Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване
Хр. Гандев

II. Из живота на оцелелите поколения

3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ В ЛИЧНИТЕ ИМЕНА.
 

СТАТИСТИЧЕСКА ОСНОВА НА АНТРОПОНИМИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
 
Ареал Търново
Ареал София
Ареал Благоевград
Ареал Сяр — Солун
Ареал Демир Хисар — Кукуш
Ареал Битоля — Костур


Най-богат градивен материал за изследване на духовния живот на българите през XV век дават имената на регистрираните лица в подробните описи на селата. На пръв поглед тези имена изглеждат като неутрална и безплодна за етнографски анализ материя, поради което досега те изобщо не са били използувани нашироко за извличане от тях на етногенетнчни констатации. Но при липсата на други по-богати и по-преки изворни сведения за живота през XV век се налага и народната антропонимия да бъде подложена на разбор с цел да се изведат определени културно-исторически данни.

За да могат да се използуват имената от описаните села за характеризиране на цялата народност, а не само на една област, е необходимо антропонимичният материал да отговаря на условията на една предварителна демографска, статистическа и етнографска постановка. Ето и необходимите условия, на които използуваните от нас извори отговарят. Първо, не е правен предварителен, априорен подбор на селищата, който може да придаде тенденциозност на резултатите, защото разполагаме със случайно запазени документи, отнасящи се до различни географски области, като не отстраняваме нито един от тях и ги вземаме в тяхната съвкупност. С това началото на статистическото случайно (неподборно) попадане е спазено. Второ, описаните селища се очертават в групи с по един град. Групите от селища образуват обособени географски ареали, разположени на равномерни интервали в общата конфигурация на българските земи. Ареалите са подредени приблизително в посока от североизток към югозапад, и то балансирано в двете български говорни области — източна и западна, които са и два етнографски варианта на българската народност. Ятовата говорна граница между устието на р. Вит и Солун разполовява ареалите на групите селища. От друга страна, пак случайно самите ареали покриват отдавна очертани в нашата наука обособени етнографски райони. С всичко изтъкнато се осигурява правилна и равномерна статистическа представителност на много краища. Тези именно условия на постановката се виждат ясно на приложената картограма.

Списък на населените места с регистрирани имена на главите на домакинствата през втората половина на XV и началото на XVI век
 

АРЕАЛ ТЪРНОВО

1. Б а х т а в а н и, с друго име Чаиркьой, спадащо към Търново. Днес с. Камен с по-старо име Чаиркьой, В.-търновско. Регистрирани 6 лица. I, 45

2. Б е л е  ч е р к в а, спадащо към нахия Търново. Дн. Бяла черква, В.-търновско. Но днешното село, известно преди Освобождението под имената Горни турчета или Мурадеий, отстои на значително разстояние от старото селище, което е било разорено и опустяло. Регистрирани 19 лица. I, 52

3. Г о р н а  К а л у г е р о в а, с друго име Плужна, спадащо към нахия Търново. Дн. Горско Калугерово, В.-търновско. Регистрирани 65 лица. I, 59

4. Д е б е л ч о в а, спадащо към нахия Търново, Дн. с. Дебелцово, Севлиевско, или с. Дебелец, В.-търновско. Регистрирани 32 лица. I, 53

5. Д е л я н, спадащо към Търново. Не се отъждествявя, но явно това е днешното Деляновци с по-старо име Чаушка махала, В.-търновско. Регистрирани 8 лица. I, 42

6. Д и м ч а, спадащо към нахия Търново. И дн. със същото име, В.-търновско. Регистрирани 52 лица. I, 49

7. Д р а г а н о в а, към нахия Търново. Дн. Драганово, В.-търновско. Регистрирани 55 лица. I, 49 — 50

8. К а л о к а с р и-и  б л а я, нахия Търново. Дн. Красно градище с по-старо име Каликастроко, В.-търновско. Регистрирани 19 лица. I, 54

9. К а л о т е н ч е, към нахия Търново. Дн. Калтинец, сляло се с гр. Горна Оряховица. Регистрирани 5 лица. I, 52

10. К о р ш у н а, към нахия Търново, Дн. Крушуна, Ловешко. Регистрирани 31 лица. I, 50 — 51

11. К р у ш о в и ч е-и  и з и р, спадащо към нахия Търново. Долно Крушево, изчезнало село в Севлиевско. Регистрирани 52 лица. I, 42

12. К ю л е ф ч е, днес Кюлефча, Шуменско. Регистрирани 2 лица. I, 214

13. Л е т н и ч е, към нахия Търново. Дн. Летница, Ловешко. Регистрирани 38 лица. I, 59 — 60

14. Л и п н и ч е, към нахия Търново. Дн. Горна или Долна Липница. В.-търновско. Регистрирани 3 лица. I, 214

15. М а л к о в а, към нахия Търново. Издателите сочат изчезнало село Малково в Севлиевско. Селото е твърде голямо, за да се допусне отъждествяването му с колибите Малчовци, сев.-изт. от Трявна в планината. Тези колиби не са отбелязани през XV век и вероятно са възникнали по-късно. Регистрирани 42 лица. I, 53

16. М а н а с т и р «Б а с а р а б а», Русенско, до дн. с. Басарбово, образувано около манастира. Регистрирани 14 лица. II, 193

17. М а н а с т и р «И в а ч», Сев.-зап. България, дн. несъществуващ. Регистрирани 3 лица. II, 151

18. М а н а с т и р «Л е р к о в о». Регистрация след 1466 г., Сев. -зап. България, дн. несъществуващ. Регистрирани 4 лица. II, 119

19. М а н а с т и р «О р т а». Регистрация след 1466 г., Сев.-зап. България, дн. несъществуващ. Регистрирани 2 лица. П, 119

20. М а н а с т и р  П р е ч и с т а, Сев.-зап. България, дн. неотъждествен. Обложен данъчно, но липсва регистриран данъкоплатец. II, 155

21. М а н а с т и р «С в. Е х». Регистрация към 1475 — 1476, Видинско. Регистрирани 3 домакинства. IV, 126

22. М а н а с т и р «Я с т р е б», спадащ към нахия Търново. Неговите развалини се намират в Ловешко; съществувал и през XVI вех под името «Св. Богородица». Регистрирали 8 лица. I, 51; IV, 125 — 127

23. М у с и н а, спадащо към нахия Търново. И дн. Мусина, В.-търновско. Регистрирани 51 лица. I, 57 —58.

24. Н о в а с и л е, от нахия Шумен. Дн. Ново село, Шуменско. Регистрирани 2 лица. I, 214.

25. О с а н о ф ч а-и  б а л я, спадащо към нахия Търново. Дн. Горски Сеновец, В.-търновско. Регистрирани 32 лица. I, 50

26. П р и с о й, спадащо към нахия Търново. Дн. Присово, В.-търновско. Регистрирани 62 лица. I, 54 —55

27. Р а з б о й н а, от нахия Шумен. И дн. с това име, Шуменско. Регистрирано 1 лице. I, 215

28. Р е ч и н а, към нахия Търново. Дн. Ресен, В.-търновско. Регистрирани 30 лица. I, 48

29. Р о ш о в а, към нахия Търново. Издателите го отъждествяват със с. Душево, Габровско, но може би не е изключена вероятността да е с. Рашевци или Рашковите, В.-търновско. Регистрирани 44 лица. I, 46 —47

33. Гр. Т ъ р н о в о, с разпределение на регистрираните лица по именувани махали. Регистрирани 273 лица. II, 161, 345, 347 — 353

31. Ч е к а н д и н о в а, от нахия Шумен. Дн. Чекандин с ново име Лиляк, Шуменско. Регистрирани 3 лица. I, 215

32. Ч е р н о ф ч а, към нахия Търново. Вероятно изчезналото село Черновец, В.-търновско. Регистрирани 9 лица. I, 60

33. Ч и к я н о в а, към нахия Търново. Дн. с. Правда със старо име Циганово. Регистрирани 20 лица. I, 48

Общо 990 лица за ареала.
 

АРЕАЛ СОФИЯ

1. А р д ж у р о в ц и, дн. Ярджиловци, Пернишко. Регистрирани 29 лица. II, 59

2. Б а н к а, дн. Банкя, Софийско. Регистрирани 16 лица. II, 101

3. Б а с а р и л, дн. едно от селата Горни или Долни Пасарел, Софийско. Регистрирани 59 лица. II, 95 — 97

4. Б а т а н о в ц и, дн. Темелково, Пернишко. Регистрирани 33 лица. II, 59

5. Б а т к о в ц и, дн. слято със с. Драговищица, Софийско. Регистрирани от два отделни тимара общо 23 лица. II, 99 — 101

6. Б а т к у н, от нахия Филибе (Пловдив), дн. Баткун, Пазарджишко. Регистрирано 1 лице. I, 212

7. Б е л и ц а, Софийско. Регистрирани 45 лица. II, 87 — 89

8. Б и л е  ч е р к о в а, от нахия Айдос. Старо име на с. Малко Ченче, дн. Карагеоргиево, Айтоско. Регистрирано 1 лице. I, 214

9. Б и с т р и ц а, Софийско. Регистрирани 61 лица. II, 61

10. Б о г д а н  д о л, дн. Богданов дол, Пернишко. Регистрирани 35 лица. II, 65

11. В о й н о в о, Софийско. Днес неотъждествено. Едва ли може да се вземе за с. Войниговци, Софийско, което е регистрирано в подобни османски тимарски описи от XV в. — вж. II, 31. Регистрирани 9 лица. II, 81

12. В ъ л к о в  С а м о к о в, Софийско. Навярно рударското село Попово при с. Крапец — Софийско, запустяло след Освобождението. Регистрирани 11 лица. II, 75

13. Г л и н я н и, дн. Гниляне, Софийско, Регистрирани 65 лица. II, 85-87

14. Д а б и ж и в, Софийско, с циганско население, събрано в махала или малко селце край или до София; Регистрирани 23 лица, II, 23 и 91

15. Д и в о т и н о, Пернишко. Регистрирани 100 лица. II. 81-83

16. Д о б р а л, към нахия Карън-овасъ. — Това е старото име на с. Прилеп, Карнобатско. Регистрирани 3 лица. II, 213

17. Д о й ч и н о в ц и, Софийско, дн. неотъждествено. Регистрирани 10 лица. II, 57

18. Д о л н а  М а л и н а, Софийско. Регистрирани 25 лица. II, 103

19. И с т о б о в а, към нахия Филибе (Пловдив). Според издателите дн. с. Ситово, Пловдивско. Регистрирано 1 лице. I, 191

20. И с т р и в а, към нахия Филибе, дн. Строево, Пловдивско. Регистрирано 1 лице. I, 224

21. К а л к а с, дн. слято с гр. Перник. Регистрирани 29 лица. II, 57

22. К л и н о в ц и, Софийско, дн. неотъждествено. Регистрирани 43 лица. II, 53 — 55

23. К л и с е л у, Пернишко, със старо име Църква, дн. Даскалово. Регистрирани 101 лица. II, 71 —73

24. К о р о в а, към нахия Филибе, дн. Корова, Пещерско. Регистрирани 3 лица. II, 212

25. К о с т и н б р о д, Софийско. Регистрирани 33 лица. II, 89

26. К у м а н и ц а, Софийско, дн. Кубратово. Регистрирани 56 лица. II, 95

27. К у м а р и ц а, Софийско, дн. махала на с. Александър Войково. Регистрирани 29 лица. II, 97 — 99

28. Л а л е, към нахия Карън-овасъ. — Това е старото име на дн. с. Климаш, Карнобатско. Регистрирани 2 лица. I, 214

29. Л о к о ш т и ц а, Софийско, вероятно с. Локорско. Регистрирани 46 лица. II, 99

30. М а н а с т и р  М а т е я л ъ`, спадащ към Брезник, Софийско, дн. неизвестен. Обложен за 1 лице. II, 65

31. Н и г ю в а н о в ч а, Софийско, дн. Негован. Регистрирани 28 лица. II, 85

32. О р л а н д о в ц и, дн. квартал на София. Регистрирани 21 лица. II, 91

33. П е р н и к, Софийско. Регистрирани 151 лица. II, 61 — 63

34. П е т л а н ч е, към нахия Филибе, дн. Паталеница, Пазарджишко. Регистрирано 1 лице. I, 212

35. П о д г у м и р, Софийско, дн. Подгумер. Регистрирани 12 лица. II, 83

36. П о п о в я н и, Самоковско, рударско селище. Регистрирани 163 лица. II, 77 — 79

37. Р а й л о в ц и, дн. Райлово, Пернишко. Регистрирани 9 лица. II, 103

38. Р а к о в и ц а, Софийско, вероятно Мала Раковица при с. Росоман, дн. запустяло. Регистрирани 7 лица. II, 91

39. С л а в о в и ц а, Софийско, дн. махала на с. Ал. Войково. Регистрирани 10 лица. II, 85

40. С л а т и н а, дн. квартал на София. Регистрирани 50 лица. II, 91 —93

41. Г р. С о ф и я. Регистрирани жители на София в различни описи 63 лица. II, 55, 57, 63, 69, 77, 79, 91, 101

42. С р ъ б с к и  С а м о к о в, Пернишко, източно от с. Студена, изселено след Освобождението. Регистрирани 48 лица. II, 75

43. С т у д е н а, Пернишко. Регистрирани 225 лица. II, 67 — 69

44. Т р е б и ч, Софийско. Регистрирани 48 лица. II, 55 — 57

45. Х р е л о в о, Самоковско, дн. Рельово. Регистрирани 54 лица. II, 79 — 81

46. Ч е к а н ч е, Софийско, дн. Чеканчево. Регистрирани 37 лица. II, 95

47. Ш и я к о в ц и, Софийско. Регистрирани 32 лица. II, 89

Общо 1835 лица за ареала.
 

АРЕАЛ БЛАГОЕВГРАД

1. Б е л о т и н ц и, спадащо към Неврокоп. Дн. Белотинци, Гоцеделчевско. Регистрирани 129 лица. III, 318

2. Б о р о в о, спадащо към Неврокоп. Дн. Борово, Гоцеделчевско. Регистрирани 153 лица. III, 306

3. Б р е з н и ц а, спадащо към Помести, т. е. по р. Места. Дн. Брезница, Гоцеделчевско. Регистрирани 220 лица. III, 313 — 314

4. Б у т и м, спадащо към Неврокоп. Дн. Бутим, Гоцеделчевско. Регистрирани 34 лица. III, 303

5. Г о р н а  Т ъ р л и ц а, спадащо към Неврокоп. Дн. Търлис, Гоцеделчевско. Регистрирани 199 лица. III, 290 и заб. 25

6. И с т а р а н и, спадащо към Неврокоп. Дн. може би Стирен, Гоцеделчевско. Регистрирани 25 лица. III, 311 —312

7. К а ш и ц а, спадащо към Неврокоп. Под същто име и през XIX в. Регистрирани 25 лица. III, 312 и заб. 85

8. К о в а ч е в и ц а, спадащо към Помести(е). Дн. Ковачевица, Гоцеделчевско. Регистрирани 17 лица. III, 317

9. К р а ш е н о в р а л, спадащо към Неврокоп. Неотъждествено. Регистрирани 16 лица. V, 294

10. К р е м и н, спадащо към Помести(е), дн. Кремен, Гоцеделчевско. Регистрирани 37 лица. III, 315

11. К р о м и д а, дн. Кромидово, Петричко. Регистрирани 50 лица. V, 286

12. Л е ш н и ц а, спадащо към Неврокоп, дн. Елешница, Благоевградски район, в който са отбелязани още две села Лешница. Регистрирани 113 лица. III, 299

13. Л о з н о, спадащо. към Неврокоп, дн. Лозна, Гоцеделчевско. Регистрирани 16 лица. III, 308

14. М а л о ш и ц а, спадащо към Неврокоп, дн. Малошница, Гоцеделчевско. Регистрирани 63 лица. III, 311

15. М а н а с т и р, спадащо към Неврокоп, дн. Гоцеделчевско. Селото, макар и отделно, е описано заедно с Горна Търлица. Регистрирани лица при Горна Търлица. III, 290 и заб. 25

16. О б и д и м, спадащо към Помести(е), дн. Гоцеделчевско. Регистрирани 47 лица. III, 315 — 316

17. П а п а  В ъ л к а н, с друго име Тепляни, спадащо към Неврокоп. Дн. Теплян, Гоцеделчевско. Регистрирани 78 лица. III, 310 — 311

18. П а п а  Р а й к о, с друго име Лъкавица, спадащо към Неврокоп. Дн. Горна и Долна Лъкавица. Регистрирани 71 лица. III, 309

19. П л а ч а н и, спадащо към Неврокоп, дн. Блатчен, Гоцеделчевско. Регистрирани 47 лица. III, 310

20. С а д о в а, спадащо към Неврокоп, дн. Садово, Гоцеделчевско. Регистрирани 8 лица. I, 212; VII, 80

21. С к р е б а т н о, спадащо към Помести(е), дн. Гоцеделчевско. Регистрирани 110 лица. III, 314 — 315

22. С т а н ч е в а, «при Мелник», дн. Горно Станчево, Гоцеделчевско. Регистрирани 58 лица. V, 287

23. С т р а н и н а, спадащо към Неврокоп, дн. Странен (Страня), Гоцеделчевско. Регистрирани 24 лица. III, 309

24. С т р и з и ц а, «при Мелник», дн. неустановено. Регистрирани 28 лица. V, 287 — 288

25. Х р а с н о, дн. Храсна, Санданско. Регистрирани 29 лица. V, 289

26. Ч е р е ш о в о, спадащо към Неврокоп, дн. Гоцеделчевско. Регистрирани 8 лица. III, 312

Общо 1595 за ареала.
 

АРЕАЛ СЯР — СОЛУН

1. А й о  Н и к о л а, спадащо към Келимерия, дн. Агиос Николас, Халкидически п-ов. Регистрирани 57 лица. II, 453

2. Б о ш а н о з, спадащо към нахия Дирама (Драма), дн. Бошинос с ново гръцко име Каламонас, Драмско. При турската транскрипция името е изопачено; вероятно е българско и е звучало като «Босонози», «Божа нога» или др. подобни. Регистрирани 71 лица. I, 195

3. Б р е з и ч к о, с друго име Айо Георги, подчинено на Серес. Неотъждествено. Регистрирани 23 лица. III, 293

4. В а л м а, спадащо към Хортач, дн. Валмада, Солунско. Регистрирани 31 лица. II, 463 и 465

5. В а с л а к, дн. Василика, Солунско. Регистрирани 176 лица. II, 435

6. В и с о ч а н и, спадащо към нахия Дирама, дн. Драмско. Регистрирани 2 лица. I, 213

7. Г о м а т о, спадащо към Калимерия, дн. Гумати на Касандрийския полуостров в Халкидика, Солунско. Регистрирани 77 лица. II, 451

8. Д р а г о ш, дн. Драгол или Зевгалатно, Нигритско. Регистрирани 40 лица. II, 475

9. Гр. Д и р а м а (Д р а м а). Регистрирани 6 лица. I, 212

10. З у м б а т, дн. Замбат с гръцко име Трилофон, Солунско. Регистрирани 8 лица. II, 431

11. З ъ р н е в о, спадащо към Неврокоп. До края на XIX в. се е числяло към Неврокопска каза; дн. в гръцка територия. Регистрирани 214 лица. III, 292

12. К а л а б а к, спадащо към нахия Дирама, дн. Каламбаки, Драмско. Регистрирани 50 лица. I, 191, 194, 212, 213, 224

13. К у м а н и ч, спадащо към Хортач, т. е. към дн. село Хортач (гр. Хорятис), Солунско; дн. неотъждествено. Регистрирани 66 лица. II, 443 и забел. 2 и З

14. К ъ р л ъ к о в о, Зъхненско (Гърция). Регистрирани 181 лица. II, 477 — 479

15. Л а к о с, дн. Лалиас, Сярско. Регистрирани 28 лица. V, 288

16. Л е б о т и, към нахия Дирама, дн. Левотин, Драмско. Регистрирани 3 лица. I, 213

17. Л ю б е н е, вероятно с. Любен, в края Чеч, източно от р. Места. Регистрирани 63 лица. II, 471

18. М а н а с т и р, К о с а н и ц а, или Кошница, близо до Драма. Съществувал до 1487 г. Условно отбелязваме 1 лице. (Според Стр. Димитров) III, 77

19. М а н а с т и р  Х о р т а ч - край с. Хортач (Ортач), Солунско. Дн. неизвестен. Регистрирано 1 лице. II, 429

20. М а р и а н а, дн. Мариана на п-ов Касандра, Халкидика, Солунско. Регистрирани 102 лица. II, 437 — 439

21. П е т р и к, спадащо към Солун. За отъждествяване издателите посочват само с. Петрово, Гюмюрджинско. Регистрирани 53 лица. II, 447

22. П е ч о м а н, спадащо към Солун. За отъждествяването му издателите посочват с. Писона, или Пишона, Солунско. Регистрирани 4 лица. II, 463

23. П о л и в р а, спадащо към Келимерия (дял от Солунска нахия), дн. Полигеро, или Полигирос, на Халкидически п-ов. Регистрирани 48 лица. II, 467

24. Р у с и л е, спадащо към Зъхна, дн. Русково (гр. Мавролити), Драмско. Регистрирани 104 лица. II, 471 —473

25. С а р м у с а к л у, с друго име Аксилобитав, към нахия Серес. През XIX век гръцкото име е изчезнало. Регистрирани 305 лица. II, 237 — 289

26. Г р. С я р, с 10 махали. Регистрирани 169 лица. III, 283 —288

27. Т у р б е ш, Нигритско (Гърция). Регистрирани 9 лица. III, 475 — 477

28. Ф у к а р л у, спадащо към нахия Гюмюлджине, дн. неотъждествено. Регистрирано 1 лице. I, 213

29. Я с ъ, спадащо към нахия Гюмюлджине, дн. Яссъ кьой Гюмюрджинско. Регистрирано 1 лице. I, 213

Общо за ареала 1919 лица.
 

АРЕАЛ ДЕМИР ХИСАР — КУКУШ

1. А й о  П а р а с к е в а, с друго име Света Петка, дн. в Демирхисарско. Регистрирани 42 лица. V, 283

2. Б а р о в и ц а, спадащо към Солун, дн. Баровица, Демирхисарско. Регистрирани 39 лица. II, 467

3. Б р а т а н и щ е, спадащо към Караверия, дн. гр. Берили Караферия. Дн. неотъждествено. Регистрирани 53 лица. II, 449

4. Б у д у р, с друго име Айо Парашкева, Кукушко. Регистрирани 9 лица. II, 459

5. В е т р е н а, спадащо към Демир Хисар, дн. Ветрен (гр. Неон Петрини), Демирхисарско. Регистрирани 14 лица. V, 295

6. В и т о в о, спадащо към Неврокоп. От края на XIХ век Витово се числи към Демирхисарско. Регистрирани 48 лица. III, 337 — 308

7. В и т о с л а в, спадащо към Демир Хисар. (Навярно недалеч от с. Рупел.) Регистрирани 82 лица. V, 292, 293, 294

8. Г а н и ц а, спадащо към Богданос, каза Аврет Хисар (Кукуш), дн. неотъждествено. Регистрирани 93 лица. III, 298

9. Г е р м а н, Демирхисарско. Регистрирани 70 лица. III, 316

10. Г р а д и т н а, спадащо към Богданос от казата Аврет Хисар, Кукушко, дн. неотъждествено; може би с. Грамада от XIX век. Регистрирани 185 лица. III, 290 — 297

11. Г р а м а д и н а, спадащо към Демир Хисар. Дн. Грамадина, Кукушко. Регистрирани 16 лица. II, 457

12. К е н а р и с, спадащо към Аврет Хисар (Кукушко). Дн. неотъждествено. Регистрирани 48 лица. II, 461

13. К е т а н  К а з а н л ъ к, спадащо към Демир Хисар. Дн. неустановено. Регистрирани 22 лица. V, 295

14. К ю ч у к  П о р о й, дн. Горен или Долен Порой, Демирхисарско. Регистрирани 11 лица. V, 289

15. Л е л о в а, дн. Агиос Антон иос, Кукушко. Регистрирани 127 лица. V, 281 — 282, 293

16. М а к о в а, спадащо към Демир Хисар. Неотъждествено. Регистрирани 22 лица. V, 290

17. М а ч у к о в а, спадащо към Демир Хисар. Дн. Мачуково (гр. Евзони), Кукушко. Регистрирани 26 лица. II, 461

18. М о ш е л о в о, спадащо към Демир Хисар. Вероятно с. Мешели, Демирхисарско, от края на XIX в. Регистрирани 34 лица. III, 301

19. М у д ж у р а к, Демирхисарско. Регистрирани 48 лица. V, 279

20. П а п р а д н а, подчинено на Богданос от казата Аврет Хисар (Кукуш). Дн. с. Папрат, Кукушко. Регистрирани 227 лица. III, 294 — 296

21. П е т р о в о, спадащо към Неврокоп. В края на XIX в. под същото име се числи към Демирхисарско. Регистрирани 215 лица. III, 304 — 305

22. П е ш а н и ц а, спадащо към Демир Хисар. Дн. неустановено. Регистрирани 36 лица. V, 283 — 284

23. Р а я н о в о, спадащо към Демир Хисар. През XIX в. Раяново, Кукушко. Регистрирани 38 лица. III, 300 — 301

24. Р у п е л, дн. Клиди (гр.), Демирхисарско. Регистрирани 87 лица. V, 291 — 292

25. С р а м к о в о, Кукушко. Дн. неотъждествено. Регистрирани 19 лица. III, 298 — 293

26. Т о д о р а к о в о, спадащо към Демир Хисар. През XIX в. с. Тодоран в същия край. Регистрирани 53 лица. III, 300

27. Т о д о р а ш и ц а, Демирхисарско. Издателят го отъждествява с гореспоменатото Тодораково — Тодорин. Но анализът на данните показва, че става дума за две села или за едно село, регистрирано два пъти през дълъг промеждутък от време, защото и феодалният режим на двете въпросни села е различен, а също и жителският им състав. Регистрирани 43 лица. V, 282 — 283

28. Ш у г о в о, Демирхисарско. Регистрирани 101 лица. III, 302

29. Щ а в е н ц и, спадащо към Демир Хисар. Дн. неотъждествено. Регистрирани 69 лица. V, 290 — 291, 293

30. Я н о в о, спадащо към Неврокоп. В края на XIX в. Яново е към Демирхисарско. Регистрирани 105 лица. III, 307

Общо за ареала 2002 лица.
 

АРЕАЛ БИТОЛЯ — КОСТУР

1. А д о р н и, с друго име Тепеджик, каза Гьоридже (Корчанско). Регистрирани 172 лица. VI, л. 9а-б

2. А й о  Т о д о р, към каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 32 лица. VI, л. 216

3. Б а б и ш о р, Костурско. Регистрирани 87 лица. VI, л. 101а-б

4. Б о г а ч к о, спадащо към Кесрие (Костур). Регистрирани 180 лица. VI, л.74а—75а

5. Б о ж и г р а д, с друго име Градище, дн. Божи град, Костурско. Регистрирани 80 лица. VI, л. 86а — 87а

6. Б о р о в а, Корчанско. Регистрирани 40 лица. VI, л. 206

7. Б р е з н и ц а, спадащо към Костур. Регистрирани 104 лица. VI, л. 100а — 101а

8. Б р е ш а н и, дн. Брестани, Костурско. Регистрирани 45 лица. VI, л. 88а — 89а

9. Б у к о в и к, дн. Оксия, Костурско. Регистрирани 59 лица. VI, л. 23а

10. Б ъ м б у к и, спадащо към Костур. Регистрирани 42 лица. VI, л. 686 — 69а

11. В е л и ъ к а, с друго име Галичко, спадащо към Костур. Регистрирани 39 лица. VI, л. 77а

12. В и н а н и, Костурско. Регистрирани 49 лица. VI, л. 19а — 196

13. В и н ч а н и, дн. Винчан, Корчанско. Регистрирани 85 лица. VI, л. 14а — 15а

14. В и ш а н и, спадащо към Костур. Регистрирани 82 лица. VI, л. 68а — 686

15. В ъ р б н и к, Костурско. Регистрирани 36 лица. VI, л. 276 —28а

16. В ъ р л а н и, спадащо към каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 68 лица. VI, л. 246 — 25а

17. Г е р е н д ж и, дн. Горелци (гр. Корисос), Костурско. Регистрирани 98 лица. VI, л. 77а — 78а

18. Г о р н е ч е р, проход. Тоест село, натоварено с пазене на проход. Дн. неотъждествено. Регистрирани 33 лица. VI, л. 406

19. Г о с к о в а, Корчанско (?). Дн. неотъждествено. Регистрирани 75 лица. VI, л. 156— 166

20. Д е л о в а, дн. Делово, Костурско. Регистрирани 52 лица. VI, л. 846 — 85а

21. Д о б р и ч а н и, спадащо към каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 59 лица. VI, л. 226

22. Д о б р о л и щ а, спадащо към Аштин (Корчанско?). Регистрирани 140 лица. VI, л. 67а — 68а

23. Д р е н о в а, Леринско. Регистрирани 42 лица. VI, л. 416

24. Д р е с н и к, спадащо към Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 54 лица. VI, л. 256 — 26а

25. Д у п я к, спадащо към Костур. Регистрирани 31 лица. VI, л. 69а —696

26. Д ъ р м а н и, Битолско. Регистрирани 7 лица. VI, л. 456

27. Е з е р ц е, спадащо към Опар, каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 41 лица. VI, л. 34а-б

28. Ж е л е к о ж д, дн. Желегоже, Костурско. Регистрирани 95 лица. VI, л. 946 — 956

29. Ж е л ь о в а, дн. Жельово, Костурско. Регистрирани 92 лица. VI, л. 105а — 1056

30. Ж у п а н и щ а, спадащо към Костур. Регистрирани 60 лица. VI, л. 666 —67а

31. З а г о р и ч а н и, Костурско. Регистрирани 71 лица. VI, л. 656 —66а

32. З е л ч и щ а, спадащо към Костур. Регистрирани 77 лица. VI, л. 90а — 906

33. К а р а х а н и, спадащо към Преспа. Дн. неотъждествено. Регистрирани 117 лица. VI, л. 106— 11а

34. К е с т р и с, дн. Костур. Регистрирани по махали 741 лица. VI, л. 576 — 65а

35. К л а д о р у м, спадащо към Костур, днес Кладороби, Леринско. Регистрирани 59 лица. VI, л. 836 — 846

36. К о н о м л а т, дн. Кономлади, Костурско. Регистрирани 139 лица. VI, л. 81а — 82а

37. К о т о р и, дн. Горни Котор и Долни Котор или гр. Апо Идруса и Като Идруса, Леринско. Регистрирани 119 лица. VI, л. 73а — 74а

38. К р о л и щ а, спадащо към Костур. Регистрирани 58 лица. VI, л. 94а

39. К р у ш о в е ц, Костурско. Регистрирани 36 лица. VI, л. 956

40. К у м а н и ч е, дн. Куманичево, Костурско. Регистрирани 10 лица. VI, л. 75б — 76а

41. К у р б и н о в а, спадащо към Преспа от казата Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 125 лица. VI, л. 24а —246.

42. Л а в д а н и, дн. с. Лавдар, Корчанско. Регистрирани 30 лица. VI, л. 236

43. Л е с к о в ч е н е, дн. Лесковец или Лескоец, Битолско. Регистрирани 58 лица. VI, л. 13а — 136

44. Л и н и т о в а, дн. Линотопи, Костурско. Регистрирани 72 лица. VI, л. 856 — 86а

45. Л ъ н к а, спадащо към Преспа, дн. Лънг, Костурско. Регистрирани 68 лица. VI, л. 386 — 391

46. Л ъ н к а, спадащо към Костур. Издателят не смята това село за тъждествено с предишното Лънка, защото то е означено в документа като спадащо към Преспа. Тоест регистраторът е различавал административно двете села. Регистрирани 54 лица. VI, л. 71а —716

47. Л ю б о й н о, дн. Любойно, Битолско. Регистрирани 103 лица. VI, л. 11а — 12а

48. М а в р о в о, дн. Маврохори, Костурско. Регистрирани 178 лица. VI, л. 716 — 73а

49. М а н а с т и р и Поп Герг, Прорензе, Янче и Спас в близост до селата Нивица и Винани (дн. Псараде и Пили), спадащи към Преспа. Дн. неизвестни. Въз основа на облагането на риболова на манастирите в Преспанското езеро може да се допусне наличността поне на 4 лица в тях. VI, л. 13а

50. М а р и я н и, дн. Мариян, западно от Корча. Регистрирани 72 лица. VI, л. 27а — 276

51. М е т о м и р, в близост до Охрид. Дн. неотъждествено. Регистрирани 23 лица. VI, л. 186— 19а

52. Н е с р а м, Костурско. Регистрирани 127 лица. VI, л. 876 —886

53. О х о л и щ а, спадащо към Костур. Регистрирани 160 лица. VI, 70а-71а

54. О щ и м а, Костурско. Регистрирани 42 лица. VI, л. 326 — 33а

55. П е н д а-т р о л (?), спадащо към Костур. Регистрирани 36 лица. VI, л. 83а —806

56. П е р е ц, Корчанско. Регистрирани 44 лица. VI, л. 21

57. П е щ а н и, Костурско. Регистрирани 27 лица. VI, л. 33а

58. П е ч е, спадащо към Опар от казата Гьоридже (Корчанско?). Регистрирани 33 лица. VI, л. 27а

59. П о л я н и, Корчанско. Регистрирани 198 лица. VI, л. 476 — 486

60. П у л я н я, с друго име Пулях, към казата Гьоридже. (Може би е друг спахийски дял от горното с. Поляни.) Регистрирани 14 лица. VI, л. 15а — 156

61. П р и т о р, дн. Претор, Битолско. Регистрирани 90 лица. VI, л. 1б — 2а

62. П р о з о в е ц, дн. Проздовец, Корчанско. Регистрирани 33 лица. VI, л. 336 — 34а

63. Р а и ц а, Битолско. Регистрирани 24 лица. VI, л. 356 — 36а

64. Р а д о г о ж д, дн. Радогожа, Костурско. Регистрирани 54 лица. VI, л. 85а —856

65. Р е с н а, дн. гр. Ресен. Регистрирани 120 лица. VI, л. 176— 186

66. Р е ч и ч а н и, спадащо, към Костур. Регистрирани 42 лица. VI, л. 916 — 92а

67. С е л о  в Битолско. (Фрагмент от превод.) Регистрирани 94 лица. VI, л. 56 — 6а

68. С е л о  в Битолско. (Фрагмент от превод.) Регистрирани 150 лица. VI, л. 8а — 8б

69. С е л о  в Битолско. (Фрагмент от превод.) Регистрирани 145 лица. VI. л. 2б — 3а

70. С л и в е н и, Костурско. Регистрирани 71 лица. VI, 66а – 66б

71. С л и в н и ц а, Битолско. Регистрирани 42 лица. VI, л. 4а — б

72. С т а д и ц а, дн. Стадица, Костурско. Регистрирани 95 лица. VI, л. 104а — 1046

73. С т и п е н ч е, спадащо към Кестрие. Регистрирани 115 лица. VI, л. 92а — 93а

74. С т у д е н а  в о д а, спадащо към Костур. Регистрирани 60 лица. VI, л. 906 —91а

75. Т и к в е н и, Костурско, дн. гръцко Колокинту. Регистрирани 35 лица. VI, л. 806 — 81а

76. Т и х о л и щ е, дн. Тихолища, Костурско. Регистрирани 95 лица. VI, л. 826—83а

77. Т и ш е н и ц а, спадащо към казата Гьоридже (Битолско или Преспанско?). Регистрирани 73 лица. VI, л. 6б —7а

78. Т о с к о в а, Корчанско (?) Регистрирани 75 лица. VI, л. 15б— 16б

79. Т о ш к а н и, спадащо към Преспа. Дн. неотъждествено. Регистрирани 32 лица. VI, л. 176

80. Т ъ р н о в ч е, спадащо към Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 73 лица. VI, л. 22а — 226

81. Т ъ р п а н и ч к о, с друго име Родолище, спадащо към Костур. Регистрирани 44 лица. VI, л. 91а —91б

82. Х о т о н и щ е, спадащо към Костур. Регистрирани 77 лица. VI, л. 78а —78б

83. Ч а к о н и  Б о з о р, дн. Цакони, Костурско. Регистрирани 66 лица. VI, л. 95а

84. Ч е м е р, спадащо към Преспа, каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 26 лица. VI, л. 20а

85. Ч е р н о х а в и щ е, дн. Черновица, Костурско. Регистрирани 44 лица. VI, л. 105б — 106б

86. Ч е р н я (?); спадащо към каза Гьоридже. Дн. неотъждествено. Регистрирани 39 лица. VI, л. 32а-б

87. Ч у р и л о в а, спадащо към Костур. Регистрирани 25 лица. VI, л. 76а

88. Ш е с т а й о в а, дн. Шестово, Костурско. Регистрирани 60 лица. VI, л. 93а

89. Ш у ч, спадащо към Преспа. Дн. неотъждествено. Регистрирани 69 лица. VI, л. 28б — 29а

90. Щ ъ р б о в а, дн. Щърбово, Битолско. Регистрирани 124 лица. VI, л. 3б — 4а

91. Щ ъ р к о в о, спадащо към Преспа. Дн. с. Плати (гр.), бивше Щърбочо, Костурско. Регистрирани 100 лица. VI, л. 17а

92. Ю к а р у  О р е ш и ц а, спадащо към Костур. Регистрирани 40 лица. VI, л. 89б

93. Ю к а р у  Са д о в а, вероятно дн. Садово, Леринско. Регистрирани 65 лица. VI, л. 79а – 79б

Общ брой на лицата за ареала 7250.
 

Общият брой на всички селища с регистрирани лица за шестте ареала е 258, а броят на самите лица в тях е около 15 591. Към тях бихме могли да добавим още около 30 души българи, запазили навярно по наследство дребни ленни владения или служби и записани сред османските тимариоти [373]. Тези лица са от разни краища на страната, но не са приписани към села или като постоянни жители.

Нека изясним с какви данни от описите на селата ще работим. Това са личните и бащините имена на мъжете. В редки случаи вместо две имена е налице само едно — личното; или пък вместо бащиното стои посочване на родствена връзка с брат, чичо, вуйчо; тук-таме вместо бащино име се дава професия. При жените вдовици е записано личното име и към него личното име на умрелия съпруг. А това означава, че ще се разглеждат имената не на 15 621 лица, а двойно повече — на 31 212, защото и бащите участвуват с имената си в културния процес. По този начин той получава по-голяма дълбочина, тъй като имената на бащите принадлежат на едно поколение по-рано от имената на синовете. При разбора ще бъдат използувани данните за възрастта, тоест поколенията, а също така и роднинските връзки. Следователно разработката на материала влиза изцяло в рамките на демографската статистика и нейните методи на проучване и представяне.

В случая следва да се избере и приложи такъв метод за разглеждане на имената, въз основа на който снимката от шестте ареала да разпростира своята валидност върху всички селища в българските земи и върху техните жители през втората половина на XV век. Или по-точио изразено: като установим количествените мерки и разположението на известни белези или елементи в няколко части на една голяма генерална съвкупност от еднородни единици, да определим същите количествени мерки и разположение на същите белези и елементи в цялата генерална съвкупност. По простому казано, става дума чрез частите да се изучи цялото. Методът, който най-пълно задоволява изискванията за точност в резултатите, е репрезентативният статистически метод на гнездовата извадка. След като доби дълбока математическа обосновка в началото на XX век, този метод се прилага през последните три десетилетия из целия свят от статистическите институти както в преброителните кампании, тъй и в отделни изследователски трудове по етнография, демография, икономика, консумация на културни блага и пр. В българската научна литература той е представен най-ясно и при това пълно и достъпно от В. Ст. Цонев [374].

Но за да бъде методът резултатен, трябва да са налице следните условия. Статистическите единици да са еднородни и белезите, които отделяме в тях, също. Нашият материал изпълнява изцяло горното условие. Нужно е да се определи елементарната статистическа единица, която ще бъде предмет на разработка; в случая тя е името и лицето, което го носи, както и допълнителните към имената данни. Броят на елементарните единици в нашите документи представя извадка от генералната съвкупност на всички българи мъже, и то от 15 — 16-годишна възраст нагоре. Според нашите изчисления за броя на българското население в предишния дял на труда от кръгло 890 000 души (която цифра представя редуцирания с 15 % брой от приетите 1 050 000 души поради доказана от нас след обстоен анализ порочност в системата на джизието) едва ни остават 390 000 мъже (без момчетата под 15—16 години). От това общо число 390 000 нашата извадка (от 15 621 лица) представя точно 4 %, а съгласно математическите правила на метода са достатъчни 1 — 1,27 — 3 %. Тоест извадката ни стои над изискуемия минимум. Тъй като статистическата извадка се прави по гнезда, следва да определим какво разбираме под гнездо. Като се придържаме към отдавна изпитаната практика, и ние приемаме за гнездо селището. Но при демографско изследване и броят на селищата в една страна е генерална съвкупност, от която описаните вече селища са извадка. Генералната съвкупност на селищата в българските земи през XV век, преброени въз основа на всички издадени и известни документи и специални публикации, е била около 3100 без мезрите и без заселените с турци села. Така че списъкът с подложените на проучване 258 населени пункта съдържа 8,3 % от общия им брой, което е високо над минимума. Много важно условие е групирането на селищата в ареал да обхваща поне девет-десет селища от един край, за да могат елементарните статистически единици да обхванат по-точно и по-дълбоко чрез изучаваните белези спецификата на края, ако има такава [375]. Нашите ареали имат средноаритметично по 40 села и с това четирикратно надвишават допустимия минимум или по-право се явяват като групи от по два-три ареала, обединени в един. За проучването на една страна в демографско отношение са необходими най-малко пет ареала със селища, а нашите ареали са шест, но удвоени и утроени. Ареалите не бива да бъдат чрезмерно отдалечени, защото в големите празнини между тях могат да се пропуснат специфични местни проявления със съществена научна стойност. Географското разположение на нашите ареали отговаря и на това последно условие.

Какви са пределите на точност, която се постига чрез този статистически метод, се вижда от следните примери. В. Ст. Цонев излага случай с проучване на цялата страна чрез снимка на гнездова извадка, при която броят на населените места е само 1,27 % от всички съществуващи, а броят на проучените домакинства е 1,28 %. След изчисление на тази основа се получава реален резултат, който се отклонява със «стандартна грешка» от 1,6 % [376]. Още по-нагледен е случаят с предварителното изчисление чрез гнездова извадка от броя на населението в Народна република България във връзка с преброяването през 1965 г. Веднага след събирането на преброителните картони и далеч преди да бъдат преработени в цялостния си брои и по всички показатели, Централно статистическо управление извърши подобно репрезентативно изчисление с 3 % от преброителните карти. Полученият резултат бе 8 255 779 души. А след цялостната обработка на всички преброителни карти абсолютното реално статистическо число бе 8 227 866 души. Така че предварителното репрезентативно изчисление е дало само 27 913 души в повече, тоест стандартната грешка е едва 0,33 % [377].

Ето защо и резултатите от разбора на личните имена в отбелязаните вече 258 селища могат основателно да се отнесат статистически към цялата народностна територия. Остава да видим какво ще донесе този разбор.


[Previous] [Next]
[Back to Index]


373. Вж. именния показалец в II, с. 572, 576, 577 и VII. с. 80.
 

374. В. Cт. Цонев, Основи на репрезентативното изучаване. С., 1958, предговор; гл. VIII — Способ на гнездовата извадка, с. 189— 215; гл. IX — Способ на двустепенната гнездова извадка, с. 215 и сл.

375. 3а статистическата постановка и нейните условия вж. В. Cт. Цонев. Цит. съч., с. 169, 193, 196, 203 — 205.

376. Пак там, с. 207 — 208.

377. Резултати от преброяването на населението на 1 декември 1965 г. (трипроцентова репрезентативна разработка). С., 1966, с. 11 — 113; Резултати от преброяването на населението в НРБ на 1 декември 1965 г. Т. I, ч. I, С., 1968, с. 3.