Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
14.
23 август 1941 г.


МНЕНИЕТО НА ЕДИН СТАР ОБЩЕСТВЕНИК

Запитан от нас как той оценява общославянския митинг в Москва, един наш стар общественик [1] ни отговори следното:

Аз поздравявам най-горещо организаторите на Общославянския митинг в Москва за тяхната инициатива да поставят началото на едно действително обединение на славянските народи в борбата им за самосъхранение срещу кървавия поход, предприет от фашистка Германия за тяхното поробване и изтребление.

Пътят на Хитлер към световно господство води през развалините на славянските държави и през труповете на славянските народи. Вчера това беше само кървава мечта на един неуравновесен фанатик, днес обаче то е жестока действителност. Полската, чехословашката и югославската държави са разрушени до основи и техните народи са подхвърлени на варварско изтребление. Сега Хитлер като кръвожаден звяр се е нахвърлил върху велика славянска Русия, превръща в пепелища заетите руски, украински и белоруски градове и села, беси и разстрелва тяхното население. Напоеният с фашистка отрова пангерманизъм се издига като смъртен враг на цялото славянство.

И где другаде трябва да дирят спасението си славянските народи, ако не в своето обединение за дружка борба срещу общия си враг? Ако те, сдружени и сплотени, не отстоят своето съществувание като свободни и независими нации, то никоя сила в света не е в състояние да ги спаси.
 

1. Васил Коларов

60

Общославянският митинг в Москва показва, че славянските народи действително са поели пътя на взаимното разбирателство и в това се заключава неговото огромно историческо значение. Митингът бе предшествуван от съглашението между съветското правителство с правителствата на Полша, Чехословашко и Югославия, което обезпечава възстановяването на разрушените славянски държави и освобождаването на техните народи от немското фашистко иго. Не съществува вече оная разпокъсаност, а често и взаимна вражда и борба между славянските държави и народи, която Хитлер така коварно раздухваше и използуваше за разгромяването на славянството. Отсега нататък славянските народи, ще образуват един гранитен блок, който никакви вражески коварства няма да бъдат в състояние да разбият. Марионетните правителства на Словакия и Хърватско, създадени изкуствено от Хитлер с цел да се увековечи разпокъсаността на славянството, не са в състояние да отклонят симпатиите на словаците и хърватите от борбата на славянството срещу неговия смъртен враг.

Основата, върху която се обединява славянството, както това е особено подчертано от общославянския митинг в Москва, е свободата, равноправието и независимостта на славянските народи, били те големи или малки, без разлика на политически строй, който е вътрешна работа на всеки славянски народ. Като се има предвид как врагът използува съществуващите различия между политическия и социалния строй на отделните славянски народи, за да ги насъсква едни срещу други, то обръщението на Московския митинг съставлява един огромен успех, който ще зарадва сърцето на всеки родолюбив славянин.

Но най-важната страна на Московския общославянски митинг, която е намерила отражение и в обръщението към славянските народи, това е неговият борчески характер. Обединението на славяните не трябва да си остане само думи, клетви и обещания, а трябва да се изрази в действителната борба на славянските народи срещу хитлеристка Германия.

Славянските народи се обединяват в борбата и чрез борбата — само такова обединение ще ги избави от фашистката опасност. Днес, когато Червената армия оказва

61

героическа съпротива срещу фашистките пълчища, славянските народи, които стенат под фашистко иго, водят с всички средства и с най-голяма самопожертвувателност борба в тила на своите поробители и убийци. Ето как става обединението на славянските народи. Тъй обединеното славянство заедно със своите съюзници — Англия и Америка — с пълна сигурност ще се справи със заклетия враг на славянството и на свободата.

Обединявайки се за съвместна отбрана на своята свобода и култура, славянските народи подават братска ръка на всички свободолюбиви народи и демократически държави, които също се чувствуват застрашени от фашисткото варварство. Обединеното славянство няма за цел да завоюва чужди територии — то се стреми да освободи от врага своите земи, които то от пемтивека оро-сява със своята пот; обединеното славянство не заплашва свободата и независимостта на никой народ — то се стреми да обезпечи своята свобода и независимост. Това е ясно подчертано от Московския митинг и то коренно отличава сегашното боево обединение на славянството от разните предишни реакционни панславистки течения. Обединеното славянство не представлява опасност за никой народ, то е съставна част от свободолюбивото и прогресивно човечество. На него е паднала почетната историческа задача да изнесе на плещите си най-жестоката и най-кървава част от общата борба на човечеството срещу хищния пангерманизъм.

Московският митинг, както трябваше да се очаква, намира най дълбок отзвук във всички славянски страни. Той носи бодрост в, борбата и увереност в победата у всички славянски народи, които днес стенат под жестокото фашистко иго. Той обаче е посрещнат с най-голяма радост и от всички свободолюбиви народи като една много важна стъпка в борбата срещу хитлеризма.

Не ще и дума, че Московският общославянски митинг събужда най-радостни надежди и у българския народ, към чиято съдба митингът засвидетелствува голямо съчувствие. Продадените на фашистка Германия вестници като “Зора”, “Слово”, “Утро”, “Днес”, “Вечер”, в които се подвизава една банда от продажници и изменници на своя народ, са силно засегнати от спонтанните демонстрации на солидарност на българския народ с

62

Русия, с поробените славянски народи и те, по заповед от Берлин, се нахвърлят подло срещу славянска Русия — нашата велика освободителка, и срещу славянството въобще.

Но напразно! И силите на ада да се съюзят с Хитлер, Гьобелс и техните софийски подлоги, те пак не биха могли да накарат българския народ да се отметне от своята народност, да се откаже от братска славянска Русия и да тръгне на война срещу нея. Обръщението на Московския митинг ще засили още повече съпротивата на българите срещу войнствените подстрекателства. То ще му отвори по-широко очите пред пангерманската опасност и ще му осветли подобре пътя към свободата и независимостта.


Васил Коларов

ХИТЛЕРИСТКИЯТ КАТЕХИЗИС ЗА ВСИЧКИ СЛАВЯНИ И ЗА БЪЛГАРИТЕ

Всеки българин и българка трябва да знае наизуст катехизиса на Хитлер за славяните изобщо и за българите. Всеки българин и българка трябва да запомни каква участ ни готви хитлеристкото господство. Всеки българин и българка трябва да се проникне от дълбока, неугасима омраза към хитлеризма и неговите апостоли в България.

Ето го тоя катехизис, преведен точно от книгата на Хитлер “Моята борба”:

1. “Славяните са най-низшата раса и стоят на най-последно място между европейските раси.”

2. “Ако искаме да създадем нашата велика германска империя, ние сме длъжни преди всичко да изместим и изтребим славянските народи — русите, поляците, чехите, словаците, българите (к. н.), украинците, белорусите.”

3. “При бъдещия социален строй ще има една господарска класа и средни класи. После ще има огромен брой от вечни слуги. Още по-долу ние ще имаме класата на победените чужденци, на ония, които ние хладнокръвно наричаме съвременни роби ...”

63
4. “Става дума отново да се изгонят славянските дребни селяни от земите им и да се превърнат те в безземелни пролетарии (к. н.), за да се намали тяхното размножение. Обработваните земи трябва да минат в ръцете на класата на немските господари ... Всяка страна, населена с чужда раса, трябва да стане страна на роби, на земеделски аргати и промишлени работници ...”


Драги слушатели, запомнете това и разгласете нашироко какво ни готви Хитлер.


[Previous] [Next]
[Back to Index]