Цар Симеон Велики (893—927): Златният век на Средновековна България

Иван Божилов

 

БИБЛИОГРАФИЯ

(Списък на съкращенията)

 

I. Периодични издания

II. Извори

III. Литература

 

 

    I. ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

ВВ — Византийский временник

ГСУ ФИФ — Годишник на Софийския университет — Философско-исторически факултет

ИБАИ (ИАИ) — Известия на (Българския) археологически институт

ИИИ — Известия на Института за история

ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности

Ист. Пр. — Исторически преглед

СбНУНК — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина

СпБАН — Списание на Българската академия на науките

Староб. лит. — Старобългарска литература

 

Bulg. Hist. Review — Bulgarian Historical Review

Byz. Bulg. — Byzantinobulgarica

Byz. Slav. — Byzantinoslavica

BZ — Byzantinische Zeitschrift

DOP — Dumbarton Oaks Papers

Et. Balk. — Etudes Balkaniques

JÖBG — Jahrbuch der österreichische byzantinische Gesellschaft

MGH SS — Monumenta Germaniae Historica, Scriptores

PG — Migne, J. P., Patrologiae cursus completus. Series greco-latina, vols. 1—161

REB — Revue des études byzantines

RES — Revue des études slaves

RESEE — Revue des études Sud-Est européennes

 

218

 

 

 

    II. ИЗВОРИ

 

Бешевлиев: В Бешевлиев, Първобългарски надписи, С., 1979.

 

ГИБИ, IV: Гръцки извори за българската история, IV, С., 1961 ( = Извори за българската история, VIII).

 

Дуйчев, СБК, I: Ив. Дуйчев, Из старата българска книжнина, I, С., 1943.

 

Дуйчев, Ман. летопис: Ив. Дуйчев, Миниатюрите на Манасиевата летопис, С., 1964.

 

Иванов, БСМ: Й. Иванов Български старини из Македония, С., 1931 ( фототипно издание: София, 1970).

 

Йоан Екзарх, Слова: Дора Иванова-Мирчева, Йоан Екзарх Български, Слова, I, С., 1971.

 

Кодов, Опис: Хр. Кодов, Опис на славянските ръкописи в Библиотеката на Българската академия на науките, С., 1969.

 

Куев, Черноризец Храбър: К. Куев, Черноризец Храбър, С., 1967.

 

Куев, Азбучната молитва: К. Куев, Азбучната молитва в славянските литератури, С., 1974.

 

D. А. I: Const Porphyrogenitus, De adininistrando imperio, ed. G Moravcsik and R. J. H. Jenkins, Budapest, 1949 (reprint: Washington, 1967 — Dumbarton Oaks Texts, I)

 

D. А. I., Comrnentary: Const. Porphyrogenitus, De administrando imperio, II Commentary, ed. R. J. H. Jenkins, London, 1962.

 

Daphnopatès, Corr.: Théodore Daphnopatès, Correspondance, Editée et traduite par J Darrouzès et L. G. Westerink, Paris, 1978

 

Diaconus, L.: Leonis Diaconi Caloensis. Historiae libri decem, Bonnae, 1828

 

Dujčev, The Treaty of 927: Iv. Dijčev, On the Treaty of 927 with the Bulgarian. DOP, 32 (1978), p. 217—295.

 

Georg Mon. Cont.: Georgii monachi dicti Hamartoli Chronicon, ed E. Muralt, Petropoli, 1859.

 

Grammaticus, L. Leonis Grammatici, Chronographia, Bonnae. 1842.

 

Kolias, Léon Choerosphactès: G. Kolias, Léon Choerosphactès, magister, proconsul et patrice, Athen, 1939 (= Texte und Forschungen zur Byzantinisch-Neugriechischen Philologie, 31).

 

Liudprandus: Liudprandi Antapodosis, Relatio de legatione Constantinopolitana, MGH, SS, III.

 

Nicholas I, Letters: Nicholas I Patriarch of Constantinople, Letters Greek Text and english Translation by R J. H. Jenkins and L. G. Westerink, Washington, 1973.

 

Reginonis Chronicon: Reginonis Chronicon, ed. G. Pertz, MGH, SS, I.

 

Theoph. Cont.: Theophanes Continuatus, . . . etc., rec. I. Bekker, Bonnae, 1838

 

Skylitzes: Ioannis Skylitzae Synopsis historiarum, editio princeps. rec. I. Thurn, Berlin, 1973.

 

Vita Clementis: Ал. Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, С., 1966.

 

 

    III. ЛИТЕРАТУРА

 

Акрабова-Жандова, Трапезна керамика: Ив. Акрабова-Жандова. Преславската рисувана трапезна керамика. — В: Преслав, 2, С., 1976, с. 62—80.

 

Божилов. Бълг.-мадж. война: Ив. Божилов, Към хронологията на българо-маджарската война при цар Симеон (894—896), Военно-исторически сборник, 1971, 6, с. 20—33.

 

219

 

 

Божилов, България и печенезите: Ив. Божилов, България и печенезите (896—1018). Ист. Пр., 1973, 2, с. 37—62.

 

Божков, Йоан Скилица: Ат. Божков, Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица, С., 1972.

 

Ваклинов, Староб. култура: Ст. Ваклинов, Формиране на старобългарската култура. С., 1977.

 

Войнов, Промяната: М. Войнов. Промяната в българо-византийските отношения прн цар Симеон, ИИИ, 18 (1967), с. 147—200.

 

Георгиев. Разцветът: Е. Георгиев, Разцветът на българската литература в IX—X в., С., 1962.

 

Гюзелев, Княз Борис I: В. Гюзелев, Княз Борис I. България през втората половина на IX век, С., 1969.

 

Гюзелев, Кавхан: В. Гюзелев, Функциите и ролята на кавхана в живота на Първата българска държава (VII—XI в.), ГСУ ФИФ, LX (1966), с. 133—157.

 

Гюзелев, Ичиргу боилите: В. Гюзелев, Ичиргу боилите на Първата българска държава (VII—IX в.), ГСУ ФИФ. LХV/1971), с. 125—181.

 

Дуйчев, Бълг. средновековие: Г в. Дуйчев, Българско средновековие, С., 1972.

 

Дуйчев, Центры: Ив. Дуйчев, Центры византийско-славянского общения и сотрудничества. —В: Iv. Dujčev. Slavia Orthodoxa: collected studies in the history of the Slavic Middle Ages, London, 1970, n°V.

 

Златарски, I, 2: В. Н. Златарски. История на българската държава през средните векове, I, 2, С., 1927.

 

История на бълг. изобр. изкуство, I: История на българското изобразително изкуство, I, С., 1976.

 

ИБЛ, I: История на българската литература, I, С., 1962.

 

Климент Охридски 916—1966: Климент Охридски 916—1966. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му, С., 1966.

 

Куев, Археографски бележки: К. Куев, Археографски бележки за разпространението на Симеоновия (Светославовия) сборник в старите славянски литератури, Староб. лит., 5 (1979), с. 38—56.

 

Мавродинов, Староб. изкуство: Н. Мавродинов, Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото българско царство, С., 1959.

 

Миятев, Пр. керамика: Кр. Миятев. Преславската керамика, С., 1936.

 

Миятев, Архитектурата: Кр. Миятев, Архитектурата в средновековна България, С., 1965.

 

Мутафчиев, История, I: П. Мутафчиев, История на българския народ, I, С., 1943.

 

Острогорски, СД, IV: Сабрана дела Г. Острогорског, књ. 4. Византја и Словени, Београд 1970.

 

Плиска—Преслав, 1: Плиска—Преслав. Изследвания и материали, 1, С., 1979.

 

Тотев, Манастирът в „Тузлалъка": Т. Тотев, Манастирът в „Тузлалъка" — център на рисувана керамика в Преслав през IX— X в., Археология; 1976, 1, с. 8—15.

 

220

 

 

Цанкова-Петкова. Първата война: Г. Цанкова-Петкова, Първата война между България и Византия при цар Симеон и възстановяването на българската търговия с Цариград, ИИИ, 20 (1968), с. 167—198.

 

Чанева-Дечевска, Църквите на В. Преслав: Н. Чанева-Дечевска, По въпроса за църквите на Велики Преслав. — В: Традиция и нови черти в българското изкуство, С., 1976, с. 202—217.

 

Чанева-Дечевска, Манастирите: Н. Чанева-Дечевска, По някои архитектурно-композиционни особености на манастирите от Велики Преслав. — В: Плиска—Преслав, 1, с. 32—43.

 

Чанева-Дечевска. Църкви и манастири: Н. Чанева-Дечевска, Църкви и манастири от Велики Преслав, С., 1980.

 

Ahrweiler, L'idéologie politique: H. Ahrweiler, L'idéologie politique de l'empire byzantin, Paris, 1975.

 

Božilov, A propos: Iv. Božilov, A propos des rapports bulgaro-byzantins sous le tzar Syméon (893—912), Byz. Bulg., VI (1980), p. 73—81.

 

Bréhier, Les institutions: L. Bréhier, Les institutions de l'empire byzantin, Paris, 1970.

 

Browning; R. Browning, Byzantium and Bulgaria, London, 1975.

 

СМH. IV/1: The Cambridge Medieval History, vol. IV. Tlie Byzantine Empire, I. Byzantium and its Neigbours, Cambridge, 1966.

 

Dagron. Constantinople: G. Dagron. Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris, 1974 ( = Bibliothèque byzantine-Etudes 7).

 

De l'antiquté au monde médiéval: H. Folz, A. Guillou, L. Musset, D. Sourdel, De l'antiquité au monde médiéval, Paris, 1972 ( = Peuples et civilisations, V).

 

Dujčev, La crise idéologique: Iv. Dujčev, La crise idéologique de 1203—1204 et ses répercussions sur la civilisation byzantine, Paris, 1976.

 

Dujčev, Medioevo, I—III: Iv. Dujčev, Medioevo bizantino-slavo, I—III, Roma, 1965, 1968, 1971.

 

Dvornik, Byzantine Missions ( = Byzantské misie): F. Dvornik, Byzantine Missions among the Slavs, SS. Constantine-Cyril and Mehtodius, New Brunsswik-New Jersey, 1970 ( = Byzantské misie u slovanů, Praha, 1970).

 

Grabar-Manoussacas, Skylitzès: A. Grabar, M. Manoussacas, L'illustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliothèque nationale de Madrid, Venise, 1979 (= Bibliothèque de l'Institut Hellénique d'Etudes byzantines et post-byzantines de Venise — 10).

 

Guillou, La civilisation byzantine: A. Guillou, La civilisation byzantine, Paris, 1974 ( = Les grandes civilisations, 14).

 

Halphen, Charlemagne: L. Halphen, Charlemagne et l'empire carolingien, Paris, 1979.

 

Lemerle, Humanisme: P. Lemerle, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X-e siècle, Paris, 1971 ( = Bibliothèque byzantine-Etudes 6).

 

Mango, Architettura: С. Mango, Architettura bizantina, Milano, 1978.

 

Obolensky, Commonwealth: D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500—1453, London, 1971.

 

Ostrogorsky: G. Ostrogorsky. Histoire de l'état byzantin, Paris, 1977.

 

221

 

 

Riché, Ecoles: P. Riché. Ecoles et enseignement dans le Haut Moyen Age, Paris, 1979.

 

Runciman, Romanus Lecapenus: St. Runciman, Romanus Lecapenus and his Reign. A Study of Tenth-Century Byzantium, Cambridge, 1929.

 

 

Totev, Icones peintes: T. Totev, Icones peintes en ceramique de „Tuzlalaka" à Preslav. In: Culture et art en Bulgarie médiévile (VIII-e XIV-e s), Sofia, 1979, p. 65—73.

 

Toynbee, Const. Porphyrogenitus: A. Toynbee, Constantine Porphyrogemtus and his World, Oxford University Press, London New York Toronto, 1973.

 

Vannier, Les Argyroi: J.-F. Vannier, Familles byzantines les Argyroi (IX-e—XII-е siècles), Paris, 1975.

 

Vasiliev, Byzance et les arabes: A. A. Vasiliev, Byzance et les arabes, II. 1-er partie: La dynastie macédonienne (867—959), édition française préparée par M. Canard, Bruxelles, 1968.

 

Vlasto, Christendom: A. P. Vlasto, The Entry of the Slavs into Christendom. An Introduction to the Medieval History of the Slavs, Cambridge, 1970.

 

[Previous]

[Back to Index]