ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№19

Писмо от д-р Хр. Татарчев до Гьорче Петров н д-р Владимир Руменов за снаряжаване на четата на Мурджев.

Б.м., Б.д.

Драги Марко [4] и Руменов [5],

Моля, улеснете Мурджева с всичко, което има нужда. Бомби, сухари, ремъци и други дреболии. Относително пушките, ще Ви моля да му дайте поне 10 (десет) манлихерки, т. е. внимавайте да се уреди неговата чета; както прилича.

С поздрав

д-р Хр. Татарчев

Р.S. Ще дайте на Мурджева за пътните 400 (четиристотини) лева, като в случай, че има нужда голяма, нека му се дадат за пътни още 100 (сто) лева.

Същия.

ЦДИА, ф. 1946, оп. 1, а.е. 8, л. 2. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]


4. Марко - псевдоним на Гьорче Петров.

5. Д-р Владимир Руменов завежда пункта на ВМОРО през Илинденско-Преображенсото въстание в Гюешево, Кюстендилско.