Очерк за ислямизираните българи и националновъзродителния процес
Христо Христов (ред.), Георги Янков (съст.)
 
Глава VI. Културата на ислямизираните българи — неразделна част от общобългарската култура
 

За българския произход и принадлежност на ислямизираното население в нашите земи свидетелствуват не само данните на историческата наука, но и данните на други обществени науки — археология, етнография, фолклор, езикознание, топонимия.

1. Резултати от археологически проучвания
 

Археологическите проучвания на селищата в българските земи свидетелствуват за приемственост в тяхното развитие в доосманския и османския период. Обикновено селищата възниквали и се развивали на едно и също място или в непосредствена близост едно до друго. По този начин се получило унаследяване на строителни традиции, планови схеми и т. н. Така се стигнало и до наследяване на местата на езическите светилища от християнски култови сгради, а след налагането на исляма над една част от българското население много от тези светилища или църковни постройки били превърнати в мюсюлмански. Другаде остатъците от тези стари постройки били унищожени, но хората продължили да ги тачат като свети места (оброчища, съборни места). Така например ислямизираното българско население в Родопите почитало оброчищата в укрепленията на разрушените крепости при гр. Девин и прочутата Цепина при с. Дорково, Велинградско [1]. Съхранен е споменът, че българомохамеданските села Брезе и Беден, Девинско, са потомци на унищоженото село Брезово, намиращо се в подножието на близката средновековна крепост Бяднос [2].

Многобройни са сведенията за стотици християнски църкви, обърнати в джамии. По този начин мюсюлманите заимствували планови схеми и пространствено разположение на християнските култови сгради. Същевременно, като се вземе предвид, че в много случаи новите мюсюлмански постройки били дело на български майстори, става ясно, че архитектурата и стенописната украса на ислямските култови сгради по българските земи (джамии и текета) са плод и на българската многовековна традиция, свързана със строителството и декорацията на енорийски и манастирски църкви. Това се потвърждава от съвременните археологически открития. Типичен пример е случаят със строежа и стенописната украса на джамията „Йокуша” в Самоков, известна още като Байракли джамия. Имената на строителите Иван, Ристо и Което и на зографа Христо Йовевич, изписал стенописната украса, са издълбани с резец върху хастара на мазилката заедно с плана на църквата Тези имена и планът бяха открити при реставра-

82

цията на джамията, когато бе свален стенописът. Известно е също така, че Ибрям пашовата джамия в Разград е издигната върху основите на християнска църква, а нейни строители са били петима българи. В покрива на джамията е била поставена оловна пластинка с образа на християнски светец (тази пластинка е открита при реставрацията през 1926 г.) [3]. Такъв е случаят и със старата църковна камбана, която била снета от църковна сграда и поставена на часовниковата кула в гр. Кюстендил, както и „Булгарджамия” в същия град, наречена така, тъй като била съградена от българин, преминал по-сетне в лоното на исляма [4].

Традиции от българското средновековно ювелирно изкуство се откриват в създаването на гривната кубелия, на наушниците и висулките, на малките, украсени с метални апликации шапчици, които се носят и са разпространени еднакво в костюма на християнското и на ислямизираното население. Те се произвеждали в едни и същи центрове (Враца, София, Търново), като майсторите запазили традиционни български техники и прийоми, за да задоволяват потребностите и на едната, и на другата религиозна група. Самият факт на повсеместна употреба е вече белег на традиционност. Особено съществен момент е това, че в орнаментиката на типични мохамедански части от костюма, например ползуваните тепелъци от българските мюсюлманки в Родопите, се виждат кръстове или е изкована литургичната формула на християнството „Исус Христос Ника” [5].

Ислямизираното българско население е запазило през вековете и е съхранило и до днес редица предмети, свързани с българската древност. Това са стари книги, кандила, икони, просфори, кръстове и т. н. Така например в мюсюлманска къща в с. Пчелина, Исперихско, бе намерен зазидан бронзов иконостас със сгъваеми крила (полиптих) от XVIII в. [6]. Метални иконки от XVI—XVIII в. се пазят в редица ислямизирани селища на Кърджалийски район (например в с. Безводно). През 1964 г. в гр. Ракитово в къща на изповядващи исляма също така бе открита стара българска християнска икона. Икона на св. Илия бе намерена в стара мюсюлманска къща в с. Абланово, Котелско.

Сред населението на с. Беден, Девинско, се пази печатче с кръст за поставяне върху просфора, произхождащо вероятно от старата църква преди ислямизацията, което и до XX в. се е използувало за отпечатване върху хляб. Запазването на традициите и битовите навици в с. Борино, Девинско, например стига дотам, че дамгата, която се поставя върху добитък, изобразява стар прабългарски рунически знак, известен още от ранното средновековие (VII—X в.).

Особено много и значими данни се получават при изследването на старите гробища (некрополи) на населението или на данните от ритуала, регистриран в тях [7]. Показателна е продължителността на ползуването на едни и същи гробища. Последователно ползуване на едни и същи гробища има в двуобредния християно-мохамедански некропол на с. Орлица, Кърджалийско, с. Искра, Силистренско, и реди-

83

ца други. Обичайно за много мохамедански некрополи е зариването на плочки или камъни с кръстове вътре в гробовете на ислямизирано население (старото гробище от XVI—XVIII в. на гр. Смолян или с. Арда, Смолянско; с. Беден). Често явление е поставянето на камъни с надписи като „покойният Исмаил — син на Горги (Георги) — да бъдат опростени греховете му” или „Покойният Хасан, син на Ристо (Христо), 1697 г.”.

Двуобредността на некрополите, запазването на ритуални особености и преминаването им от християнството в ислямския погребален обред са сигурни показатели за етническа приемственост, а не за смяна на българско население с турско-огузки колонисти.

В разкриваните некрополи, чието проучване е най-напреднало, се откриват консервативно запазени обичаи, някои от които имат връзка още с езическата обредност отпреди приемането на християнството от българите. Запазени са следи от „скрито християнство” като осъзната реакция срещу асимилационната политика на османския завоевател и стремеж за запазване на народностната принадлежност.

Дълготраен белег на българския произход на ислямизираното население е оформлението на погребалните съоръжения. Ограденият и покрит с плочи гроб или заграденото с бордюр от камъни гробно място е обичай, особено разпространен през цялото българско средновековие в Южна България. Тази традиция на погребване продължава и през османския период. Забележително е това, че в доста случаи такива ограждания с камъни се откриват и под насипи, в некрополи, където са побити надгробни камъни на ислямизирани българи. В Родопите тази практика е обичайна. Знаят се примери от среднородопските селища Добромирца, Беден, Борино, Неделино, както и от западнородопските Крибул и Вълкосел. Данни за това има и в некропола на с. Сечище, Шуменско.

Древна практика е поставянето на съдове с храна в гробовете, нещо недопустимо за ислямския погребален обред. Но и през османския период понякога продължавали да спазват този ритуал или да слагат късчета от натрошени съдове от възпоминания върху гроба в неговия насип (Варненско, Разградско). От далечната древност идва вярването в пречистващата сила на огъня. Опалването на гробове и поставянето на въглени в тях е ритуал, регистриран в много некрополи от средновековието. В Родопите това е обичайна практика, но въгленчета се откриват и на дъното на гробове от некропола на с. Владимировци, Разградско, и в мюсюлманския некропол на с. Сечище, Шуменско, където е засвидетелствуван и обичаят да се поставят камъни върху някои части от тялото на мъртвеца (също езическо вярване)

Особено показателен е известният още от античността обичай да се поставят монети (т. нар. „Харонов обол”) в гроба при мъртвеца, в устната кухина или в ръката, за заплащане на превоза в отвъдния свят. Такива монети били поставяни от българите още през ранното средновековие и през епохата на зрелия феодализъм. Сега те се откриват в некрополи във всички части на България. Прави впечатление, че

84

юзи обичай се запазва и през османското владичество, дори до XIX в. В особено големи количества са известни такива гробове от XVI—XVIII в. от Родопите, от некропола при Черковна (Търговищко), Владимировци (Разградско), от некрополи във Варненско. По-рядко се намират в гробове от XIX в.: Търново, Равно, Разградско и други.

Значението на намираните „Харонови оболи” е голямо поради тяхната възможност за датиране. Още не се знае от кой век точно са монетите, намерени в два мохамедански гроба върху Голямата могила при с. Копринка, Казанлъшко, но самият факт на откриването им в недопустима ритуално-ислямска среда вече говори за силата на българската традиция. Наличието им в некрополи, които продължават да функционират и след ислямизацията, показва, че тя още не е била цялостна и окончателна. Засега до XVIII в. достига датировката на монети, намерени в гробове в некрополите на Черковна, Владимировци и Равно, Разградска област. Датировката на монетите от гробове в Златоград, Беден и Смолян в Родопите от XVII в. точно съвпада с известните сведения за ислямизацията на населението по тези места.

Като цяло археологическите изследвания дават неопровержимо доказателство за българския произход на ислямизираното население В нашите земи.


[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. Ваклинова, М. Археологията и някои проблеми на етногенезата на българите. — В: Проблеми на развитието на българската народност и нация. С., 1988, с. 96.

2. Пак там, с. 96 — 97.

3. Явашов, А. Разград. Неговото археологическо и историческо минало. Т. 1. С., 1930, с. 110—112.

4. Иречек, К. Пътувания по България. С., 1974, с. 613.

5. Ваклинова, М. Цит. съч., с. 100—102.

6. Вачев, Б. Интересна християнска реликва, намерена в дома на българи мюсюлмани. — Историко-демографски процеси в Разградския край. Разград, 1988, с. 130—135.

7. Георгиева, С. Средновековни некрополи от Родопите. — Родопски сборник. Т. 1. С., 1965, с. 131—138; Стоянова-Серафимова, Д. Средновековен некропол при с. Туховище. С., 1981; Манова, Е. Средновековен некропол край Златоград. — Родопски сборник. Т. 2. С., 1969, с. 213—224; Дамянов, Н. Средновековни некрополи в Средните Родопи. — „Музеи и паметници на културата”, 1986, кн. 4, с. 23—27; Ваклинова, М. Късноантичен некропол при с. Беден, Смолянски окръг. — Родопски сборник. Т. 3. С., 1972, с. 141—157; Генова, Зл. Археологически разкопки на късносредновековен некропол при село Владимировци. — Историко-демографски процеси в Разградския край. Разград, 1988, с. 105—110; Стоянов, Ст. Археологически сондажи в старобългарско гробище край с. Равно. — Пак там, с. 111—118; Конаклиев, А. Археологически разкопки на късносредновековен некропол в с. Черковна. — Налагането на исляма в Търговищкия край. Търговище, 1987. с. 79—84; Меламед, К. Проучванията на археологическия обект „Църковен рид” в землището на с. Нова махала, Пазарджишко, през 1986 г. — Минало, бит и култура на населението от Западните Родопи. Пазарджик, 1987, с. 24—32.