ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№22

Протокол от заседание на македоно-одринските братства за организиране на митинг с демонстрация или само демонстрация.

София, 5 септември 1903 г.

Присъствуват: Л. Лазаров, Станишев, Ив. Божинов, Кирил Стоянов, Полински, Здравев, Дзеков, Цонев, Г. Караджов, И. Георгиев, Ап. Димитров, Г. Разлогов, Хр. Димитров, Нейчев, Трайче Дорески,...

Л. Лазаров докладва за деятелността на комисиите - слабо.

Тези праздници да се употреби още едно насилие и после - окончателно решение.

Председателят дига въпрос: да се направи ли един митинг демонстративен, понеже, както се слуша, навреме е да стане такъв.

Божинов: времена изключителни, следоват[елно] митинг изключителен: по улиците да вървим и да викаме: „война!".

Нейчев: времето било минало, защото сме се намирали в по-активно време? Предлага да последваме вътр[ешната] организация - меморандум или специална комисия пред правителството.

Спространов: митинг с демонстрации: при консулите, пред правителството, при княза.

Ап. Димитров: митингът да излезе от бълг[арските] граждани, а ние да се присъединим към тоя митинг и да устроим демонстрациите. Ако българинът пак е равнодушен, да вървим по-натамо, защо да не се обърнем към Сърбия?

(Спр[остранов] обяснява желанието на сърбите).

Божинов: същото.

Здравев: против митинга, против апел, за демонстрации.

Станишев: против, - първо да се подготви общ[ественото] мнение. Да се дава отчет от бюрото за дейността му по решенията.

Дорески: траурни знамена, на които унищожените села; пред министрите да се изкаже всичко това, що искаме да кажем на бълг[арския] народ; пред двореца да излезе княза и нему тоже; пред посолствата и всякъде според обещанието им; пред синода..., па даже и пред комисарството турско...

Нейчев: поддържа своето, т.е. комисия при министрите, при княза.

Хр. Димитров: демонстрация, след демонстрацията - можем ли да чупим глави и ръце? само да им се каже това.

(Караджов и Божинов рипат.)

Георгиев: манифестация.

Спространов: разделя въпроса и при.

1. Митинг от бълг[арския] народ?

2. " от емиграцията?

а) като бълг[арски] граждани?

б) или като македонци.

Полински: Манифестация: предлага да дойде член от вътр[ешната] организация; по сръбския - да дойде Татарчев.

Разлогов: против митинг, против демонстрации: как да накараме бълг[арския] народ да се заинтересува, сам не отговаря.

Цонев: демонстрация обща с българите.

Станишев: да не се зима решение.

Димитров: нищо не ни се докладва за решения: против представителите... Епитроплък...

Да им се съобщи да дойдат.

Утре в 2 ч[аса], като се вика и Т[атарчев].

НА-БАН, ф. 36 к., оп. 1, а.е. 1025, л. 26. Чернова. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]