Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване
Хр. Гандев

II. Из живота на оцелелите поколения

5. ОБЩЕСТВЕНАТА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XV — XVI ВЕК

Османското нашествие и завладяването на България от турците били наистина съдбоносни в буквалния смисъл на думата, тъй като нанесли тежки поражения и на икономическата структура, и на психическия строй на българите, и на тяхното обществено развитие. Като се има предвид големият разцвет на българската култура през средновековието, може безкрайно да се съжалява за загубата на онзи духовен потенциал, който бил зареден в народните недра.

Страната загубила преди всичко своята държавност с ликвидирането на монархията и феодалната класа, представена от болярството, което в по-голямата си част било избито или забягнало в чужбина или било привлечено от завоевателите и потурчено. На българските феодали били иззети поземлените и други владения, та дори оцелелите измежду тях нямали никаква икономическа сила. Казано накратко, населението останело без крепката опора на собствена власт.

Това състояние дезориентирало социално българите и снасяло смут в душите им. Показателен е «плачът» на монаха Исайя от Сяр, който към 1370 г. пише, че при завземането на Егейска Тракия и специално на местопребиваването му липсвал какъвто и да било наставник или началник, можещ да помогне на своите събратя пред османската напаст.

Народът понесъл особено тежко разрухата на религиозния си живот, тъй като турците връхлитали яростно върху обители и храмове, като ги ограбвали, опожарявали или прегръщали в мюсюлмански молитвени домове.

Не трябва да се забравя, че османците водели яростна идеологическа война срещу християните и се стараели да ги ислямизират, за да създадат свои обществени поддръжници сред чуждонародната и чуждоверската маса.

При такога настървение монасите и свещениците напускали местослуженето си и търсели спасение в Сърбия, Влашко, Молдова и Украйна, където отнасяли със себе си всички по-ценни ръкописи и прекъсвали възможността да бъдат духовни ръководители и учители на бившите си пасоми.

Всъщност тази загуба не била по-малко тежка за българите от сриването на самостоятелното им политическо битие. Дори в известна степен тя криела опасност от по-дълбоки вътрешни сътресения, защото засягала емоционалните струни на тяхната душевност.

Бедата не свършвала дотук. Османското нашествие било съпроводено и от разрушаване на цели градове (като Разград, Шумен, Лом, Стара Загора) или от събаряне на крепости и акрополи (в Пловдив, Търново, Кюстендил, София, Провадия и др.). Били пощадени само крепостите по Дунавското крайбрежие.

Пряко следствие от всичко това било разстройството на стопанския живот, произтичащо от грабежите по градовете, от разпиляването и избиването на техните жители — занаятчии, търговци и земевладелци. И положението на селяните било за окайване, понеже отвличали добитъка им, отмъквали запасите от продукти, а домашният инвентар се разпределял като плячка между войниците.

Ако се направи преглед на опустошени, запустели или обърнати в джамии манастири и градски църкви в края на XIV и през XV столетие, ще се установи, че най-силно пострадала Средна и Източна България. Писмени данни има съвсем малко, но археологическите остатъци свидетелствуват недвусмислено за това. Прави впечатление, че от Добруджа и Варна, та чак до Видин градските църкви били повсеместно разрушени с изключение на две-три в Търново и една в Никопол. И манастирите били постигнати от същата участ, за което може да се съди по липсата им в престолния град и околността му, в Червен и по реката Русенски Лом чак до село Иваново, общо към две-три десетици. В Южна България църквите бмлп изравнени със земята, дори в такъв стар християнски център като Пловдив. Пострадали от ръката на завоевателя Бачковският манастир и прилежащите към него по-дребни обители, манастирите от областта Парория в Странджа и онези в Сливенската планина. Единствено в София и в някои крайградски манастирчета мъждеел религиозен живот, но и тук не една църква била превърната в джамия, например Св. София и Св. Георги. И големият храм в Кюстендил бил използуван за мохамедански молитвен дом.

Разрушителната стихия не отминала и Македония, макар и не в такъв голям обхват, на какъвто се натъкваме в другите части на страната.

У Йордан Иванов [417] и у Васил Кънчев [418] се намират редица предания и податки, които позволяват да се получи известна представа за последиците от османското връхлитане и в тази област. Ето какво четем например за Скопие. «В приписка от 1392 г. в цветен триод се говори за идването на турците в Скопие» [419]; в бележка от XV век, писана в трефолий от XIV столетие, се споменава за изселване на скопяпи: «В лето 1467 се преселиха от Скопие много къщи православни християни, без вина в речения град Конюх от арбанаските земи. Това стана при султан Мохамед. Конюх е съграден от султан Мехмед» [420]. За същия град В. Кънчов посочва следните данни: «По предание Мустафа паша Джамия е построена на мястото на християнския храм «Св. Спас» [421]; «Св. Богородица — Троеръчица» била превърната в джамия; старата обител «Св. Георги» трябва да се търси на мястото на Султан Мурад джамия, тъй като хълмът отговаря на Виргино бърдо, където е била построена «Св. Георги» [422]. «Когато Мохамед I превзел Скопие, той го населил с азиатци и така му дал тип на турски град» [423]. «Турците са заварили в града много християнски църкви, от които някои са били преобърнати в джамии, а други — разсипани. Развалянето на църквите е продължавало и след покоряването на града. Покойният Ястребов е намерил в една ръкописна книга бележка, в която се казва, че в 1535 г. били разсипани църкви в Скопие. За християните били запазени само две малки църквици — «Св. Димитрий» в еврейската улица и «Св. Спас» [424]. За разорение на скопски църкви привежда същата приписка и Йордан Иванов. «В лето 1535 расипваше църкве у Скопие» [425]. Заслужават внимание и някои сведения за Охрид. «Патриаршеската църква, базилика, след турското завоевание била използувана като джамия» [426]. Навярно за същата църква мисли В. Кънчов, когато казва: «Св. София» в подножието на Горни сарай при покоряването на Охрид е била превърната в джамия.» У този автор е написано още: «Манастирът «Св. Пантелеймон» бил обърнат в джамия, която била полусъборена и стояла близо до «Св. София» по времето, когато руският учен В. Григорович посетил Охрид; църквата «Св. Климент», намираща се на билото на източния хълм в Охрид, била разрушена и на нейно място била издигната джамия» [427]. И от въпросния град били отвличани негови жители, което се вижда от следната бележка: «В лето 1467 — в сие лето пресели цар Мехмед охридчани в месеца октомври в деня на св. Киприан и Фаустина.» На връщане от похода си в Албания Мехмед II, завоевател на Цариград, като узнал за междуособици и вражди между охридските боляри и духовенството, закарал едните и другите някъде към Цариград» [428].

Прегледът на църковните надписи и ръкописи от XV век показва, че те приблизително наброяват 270. Казваме «приблизително», защото справките са направени у Йордан Иванов [429], у Беньо Цонев [430], у Маньо Стоянов и Христо Кодов [431] и у Евтим Спрострапов [432], а не са взети под внимание няколкото ръкописа, съхранявани в Синодалната библиотека и в Църковния археологически музей. Но все пак цифрата 270 горе-долу отговаря на реалното число, понеже известен брой ръкописи, включени в нея, фигурират и у Йордан Иванов, и в описите на останалите автори, а освен това някои са датирани пробабилно XV—XVI в., така че се получава компенсация за сметка на пропуска.

Данните, извлечени от ръкописите, свидетелствуват, че в повечето случаи става дума за богослужебни книги, а не за четива или богословски трактати. Това са псалтири, евангелия, апостоли: митеи, триоди, пентикостари, служебници, требници, часослови, поменици, пролози, патерици, осмогласници, акатисти, богородичници, възкресеници. Разбира се, има и кодекси с преводи от съчинения на византийски богослови и преписи на Владислав Граматик и Йоан Кантакузин, налице са книгата на Дионисий Ареопагит и няколко златоусти и дамаскини. Оттук може да се установи, че в страната все пак са оцелели църкви и манастири, в които духовни лица поддържали писмената традиция, макар че тя жестоко пострадала от османското нашествие и от разорението на храмовете и обителите. Сред съхранената книжнина се срещат житията на български светци — на Кирил и Методий, на ученика им Наум, на Иван Рилски, Прохор Пчинский, Михаил Войн, Яким Осоговски, Иларион Мъгленски, Гаврил Лесновски, та дори и на св. Петка Търновска. От 15 век датират и два преписа от съчинението на Черноризец Храбър «За писмената».

Трябва обаче да се подчертае, че тези прояви на религиозен и културен живот се отнасят предимно към втората половина на столетието, когато се забелязва вече един общ стремеж да се преодолее запустението на духовните огнища, по-точно от 60-те години на 15 век нататък, когато почнали да се подобряват донякъде жизнените условия. След пропадането на българската феодална монархия и при стсъствието на висше духовенство, боляри и търговци грижата за църквите и манастирите легнала върху плещите на народа, който и спонтанно и съзнателно я поемал почти повсеместно, из цялата страна, където било възможно. Само Източна България останала извън това съживяване, тъй като голяма част от българското население било избито, изгонено, отвлечено в плен или твърде бързо ислямизирано.

Какви са особеностите на очертания по-горе процес. Отделни граждани, пък и селяни, цели семейства, роднински групи, дори цели села се наемали да си изграждат нови църкви или да възстановяват старите. Но усилията се насочвали повече към обителите. Тях изографисвали, дарявали с имоти, събирали им братства, снабдявали ги с книги и църковни облачения, с икони, свещници, кадилници и дискоси. Тази дейност се документирала с надписи, в които обикновено се именували ктиторите, макар че не липсват и случаи, в които от боязън пред властите те не се споменават. По изписаните стени вече не се виждали царе и боляри, и то не защото народът не ги тачел, а защото страхът да не се разгневели турците го възпирал да рисува техните фигури. Но затова пък там се появили портретите на самите ктитори. Показателно е, че двата големи манастира, Рилският и Бачковският, се въздигнали из развалините тъкмо по това време — единият през втората половина на 15 век, а другият — в началото на 16 век. Сега били подновени и манастири в околностите на Скопие [433], които преди били дотолкова осеяни с обители, че носели името Мала Св. гора, нещо подобно на търновската Св. гора.

Тази дейност на народа проличава ярко в надпис от 1500 г. от село Побуже (Скопска Църногория), намиращ се отвън над входната врата на храма «СВ. Петка», в който надпис се съобщава, че селяните давали своя труд и «потьщанемъ» за неговото изграждане и зографисване [434].

Но нека преминем към едно сравнение на книжовната продукция през двете столетия. В същите съчинения и описи, които привлякохме за XV век, се съдържат свидетелства, сочещи значително нарастване на тази продукция през XVI век [435]. Ето съотношението: срещу 270 преписа и надписа сега се набират 375. Според нас това се е дължало преди всичко на обстоятелството, че стопанският живот на страната видимо се посъживил, което създавало по-голяма материална възможност на миряните да жертвуват средства за религиозните си нужди.

Тогава почнала да се забелязва една по-чувствителна активност и на селяните, и на занаятчиите и търговците от градовете. С промяната на икономическия облик се подготвяла материалната основа на религиозната практика и се увеличавал броят на монасите и на градските свещеници.

Българската църква допринесла да се събудят мисли и действия у населението, които да му напомнят за миналия държавностен живот на отечеството. Но тя подхранвала и неговата надежда, че ако я вземе под свое крило, ще си осигури някакъв заместител на предишното си самостоятелно историческо битие.

Манастирските поменици от XV и XVI век например показват, че духовенството тачело спомена за предишното царство, започвайки поменика с изброяването на българските владетели. Така в най-стария Зографски поменик (в препис от 1502 г.) към царете е причислен и Шишмановият син Фружин, макар той да не бил стъпвал на престола [436].

Монаси съхранявали грамоти за обители, издадени от български и сръбски царе, като ги криели в пазви и творби и ги отнасяли тайно, след ограбването или разрушаването на манастирите им, на по-сигурно място, обикновено в Светогорските манастири. По този начин се запазили: Мрачка грамота (от XIV — XV век), издадена на манастира «Св. Никола» в Радомирско от Стефан Дечански (която се намира в Хилендар); Виргинска грамота за манастира «Св. Георги» край Скопие, издадена от Константин Асен преди 1277 г. (която също се намира в Хилендар); Витошка грамота, издадена от Иван Шишман (1382 г.) на манастира «Св. Богородица Витошка» и село Драгалевци (която се намира в Зограф); Шишманова грамота за Рилския манастир (1378 г.), укривана дълго време след разрушаването му и отново възвърната на старото си място при неговото възстановяване [437].

Но по-важно е да се посочи обществената изява на самото население с този процес. Народната памет поддържала без прекъсване наименования като «Царевец», хълма в Търново, на който се извисявала по-рано царската резиденция «Св. гора», възвишението срещу бившата столица на България, осеяно с манастири, които макар и вече разрушени, му оставили това име. Във Видин чак до XVIII век съществувала махала, наричана «Боярска». За живи следи на историческия спомен говорят и названията на местности като «Царева ливада», «Царев дол» и други подобни.

Самодейното начало на народа, изявено в грижата му да издига или възстановява своите духовни огнища, налучквало и други форми на обществена активност. Той свикнал да се обляга на свои представители — кварталните попове в градовете, които били утвърждавани от властите за изпълнение на административни функции като: изготвяне на списъци на жителите на махалата; определяне на данъчното им облагане според броя на възрастните и на подрастващото поколение от мъжки пол; издирване на неблагонадеждни лица. Че тези духовници са обличани в народното доверие, проличава от факта, че те завещавали името си на махалата, която продължавала да го носи и след като там идвал техен приемник, например махала «Поп Койо», където вече имало друг свещеник — поп Иван.

Понякога християните кръщавали квартала си на името на храма, където се черкували, виждайки в него едно свое средоточие, едно обединително звено, каквито случаи се срещат в Сяр и Костур. И което е любопитно, османската власт признавала официално така завещаната практика.

От всичко казано дотук се вижда, че българите не престанали да бъдат общество, макар и организирано на битова и демографска основа. Те насочвали своите социални подтици към отправления, в които се напипва някакъв пулс на обществено съзнание. А това означава, че при по-благоприятни обстоятелства тази душевна нагласа е могла да вземе по-ясни очертания, адекватни на политическо мислене и политическо организиране, както станало в края на XVI и през XVII век.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


417. Й. Иванов, Български старини из Македония, с. 34. 65, 68, 71, 83, 90, 108, 119. 134, 161, 578.

418. В. Кънчов. Избр. произведения. Т. I, с. 233, 441, 448; т. II, с. 10, 14, 335, 343, 399.

419. Вж. Й. Иванов. Цит. съч., с. 115.

420. Пак там.

421. В. Кънчов. Цит. съч.. Т. II, с. 14.

422. Пак там, с. 10.

423. Пак там, с. 119.

424. Пак там, с. 115.

425. Й. Иванов. Цит. съч., с. 108.

426. Пак там, с. 34.

427. В. Кънчов. Цит. съч. Т. I, 118, 411, 442.

428. Й. Иванов. Цит. съч., с. 44.

429. Пак там, с. 43, сл., 68 сл., 105, 108, 112 сл., 116, 120, 129 сл., 135 сл., 146, 149, сл., 172, 206, 238 — 241, 266, 305, 345, 405, 418, 440, 425, 442 сл. Срв. още от същия автор Старински църкви в Югозападна България, С., 1912, Изв. на Бълг. археологическо дружество, с. 52, 55, 62, 72.

430. Опис на ръкописните и старопечатннте книги на Софийската народна библиотека. Т. 1, състави Беньо Цонев, изд. на библиотеката. С., 1910, с. 4 сл., 35 сл., 38 — 41, 92, 100, 109, 112, 116— 130, 140 сл., 159, 163, 175 — 179, 181 — 185, 194, 209 — 216, 232 — 236, 244 сл.. 255, сл., 260, 262, 278 — 280. 286, 301 — 303, 308, 315. 392, 427, 442; Б. Цонев. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. II. изд. на библиотеката. С., 1923, с. 457 сл., 475 — 483. 504 — 506, 510 — 512, 521 — 532. 535, 539 — 544, 562 — 567, 580 — 582, 584 сл., 591 — 598, 606 — 609, 611 — 614, 626 сл., 638, 665 — 667, 677 — 682. Опис на славянскнте ръкописи и старопечатните книги в Пловдивската народна библиотека, състави Беньо Цонев. изд. на Пловдивската народна библиотека. С., 1920, с. 15 сл., 21, 21, 32 — 35, 40 — 42, 55 сл., 62 — 64, 70 — 72, 76 — 79, 82, 98, 102, 105 — 107.

431. М. Стоянов и Хр. Кодов, Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. III. С, 1964, № 830, 835, 854 — 857, 885 — 892, 898 — 906, 924 — 927, 937 — 944, 948 — 950, 961 сл., 981 сл., 984 сл., 1028 сл., 1038, 1046 сл. 117; М. Стоянов и Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. С., 1971, № 1140, 1145, 1152, 1158, 1166, 1352.

432. Ев. Спространов, Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир, изд. на Светата рилска обител. С., 1902, № 3, 13, 26, 33, 43, 57,61, 79.

433. В. Кънчов. Цит. съч., Т. II, с. 115.

434. Вж. Й. Иванов. Цит. съч., с. 129.

435. Bж. Й. Иванов, пак там, с. 39 сл., 13 — 45, 52, 57, 72, 74, 77, 90 сл., 93. 108, 115, 130, 138, 150, 152, 158, 161, 172, 206, 241, 440 сл., 479, 489; Б. Цонев. Цит. съч. Т. I, № 7—11, 37, 42 — 75, 78 — 86, 95 — 102, 104 сл., 107 сл., 110, 131 сл., 134 — 139, 143 — 158, 160 сл., 186— 193, 195 — 200, 217 — 228, 230, 237 — 242, 246 — 250, 257 сл., 261. 267, 282, 290 сл., 294, 300, 306, 309, 311—313, 318 — 320, 393, 432 сл., 443, 445 — 450; т. II. № 459 сл., 482, 484 — 495, 507, 513, 533, 536 — 538, 545 — 550, 563, 568 — 570. 585 сл., 589 — 600, 615 — 619, 628 — 630, 640, 664, 668; Б. Цонев. Пловдивска библиотека, № 1 — 4, 17 — 20, 22 сл., 28, 36 — 38, 44, 54, 65 — 68, 71, 83 сл., 89 сл., 93 — 97, 100 сл., 114: М. Стоянов и Хр. Кодов. Т. III, № 831— 837, 839 сл., 858 — 870. 893, 907 – 917, 928 — 931, 945, 952 сл., 963 — 965, 977, 983, 996, 998, 1015, 1031, 1032, 1041 сл., 1048 сл. Т. IV, № 1141— 1443, 1151, 1159 сл., 1170, 1352: Ев. Спространов, Рилски манастир. № 7, II, 17 сл., 20, 36, 42, 46, 50. № 1, 4, 7, 11, 15, 17 сл., 20, 27, 32 сл., 34 сл., 37 сл., 42, 51, 56, 58 сл., 65, 71, 76, 83, 90.

436. Й. Иванов. Цит. съч., с. 578, 594, 600, 608.

437. Вж. Й. Иванов. Пак там, с. 489.