Сачанли. Историческо и етнографско проучване
Д-р Илия Славков, Боряна Димитрова
 
Сачанли. Историческо и етнографско проучване

Д-р Илия Славков, Боряна Димитрова
Библиотека «Роден край»
Издателство на Отечествения Фронт, София, 1989
 

На скъпата памет на Мара Попилиева Славкова и Димитър Славков Георгиев,
на паметта на всички сачанлийци, паднали жертва по кървавия път за запазване на българщината
посвещаваме труда си за село Сачанли - Гюмюрджинско
д-р Ил. Славков, Б. Димитрова
Съдържание

ПРЕДГОВОР . . . . . . . . . . . 5

I. ОБЩА ЧАСТ И СТОПАНСТВО . . . . . . . . . . . 7
1. Местоположение . . . . . . . . . . . 7
2. Пътища и съобщения . . . . . . . . . . . 9
3. Произход и възникване на селото . . . . . . . . . . . 9
4. Топонимия . . . . . . . . . . . 15
5. Население и характерни особености . . . . . . . . . . . 16
6. Самоуправление . . . . . . . . . . . 23
7. Поминък . . . . . . . . . . . 24
8. Данъци . . . . . . . . . . . 37

II. МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА . . . . . . . . . . . 39
1. Къща, устройство и уредба . . . . . . . . . . . 39
2. Облекло и накити . . . . . . . . . . . 43
3. Храна и начин на хранене . . . . . . . . . . . 48
4. Водоснабдяване и хигиена . . . . . . . . . . . 49

III. ДУХОВНА КУЛТУРА И ФОЛКЛОР . . . . . . . . . . . 51
1. Народен календар — обичаи, свързани с празниците . . . . . . . . . . . 51
2. Семейни обичаи . . . . . . . . . . . 54
3. Обичаи, свързани със смъртта и погребението . . . . . . . . . . . 57
4. Народна медицина . . . . . . . . . . . 58
5. Представи за вселената и света . . . . . . . . . . . 59
6. Хора и музикални инструменти . . . . . . . . . . . 59

IV. ЦЪРКОВНО-ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО . . . . . . . . . . . 63
1. Църковно дело . . . . . . . . . . . 63
2. Просветно дело . . . . . . . . . . . 67

V. РЕВОЛЮЦИОННИ БОРБИ . . . . . . . . . . . 72
1. Първи националноосвободителни прояви и Руско-турската освободителна война (1877–1878) . . . . . . . . . . . 72

226

2. Първи апостоли и развитие на революционната организация (1894—1908) . . . . . . . . . . . 80
3. Хуриетът (1908) . . . . . . . . . . . 97
4. Балканската война (1912—1913 г.) . . . . . . . . . . . 99
5. Героичната отбрана на с. Съчанли . . . . . . . . . . . 101
6. Кървавият път . . . . . . . . . . . 126
7. Завръщане на бежанците в Тракия . . . . . . . . . . . 144
8. Напускане на родния край . . . . . . . . . . . 145

Приложение № 1 . . . . . . . . . . . 155

Приложение № 2 . . . . . . . . . . . 222

ПОСЛЕСЛОВ . . . . . . . . . . . 224


ИЛИЯ СЛАВКОВ
БОРЯНА ДИМИТРОВА

САЧАНЛИ

Първо издание
Рецензенти: ст. н. с. Цонко Генов, доц. Георги Янков, доц. Стайко Трифонов
Редактор Добрин Памуков
Редактор на издателството Данушка Матова
Художник Руси Русев
Художествен редактор Радина Цачева
Технически редактор Румяна Браянова
Коректор Галина Гандева
Дадена за набор юни 1987 г.
Подписана за печат май 1989 г.
Излязла от печат ноември 1989 г.
Печатни коли 14,25 + 1 к. приложение
Издателски коли 12,81
УИК 15,46
Формат 84 / 108 / 32
Код 27
95314 23311 / 0630 — 64—89
Тираж 3 100
Цена 1,45 лв.
Издателство на Отечествения фронт
ДП „Родопи" — Кърджали


[Back to Index]