ЕТНОГРАФИЯ НА МАКЕДОНИЯ,
 Густав  Вайнгад
 
( ETHNOGRAPHIE VON MAKEDONIEN, Geschichtlich-nationaler, spraechlich-statistischer Teil von Prof. Dr. Gustav Weigand, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924, Превод Елена Пипилева )
 

Предисловие

Глава I. Историко-етнографски обзор

 1. Античност: македонци, траки, илири  Въведение - Територия на Македония - Кои са македонците? - Траките - Езикът на траките - Илирите.
 2. Древността: гърци и римляни
 3. Великото преселение на народите  Готи, вандали, хуни - Славяните - Произход на власите и албанците - Произход на българите.
 4. Средновековие  Македония под гръцко, българско, западнобългарско господство - Второ българско царство - Сърбите - Печенегите и куманите.
 5. Новото време: Турците
 6. Ретроспективен преглед
Глава II. Общо за състава, характера и начина на живот на населението
 1. Състав на населението по националност, език, религия, политическа ориентация
 2. Характер на населението в Македония  Общ поглед - Гъркът - Българинът - Аромънът - Албанецът - Турчинът (татаринът, черкезът) - Обща характеристика.
 3. Начин на живот на македонското население  Общо за земеделието - Българинът ... - Гъркът ... - Турчинът ... - Аромъните ... - Албанецът ... - Меглените ... - Шпаньолите ... - Положението на жената в Македония.
Глава III. Език, езикови граници и разпространение на националностите в Македония
 1. Език  Общ поглед. Турското влияние - Балканските езици - Аромънският език - Македонският български език - Новогръцки - Еврейски испански.
 2. Езикови граници и статистически данни за националностите  Езикови граници между българи и сърби - ... между българи и албанци (на запад) - ... между българи и сърби - Брой на българите.
 3. Езикови острови в рамките на българската езикова област в Македония  Турски области - Аромънски езикови острови - Областта на влахо-меглените - Сръбски езикови острови - Шпаньоли  - Помаците - Циганите -  Черкезите - Арменците.
 4. Албанска езикова общност
 5. Населението на големите македонски градове
Заключение

Използвана литература

[Back to Main Page]