ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№29

Протокол от заседание на македоно-одринските братства за окончателната програма на траурното шествие.

№ 16

София, 10 септември 1903 г. Сряда, 6 ч[аса] вечер[та]

Заседание на избраната комисия да изработи план или програма на демонстрациите.

Присъствуват: Е. Спространов, Г. Разлогов, Тр. Дорески, К. Стоянов, Ст. Русев, Хр. Димитров, М. Попов, К. Дзеков и Цонев. В заседанието се яви и представителят на вътр[ешната] организация Хр. Татарчев. По негово предложение се прие след молебена да няма демонстрации, а просто една манифестация или траурно шествие. Изработи се следната програма:

1. Покани в траурни рамки: а) от софийски граждани и б) от македоноодринските емигранти.

2. Колониите потеглят от разни [места] с траурни знамена, портрети на убити войводи и възстаници в траурни рамки и отиват в черква.

3. В черква държи проповед от[ец] Йосиф Бакърджиев.

4. След молебена на площада кратка реч държи Ст. Михайловски, с която очертава с най-ужасни черти положението в Македония.

5. Народът тръгва с[ъс] знамената и пр[очие] през ул. Гурко, бул. Дондуков, Търговска, площ[ад] Александър I и влиза в двореца, гдето, ако се яви князът говори Сл. Кесяков, ако ли не минава през ул. Алекс[андър] I, гр[аф] Игнатиев, бул. Фердинанд, цар Освободител, край пианата фабр[ика] на Прошек, ул. Болярска, ул. Шипка и спира пред къщата на Рача Петров - говори А. Наумов; оттук по ул. Шипка при паметника Левски, полага се венец и говори П. Нейчев; оттук край м[ъжката] гимназия надолу по бул. Дондуков пред св. Крал, отгдето се разотива народът.

Избират се Е. Спространов, Г. Разлогов и Тр. Дорески да напишат поканите. Г. Разлогов да покани ораторите и да съобщи на градоначалника.

НА-БАН, ф. Збк, оп. 1, а.е. 1025, л. 17. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]