Тракия. Административна уредба, политически и стопански живот, 1912-1915
Стайко Трифонов
 
СТАЙКО ТРИФОНОВ

ТРАКИЯ
Административна уредба, политически и стопански живот, 1912-1915

Тракийска фондация
„Капитан Петко войвода” 1992

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД . . . . . . . . . . 5

Глава първа. Тракийско военно губернаторство . . . . . . . . . . 8

Глава втора. Административна уредба и управление на Западна Тракия . . . . . . . . . . 60

Глава трета. Бежански въпрос . . . . . . . . . . 161

Глава четвърта. Стопански живот на Западна Тракия . . . . . . . . . . 237

Заключение . . . . . . . . . . 273

Списък на съкращенията . . . . . . . . . . 277


СТАЙКО ТРИФОНОВ

ТРАКИЯ. АДМИНИСТРАТИВНА УРЕДБА, ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ЖИВОТ 1912—1915
Първо издание

Рецензенти проф. д-р Величко Георгиев, доц. Димитър Гоцев
Редактор Милен Граматиков
Художник Константин Жеков
Художествен редактор Мария Табакова
Технически редактор Божана Цекова
Коректор Цанка Попова
Печатни коли 17,50
Издателски коли 14,70
Формат 84/108/32
Тираж 3000
Тракийска фондация „Капитан Петко войвода”
ДФ „Абагар” - печатница В. Търново


[Back to Index]