Тракия. Административна уредба, политически и стопански живот, 1912-1915
Стайко Трифонов
 
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
 

БАН — Българска академия на науките
БЗБ — Българска земеделска банка
БНБ — Българска народна банка
ВИСб — Военно-исторически сборник
ВМОРО — Вътрешна македоно-одринска революционна организация
ДВ — Държавен вестник
МВРИ — Министерство на външните работи и изповеданията
МВРНЗ — Министерство на вътрешните работи и народното здраве
МЖПТ — Министерство на железниците, пощите и телеграфа
МЗДИ — Министерство на земеделието и държавните имоти
МНП — Министерство на народното просвещение
МОСПБ — Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството
МС — Министерски съвет
ОДА — Окръжен държавен архив
ОНС — Обикновено народно събрание
СД — Стенографски дневници
ЦВА — Централен военен архив
ЦДИА — Централен държавен исторически архив


[Previous]
[Back to Index]