 149—151) — П. Илчев 122

 

Опростяване на групи съгласни (§ 152—170) — П. Илчев 123

 

 

МОРФОЛОГИЯ 136

 

Именна система (§ 171—356) 137

 

Склонение на съществителните имена (§ 172—229) — Вл. Георгиев 137

- Вокални основи (склонения) (§ 173—200) — Вл. Георгиев 138

     о-основи (о-склонение) (§ 173—177) — Вл. Георгиев 138

     -основи (jо-склонение) (§ 178—181) — Вл. Георгиев 143

     u-основи (u-склонение) (§ 182—186) — Вл. Георгиев 147

     ā- основи (ā-склонение) (§ 187—190) — Вл. Георгиев 149

     -основи (-склонение) (§ 191—195) — Вл. Георгиев 152

     i-основи (i-склонение) (§ 196—200) — Вл. Георгиев 155

 

- Консонантни основи (склонения) (§ 201—215) — Вл. Георгиев 159

  Съществителни от мъжки род (§ 202—207) — Вл. Георгиев 159

     Основи на -n-, -en-, -men- (§ 202—205) — Вл. Георгиев 159

     Основи на -t- (§ 206) — Вл. Георгиев 161

     Основи на -jān- / -teli- / -ārj- (§ 207) —Вл. Георгиев 162

 

7

 

 

  Съществителни от женски род (§ 208—211) — Вл. Георгиев 162

     Основи на -(t)er- (§ 208—209) — Вл. Георгиев 162

     Основи на -ъв- (§ 210—211) — Вл. Георгиев 163

  Съществителни от среден род (§ 212—215) — Вл. Георгиев 164

     Основи на -men-, -(e)nt-, -es- (§ 212—215) — Вл. Георгиев 164

 

- Склонение на чуждите имена (§ 216—219) — Вл. Георгиев 168

     Имена от мъжки род (§ 216) — Вл. Георгиев 168

     Имена от женски род (§ 217) — Вл. Георгиев 169

     Имена от среден род (§ 218) — Вл. Георгиев 169

     Несклоняеми имена (§ 219) — Вл. Георгиев 169

 

- Развой на склонитбените типове в праславянски и старобългарски език (§ 220—229) — Ив. Дуриданов 170

 

Словообразуване на съществителните (§ 230—258) — А. Давидов 176

 

Сложни съществителни (§ 259—262) — А. Давидов 191

 

Склонение на прилагателните имена (§ 263—291) 195

- Просто склонение на прилагателните имена (§ 264—267) — А. Давидов 196

- Степени за сравнение на прилагателните имена (§ 268—277) — А. Давидов 197

- Несклоняеми прилагателни имена (§ 278) — Ив. Дуриданов 202

- Сложно склонение на прилагателните имена (§ 279—281) — Ив. Буюклиев 203

- Значение и функция на сложните форми на прилагателните имена (§ 282) — Ив. Буюклиев 206

- Склонение на сегашно деятелно причастие (§ 283—287) — Ив. Буюклиев 206

- Образуване на причастните основи (§ 284) — Ив. Буюклиев 207

- Образуване и склонение на минало деятелно причастие (§ 288—291) — Ив. Буюклиев 209

 

Словообразуване на прилагателните имена (§ 292—317) — А. Давидов 212

 

Сложни прилагателни имена (§ 318—319) — А. Давидов 224

 

Местоимения 320—353) 227

- Лични местоимения и възвратно местоимение (§ 321—327) — А. Давидов 227

- Нелични (родови) местоимения (§ 328—352) — А. Давидов 234

     Анафорично местоимение (§ 329) — А. Давидов 234

     Показателни местоимения (§ 330—336) — А. Давидов 236

     Притежателни местоимения (§ 337—339) — А. Давидов 240

     Въпросителни местоимения (§ 340—346) — А. Давидов 242

     Относителни местоимения (§ 347) — Ив. Дуриданов 246

     Отрицателни и неопределителни местоимения (§ 348—349) — А. Давидов 247

     Обобщително местоимение кьсь (§ 350—352) — А. Давидов 249

- Думи с местоименна флексия (§ 353) — А. Давидов 251

 

Числителни имена (§ 354—356) — Ив. Буюклиев 252

- Произход и образуване на числителните бройни имена (§ 354) — Ив. Буюклиев 252

- Склонение на числителните бройни имена (§ 355) — Ив. Буюклиев 253

- Числителни редни имена. Образуване и склонение (§ 356) — Ив. Буюклиев 255

 

8

 

 

Глаголна система 357—434) 257

 

Граматични категории на глагола в старобългарския език (§ 357—434) — Ив. Добрев 257

- Вид на глагола и видови двойки (§ 364—378) — Ив. Добрев 262

- Глаголни основи (§ 379—389) — Ив. Добрев 268

- Лични окончания на старобългарските глаголи (§ 390—391) — Ив. Добрев 283

- Сегашно време (§ 392—395) — Ив. Добрев 286

- Минало свършено време (аорист) (§ 396—405) — Ив. Добрев 288

- Минало несвършено време (имперфект) (§ 406—410) — Ив. Добрев 296

- Минало неопределено време (перфект) (§ 411—412) — А. Давидов 299

- Минало предварително време (плусквамперфект) (§ 413—414) — А. Давидов 300

- Бъдеще време (§ 415—424) — А. Давидов 301

- Инфинитив и супин (§ 425—426) — П. Илчев 308

- Повелително наклонение (императив) (§ 427 —432) — Ив. Добрев 310

- Условно наклонение (§ 433—434) — А. Давидов 312

 

Наречия (§ 435—441) — П. Илчев 314

- Първични наречия (§ 436) — П. Илчев 314

- Местоимеини наречия (§ 437) — П. Илчев 316

- Наречия, образувани от именни основи (§ 438—441) — П. Илчев 320

 

Съюзи и съюзни думи (§ 442—448) — Е. Дограмаджиева 324

 

Съюзи (§ 444—446) — Е. Дограмаджиева 326

Съчинителни съюзи (§ 445) — Е. Дограмаджиева 327

Подчинителни съюзи (§ 446) — Е. Дограмаджиева 333

 

Съюзни думи (§ 447) — Е. Дограмаджиева 335

 

Дублетност и омонимичност на съюзните средства (§ 448) — Е. Дограмаджиева 340

 

Азбучен списък на съюзните средства в старобългарските паметници — Е. Дограмаджиева 343

 

Предлози (§ 449—451) — П. Илчев 350

- Първични предлози (§ 450) — П. Илчев 350

- Вторични предлози (§ 451) — П. Илчев 354

 

Частици (§ 452) — П. Илчев 356

 

 

СИНТАКСИС 360

 

ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ (§ 453—566) 361

 

Типове изречения по цел на изказването (§ 454—461)— Р. Златанова 361

Възклицателни изречения (§ 462—465) — Р. Златанова 375

Утвърдителни и отрицателни изречения (§ 466—468) — Р. Златанова 380

Граматична структура на простото изречение (§ 469—525) — Р. Златанова 384

- Едносъставни изречения (§ 470—501) — Р. Златанова 385

     Едносъставни глаголни изречения (§ 471—497) — Р. Златанова 385

     Едносъставни именни изречения (§ 498—501) — Р. Златанова 403

- Вокативни изречения (§ 502) — Р. Златанова 406

- Елиптични изречения (§ 503—505) — Р. Златанова 406

 

9

 

 

- Двусъставни изречения (§ 506—525) — Р. Златанова 408

     Двусъставни изречения според формата на подлога (§ 507—513) — Р. Златанова 408

     Двусъставни изречения според формата на сказуемото (§ 514—515) — Р. Златанова 416

 

Второстепенни части на изречението (§ 526—536) — А. Минчева 427

- Приименно определение (§ 526) — А. Минчева 427

- Допълнение (§ 527—535) — А. Минчева 429

- Обстоятелствено пояснение (§ 536) — А. Минчева 442

 

Употреба на времена и наклонения в изречението (§ 537—539) — А. Минчева 444

Дателен самостоятелен падеж (Dativus absolutis) (§ 540) — А. Минчева 449

Родителен самостоятелен падеж (Genetivus absolutis) (§ 541) — А. Минчева 451

Дателен падеж с инфинитив (Dativus cum infinitivo) (§ 542—544) — А. Минчева 452

Значение и употреба на падежите. Падежна рекция (§ 545—566) — А. Минчева 455

- Именителен падеж (§ 546) — А. Минчева 457

- Винителеп падеж (§ 547) — А. Минчева 457

- Родителен падеж (§ 548—550) — А. Минчева 458

- Дателен падеж (§ 551—560) — А. Минчева 460

- Местен падеж (локатив) (§ 561—563) — А. Минчева 463

- Творителен падеж (§ 564—566) — А. Минчева 465

 

СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ (§ 567—626) — Е. Дограмаджиева 466

 

Сложни съчинени изречения (§ 572—580) — Е. Дограмаджиева 469

- Съединителни сложни изречения (§ 573—574) — Е. Дограмаджиева 469

- Съпоставително-противопоставителни сложни изречения (§ 575) — Е. Дограмаджиева 471

- Разделителни сложни изречения (§ 576) — Е. Дограмаджиева 472

- Мотивиращи сложни изречения (§ 577) — Е. Дограмаджиева 473

- Заключителни сложни изречения (§ 578) — Е. Дограмаджиева 474

- Резултативни сложни изречения (§ 579) — Е. Дограмаджиева 474

- Пояснителни сложни изречения (§ 580) — Е. Дограмаджиева 475

 

Сложни съставни изречения (§ 581—612) — Е. Дограмаджиева 475

- Подложни подчинени изречения (§ 582—584) — Е. Дограмаджиева 476

- Сказуемноименни подчинени изречения (§ 585) — Е. Дограмаджиева 479

- Сказуемноопределителни подчинени изречения (§ 586) — Е. Дограмаджиева 479

- Допълнителни подчинени изречения (§ 587—590) — Е. Дограмаджиева 481

- Определителни подчинителни изречения(§ 591—602)—Е.Дограмаджиева 487

- Обстоятелствени подчинени изречения (§ 603—612) — Е. Дограмаджиева 495

 

10

 

 

Показателни съотносителни елементи в главното изречение (§ 613—621) — Е. Дограмаджиева 510

Типове подчинение (§ 622—626) — Е. Дограмаджиева 517

Към въпроса за синтактичните гърцизми в старобългарския книжовен език (§ 627—632) — Р. Златанова 519

 

 

РАЗВОЙ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 525

 

Обща характеристика на старобългарския книжовен език (§ 633—647) — А. Минчева 527

Книжовен фонд на старобългарския език (§ 634—639) — А. Минчева 528

Особености на нормата на старобългарския книжовен език (§ 640—644) — А. Минчева 531

Функционални сфери на старобългарския книжовен език (§ 645—647) — А. Минчева 537

 

Развой на старобългарския език от IX—XI век (§ 648—686) — Ив. Дуриданов 538

Фонетичен развой на старобългарския език 649 —669) —Ив. Дуриданов 538

Морфологичен развой на старобългарския език (§ 670—671) — Ив. Дуриданов 547

Поява на балканизми (§ 672—686) — Ив. Дуриданов 549

 - Изместване на родителния от дателния падеж (§ 674—675) — Ив. Дуриданов 550

 - Наченки на аналитизъм (§ 676—683) — Ив. Дуриданов 551

 - Поява на определителния член (§ 684) — Ив. Дуриданов 554

 - Наченки на разпадане на инфинитива и замяната му от да-форми (§ 685) — Ив. Дуриданов 555

 - Бъдеще време с хотѣти (§ 686) — Ив. Дуриданов 556

 

Библиография 558

Показалец на думи, корени и афикси 583

 

[Back to Index]