Македонската борба (мемоари)

Германос  Каравангелис

 

Германос Каравангелис

МАКЕДОНСКАТА БОРБА (Мемоари)

 

Превод од грчки Васко Караџа  (Култура, Скопије 2000)

Библиотека HISTORIA EST

 

 

 

 

  


 

Наслов на оригиналот

ΑΡΧΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ

1.

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

(ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ)

 

ΕΤΑΙΠΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΔΡΨΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΩΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1959.

 

Превод од грчки

Васко Караџа

 

Главен уредник

Ленче Милошевска

 

Ликовен уредник

Кочо Фидановски

 

Графичко-технички уредник

Методија Николовски

 

Сите права на изданието ги има КУЛТУРА а.д. – Скопје

Бул. „Св. Климент Охридски” 68а, Скопје

Тел. + 389 91 223-810, 111-332

Факс + 389 91 228-608

e-mail: ipkultura@simt.com.mk

 


 

Германос Каравангелис

МАКЕДОНСКАТА БОРБА

(Мемоари)

 

CIP – Каталогизација вп?? публикација

Народна и универзитетска библиотека

„Св. Климент Охридски”, Скопје

 

821.14’06-94

 

КАРАВАНГЕЛИС, Германос

Македонската борба: (мемоари) / Германос Каравангелис: [превод од грчки Васко Караџа]. — Скопије : Култура, 2000. — 160 стр.; 24 см. — (Библиотека Historia est)

 

ISBN 9989-32-181-7

 

[Back]