.
Българската народност през XV век
Демографско и етнографско изследване
.
Хр. Гандев (Наука и Изкуство, II изд., София, 1989)
Предговор (Цв. Георгиева)
 
Увод

I. Съдбата на българската народност и на нейната поселищна система през XV век

1. Демографска документация за XV век

2. Обезлюдени села и загуба на селско население

3. Обезбългаряване и частично презаселване с българи на градовете и крепостите-селища. Обобщени резултати за загубата на селско и градско население:
   част __1_ (Дръстър, Тутракан, Разград, Шумен, Червен, Търново, Ловеч, Плевен, Оряхово, Лом)
   част __2_ (Видин, Пловдив, Стара Загора, София, Кюстендил, Скопие, Битоля, Сяр, Одрин, Солун, Никопол)

4. Османската стратегия на обезбългаряване

5. Сетнини
   - Абсолютна историко-демографска стойност на човешките загуби за българската народност
   - Вътрешни презаселвания
   - Стопански упадък и изоставане
   - Разрушаване на старите обществени връзки
   - Погасване на манастирския живот
   - Западане на градската църковна традиция

6. Обобщение


II. Из живота на оцелелите поколения

1. Отражение на османското завоевание върху народната душевност

2. Селското семейство и неговата материална основа

3. Културно-историческото значение на славянобългарската традиция в личните имена
   - Статистическа основа на антропонимичного изследване
   - Значението на именните основи Рад-, Драг-, Стан-, Добр- и Брат- като антропонимична структура
   - Родова традиция в използуването на именните основи Рад-, Драг-, Стан-, Добр- и Брат-
   - Средновековният морален и магически смисъл на славяно-българските имена
   - Култове и имена на светци, наложени на народното съзнание

4. Словесни изрази на народностното обособяване у селяните

5. Обществената активност на българите през XV — XVI век

Резюме (по-русски)
Summary (in English)
Имена и местонахождения на мезри
Населени места с регистрирани имена на главите на домакинствата (XV-XVI в.)
Именни основи Рад-, Драг-, Стан-, Добр- и Брат- (по области)
Наставки
Засвидетелствувани имена, по поселения
[Back to Main Page]