Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване
Хр. Гандев

I. Съдбата на българската народност и на нейната поселищна система през XV в.

5. СЕТНИНИ

ВЪТРЕШНИ ПРЕЗАСЕЛВАНИЯ

Както видяхме по-рано, обезбългаряването на страната не е било равномерно. Най-тежко пострадалите области били Североизточна България с районите на Източна Стара планина, цялата черноморска крайбрежна ивица, цяла Северна Тракия от западната граница на Пазарджишки район до Бургас, включително и Средногорската долина, а също и Югоизточна Тракия и Егейска Тракия докъм Драмско. Най-поразяващо бе, както установихме, обезбългаряването на вилает Филибе (Пловдивски и Пазарджишки район) с част от Самоковско, където липсата на българско население е изравнена практически с нулево положение. Почти същата празнина зее в останалата част на Северна Тракия и в Североизточна България, където броят на българските домакинства е 4-5 пъти по-голям, но и географските ареали са почти толкова пъти по-големи от вилает Филибе. От тази демографска действителност произтича важният въпрос — кога, по какви пътища и с какво население от българска народност са се заселили, тези краища отново. За всяка от областите отговорът ще бъде малко по-различен. Северна Тракия въпреки османската колонизация се заселва отново с българи от XVI век нататък. Спускащите се в равнинните села идвали предимно от старопланинските гънки и Средна гора, но също така и от Родопите. И като че ли р. Марица донякъде разграничава тези два поселенчески потока на северен и южен. Масовото презаселване е абсолютно сигурно. Защото коефициентът на естественото възпроизводство в течение на столетията до Освобождението в никакъв случай не е можел да осигури тази заселеност с българи.

Така че по-голямата част от българите в Северна Тракия не са потомци на първоначално уседналите там славянобългари, смесили се отчасти с романизирани и ромеизирани траки, а са славянобългари планинци.

Аналогична картина би могла да се нарисува за Североизточна България, където притокът на българи е могъл да идва предимно от Средна и Източна Стара планина и от Северна Тракия. Тук обаче процесът на презаселването е бил затормозен от османската колонизация и ислямизирането на българи в Лудогорието. Новите български заселници отчасти прониквали в този край, но по-често го заобикаляли, отправяйки се към Провадия — Варна — Добруджа или по черноморската крайбрежна ивица на юг от Варна. В Югоизточна Тракия българите слизали от Източните Родопи и от други краища. А в Егейска Тракия се спускали преди всичко от южните дялове на Родопския масив. Очертаните посоки и области на презаселване се подсказват в почти приблизително същия смисъл въз основа на езиково-исторически, диалектоложки и етнографски свидетелства. Ще приведем няколко илюстрации за Северна България и Северна Тракия, които се отнасят към два миграционни периода — първия, от края на XIV до края на XV век и втория — от началото на XVI век нататък, разбира се, доколкото данните позволяват да се разграничат тези периоди.

Отбелязваме един неизвестен досега малък, но интересен преселнически епизод в посока от Пловдивско към Северна България. Той засяга било българи богомили, известни тогава под популярното име павликяни, било познатото павликянско население, настанено в Пловдивско твърде отдавна от византийската власт със задължението на граничарска колония срещу нахлуванията на славянски и славянобългарски войски. Побългарено с течение на вековете сред славянските маси в Северна Тракия, то споделяло тяхната съдба по време на Първата и Втората българска държава. Но в неизвестно време — дали през XIII-XIV век, или след нахлуването на османските турци в областта, павликяните се раздвижили и започнали частично да се изселват на север зад Стара планина. Без да заемаме становище кога точно е станало това, ще изложим тук данните, които биха могли евентуално да говорят за втората половина на XIV и началото на XV век, като не отричаме, а, напротив, допускаме и възможността събитието да бъде отнесено при по-нататъшни изследвания от страна на специалистите по средновековна българска история и към по-ранно време. Преселението засега ни се представя от османските исторически извори така. Може би след първото превземане на Пловдив в 1364 г. или след битката при Чирмен, а може би и по време на страшните унищожения и отвличания на хора и ценности от Муса Челеби в първите години на XV век някаква част от павликянското население, подгонено от ужас, се е запътило на север. Минало Карлово (тогава с. Сушица) и Сопот (тогава Бяла черква) и се е насочило към Троянския проход. Близо до Клисура се отделила малка група, която образувала селото «Павликян», регистрирано в 1493 г., а също и през XVI век, но по-късно изчезнало [292]. Останалите бежанци преминали Троянския проход, озовали се в Ловешко и оттам се пръснали ветрилообразно от Оряховско, Ломско до Търновско, образувайки в този ареал 13 села. Ако павликянската група бе преселена принудително от някои български средновековен владетел в по-ранни векове, тя не би имало възможност да се пръсне така нашироко още от Клисура, а щеше да бъде водена от военен конвой и въдворена в определен малък район, за да се оживи някакъв безлюден край и за да бъде по-лесно контролирана. По време на регистрацията в 1464 и 1479-1480 г. общият брой на павликянските домакинства бил 357 и 33 вдовишки семейства. Може би още преди това време част от тях са се слели с местната жителска маса. Селата им са разполежени в Ловешко, Луковитско, Търновско, Свищовско, Никополско, Плевенско и в Оряховско, Ломско. Имената на самите села дават и етнографската характеристика на жителите. Но същевременно тези имена показват, че в повечето случаи павликяните са се прислонявали към някое старо българско село, образувайки било самостоятелна махала, било отделно селище в непосредствена близост:

1. Павликянско Загабъри, Ловешко, с 21 дом. и 2 вдов. днес изчезнало [293].

2. Павликянска Калугерица, Ловешко, изчезнало през XVII век; 39 дом. и 2 вдов. сем. [294].

3. Павликянско Тележане, Ловешко, изчезнало през XVII век; 18 дом. и 1 вдов. сем. [295].

4. Павликянска Скравеница, Търновско; днес името е непознато; 15 дом. и 4 вдов. сем. [296]

5. Павликян — днес гр. Павликени; 59 дом. [297].

6. Павликянско Орешани, днес Ореш, Свищовско. Но не е изключено да е било с. Орешени, Луковитско; 37 дом. и 3 вдов. сем. [298].

7. Павликянска Трънчовица, днес с. Трънчовица, Никополско. Но тогава (1479-1483 г.) имало и Българска Трънчовица с 46 дом. и 9 вдов. сем., докато павликянското село било с 40 дом. и 7 вдов. сем. Двете села впоследствие се слели под общото име Трънчовица [299].

8. Павликянско Парнасово, Никополска нахия; днес неизвестно по име; 4 дом. и 3 вдов. дом [300].

9. Павликянска Брестовица, днес Брестовец, Плевенско; 40 дом. и 4 вдов. сем. [301].

10. Павликянско Лъжани, днес Лъжене, с ново име Малчика, Плевенско. Не е изключено обаче да е било в Ловешко, където също има село Лъжане, а освен това селото е определено в нахия Коршуна, т. е. много близо до Ловеч; 29 дом. и 5 вдов. сем. [302].

11. Павликянско Белене, днес Белене, Плевенско; 48 дом. и 1 вдов. сем. [303].

12. Павликянско Одърне, днес Одърне, Плевенско; 26 дом. Непосредствено до него е било старото българско село Одърне, също фигуриращо в описа [304].

13. Павликян,  нахия Загорие (Оряховско—Ломско); 9 дом. и 1 вдов. сем. Изчезнало още към края на XVII век. В съдебни документи на видинския кадилък от това време се определя като пуста мезра [305].

Освен изброените 14 павликянски села изглежда, че е имало и още няколко, навярно неуловени от регистрацията или запустели преди нея. На това навежда фактът, че в същите краища има села, чиито имена сякаш се противопоставят като българско съответствие на павликянското име по образеца «Български извор», Тетевенско, срещу евентуалното Павликянски извор [306]. Само три от селата носят прякото име Павликян, което явно е дадено от околното българско православно население. А във всички останали 11 случая става дума за по-старо българско село, което има нова част или нов близък съсед. Такива дублетни наименования не биха се запазили, ако преселението на павликяните беше много старо — примерно от Х - XIII век, защото тази малка павликянска група би се стопила бързо сред останалата българска маса и определението «павликянски» би изчезнало. Всъщност така е станало и след XV век. Единственото съществуващо днес селище с името на павликяни е град Павликени. Твърде характерно е, че в един подробен опис на това селище от XVI век, т. е. само няколко десетилетия по-късно намираме лични и бащини имена, взети почти изключително от славянския, и то най-старинния репертоар на личните имена. Твърде малко са църковно-календарните от гръцка езиков произход за разлика както от околните села, така и от град Търново, където преобладават тъкмо имената от гръцки езиков произход [307]. А това показва, че приобщаването на павликяните към основната славянобългарска маса — ако изобщо са имали някакви съществени етнокултурни различия — е станало много бързо и без остатък. Следователно и появяването на 14-те павликянски села на път за Северна България и в самата нея е по-скоро нов демографски процес, протекъл в края на XIV и през XV век, отколкото стар, от Х — XIII век. Може да се допусне, че в средата на тези павликянски групи ислямизацията, а по-късно и католическата пропаганда са имали известни успехи, резултат от които е малката група българи с мохамеданска вяра в Луковитско и католическата религиозна община в Павликени (Маринополци), за която споменават папските мисионери в Северна България през XVII век.

Павликянските преселници, които се влели малко по-късно в съществуващите и днес села Белене, Ореш, Малчика [Лъжани] и Трънчовица, приели католичеството през XVII век. Въпреки етнографското почти пълно изравняване с местните полянци от Северна България те оставили следи от своя южнобългарски говор, което дало основание на известния български диалектолог Ст. Стойков да отдели четирите села в особена севернобългарска говорна група, макар да не е определена старинността й, понеже е поставена в твърде широкия временен интервал от XV до XIX век. Но сега вече образуването на въпросната говорна група може да се датира през XVI —XVII век, а самото преселение на павликяните от Пловдивско се документира и по диалектоложки път [308].

Изглежда, че в най-ранния период на османското завоевание, когато след завладяването на Югоизточна Тракия османците последователно превзели Пловдив, Стара Загора, Ямбол, а след това и Одрин, а може би и след Чирменската битка, чийто изход хвърлил в отчаяние и страх местните българи, т. е. примерно между 1364 и 1375 г., многочислена група българи напуснали очертаните предели и се преселили в Североизточна България, като заели група села на запад от Провадия до Шуменско (района Сърта). Сред тях и до днес се отбелязват ясно диалектни особености на рупския говор от Южна България. Ст. Стойков определя езика им като «смес от североизточно и югоизточно наречие» [309]. Подчертаваме, че в случая не става дума за късни говорни процеси, предизвикани от преселения през XVII—XIX век, а за старинни езикови явления според Стойков от XV—XVI век.

В една от най-обезбългарените части на Североизточна България — източния край на Стара планина — според авторите на Български диалектен атлас се е запазило коренното славянобългарско население само в селата Козичино (Еркеч), Поморийско, и Гулица (Голина), Варненско. От XVI век нататък те станат «важен разселнически център» в Източна Стара планина и по-нагоре към Варна и Добруджа. Тези констатации подкрепя с данни за местните носии и със свои наблюдения етнографката М. Велева [310].

Следи от вътрешни миграционни движения, които имат значение на презаселване от XVI век нататък, могат да се установят и в Северна Тракия.

Така в Югоизточна България има група села като Факия, Желязково (Момина църква - Къз Клисе), Кирово, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Буково, Богданово, Тагарево и др., в говора на чиито жители има ясно изразени диалектни елементи от западни български говори [311]. Същите села са проучвани от Мария Велева. Според нея местният женски сукман е някакъв старинен вариант, който не се среща в останалите околни села. В шевичната украса се използува т. нар. «цепен бод», който е типичен за Западна България и не се използува в другите села. Не по-малко специфично е и местното женско забраждане «прябър» [312]. Околното население смята, че жителите на споменатите села не са истински рупци или загорци и ги нарича «тронки» навярно поради употребяваната от тях западнобългарска дума «троха — тронха» за понятието «малко». Изследванията показват, че тук става дума за преселници от западнобългарските краища, дошли твърде отдавна, може би още през XVI век [313].

Въз основа на езиково исторически и диалектоложки анализ се установява, че българско население «полянци» от Северна България още преди няколко века (навярно в XV — XVI век) е преминало през леснопроходимите пътища на Източна Стара планина и се е настанило в Карнобатско (селата Подвис, Прилеп, Костен, Лозарево, Климаш, Невестино, Сигмен, Искра, Огнен и Терзийско), в Сливенско (с. Трапоклово, Драгоданово и Горно Александрово), в Ямболско (Стралджа, Зимница), в Бургаско (с. Караново и Русокастро) и по северните склонове на Странджа (с. Черноморец, Росен, Извор и Зидарово) [314].

Особено важна е диалектоложката характеристика на населението по долината на р. Марица в коридора между Странджанския масив и Източните Родопи. В Родопите и Странджанско владеят говорите на коренните славянобългарски жители рупци, установили се там още през VI — VII век. А жителите от селата покрай Марица представляват етнографски раздел между двете рупски групи. Това население се е наслоило в много по-късно време и има смесен етнографски характер [315]. Но представителите на коренното славянобългарско население в Странджанско са малко — само от две-три села, и то, както изглежда, изтласкани там през XIV век от Маричината долина. А останалите странджанци са се заселили по-късно и също имат смесен етнографски характер [316].

Презаселването на обезбългарените области продължавало непрекъснато от XVI до XIX век, както показват по-късните лепни описи от съответните места. Същото личи например за Пловдивска област от описанието на населението в епархията от поп Константин, което ни представя положението от края на XVIII и началото на XIX век. За Пазарджишко подобни сведения дава описанието на този край от Ст. Захариев, отнасящо се към 60-те години на XIX век. Нашият възрожденски периодичен печат съдържа доста на брой подобни описания на краища, обезбългарени през XV век. Тези наблюдения показват, че българското население в тях е и многобройно, и старо. До такъв извод довеждат и екзархийските списъци на венчилата (семействата) в българските земи от 70-те години на XIX век. Напомняме това съвсем бегло, за да изясним мисълта, че презаселването е било многократно, продължително и бавно наслояване в течение на векове. Именно този механизъм и темп на демографски процес обуславял твърде сложното, неравномерно по места и различни степени сливане на обособени битово-културни традиции — на планинското и полското население. Планинците са първично славянобългарско население, установено в своите живелища още в V — VI век и останало там цяло хилядолетие до XV век, като оформило поминъци, материален бит, обичаи, обществени отношения и изкуство, отчасти произтичащи пряко, отчасти обусловени, а в отделни случаи само свързани с природната планинска среда, нейните материални ресурси и изисквания към човека. След заселването им в полетата и неколковековния им живот при други природно-икономически условия в общение с остатъците на старото местно население тяхната етнографска характеристика се променяла, усложнявала и обогатявала. Част от старите етнокултурни белези изчезнала, друга се запазила в почти непокътнат вид, а трета се видоизменила и синтезирала с новото, завареното. Така че обособяването на сегашния етнографски облик на българското население в Североизточна България, в черноморската крайбрежна ивица, в Северна, Югоизточна и Егейска Тракия може да се датира. То започнало през XVI век.

От гледището на историческата етнография този етнокултурен процес е много важен и неговото научно фиксиране е необходимо. Защото той довел постепенно до размиване очертанията на славянобългарските племенни и групово-племенни ареали, до тяхното частично наслояване един върху друг. Така се създала още по-широка основа за хомогенизацията на оцелялата част от народността и неусетно се замъглило значението на племенно-областните определения и названия.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


292. II, 487; VIII, в показалеца на имената под името Павликян.

293. II, 313.

294. II, 283.

295. II, 238.

296. II, 219.

297. II, 167.

298. II, 323.

299. II, 311.

300. II, 175.

301. II, 237.

302. II, 313.

303. II, 313.

304. II, 229.

305. II, 119.

306. II, 285.

307. Вж. VIII, в показалеца под името Павликян.

308. Ст. Стойков и др. Български диалектен атлас. II. Североизточна България. Ч. 2, С., 1966, с. 22.

309. Пак там, с. 16.

310. Ст. Стойков и др. Български диалектен атлас. II. Ч. 2, С., 1966, с. 13

311. Ст. Стойков и др. Български диалектен атлас. I. Югоизточна България. Ч. 2, С., 1964, с. 15-16.

312. По данни на М. Велева, която посочва и събраните от нея материали в тези села, депозирани в Националния етнографски музей - София, както следва:

с. ЖЕЛЯЗКОВО, ГРУДОВСКО
1. Инв. № 31227 — риза, женска
2  ,, 31228 — камизолка
3.   „ 31229 — сукман
4.  ,, 31230 — пояс
5.  ,, 31231 — престилка
6.  ,, 31234 — риза, женска
7.  ,, 31235 — сукман
8.  ,, 31236 — пояс
9.  ,, 31237 — престилка
10.  „ 31238— „
11.  ,, 31239— пояс
12.  „ 31240 — калпак
13.  ,, 31241 — махрама
14.  ,, 31242 — калцуни
15.  ,, 31243 — сукман
16.  ,, 31276 — престилка
17.  ,, 31277 — прябър (кърпа)
18. ,, 31279 — престилка
19. ,, 31280 — престилка
20.  ,, 31281 — елече, детско
21.  ,, 31284 — престилка
22.  ,, 31285 — пешкир (кърпа)
23. ,, 31287 — престилка
24. ,, 31288 — престилка
25.   ,, 31289 — лакатник
26.  ,, 31290 — риза, женска
27.   ,, 31291 — висулки
28.   ,, 31292 — китки
29.  ,, 31293— калци
30.  ,, 31295 — пояс, женски
31.   ,, 31296 — махрама
32. ,, 31244 — пояс, женски
33.   ,, 31245 — пазва
34.  ,, 31246 — сукман
35.  ,, 31247 — пояс
36.  ,, 31248 — пояс
37.  ,, 31219 — пояс

38.   ,, 31250 — риза, женска
39.  ,, 31258 — кърпа
40.  ,, 31259 — ръкави, женски
41.  ,, 31260 — потури
42.  ,, 31261 — пояс, мъжки
43.  ,, 31262 — пояс
44.  ,, 31263 — престилка
45.  ,, 31264 — престилка
46.  ,, 31265 — престилка
47.  ,, 31266 — колан с пафти
48:  ,, 31270 — ямурлук
49.  ,, 31271 — сукманче
50.  ,, 31272 — престилка, детска
51.  ,, 31273 — пояс, детски
52.  ,, 31274 — терлици
53.  ,, 31275 — абичка
54.  „ 31297 — потури
55.  ,, 31298 — джамадан
56.  ,, 31299 — пояс, мъжки
57.  ,, 31300 — навуща
58.  ,, 31301 — престилка
59.  ,, 31303 — престилка
60.  ,, 31306 — салтамарка
61.  ,, 31308 — зунка
62.  ,, 31309 — престилка
63.  ,, 31310 — сукманче, детско
64.  ,, 31311 престилка
65.  ,, 31312 — елек
66.  ,, 31315 престилка
67.  ,, 31317  висулки
68.  ,, 31319 — елек, женски
69.  ,, 31322 — риза, мъжка
70.  ,, 31325 — завеска
71. ,, 31326 — фуста, детска|
72.  ,, 31327 — елек, мъжки
73.  ,, 31328 — салтамарка
74.  ,, 31329 — риза, мъжка
75.  ,, 31330 — фланела
76.  ,, 31331 — фланела
77.  ,, 31332 — престилка (завеска)
78.  ,, 31333 — престилка
79  ,, 31334 — престилка

с. ФАКИЯ, ГРУДОВСКО
80. Инв. № 15950 — женски колан
81.    ,,    ,,   15951 — сукман
82.    ,,    ,,   15952 — женски пояс

313. Български диалектен атлас. Пак там, 15-16; същото схващане сеподдържа и от М. Велева.

314. Български диалектен атлас. Пак там, с. 14.

315. Български диалектен атлас. I. Ч. 2, С., 1964, с. 13

316. Пак там.