ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№33

Писмо от д-р Хр. Татарчев до Борис Сарафов и Михаил Герджиков с указанията на въпросите, които трябва да засягат в интервютата си по време на мисията си в Европа и на възможните допирни точки на ВМОРО с ген. Иван Цончев.

София, 16 декември 1903 г.

Драги Сарафов и Герджиков,

Вашето мълчание ни очудва. Въпреки всичката залисаност, пак би трябвало да отделите някоя минута, за да ни държите в течение [9]. Във вашите интервюта става нерядко дума за въпроси, които досягат най-жизнения на нашата организация. Затова е желателно голяма резервираност за бъдещата наша дейност. По въпроса за въстание на пролет говорете, туй що зависи от условията, а сега не можем да се изказваме. Относително реформите, ще показвате нашата декларация: Губернатор европеец и международен контрол, а сегашните реформи не съдържат нашите минимални изисквания и като палиативни, не могат да отстранят съществуващото зло. Вашата тема да бъде главно миналото: описание на сраженията; изтъкване свирепствата на тур[ската] власт; страданията на населението и пр.

Приключвам в настоящето си пълномощно [10], за което ставаше дума, относително вашето държане спрямо Цончева [11] и Comite Balcanique, писано е на доктора [12], за да Ви прочете разговора с Noel Buxton и да Ви каже нашето желание за общност с Цончев, дотолкова, доколкото не би се накърнил авторитета на организацията. Инак не би имало смисъл и предпочително да се държите от там, отколкото да рискуваме създаденото досега с толкова жертви. Изпратиха Ви се заплати чрез д[окто]ра само 1300 fr.

За двамата

Д-р Хр. Татарчев

ЦДИА, ф. 1948, оп. 1, а.е. 80, л. 1-2. Оригинал. Ръкопис. 311

[Previous] [Next]
[Back to Index]


9. Задграничното представителство на ВМОРО в София на свиканите си съвещания след въстанието с участието на дейци от въстанието решава да командирова в Западна Европа Борис Сарафов и Михаил Герджиков с цел да събират материални средства за ВМОРО за продължаване на въстанието и за пропагандиране на идеите и целите на организацията.

10. Текстът на пълномощното гласи: „Задграничното представителство на ВМРО организация упълномощи Б. Сарафов, член на Битолския щаб, и М. Герджиков от Одринския да представляват организацията в Англия, Италия и Франция". Вж. Д-р Христо Татарчев. Спомени, документи, материали, с. 276.

11. Ген. Иван Цончев, бивш заместник председател на ВМОК пътува в Западна Европа от името на бившия ВМОК със същата цел както и пратениците на Задграничното представителство.

12. Става дума за д-р Божидар Татарчев, братовчед на д-р Христо Татарчев, изпълнявал ролята на представител на ВМОРО в Англия и поддържал тесни връзки с Балканския комитет в Лондон.