Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване
Хр. Гандев
 
СЪКРАЩЕНИЯ
на най-често използуваните документални издания и трудове. Съкращенията са римски числа
I. Турски извори за българската история. Серия XV — XVI век, I
Съставили и редактирали Б. Цветкова и В. Мутафчиева. С., 1964.

II. Турски извори за българската история. Серия XV — XVI век, II.
Съставили и редактирали Н. Тодоров и Б. Недков. С., 1966.

III. Откъси от регистър за ленни владения в Западните Родопи и Серско
Превод Стр. Димитров, Р. Стойков и Б. Цветкова. Родопски сборник, I. С., 1965, 234 — 318.

IV. Б. Цветкова. Сведения за едно старо книжовно средище в българските земи. Известия на Института за литература на БАН. Кн. XVI, 1965, 125 — 127.

V. Откъс от регистър за ленни владения в Западни Родопи, Югоизточен Пирин и Демирхисарско (превод и коментар Ст. Андреев), Родопски сборник, П. С., 1969, 279 —317.

VI. Откъс от турски регистър за ленни владения в югозападната част на македонската област от началото на XVI век. Ръкопис в Ориенталския отдел на НБКМ, сигн. НПТА, XIX11/1.

VII. Стр. Димитров, Демографски отношения и проникване на исляма в Западните Родопи и долината на Места през XV — XVI век, Родопски сборник, I. С., 1965, 64—114.

VIII. Турски извори за българската история. Серия XV — XVI век, IIIи
Съставила и коментирали Б. Цветкова. Редактирали Б. Цветкова в А. Разбойников. Използувано по ръкописа на съставителя. Ръкописи. ДБКМ, О. О., ОАК 217/8; ОАК 265 52, инв. № 65/1965 г.: О. О., Кф. 1/1, инв. №21/1966 г.

IХ. Kraiste Isa-bega Ishakovica. Zbirni katastarski popis iz 1455 godine.
Uvod, turski tekt, prevod i komentari D-r Hazim Sabanovic, Sarajevo 1964, str. LVI +167 + 8 tabl.


[Previous] [Next]
[Back to Index]