Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване
Хр. Гандев

II. Из живота на оцелелите поколения

3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ В ЛИЧНИТЕ ИМЕНА.

ЗНАЧЕНИЕТО НА ИМЕННИТЕ ОСНОВИ РАД-, ДРАГ-, СТАН-, ДОБР- И БРАТ- КАТО АНТРОПОНИМИЧНА СТРУКТУРА

НАСТАВКИ
I група наставки

1. Търново
-а, -е, -и, -о, -ьо, -ю

2. София
-а, -е, -и, -о, -ю, -я

3. Благоевград
-а, -е, -и, -о, -ю

4. Сяр — Солун
-а, -е, -н, -о, -ю

5. Кукуш — Демир Хисар
-а, -е, -и, -о, -ю

6. Битоля — Костур
-а, -е, -и, -о, -ьо


II група наставки

1. Търново
-йо, -ия, -ой

2. София
-ие, -йо, -ия, -ое, -ой, -оя

3. Благоевград
-йо, -ой, -оя

4. Сяр - Солун
-йо, -ия, -ой, -ойе, -ойо, -ою

5. Кукуш — Демир Хисар
-йо, -ой

6. Битоля — Костур
-йо, -ия, -оя, -ой


III група наставки

1. Търново
-ан, -алин, -ана

2. София
-ак, -ан, -ана, -анчо, -ачин

3. Благоевград
-айка, -ак, -ан, -ана

4. Сяр — Солун
-ан

5. Кукуш — Демир Хисар
-алин, -ан, -ано

6. Битоля — Костур
-ан, -ана, -аш


IV група наставки

1. Търново

2. София
-енко, -ец

3. Благоевград
-ейка (мъж), -естин

4. Сяр — Солун
-ека

5. Кукуш — Демир Хисар
-ейко

6. Битоля — Костур
-ешко


V група наставки

1. Търново
-йан, -иви, -ич-ка, -ико, -йко, -ил, -ин, -ина, -ита, -ич, -йчин, -йчо

2. София
-йан, -ика, -ико, -йко, -йкул, -ил, -ин, -ина, ихне, -ица, -ич, -иче, -йчин, -йчо, -йчул, -иша

3. Благоевград
-йка, -ико, -йко, -ил, -ин, -ине, -йчин, -ица, -иша

4. Сяр — Солун
-йан, -ика, -йка, -ико,м -ил, -иле, -ин, -ина, -ино, -ихне, -йчо, -ица (мъж)

5. Кукуш—Демир Хисар
-йан, -ико, -йко, -ил, -йно, -ица (мъж), -иша, -ише

6. Битоля — Костур
-йка (ж), -ико, -ила, -ин, -ине, -инко, -ино, -йче, -ица, -иш, -иша, -ише


VI група наставки

1. Търново
-ко

2. София
-ко

3. Благоевград
-ке, -ко

4. Сяр — Солун
-ко

5. Кукуш — Демир
-ка, -ко

6. Битоля — Костур
-ко


VII група наставки

1. Търново
-л, -ли, -льо

2. София
-ла, -ли, -лица

3. Благоевград
-л, -ле, -ли, -лица

4. Сяр — Солун
-л, -ле, -ли, -ло, -лина

5. Кукуш — Демир Хисар
-л, -ле, -лен, -лий, -лица

6. Битоля — Костур
-ле, -ли, -лко, -лин, -льо, -лю


VIII група наставки

1. Търново
-но

2. София
-не

3. Благоевград
. . .

4. Сяр — Солун
-не

5. Кукуш — Демир Хисар
-не, -но

6. Битоля — Костур
-не, -ньо


IX група наставки

1. Търново
-отин

2. София
-ован, -ойко, -ойне, -олин, -оман, -ота, -оте, -остин, -отин, -ощ, -ошин

3. Благоевград
-ова (?), -ойко, -ойне, -ошин

4. Сяр — Солун
-олин, -оло, -олина, -ойна, -остин

5. Кукуш—Демир Хисар
-остин, -ош, -со, -той

6. Битоля — Костур
-оло, -ош, -ота, -со, -тон


X група наставки

1. Търново
-уй, -ул, -ула

2. София
-ул, -ула, -уш, -ушко, -ушин

3. Благоевград
-ул, -уна, -уш, -ушин

4. Сяр — Солун
-уй, -ул, -ула, -уч

5. Кукуш — Демир Хисар
-ул, -умо, -ун, -уна, -уш, -ушин

6. Битоля — Костур
-ука, -уми, -ун, -уш, -ушан


XI група наставки

1. Търново
-хне

2. София
-хна

3. Благоевград
-хне

4. Сяр — Солун
-хне

5. Кукуш — Демир Хисар
. . .

6. Битоля — Костур
. . .


XII група наставки

1. Търново
-чо

2. София
-че, -чин, -чо

3. Благоевград
-чин, -чо

4. Сяр — Солун
-че

5. Кукуш — Демир Хисар
-чин

6. Битоля — Костур
-че, -чин, -чо


XIII група наставки

1. Търново
-шко

2. София
-шко

3. Благоевград
. . .

4. Сяр — Солун
. . .

5. Кукуш — Демир Хисар
. . .

6. Битоля — Костур
. . .


XIV група наставки

1. Търново
-ян

2. София
-юл, -ян

3. Благоевград
-ян

4. Сяр — Солун
-ян

5. Кукуш — Демир Хисар
-ян

6. Битоля — Костур
-як, -ян
 

[Back]
[Back to Index]