Сачанли. Историческо и етнографско проучване
Д-р Илия Славков, Боряна Димитрова
 
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Народни песни и умотворения от село Сачанли - Гюмюрджинско

А. ПЕСНИ
(2 част)

Мума седи в градинчице

Мума седи в градинчице,
тъй ми вие дремни китки,
дремни китки бусилкови.
Де пумина луду-младу,
той си моми отдумаше:
— Мари моме, малка моме,
дай мене енна китка,
енна китка ут китките.
— Бря юначе, луду-младу,:
илку ми си в сърце влялу,
яла поди горе-долу,
желеп стани, увни збирай.
И га дойдиш да се женим,
ми извадай грошевете,
ем извадай ножевете.
Та че яла да се земем,
ние двама бой ас тебе,
бой ас тебе бой ас мене.
 

илку — ако, желеп — търговец на добитък.

Записана от Петър Митрев Думанов в с. Маслиново, Кърджалийско, май 1957 г.


Сину, Марко льо, Марко льо

Сину, Марко льо, Марко льо,
Чим де бе сину ду сига?
— Яс си бех мале, яс си бех,
У Чавдаркине на меже.
Чавдарка меже сберала,
Врът момите калесала.
— Там ли бе, сину, там ли бе
Там ли бе мома Велика?
— Там си бе, мале, там си бе.
— Оти е, сину, на вати,
За ръка, за вита гримна,

180

Тува да ми я донцеш,
Майци си млада навяста.
Марко се назадь пувърна,
Та у Чавдаркине утиде,
Вънка на порти потропа
И, още виком изрука:
— Стани, Чавдарке, отурей,
Пръстенът съм си изгубил,
Пръстенът ут дясната ръка.
Стана Чавдарка утори,
На шета Марку пръстенът,
Ем шета мома Велика.
Той вати мома за ръка,
За ръка, за вити гримни.
Та я при майка занесе,
Майци си млада навяста.
 

Записана от 45-годишния Ташо Василев в гр. Кърджали, април 1957 г.


Ядем, пием

Ядем, пием жанам, кардаш
На сърце на пада.
Сига да е тува, кардаш,
Кралица деойка.
Диван да ни стои, кардаш,
Икрам да ни прави,
Вину да ни служи, кардаш,
И бяла ракия.
Пък яз да я гледам, кардаш,
Ав бялуту лице.
Ав бялуту лице, кардаш,
ав църните очи, ав тенкуту кръсле,
Очите й църни, кардаш,
Църни черяшеви,
Вяжките й тенки кардаш,
Тенки гайтаневи.
Койту се наеме, кардаш,
Тува да я дунце,

181

Нему са дадеме, кардаш,
Най-малката сесра.
 

Жанам — душо, кардаш — брате, диван да ни стои — права да ни стои, икрам да ни прави — да ни гощава, дунце — доведе, вяжки — вежди.

Записана от 65-годишния Иван Дялков Зайчев в гр. Кърджали.


Сън сам санилу

Сън сом санилу,
ах мила моя, душо льо,
сън сам гледалу.
Тъй сме станали
ах, мила моя, душо льо,
пилци яребични.
Та сме кацнали
ах моя мила, душо льо,
долу пуд селоту,
долу под лузята.
Отде ни видя
ах, моя мила, душо льо,
турчин бекчия.
Той дийна пушка
ах, моя мила, душо льо,
та си ме удари
ах, моя мила душо льо,
в моите крилца.
 

бекчия — вардач.

Записана от Ташо Василев в гр. Кърджали на 25 април 1961 г.


Русице, пуста, убава

— Русице, пуста, убава,
Изгурях, Русе, извянах,
Ут ваште малки деойки,
Ут младите ви навясти.

182

— Деверю, милни деверю,
За кога да те оглавя?
— Русице, пуста убава,
Ти земи бяли бакъри,
Та налей ода студена
И се наведи, пуглейни,
Когат видиш ав одата
За нега си ме оглавен.
— Деверю, милни деверю,
Сърцето да ти разпорет,
Сребърните ти ножеве,
Ти мислиш Руса да земеш.
Деверю, милни Стуяне,
Да те на чуе батю ти,
Мене ще шийка утряза,
Бялата шийка с герданьету
Русата коса с плитките.
 

Записана от Пагона Станкова в гр. Кърджали, април 1960 г.


Въркай, въркай
(надпяване)

Въркай, въркай
Перу погоново
Та кой ни е бялата чиничка?
Стана ми е бялата чиничка.
Та кой са й стадуту завлече?
Петку са й стадуту завлече.
 

Песента се пее на седянки, межии и други младежки веселия. Имената на момчето и момичето се менят, в зависимост от това кого ще надпяват.

погоново — пауново, чиничка — пшеница.

Записана от 74-годишната Мария Вълкова Дамянова—Трингова в с. Високо поле, Хасковско, септември 1960 г.


Злато льо, бяла българку
 
Злато льо, бяла българку,
и кат на Влиден
момите оро сторива,
момците люльки кладава,

183

 
Златини дружки молеа:
— Стани се, Злату, пременей,
наденей, Злату, наденей
сая ми синя бняна
и друга риза куприна.
Та на орото са подим,
на моми оро са одиш.
Злата са вати на оро,
момино оро да оди.
Дваж се е ду триж извила
зададаа се, Злату льо,
труица турци жандарье
и пустия таксалдар.
Ква видя Злата жандарье,
пусна се Злата ут оро,
утиде Злата и седна
между жените довици.
Църна си кърпа приметна
и зела чужду дятенце.
Слязава турци ут конье.
Пустия турски таксалдар
Той си я Злата пузнава
между йочите вяжките
и вати Злата за ръка.
— Ми сядай Злату в жените
намой си църну вързувай
ми зимай чужду дятенце,
Юсеин тебе пузнава
пу учите и пу вяжките
и пу русите чумбасье.
— Злату льо, бяла българку,
как са забравиш, Злату льо,
вашите лични деневье,
вашият личен панаир.
Ут де е Злата видяла
Ут тяйно село селяни.
— Юсейне ле, любеле,
пудай си, любе, ножчето
ябълка да си разреже,
устата да си разквасе,
Тя си ябълка на ряза
ем си си сърце разряза.

Таксалдар — данъчен агент, чумбасье — перчем.

Записана от 65-годишнил Вълко Андонов Трингов в гр. Момчилград, септември 1957 г.


Синьо морье
 
Синьо морье далга метка,
Далга метка и преметка,
На далгата сина пяна,
На пяната синьо пиле,
Изрумонье цар Кустадин:
— Да донцат синьо пиле.
Суберава се врът софите
Срялят, срялят на удриват.
Че ми връкна синьо пиле
Да ми пусна бялу книже,
Бялу книже църну писму.
Той гу зема цар Кустадин.
Пее, пее, на пее се.
Утромонье цар Кустадин:
— Ид рукнете поп Никола
Да изпее бяла книга,
Бялу книже, църну писму.
Чи ми дойде поп Никола,
Чи ми зема тва писму,
Ем му пее, ем му плаче.
Попита гу цар Кустадин:
— Ей попче ле, поп Никола.
Сто ми пееш и ми плачеш?
Утромонье поп Никола:
— Ей царю льо цар Кустадин
Писмо пише и казуа:

184

 
Да ми стане цар Кустадин,
Да ми седне султан Амид.
Утрумони цар Кустадин:
— На вярувам на тва писму
петел вря а в аркума,
Ку Бръкне ут аркума
И мо кацне на калята
Да запее и нагоре и надолу.
Петел връкна ут аркума
И ми кацна на калята
И запея и нагоре и надолу.
— Риба пърже ав тиганят,
Ас ена срана изгуряна.
Ку ми връкне ав морьету
И приплува синьо морье.
Рибите са извърнали,
Приплували синьо морье.
Чу пувярва цар Кустадин.
Чи запаса тежка сабя,
Чи гу срещна стара баба:
— Ей царю льо, цар Кустадин,
На ти, царю льо, сая дъска,
Да ми запреш върли турци.
Пунаеме ся цар Кустадин:
— Ей бабо льо, стара бабу,
Засто ми е сая дъска.
Яз си имам осра сабя.
Чи утиде стара баба
При султана, султан Амид:
— Ей царю льо, султан Амид,
Па ти царю льо, сая дъска,
Да изгониш цар Кустадин,
Той си изми ем ръките,
Ем ръките, ем нугите,
Чи си зима сая дъска
Та изгони цар Кустадин.

Далга — вълна, пее — чете.

Записана от 67-годишния Радю Иванов Кавадарев в с. Благовец, Ивайловградско, октомври, 1958 г.


Въздийнала се Туркия
 
Бре въздийнала се Туркия,
Туркия на България.
Гулям са золум сторили
на български дремни дечинки.
Ав въздуха ги пърлява —
на маждараци ги бучеа.
Уйода момци думаше:
— Субирайте дремни главици
ав качка са ги кладеме,
ав Русия са ги проюдим
и Русия ебретъ да земе,
какъв е золум сторено
на български дремни дечинки.
Момци ги ав качка клаваа
и ги в Русия пратива.
Царица е рану ранила
па Влиден рану утрината
на тейни гулям мерекезье
Царица се назадь пувърна
църна премяна надяна
и църна кърпа наметна.
Братушки царица питава:
— Царицеле, наша държау
засто се църну примени
и църна кърпа завърза?
Царица дума братушким:
— Подите и обидайте,
на бащину си мерекезье
какъв са армаган проюдили
наште братя българье
и ние правим Влиден.
члили братушки — видели

185

 
и са се назадь върнали.
Зимали тенки тенкаци,
дийнали сини байряци.
Дунята се назадь върнала
ут пусти турски лешеве.
Турците се молева:
— Помойней, божеле, на ут нас
са ти сторим, боже ле,
султан Селимска жамия
Българьету се молева:
— Помойней, боже ле, на ут нас
са ти сторим, боже ле,
манастир църква гуляма
ас маламена покрива
ас алтънени диреци.

Маждараци — щикове, качки — качета, кладеме — сложим, ебреть — пример, мерекез — гара, подете — идете, обидайте — вижте, лешеве — трупове, маламена, алтънена — златна.

Записана от Ради Иванов Кавадарев в с. Благовец, Ивайловградско, октомври 1958 г.


Мирчу майци си румонье
 
Мирчу майци си румонье:
— Субирай, молеле, субирай
моите дремни дечица
и Мирчеву тежку иманье,
че щем бяг да бягаме
там горе къд стара Русия.
Майка Мирчуму думаше:
— Ку бягаш, синольо, стан бягай
майка ти не ще да дойде.
Нито ти дяца пуглявам
нито ти иманье субирам,
нито пък къща прибирам.
Йоще са дума думали
и Бояжек се запали
ут четертях краеве.
Ловчански грозни пумаци
йоще са в село не вляли
и за Мирче ми питава.
Чи гу ватива Мирчо льо,
ръки му назадь извива.
Мирчу пумаци думаше:
— Коляте, кардаш, бясете,
тя се вярата на крата,
ни вашта вяра, ни нашта.
Яс имам братя в Русия,
наскору тува са дойдат.
Йоще са дума думали,
зададава се Мирчо льо,
руските млади казаци.

Молеле — майко ле, кардаш — братя.

Записана от 58-годишния Георги Василев Гангънов, в с. Книжовник, Хасковско на 15 януари 1961 г.

186

 

Капитан Петку духуда
(хороводна песен)

Капитан Петку дууда
на Кърлангъчка планина,
При Гъче, при юлдашина.
Та ми е Гъчу изпекъл,
Кърлангъчко ягне дебелу.
Пуяли, та са пупяли,
Лейнали та са заспали.
Та се пробуди, пробуди,
Най-малечкуту увчарче.
То си Петкуму думаше:
— Стани ми, стани капитан,
Да видиш, жанам, да чуеш,
Сто ни е царет изпратил.
Дур петстутини мевремя.
 

Юлдашин — другар, жанам — душо, сто — какво, мевремя — потеря.

Записана от Пагона Станкова в с. Гледка, Кърджалийско, април, 1960 г.


Капитан Петковата майка

Петлите пеят завтарят
В селу аянье влязава,
Аянье турски сейменье
Да шетат Петку уйвода.
Не нашли Петка уйода,
Ем нашли близна кумшийка:
— Казуай, лелю, казуай,
Дуда ли Петку пу тува?
— Аянье, царски сейменье,
Вчера бе Петку тадява,
Та гу майка му примени,
С негува ляпа премяна
Петку на ору излязе.

187

ватива, Петко льо, вързава
Негува стара майчица
И я в темница метнава.
Наръча Петку, заръча
На Гюмюржинските бееве:
— Майка ми да сте пуснали
Чи са ми станат золумье
На Гюмюржинските бееве.
 

Записана от Иван Зайчев в гр. Кърджали.


Причул ми се е Радой
 
Причул ми се е Радойчу
ду Кълъждерска планина
ас Петка ас айдутина.
Събута срещу ниделя
Радой си стаду бруеше,
аянье гу на стърга чакаа
и си гу вярну питава:
— Казуай, Радой, казуай
дуда ли Петку пу тува?
— Аянье, царски сейменье,
вчера бе Петку путува
дебелу му ягне ватийме
печеница му гу пекайме.
Ватива Радой вързава,
ръки му назадь изюа.
Радой се душа забера:
— Аянье, царски сейменье
отпуснейте ми ръчица,
че ми се душа забера,
— Радойче льо, чуен, причуен
сто да ти правет аянье,
га се самичек измами.
В темница та гу метнава,
малу е млогу лижалу —
наръча Радой пуръча:
— Де да е бащум да дойде.
Стана бащу му утиде
в Гюмюржинските занданье.
— Засто ме рукаш, Радойчу?
— Рукам те, бащу, рукам те.
Пурдавай, бащу, пурдавай
връчкат вакли увенье,
та ми Радоя извади
ут сая темна темница.
— Пустой, Радойчу, пучакай
увенье пара да сторат
да ги бащу ти пурдаде
и те бащу ти извади
ут сая темна темница.
Дурде се бащум завърне
Радойчум душе изляла

Радой (Парлаков) — ятак на капитан Петко Войвода. Радой е родом от с. Сачанли от Парлаковския род. Някои от този род сега живеят в гр. Кърджали.

Калайджидере — село в Гюмюрджинско, стърга — вход за агъла, дуда ли — дохожда ли, пу тува — по тука

Записана от 73-годишната Пагона Станкова в гр. Кърджали, кв. Веселчани на 21 май 1961 г.

183

 

Рано ранили пусти манастирки
 
Рано ранили
пусти манастирки,
Ав гора „Раювица”
За букуву листе.
Деойки ав гора стигат
И там турци сряшкат
Деойки се върнуат
И на патраул думат:
Пълна е ас турци
Гура „Раювица”.
Деойки ав селу стигат,
Турци огинь утарят
Цели осем часа.
Сачанлийци зачуват,
На помощ утиват.
Стуян ми Лушнарев,
Той мартина дига
И сигнал издава:
— Ду идин са измрем,
Напряш да върим
Братьето да спасим.
Билял юзбашия
Той се назадь пувърна,
Ав Гюмюржина града,
На Сюлейман бей ефенди
Той ми си румонье:
— Селу Манастир, селу Сачанли
Пълни с кумитье.
Сюлейман бей ефенди
Заповед издаде:
— Турчин сто му ръка държи,
Ут осемнайсту години нагоре
Пушки и нажаци да грабнат
Българи да колет, кой колкуту може.
 

Раювица — гора близо до с. Манастир, Гюмюрджинско

Забележка: Песента е със сюжет от историята на селата Сачанли и Манастир 1913 г. Лицето Стоян Лушнарев живял в с. Бели дол — Кърджалийско, починал в Кърджали.

Записана е от Петър Думанов, с. Маслиново, Хасковско.


Запалилу се село Сачанли

Запалилу се селу Сачанли,
Селу Сачанли, селу Манастир
Та са горили три дни и три нощове,
Та сберали стару и младу,
Стару и младу, малки деойки.
Тъй ги развели и ги утвели,
Тъй ги закарали ав Деде-агач.
Там са увлели двама ойоди

189

Мажарув ойода и Русе Славов.
— Дей гиди Мажар, дей гиди Мажар,
На ляву гледай, на дясну сряляй.
Ку ти на стийнат куршуми
Са ви дадеме ут наште
Да утмайниме Енвер ми паша.
Да утбраниме наште братя.
Та са сряляли ду три ми деня,
Ду три ми деня, ду три нощове.
Чи се уплаши Енвер ми паша,
Тъй утбраниха български народ.
Български народ и деойките.
 

Записана от Пагона Станкова в с. Гледка, Кърджалийско, септември 1957 г.


1913 година

Приз 1913 остаиха турци
ав свободна България свободно да върлуват —
българье да колет кой колкут може.
Селу Сачанли и селу Манастир — те са се борили
цели три мясеца от турски башибозук.
Кючук бей юзбаши телеграма получи:
— Подете питайте в село Сачанли
стари ора и чорбажие придават ли се.
Ку се на придадат двете села в огин да изгурет.
Кючук Билял юзбаши комисии проюди:
евреина Карасу, Яван Манастирли и Коджа Али.
Комисии стийна ду селу Сачанли,
и ми пупаднава ав караулски ръки.
Караулът проюди ду стари и ду чорбажие,
Тъй се сберава старци и чорбажие
и решение зеха да се на придадат,
глави си даваме — ружие на придаваме.
Комисие се пувръща, прау при юзбаши утиде.
— Сачанли и Манастир глави си дават — ружие ни придават.
Кючюк Билял чауш заповед даде:
Сичку турску ут 18 гудини нагоре
пушки да имат, българье да колет.
Чи се суберава 6000 души

190

4000 в селу Сачанли, дур 2000 в селу Манастир.
Петлите пеят пувтарет — селу Сачанли в огневе гури.
Народът се утправи при Дедеагачки консульие,
Там ми е придават на гръцкиет владика.
— Ку станете гърци, няма да ви коли турски башибозук.
Тие му казава: „При башибозук са подим гърци на стануваме.”
И си ги намами гръцкет владика като вакли увни,
и ми ги придаде на турски башибозук.
Той ги субера турскет башибозук
и ги пудлъга да ги закара къд Марица,
Кват замнат Марица стари да изколет,
млади да закарат в Анадола турци да ги правет.
Тие се разбрава българьету, чи ми проюдива
аберь ду български уйоди Мажарув и Русю.
Младите уйоди Фере и Марица заптисава.
Слънцету трепка изгрява и робувете дойдаа.
Първа пушка пукна и ми удари турскет кумандир.
Назадь се пувърна турскет башибозук.
Млогу жертви даде и млогу жертви зема.
Ут там ги сберава Мажаров и Руси,
Га в Арда слязава — Арда мътна, буйна,
млогу зиян станава — Арда ги увлече.
 

Записана от 60-годишния Паскал Николов Капков в кв. „Веселчани”, Кърджали на 21 май 1961 г.


Дубро йутро, Маро льо
 
Дубро и утро, Маро льо,
— Дал ти по-дубро Гьорге ле,
Снощи съм сън е сънилу,
Тъй ми те вързан караа,
Истина ли е ил лъжа?
— Истина е, Маро льо
Той не бе, Маро, за мене
Ем си бе, Маро льо, за други,
вчера минаа, Маро льо,
ду три синжирье робове:
Първет синжир, Маро льо,
Връть отбор млади юнаци,
Вторет синжир, Маро льо,
Връть отбор млади деойки,
Третет синжир, Маро льо,
Връть отбор млади навясти.
Я га навясти цвилнеа:
— Ой наши дремни дечинки,
Снощи са с майка лейнали.
Сутрин приз майка станали,
На майка не наситени
На люлькя не налюляни.
Я га деойки цвилнеа:
— Ой наши стари майчици,
Още ли са ни шетате,
На живот да ни галите?

191

 
Я га юнаци цвилнеа:
— Ой наши стада гулями,
Заградени, на утградени,
Не пуснати, неприброени.
Гьорги момчетам румонье:
— Момчета млади юнаци,
Я си възприте пушките,
Размаайте си сабите,
Робуве да си утбраним,
Ут сие ситни синжирье
Размаава си сабите,
Тъй си робуве отбраниа
Ут сие ситни синжирье.
Тъй си ми Гьорги заведе
Навясти при дичинките,
Деойки при майките си,
Юнаци при стадата си.

Връть — всички.

Записана от 65-годишната Пагона Станкова, в с. Гледка, Кърджалийско, март 1957 г.


Курдиса Вълко, курдиса
 
Курдиса Вълко, курдиса
Негови сини чадърье
На връф на Чилин планина
Лейнал е Вълку заспал е
И лоша съня сънувал:
Чи му се сябля скършила,
Саблята приз сапувете.
Я га се Вълку разбуди
И си саблята пуглейна —
Истина била скършена.
Вълку дружина питаше:
— Дружина вярна сговорна,
Кой са се наем наеме,
Чадърът да ми почува,
Дурде да пода, да дойда
Ду Чилин града гуляма,
Саблята да си пупрая.
Никой се наем ни нае.
Ем се наелу, наелу
Сесринуту му копеле
Чадърът да му почува.
Той си на Вълка думаше:
— Уйко ле, милни, уйко ле
Яс си се наам наемам
Чадърът да ти почуам,
Дурде да подиш, да дойдиш,
Ду Чилин града гуляма,
Саблята да си пупраиш.
Учел е Вълку пупраил
И се е назадь пувърнал
Га душел на сряд пътьове
Га гледа Вълку сто гледа
Урлите въркат исоку
Кърваи меса носеа,
Кърваи меса юнашки.
Вълку се чудом зачуди:
— Дъл не е жанам, дъл не е
Мойта вярна дружина?
Върял е Вълку, сто върял
Чи срешна Вълку, чи срешна
Дур ено църно манафче
Саблята му жанам кърваа
Кърваа до саповете,
Конет му до коляната,
Вълку манафче питаше:
— Манафче, църно арапче
Да не си било, манафче
При Вълкувата дружина?
— Там си бяф, жанам там си бяф
Връчкат ги пуд нож устаих.
 

192

 
Седя идин се утбрани,
Тва се е Вълку уйода.
Вълку манафче думаше:
— Слязи, манафче ут конче,
Двамата да се пуборим,
Да видиш Вълку уйода.

Записана от Дялко Христов Пазавантов в с. Благовец, Ивайловградско, октомври 1958 г.


Причул ми се е Иванчу

Причул ми се е Иванчу
Ав сая гора зелена
Ас тристутина юнака.
При сая ода студена,
Царьет е ферман проюдил:
Който си Ивана вати
Ас алтънье са го откупя.
Нифту не се наелу,
Иванчу да си измами.
Наела се е сесра му,
Сесра му църна Мария:
— Брате ле, брате Иване,
Де да си тува, да дойдиш. . .
Девет съм рожби рудила
И девет гроба сградила.
Мъжка съм рожба родила
Да дойдиш да го пукръстиш
На тойто име, Иванчу.
Стана Иванчу утиде.
Сесра му, църна Мария,
На сбера сватуве,
сватуве и калтатуве.
Хем си калеса, калеса
Царева йоска гуляма.
Чи си Иванча ватива
Ватива и гу вързава
и гу на царет пратила.
 

Нифту — никой, тува — тука, йоска — войска.

Записана от 52-годишната Дялка Петрова Арапова в с. Менек, Крумовградско, на 4 октомври 1958 г.

193

 

Гарванче ле

Ку си глану, гарванче ле,
Ку си жану
Яла да пом, гарванче ле, ав честа гура
Там има, гарванче ле, зелен папрец.
Ти ми кацни, гарванче ле, на бял камень,
Яс са ленна, гарванче ле, ав зелен папрец
Са помнат, гарванче ле, керванжии,
Турци керванжии, гарванче ле, турци челебии,
Ти му чукни, гарванче ле, дясно крилце,
Яс да сюрна, гарванче ле, да се сятя
Са нарамя, гарванче ле, тежка пушка,
Тежка пушка, гарванче ле, севдалия,
Осра сабя, гарванче ле, ялдъзлия.
Са кайдисам, гарванче ле, керван турци
Керван турци, гарванче ле, челебии.
Ти се наяш, гарванче ле, челебийску,
Челебийску, гарванче ле, бялу месу.
Яс са сбирам, гарванче ле, челебийска,
челебийска, гарванче ле, бяла азна,
Са си купе, гарванче ле, осра сабя.
 

Азна — хазна, папрец — папрат, ялбъзлия — позлатена, севдалия — обична.

Записана от Пагона Станкова в с. Гледка, Кърджалийско, април 1960 г.


Лейнал е Стуян
 
Лейнал е Стуян, заспал е,
На Шапка, на планината.
На съня му се присъни,
Че са го турци ватили,
Ръки му назадь вързали,
И ав София са го запряли.
Жезата му сякали
трийсте и пет гудиии.
Ут де се научило
Стуяну първо либове,
Еленка сербез дервеша.
Тя баби си ромонье:
— Бабо льо, мила бабо льо,
Имаш ли аберь ил нямаш,
Дет са Стуяна ватили
Ав София са го занелн
И са гу ав зандан метнали,
Дет са му жеза сякали,

194

 
Трийсте и пет гудини.
Я ми извади, бабо льо,
Стуянова руба айдушка,
Айдушка йоще гавашка
И Стуянува сабя огнева.
Че се примени Еленка
Ас айдушки дрипи гавашки,
Запаса сабя огнева,
Възсена конче ранену
И ав София утиде.
На наша абер проюди:
— Ут Стамбол иде гавазин.
Паша на пътя изляе
Гавазину селям даде,
Чаша му вину пудаде.
Гавазин пашу думаше:
— Нища ти, пашо, селямат.
Нища ти, пашо, чашата,
Я да ме, пашо, занесеш
При вашите темни занданье.
Три пъти абер пруодих,
Стуяна карагяурина
Ав Стамбол да гу проюдиш,
Пък ти на искаш да чуеш.
Той го пашата занесе
Ав темните занданье.
Елена сербез дервенка
Тя са на Стуян изрука:
— Стуяне ле карагяурине,
Излявай ут темна темница,
Ав Стамбол са те закарам,
Там са те, Стуяне ле, убесим.
И гу пряш конье собера.
Кват са ут София изляли
Елена дума Стуяну:
— Пузнаваш ли ме, Стуяне?
— На мога да те позная,
Седе коньет пузнаам.
— Стуяне ле, първо либове,
Яз съм Еленка
                                                             Еленка сербез дервенка.
 

Ватили — хванали, запряли — затворили, жеза — присъда, жеза сякали — присъдили.

Записана от 67-годишния Радю Иванов Кавадарев в с. Благовец, Ивайловградско.


Гостье ми са дошли

Гостье ми са, Еленко льо, гостье дошли.
Не са гостье, Еленко льо, кату гостье.
Ем са гостье, Еленко льо, арамии.
Рубата им, Еленко льо, вълчешина,
Сабите им, Еленко льо, огинь гурят.
Нагостей ги, Еленко льо, наслужей ги
с тришгодинску, Еленко льо, благу вину.
Тойта госба, Еленко льо, ку на стийне,
проюдей ги, Еленко льо, на уйча си,
да ги густи, Еленко льо, да ги служи
триштудинску, Еленко льо, благу вину.
 

Записана от 51-гсдишния Ташо Василев в гр. Кърджали на 25 април 1961 г.

195

 

Утдолу идат, мар мила бабо льо

Ут долу идат, мар мила бабо льо, църне татарье.
На байрак носет, мар мила бабо льо, златно глава.
Главата мяса, мар мила бабо льо, тойтуму сину.
Тойтуму сину, мар мила бабо льо, мойто му любе,
Мойто му любе, мар мила бабо льо, айдут Никола.
Поди ги питай, мар мила бабо льо, как го ватива,
Как гу ватива, мар мила бабо льо, та му отзеха златена глава.
Чи ги запита Николова майчица:
— Църни татарье, как гу вативте айдут Никола
И му отзехте златената глава?
— Бре дурде го ватим, Николова мале, дурде го вързем,
Та ми разплака, Николова мале, стотини майки.
 

Записана от 45-годишния Ташо Василев в гр. Кърджали, април 1957 г.


Сулак ми болен лижаше

Сулак ми болен лижаше
на Кърлангъчка планина.
Кслнет му вързан стуяше
за сая ела исока.
Сулак на конче румонье:
— Рижни ми, конче ле, рижни ми,
дано те чует, конче ле,
Сулаковите юлдашье
Да дойдат, конче, при мене,
раните да ми привързат,
удица да ми дадат
и тебе, конче, назубят.
 

Юлдашье — другари.

Записана от 49-годишния Ташо Василев в гр. Кърджали м 21 май 1961 г.

196

 

Уйодо, гиди уйодо
 
Забяйна, Стуян, забяйна
ут турци и ут еничерье
Цали ми деветь гудини.
Дружина Стуяну думаше:
— Уйодо, гиди уйодо,
сякугаш напряш вървяше,
Соя пъть назадь уставаш.
Дъли ти конче услабна,
Или ти пътят умръзна?
— Дружина, вярна оговорна,
Ниту ми пътят умръзна,
Ниту ми конче услабна.
Сига ми девет гудини,
Какту си съм излял ут селу
ав къщи не съм се завърнал.
Вчера помнах, дружино,
През моите равни дорове,
Никога ав къщи на найдах.
На дорът холан имяше,
Ена ми дървена ябълка —
Ябълката исъйнала.
На ябълкат кацнало
Ено ми пиле соколче.
Той си на мене думаше:
— Стуяне, гиди Стуяне,
Къдя ми одиш, Стуяне,
Сига ми девет гудини?
А га ут къщи излязе,
Ав къщи ти турци дойдава
И ти булчето зимава
                                                    Булчето с мъжкуту дятенце.
 

Записана от 49-годишния Ташо Василев в гр. Кърджали на 21 май 1961 г.


Неду, Неду, бяла Неду

— Неду, Неду, бяла Неду
Да сготвиш бяла Неду
Девет кила чисту брашну,
Девет бъчви благу вину,
Чи си иде бюлюкбаши
Бюлюкбашн ас триста души,
Чи зачука бюлюкбаши
Демир порта, алтън врати.
Чи си рука сельскет кея,
Той си пита бюлюкбаши:
— Неду, Неду, бяла Неду,
Засто рука сельскет кея?
— Тон си рука, бюлюкбаши,
Душел си е таксалдарет
Да субира вергиите.
Уградиа бюлюкбаши,
Ватива гу ав къщата.
Той си дума бюлюкбаши:
— Не си ми е бяла Неду,

197

Дет ме мене заградива
Ем си ми е, бяла Неду,
Дет си мене излъгала.
 

Бюлюкбаши — командир (на рота), демир порти — железни врати, алтън — златни, засто — защо, таксалдарет — бирникът, сергии — данъци.

Записана от 75-годишния Митрю Дялков Качулев в кв. Веселчани, Кърджали, октомври 1958 г.


В Търма одя

— В Търмя одя, кози паса,
Дъл да ти дойда, Добре ле,
— На мой дуда, луду-младу
Чи се татку кара.
— На татку ти лула тютюнь
Ем да пуфка, ем да мъльчи
Той да се на кара.
— В Търма одя, кози паса
Дъл да ти дойда, Добре ле.
— Намой дуда, луду-младу,
Чи се майка кара.
— На майка ти ока смокви
Ем да яде, ем да лапка
Та да се на кара.
— В Търма одя кози паса.
Дъл да ти дойда, Добре ле.
— Намой дуда, луду-младу,
Чи се башку кара.
— На башку ти челекева ракия
Ем да пие, ем да лочи,
Ем да пие, ем да рипка,
Той да да са на кара.
— В Търма одя, кози паса,
Дъл да ти дойда, Добре ле,
— Намой дуда, луду-младу,
Чи се була кара.
— На була ти шарена хурка,

198

Ем да преде, ем да врътка
Та да се на кара.
 

Търма — местност под с. Сачанли, намой — недей, смокви — смокини, лапка — яде, башку — бати, лочи — пие, була — кака.

Записана от 67-годишния Богдан Петков Мишков в кв. Веселчани, Кърджали, октомври 1959


Димяну, Димянчице ле

— Димяну, Димянчице ле,
кажи кой бе снощи при тебе?
—Челебийо, ягне ле мое,
нифту немяше при мене
ут идин госпудь йотгоре
и ут енна земе утдолу.
— Димяну, Димянчице ле,
мадим бе нифту немялу
чии са сие ножеве,
ножеве още шалове
и сие чифте кубурьие?
— Челебийо, ягне ле мое,
пустата ти къща на крает,
увчера замнава ут туа
увчарьие баш кеаи,
пуиская вину да пият,
вину и бяла ракия.
Немява пари да дадат —
устаиа си ножеве,
ножеве чифте пищовье.
 

Нифту — никои, мадим — щом като

Записана от Ташо Василев Ялънджиевте в гр. Кърджали, септември 1956 г.


На праляга те, Минга ле

На праляга те, Минга ле,
На праляга те.
Моя Еленка, Минга ле,

199

Моя Еленка.
На праляга те, Минга ле,
На праляга те,
На разпасан пояс, Минга ле,
На разпасан пояс.
На праляга те, Минга ле,
На праляга те.
Моя Еленка, Минга ле,
Моя Еленка.
На праляга те, Минга ле,
На праляга те.
На изкривен църуль, Минга ле,
На изкривен църуль,
На засукан дизликь, Минга ле,
На засукан дизликь.
На панали калци, Минга ле,
На панали калци.
Моя Еленка, Минга ле.
Моя Еленка.
 

Праляга — прилича, дизлик — тънка тясна ивица, която се опасва върху пояса, калци — вълнени тъкани чорапи.

Записана от 67-годишния Богдан Петков Мишков в кв Веселчане, Кърджали, октомври 1958 г.


Момече ле

Момече ле, къдя си тръйнало
Турчине ле, на ода са пода.
Момече ле, бърже да се върнеш,
Момече ле, дума са те питам.
Момече ле, углавену ли си?
Момече ле, уженено ли си?
Турчине ле, не съм углавену,
Турчине ле, ем съм парясану.
Турчине ле, любе е липцало,
Турчине ле, ся девет гудини,
Турчине ле, ни самичек дуда,
Турчине ле, ни абер пруада.
Момече ле, ся да гу видиш,
Момече ле, можиш ли гу позна.
Турчине ле, морен калпак носи,

200

Турчине ле, враня коня ява,
Момече ле, калпак се дудира,
Момече ле, коня се прумяна.
Момече ле, с нега дума думаш,
Момече ле, пък гу на пузнаваш.
 

Записана от 90-годишния Милю Ешев в с. Високо поле, Хасковско, септември 1951 г.


Израслу е израслу

Изрзслу е, израслу
тенку ми дъру исоку
на рамму поле широку.
Пуд дъруту сидява:
субашиета и кадиета.
Утрумонье кадиета:
— Кутрату мома ин-бойлу
тя ще урото да оди.
Тойна ми мома ин-бойлу,
тя заоди урото
и залюска пероту.
Де се свила самуила,
та й грамна гримните
и пероту ут главата.
Я Тойна й се молеше:
— Дай ми перята ут главата
и гримните ут ръките.
— Тойне ле, гюзел бойнеле,
Ку си проюдиш любету
пряш юди кавал да сюри.
 

Сувашия — събирач на десятък, кадия — съдия, кутрату — която, ин-най, бойлу — висока, гюзел — хубава, бойнеле — висока, пряш — пред, самуил — тънка вихрушка, юди — самодиви, сюри — свири.

Записана от 90-годишната Чонка Дялкова Сулакова в с. Ботурче, Ивайловградско, септември 1956 г.

201

 

Рада змеица любила
 
Рада змеица любила,
Майци си не е казала.
И майка й е главила
За гюзел сеймен Никола.
Я гату на ден Атанас,
Субера сеймен Никола
Сватове и калтатуве
За навяста да подат
Убава Рада да земат,
Станали, тъй са тръйнали
Ду сая гора дойдаа,
Ду сая гора зелена.
Ут гора дъру прудума:
— Сен гюзел, сеймен Никола,
Къдя он приел сватуве
Сватуве и калтатуве?
— Приел съм, дур упрел съм
За навяста да пода,
Убава Рада да зема.
Сен гюзел, сеймен Никола
Убава Рада загина.
Николу се вяра ни вати,
Дету е Рада умряла.
Пудбоде конче ранену,
Та ми утиде Никола,
Радини равни доруве.
Радина стара майчица,
Вънка, навнетре одеше,
Убава Рада шеташе,
Ради ляпа пясна пеяше.

Гюзел — хубав (а), сен — ти, упрел — определил, решил, шеташе — търсеше.

Записана от Пагона Станкова в с. Гледка, Кърджалийско, септември 1957 г.


Майка Стуяна расърди

Майка Стуяна расърди,
га беше нощ пуломена.
Та стана Стуян забяйна,
ав сая гора зелена
при сачанлийските изорьие.
Там си ми Стуян пунайде
дур енна юда пиринска,
юда се в ода къпеше,
та й Стуян уткраде
крилцата ут раменцата
и син-зелен пояс ут кръстат.
Юда се Стуянум молеше:
— Стуяне гиди, Стуяне,

202

Дай си ми Стуяне, крилцата,
крилцата ут раменцата
и син-зелен пояс ут кръстат.
— Айде ми, айде юда пиринска
с мене да дойдеш
на майка млада невяста,
 

Нощ пуломена — след полунощ, изорье — извори, юда — самодива.

Записана от 73-годишната Пагона Станкова в с. Гледка, Кърджалийско на 23 май 1961 г.


[Previous] [Next]
[Back to Index]